Ім'я файлу: Семінарське-заняття-№1.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 28.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
Класифікація тригерів. Особливості будови та роботи..pptx

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1
Теми 1-2: Предмет і основні етапи розвитку економічної науки.

Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати

План

 1. Основні етапи і напрями розвитку економічної науки.

 2. Предмет, цілі і функції економіки.

 3. Методологія економічної науки. Методи пізнання економічних процесів.

 4. Економічні категорії і економічні закони.

 5. Потреби як рушійний мотив економічної діяльності.

 6. Суть, структура та значення суспільного виробництва.

 7. Суть і типи економічних систем. Продуктивні сили та виробничі відносини.

 8. Фактори і результати суспільного виробництва та їх взаємодія


Питання для обговорення (дати обгрунтовану відповідь на три питання (за вибором)):

 1. Визначте основні етапи розвитку економічної науки.

 2. Які сучасні економічні напрямки ви знаєте і в чому полягає принципова відмінність між ними?

 3. Дайте визначення предмета економіки та охарактеризуйте еволюцію його трактування.

 4. Назвіть коло проблем, які вивчають економіка, мікро- і макроекономіка.

 5. Дайте визначення суті економічного закону. Назвіть основні види економічних законів.

 6. Чим відрізняються економічні категорії від економічних законів?

 7. Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів?

 8. Розкрийте функції економіки.

 9. Яке практичне значення має економіка?

 10. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній зміст?

 11. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті лю­дини?

 12. Які ще види потреб вам відомі?

 13. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку по­треб та їхні структурні зміни?

 14. Що таке інтерес, як він виникає, на чому ґрунтується?

 15. Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нема­теріальним виробництвом. Що таке "духовне виробництво"?

 16. Якими критеріями визначається тип економічної системи?

 17. Назвіть структурні елементи економічної системи і розкрийте їхній взаємозв'язок.

 18. Розкрийте зміст понять "ринкова економіка", "командна економі­ка", "змішана економіка",

 19. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок.

 20. Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробни­цтва та спосіб їхнього розрахунку.


Економічний диктант (дати коротку відповідь на питання за лекційним матеріалом):

 1. Вперше термін „економія” вжив …………

 2. Меркантилісти вважали, що…………

 3. Основоположниками класичної політичної економії були…………

 4. Предмет економічної теорії вивчає…………

 5. Назвіть основні функції економічної теорії…………

 6. Назвіть основні методи економічної теорії…………

 7. Економічна категорія – це…………

 8. Економічний закон – це …………

 9. Суспільне виробництво – це …………

 10. До виробничої інфраструктури належать…………

 11. До соціальної інфраструктури належать…………

 12. Назвіть основні типи економічних систем…………

 13. Основними факторами суспільного виробництва є…………

 14. Хто здійснив класифікацію потреб……намалюйте піраміду потреб…

 15. Економічний вибір – це …………

 16. Ціна економічного вибору – це …………

 17. Що таке альтернативні витрати …………

 18. Що таке абсолютний результат…………

 19. Відносний результат – це…………

 20. Назвіть показники результативності……..


Розв’язати задачі:

Задача 1. За одну годину робітник створює своєю працею вартість 8 грн. Тривалість робочого дня 7 год. Денна вартість робочої сили 20 грн. Визначити додаткову вартість і норму додаткової вартості.

Задача 2. На виготовлення куртки вартістю 850 грн. витрачено 3 м тканини по 80 грн. за 1 м. Знос обладнання складає 20 грн. Витрати на підклад 100 грн. Визначити величину додаткової вартості.

Задача 3. На підприємстві виробляється продукція вартістю 200 тис. грн. На сировину і матеріали, напівфабрикати було витрачено 75 тис. грн. Вартість зношених за цей час знарядь праці складає 25 тис. грн. Робітникам у вигляді заробітної плати виплачено 25 тис. грн. Визначити норму додаткової вартості.

Тестові завдання (відповіді оформити у вигляді таблиці):

 1. Перша наукова школа в економічній теорії:

а) школа фізіократів;

б) школа меркантилізму;

в) класична школа;

г) марксистська школа.

 1. Представниками класичної школи були:

а) Ф. Кене та А. Тюрго;

б) Т. Мен та А. Монкретьєн;

в) А. Сміт та Д. Рікардо;

г) усі перераховані.

 1. Меркантилісти джерелом багатства вважали:

а) землеробство;

б) працю у сфері міжнародної торгівлі;

в) грошовий обіг;

г) працю в промисловому виробництві.

 1. Що було предметом дослідження марксистської школи:

а) процес виробництва матеріальних благ;

б) виробничі відносини капіталістичного способу виробництва;

в) економічні закони розвитку капіталізму;

г) закони розвитку феодалізму.

 1. Засади трудової теорії вартості сформували:

а) меркантилісти;

б) класики англійської політекономії;

в) англійські економісти А. Маршал і Дж. Кейнс;

г) фізіократи.

 1. Яку сферу діяльності досліджували представники школи меркантилізму:

а) сільське господарство;

б) ремісничу діяльність;

в) торгівлю;

г) суспільне виробництво в цілому.

 1. Економічна школа, заснована на теорії трудової вартості, яка вважала джерелом доходів експлуатацію найманих робітників;

а) монетаризм;

б) класична школа;

в) марксистська школа;

г) кейнсіанство.

 1. Які завдання ставили перед собою представники класичної школи?

а) дослідити закономірності суспільного життя;

б) дослідити процес виробництва в цілому;

в) дослідити сферу обігу;

г) усі відповіді правильні.

 1. Яка економічна школа надає вирішального значення в регулюванні економікою грошовій системі?

а) кейнсіанство;

б) монетаризм;

в) економічний лібералізм;

г) економічний дирижизм.

 1. Яке завдання ставили перед собою представники школи меркантилізму:

а) дослідити закони економічного розвитку;

б) дослідити виробничі відносини;

в) дослідити джерела багатства;

г) дослідити людські потреби.

 1. До основних шкіл та напрямів у сучасному економічному вченні відносять:

а) неокласицизм;

б) кейнсіанство;

в) інституціоналізм, неокласицизм;

г) усі відповіді правильні.

 1. Предметом економічної теорії є:

а) дії людей у процесі вибору та ефективного використання обмежених економічних ресурсів;

б) процес взаємодії людини та природи, наслідком якого є створення благ;

в) економічні відносини, що складаються в процесі використання виробничих ресурсів, закони економічного розвитку та діяльність економічних суб’єктів спрямована на ефективне задоволення людських потреб;

г) процес взаємодії суспільства та природи.

 1. Які проблеми вивчає макроекономіка?

а) ціни окремих товарів;

б) закономірності функціонування господарства в цілому;

в) валовий національний продукт;

г) діяльність окремих господарських суб’єктів.

 1. Яка функція економічної теорії є базовою для всіх економічних наук:

а) практична;

б) методологічна;

в) ідеологічна;

г) пізнавальна.

 1. Суттєві причинно-наслідкові економічні зв’язки між явищами та процесами економічного життя –

а) потреби;

б) економічні відносини;

в) економічні закони;

г) відносини обміну.

 1. Дослідження економічних явищ та процесів за допомогою сходження від часткового до загального, від фактів до теорії –це:

а) індукція;

б) дедукція;

в) аналогія;

г) синтез.

 1. Що є предметом економічної науки:

а) безмежні економічні потреби;

б) обмежені економічні ресурси;

в) виробничі (економічні) відносини в процесі використання ресурсів і економічні закони;

г) технології виробництва.

 1. Наука, яка вивчає господарську діяльністю у масштабах національної економіки, її регіонів, сфер і галузей світового господарства:

а) нормативна економічна теорія;

б) позитивна економічна теорія;

в) економічна політика;

г) макроекономіка.

 1. Економічні положення і принципи, які обґрунтовують, що треба зробити, щоб досягти певних цілей в економічному розвитку, обґрунтовують економічну політику – це:

а) макроекономіка;

б) мікроекономіка;

в) нормативна економіка теорія;

г) економічне законодавство.

 1. Суспільне виробництво включає:

а) виробництво матеріальних благ;

б) виробництво послуг;

в) виробництво засобів виробництва і предметів споживання;

г) усе перелічене.

 1. До сфери матеріального виробництва входять:

а) пасажирських транспорт;

б) заклади, що створюють духовні цінності;

в) галузі, в яких виробляються комп’ютери, телевізори, інша побутова техніка;

г) державна промисловість.

 1. Що є спонукальним фактором розвитку виробництва:

а) наявність великої кількості ресурсів;

б) безмежні людські потреби;

в) сприятливий клімат і родючі землі;

г) прагнення проявити здібності у виробництві благ.

 1. Продуктивні сили –це :

а) наукові знання, що використовуються в процесі виробництва;

б) система відносин між людьми в процесі виробництва;

в) засоби виробництва і люди, які маючи відповідні знання і досвід, забезпечують виробництво матеріальних благ;

г) це відносини розподілу матеріальних благ.

 1. Яка з наведених нижче властивостей не характерна для ресурсів:

а) обмеженість;

б) різноманітність;

в) безмежність;

г) корисність.

 1. До сфери нематеріального виробництва входять:

а) виробництво матеріальних послуг;

б) виробництво нематеріальних послуг;

в) виробництво електроенергії;

г) вантажний транспорт.

 1. Речовини природи, на які людина діє в процесі праці, піддаючи їх обробці;

а) засоби праці;

б) предмети праці;

в) робоча сила;

г) підприємницькі здібності.

 1. Процес взаємодії людини і природи, наслідком якого є економічний продукт це:

а) виробництво;

б) розподіл;

в) обмін;

г) споживання.

 1. Основні фактори виробництва включають:

а) землю;

б) капітал і працю;

в) науку і інформацію;

г) усе перелічене.

 1. Економічну ефективність виробництва виражає:

а) продуктивність праці;

б) матеріаловіддача;

в) фондовіддача;

г) усі показники в сукупності.

 1. Який фактор найбільше впливає в сучасних умовах на виробництво та його ефективність:

а) наявність достатньої кількості сировини і матеріалів;

б) наявність корисних копалин;

в) чисельність робочої сили;

г) впровадження у виробництво НТП.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас