1   2   3
Ім'я файлу: курсова робота Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкіл
Розширення: doc
Розмір: 224кб.
Дата: 14.02.2021


РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


ВСТУП……………………………………………………………………

5

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ……………………………………………………………………………...

10

1.1. Сутність, зміст і структура творчих здібностей………………..

10

1.2. Особливості розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання англійської мови………………….

13

1.3. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами англійської мови………………………………………………………………………………

16


РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ…………..

23

2.1. Критерії, показники та діагностика рівня розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку……………………………….

23

2.2. Авторська програма розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання англійської мови……...

26

2.3. Методичні рекомендації щодо розвиту творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами англійської мови.………………………………..

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….

ДОДАТКИ……………………………………………………………….

37

39


ВСТУП
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти важливим завданням є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей. Без виховання естетично освічених людей, вміння розуміти і цінувати мистецтво, без пробудження у дітей творчого початку неможливе становлення цілісної, гармонійно розвиненої і творчо активної особистості.

Оскільки Україна перебуває на шляху становлення, то відповідно і потребує освічених громадян, креативних особистостей, здатних творчо підходити до вирішення будь-яких проблем. Перед навчальними закладами всіх рівнів постає дуже важливе завдання: сприяти, щоб кожна дитина в майбутньому стала не просто пасивним членом суспільства, а інтелектуальною, ініціативною, творчою, суспільно корисною особистістю. Відповідно у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні велике значення надається розвитку творчих здібностей дошкільників.

У сучасному світі проблема творчого розвитку особистості є досить актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в дітей досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань має відтворювальний характер. Тому на сьогодні актуальним питанням є використання в практиці роботи дитячого садка технологій формування творчої особистості.

Освітня лінія «Дитина у світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти передбачає формування почуття краси у дітей дошкільного віку в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Англійська мова дедалі наполегливіше входить у наше життя, інтегруючи українське суспільство зі світовим культурним простором. А відтак знання англійської мови стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини. Навчання дошкільнят іноземної мови віднесено до варіативного компонента Державного стандарту дошкільної освіти. Іноземної мови можна навчати дітей і в сім’ї, і в освітньому закладі (дошкільному чи позашкільному). При цьому слід мати на увазі таку обов’язкову передумову: лише тоді, коли процес навчання будуватиметься на науково обґрунтованих підходах, він сприятиме своєчасній соціалізації особистості дитини, формуванню її особистісної культури (через знайомство з мовою та культурою іншого народу), розвиткові пізнавальних психічних процесів (мислення, пам’яті, уваги, уяви, відчуттів, сприймання).

Вивчення англійської мови не лише розвине індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створить передумови для оволодіння в подальшому іншими мовами, виховає толерантне ставлення до носіїв інших культур, розвине творче мислення дітей, що в свою чергу призведе до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Проблему формування творчої особистості досліджували такі вчені-педагоги, як В. Андрєєва, Р. Грабовська, Н. Кузьміна, Н. Тализіна та ін.  

Дошкільна освіта в Україні – це та ланка суспільного життя, яка значною мірою впливає на розвиток дитини. Тому новітні технології навчання повинні насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості у дошкільному навчальному закладі, здатної в майбутньому самореалізовуватися в європейському соціумі.

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах зі знанням іноземних мов. Завдання вихователя, як педагога базової ланки освіти не тільки виявляти здібності,а й розвивати таких дітей вчасно, привернути до них увагу науковців, психологів, педагогів, батьків.

Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати із ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини, адже саме в цей період більше шансів на їх розкриття. У дошкільному віці дитина більше здібна до творчості, ніж у зрілому, тому що на неї не впливають різноманітні стереотипи. Саме в дошкільному віці найсприятливіше розвивати творчі здібності дітей. Засоби англійської мови будуть активно сприяти розкриттю і розвитку творчих здібностей дошкільників.

Однак ці можливості − можуть бути реалізовані лише за умови, коли батьки і педагоги будуть підтримувати інтерес дітей до англійської мови, будуть заохочувати до словотворчості, гри звуками, словами, римами, розвиватимуть фонематичний слух, заохочуватимуть вивчати малі форми фольклору.

Творчі здібності дошкільника обов’язково потрібно розвивати і стимулювати. Найбільш інтенсивно творчі здібності починають розвиватись у дошкільному віці. У поведінці дитини чимдалі зростає доля її власної активності. Дуже яскраво виявляється пристрасне бажання дитини спробувати себе у різних починаннях, забавах. Малюки намагаються невпинно діяти, тягнуться до вражень, що доставляються органами чуття. Дитина переживає потребу застосовувати і розвивати свої нові можливості. Їй подобається досягати якої-небудь мети, одержувати очікувані результати завдяки власним зусиллям, справлятися з певними вимогами і при цьому спілкуватися, звертати на себе увагу, зустрічати схвалення.

Завдання педагогазакладу дошкільної освіти– спираючись на схильність дітей до наслідування, прищеплювати їм навички й уміння, без яких неможлива творча діяльність, виховувати у них самостійність, активність у застосуванні цих знань і вмінь, формувати критичне мислення, цілеспрямованість. Відомо, що дитяча творчість – явище унікальне. Процес вивчення англійської мови з дітьми старшого дошкільного віку істотно впливає на розвиток творчих здібностей. Багато педагогів і психологів, як вітчизняні, так і зарубіжні, підкреслюють значення занять з англійської мови для всебічного, особливо творчого розвитку особистості дитини дошкільного віку.

Англійська мова для дітей дошкільного віку є новим, але надзвичайно важливим компонентом в процесі розвитку творчих здібностей і тому вимагає поглибленого вивчення, прогнозування і корекції навчання дошкільників. Проблема в тому, що в дошкільних установах на заняття з англійської мови звертають мало уваги (не вистачає  кваліфікованих педагогів, і.т.д.).

Аналіз наукових праць засвідчує, що проблема розвитку творчих здібностей засобами англійської мови є недостатньо ґрунтовно вивчена, але її досліджували А. Лук (психологія творчості, мислення і творчість), Я. Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і педагогіка, мислення і творчість), А. Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), Г. І. Щукіна (проблема пізнавального інтересу в педагогіці), Н. Кічук (формування творчої особистості вчителя), Д. Богоявленська (один із підходів до дослідження інтелектуальної творчості), П. Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), М. Холодна (дослідження психології інтелекту), В. Моляко (психологія творчості).

Актуальність дослідження її недостатня розробленість як в теорії так і в практиці дошкільної освіти, її соціальна значимість зумовили вибір теми нашого дослідження: «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами англійської мови» .

Об’єкт дослідження − процес розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання англійської мови .

Предмет дослідження − організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей старших дошкільників у процесі навчання англійської мови.

Гіпотеза: розвиток творчих здібностей старших дошкільників у процесі навчання англійської мови буде ефективним за таких умов:

- урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;

- створення належного середовища та наявності цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу з боку вихователя;

- формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання засобів англійської мови для розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

Завдання дослідження:

- проаналізувати теоретичні засади розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку;

- обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами англійської мови;

- визначити критерії та показники діагностики рівня розвитку творчих здібностей старших дошкільників;

- розробити авторську програму з розвитку творчих здібностей дітей у процесі навчання англійської мови

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Сутність, зміст і структура творчих здібностей
Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж вона нова лише для його автора, то новизна суб’єктивна і не має суспільного значення (за А. Лук) [2, с. 104].

Творча особистість − це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними здібностями. Тому завдання вихователя − спонукати вихованців до розвитку творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен дошкільник міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

Аналіз літератури дозволив прослідкувати підходи науковців до розуміння поняття «творчі здібності» в історичному аспекті.

Так, стародавні греки поняття інтелектуально-творчого потенціалу дитини розуміли як єдність таких складових: практичної спрямованості розуму, здатності стисло і ясно висловлювати власну думку, швидко схоплювати сутність речей і явищ, уміння швидко досягати мети, бути винахідливим.

У римлян інтелектуально-творчі здібності ототожнювались з естетичним світосприйняттям та розбудовою на цій основі суспільних взаємовідносин [11, с. 112].

В історії питання про здібності висловлювалася думка про те, що творчі здібності виявляються лише в науці, літературі та мистецтві. Це сприяло відриву практичної діяльності людини від розумової праці [12, с. 28].

Думки психологів щодо сутності поняття творчі здібності

Психологи переконані, що здібності до творчої діяльності визначаються, насамперед, особливостями мислення. Так, відомий американський вчений Дж. Гілфорд виявив, що творчим людям притаманне так зване дивергентне мислення, яке лежить в основі творчого мислення і є основним компонентом творчих здібностей.

Спираючись на дослідження психологів Г. Альтшуллера, Л. Виготського, В. Дружиніна, Т. Кудрявцева, А. Петровского, С. Лазарєва, Е. Фатєєва ми можемо зробити висновок, що, до компонентного складу креативних здібностей належать: творче мислення та творча уява.

Психолог Г. Іванова зазначає, що творчі здібності людини визначаються не лише мисленням, але й іншими психічними явищами: свідомістю, інтуїцією, уявою, мотивами, емоціями, пам’яттю, волею тощо. Авторка виділяє в творчих здібностях три їх складові. Перша – пов’язана з мотивацією і представлена інтересами та нахилами, друга – з темпераментом і проявляється через емоційність, а третя – представлена розумовими здібностями людини [13, с. 42].

Психолог Л. Виготський підкреслює, що елементи творчості проявляються при вирішенні повсякденних життєвих задач, зокрема тих, що притаманні дошкільному навчальному процесу. Така ідея поширена і в працях К. Платонова, А. Петровського, В. Богоявленської та ін.

Інший науковець К. Ціолковський визначає творчі здібності як продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами, продукт роботи мозку на шляху «від відкриття істин, усім відомих, до відкриття істин, нікому невідомих».

Дослідниця В. Рогозіна вважає, що творчі здібності є особливим видом розумових здібностей, які виражаються в умінні породжувати мислительну діяльність за межами вимог, відхилятись під час мислення від традиційних норм, генерувати різноманітні оригінальні ідеї та знаходити способи їх практичного вирішення [14, с. 18].

Загалом ми можемо зробити висновок, що творчі здібності являють собою сплав різних якостей і питання про компоненти творчого потенціалу людини залишається до цього часу відкритим, хоча на даний момент існує декілька гіпотез, які стосуються даної проблеми.

На сьогоднішній день не має однозначного визначення творчих здібностей та єдиного підходу до їх структурування. Проте, більшість науковців або трактують поняття «творчі здібності» як здатність створювати нові, оригінальні ідеї, ефективно вирішуючи проблемні ситуації. Терміни «творчі здібності» та «креативність» є тотожними.

1.2. Особливості розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання англійської мови
Основними характеристиками творчого процесу, на погляд більшості науковців, є: з одного боку, здатність по-новому побачити стандартну ситуацію, а з іншого боку, - мати здатність вирішити проблему нетрадиційним способом. Тому механізми творчості повинні розподілятися на дві групи: механізми, що забезпечують оригінальне сприйняття реальності, і механізми, що забезпечують процес нестандартного вирішення проблеми. Ці дві групи механізмів можуть бути представлені спільно в одній людині, а можуть існувати незалежно одне від одного. Таким чином, можна розрізняти людей з оригінальним баченням і людей з оригінальними рішеннями [2, с. 415]

Чим раніше починається творчий розвиток дітей дошкільного віку, тим простіше, легше їм дається наступне навчання в школі з багатьох предметів. Перші прояви творчої складової особистості дитини з’являються вже в ранньому віці. Якщо вчасно звернути на це увагу і «підхопити естафету», то бажаних результатів домогтися набагато простіше і швидше. На жаль, багато батьків не звертають увагу на перші прояви творчості своїх дітей, а даремно. Серйозний, більш осмислений і поглиблений творчий розвиток дітей починає хвилювати батьків приблизно до 5-6 років, ось тільки в цьому віці зробити це набагато складніше. Вік 3-4 років можна сміливо назвати піком активності творчих здібностей дитини і схильності до їх розвитку. У цьому віці необхідно якомога частіше грати в ігри, виконувати завдання, робити вправи і т.д.,

У віці 5-6 років всі заняття і виконувані вправи не стільки можна, скільки потрібно ускладнювати, адже в цей період відбувається і підготовка до школи. На заняттях з англійської мови доцільно використовувати: ігри, заняття, театральна, образотворча діяльність, проблемні ситуації для розвитку творчих здібностей.

Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їхніх творчих здібностей. Важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є створення умов, що сприятимуть розвитку. Необхідно, наскільки це можливо, заздалегідь оточити дитину таким середовищем і такою системою відносин, які стимулювали б її найрізноманітнішу творчу діяльність й поволі розвивали б у неї саме те, що у відповідний момент здатне найбільш ефективно розвиватися.

Наступна умова успішного розвитку творчих здібностей полягає в наданні дитині свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, у тривалості, у виборі способів і т. і. Тоді бажання дитини, її інтерес, емоційне піднесення стануть надійною запорукою того, що більше напруження розуму не призведе до перевтоми, а буде на користь [5, с. 234].

Проте надання дитині такої волі не виключає, а, навпаки, припускає ненав'язливу, доброзичливу допомогу дорослих – це є третьою умовою успішного розвитку творчих здібностей. Найголовніше тут – не перетворювати свободу на вседозволеність, а допомогу на підказку. На жаль, підказка – розповсюджений серед батьків спосіб «допомоги» дітям, але вона тільки шкодить справі. Не можна робити що-небудь за дитину, якщо вона може сама.

Давно відомо, що для творчості необхідно комфортна психологічна обстановка і наявність вільного часу, тому шоста умова успішного розвитку творчих здібностей – тепла дружелюбна атмосфера в родині і дитячому колективі. Дорослі повинні створити безпечну психологічну базу для повернення дитини з творчого пошуку і власних відкриттів. Важливо постійно стимулювати дитину до творчості, виявляти співчуття до її невдач, терпляче ставитись і до «дивних» дитячих ідей. Потрібно виключити недоброзичливі, неконструктивні зауваження, кепкування.

Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високим творчим потенціалом, хоча деякі західні психологи і сьогодні говорять про те, що творчість органічно притаманна дитині, не потрібно заважати її вільному самовираженню. Але практика показує, що такого невтручання замало: не всі діти можуть відкрити дорогу до творення, і надовго зберегти творчу активність. Виявляється, якщо підібрати відповідні методи навчання, то дошкільники, не втрачаючи творчої своєрідності, створюють зразки більш високого рівня, ніж їхні ненавчені однолітки, що самовиражаються. Не випадковою є й популярність дитячих гуртків і студій, музичних і мистецьких шкіл. Звичайно, є ще багато суперечностей щодо методів і змісту навчання, але той факт, що учити треба не викликає сумнівів [6, с. 298]. Адже розвиток творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес.

Творчі здібності дошкільників формуються у різноманітних видах діяльності. У процесі розвитку творчих здібностей на перший план виходить уява. Творчі здібності виявляються у тих випадках, коли дитина діє не за шаблоном, пропонує і реалізує оригінальні способи рішення практичних та ігрових задач, виявляє творчість та отримує такі її продукти, як малюнок, казка, оповідання, конструкція. Інтенсивному розвитку творчих здібностей сприяє зростання активності дошкільника, урізноманітнення видів його діяльності, схильність до ігор, до фантазування.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас