1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Grazovska_magistr.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1425кб.
Дата: 13.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Практична робота.docx
topref.ru-133925.doc
Болгарин ПБВ-01 лр2 - не зачтено.docx

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
«На правах рукопису» «До захисту допущено»
УДК _________ Завідувач кафедри менеджменту
________ д.е.н., проф. Дергачова В.В.
27 квітня 2018 року
МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
зі спеціальності 073 «Менеджмент»
спеціалізації «Менеджмент інновацій»
на тему
«Розроблення інноваційної стратегії підприємства
(на прикладі ТОВ «Компанія Субос»)»
Виконала:
студентка 6-го курсу, групи УІ-61М
ГРОЗОВСЬКА АННА СТАНІСЛАВІВНА
Науковий керівник:
кандидат економічних наук, доцент
ГУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Рецензент:
завідуючий кафедри промислового маркетингу, д.ф-м.н., СОЛНЦЕВ С.О.
Засвідчую, що у цій магістерській
дисертації немає запозичень з праць
інших авторів без відповідних посилань
Студент ___________
Київ – 2018 рок

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)
ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ»
«Затверджую»
Завідувач кафедри менеджменту
_______ д.е.н., проф. Дергачова В.В.
05 жовтня 2017 року
ЗАВДАННЯ
на магістерську дисертацію студенту
ГРОЗОВСЬКІЙ АННІ СТАНІСЛАВІВНІ
1. Тема дисертації: «Розроблення інноваційної стратегії підприємства
(на прикладі ТОВ «Компанія Субос»)»
науковий керівник дисертації: Гук О.В., к.е.н., доц. затверджені наказом по університету від 10 січня 2018 року №17-с.
2. Строк подання студентом дисертації: 7 травня 2018 року.
3. Об’єкт дослідження: інноваційна стратегія підприємства
4. Предмет дослідження: теоретичні та науково-методологічні положення щодо розроблення інноваційної стратегії підприємства.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
а) теоретико-методологічна частина:
– визначити роль формування інноваційної стратегії для підприємств;
– дослідити характеристику напрямів стратегій інноваційного розвитку;
– розглянути підходи до планування стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства;
б) дослідницько-аналітична частина:
– проаналізувати організаційно-економічну характеристику діяльності
ТОВ «Компанія Субос»;
– здійснити структурний аналіз вітчизняного ринку питної води;
– провести економічний аналіз інноваційної діяльності підприємства;
в) проектно-рекомендаційна частина:
– обґрунтувати вибір інноваційної стратегії підприємства;
– провести проектну роботу з формування та реалізації стратегії
інноваційної діяльності підприємства;
– здійснити оцінку ефективності складових інноваційної стратегії підприємства.
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу
1) Переваги та недоліки інноваційних стратегій;
2) Порядок розробки інноваційної стратегії;
3) Фактори перспективності інноваційного ринку доставки води в
Україні;
4) Виробництво натуральної негазованої води в Україні в 2014-2017 рр;
5) Структура ринку доставки бутильованої води;
6) Темпи зростання ринку доставки води в 2015-2017 рр;
7) Позитивні та негативні фактори, що впливають на інноваційний розвиток ринку бутильованої води;
8) Бізнес-модель ТОВ «Компанія Субос»;
9) Стратегічна карта інноваційної діяльності підприємства на прикладі ТОВ
«Компанія Субос»;
10) Схема процесу розроблення інноваційної стратегії підприємства;
7. Орієнтований перелік публікацій за напрямом роботи:
1) Грозовська А. С. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») / О.В. Гук, А. С.
Грозовська // «Причорноморські економічні студії» Науково-практичний журнал. — 2018. — № 27/2018.
2) Грозовська А. С. Технічне переоснащення, як основа інноваційної стратегії підприємства / О.В. Гук, А. С. Грозовська // Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». — Київ, 6 квітня 2017 року. — К.: КПІ ім. Ігоря
Сікорського. —: URL : http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106868 3) Грозовська А. С. Сутність технічного переоснащення на підприємстві / А. С.
Грозовська / Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник праць учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ, 06 квітня 2017 року. — С. 15.
8. Дата видачі завдання: 05 жовтня 2017 року.

9. Календарний план

з/п
Назва етапів виконання
магістерської дисертації
Строк виконання
етапів
магістерської
дисертації
Примітка
1.
Збір необхідної інформації, вивчення та аналіз літературних та періодичних джерел з обраної тематики
05.10.2017 –
30.11.2017 2.
Дослідження теоретико-методичних аспектів інноваційної стратегії підприємства
01.12.2017 –
31.12.2018 3.
Проведення структурного аналізу вітчизняного ринку питної води
01.01.2018 –
31.01.2018 4.
Здійснення економічний аналіз
інноваційної діяльності підприємства
01.02.2018 –
14.02.2018 5.
Обґрунтування вибору інноваційної стратегії підприємства
15.02.2018 –
28.02.2018 6.
Проведення робіт з формування та реалізації стратегії
інноваційної діяльності підприємства;
01.03.2018 –
31.03.2018 7.
Оцінка ефективності складових
інноваційної стратегії підприємства
01.04.2018 –
30.04.2018 8.
Оформлення магістерської дисертації
01.05.2018 –
06.05.2018
Студент
____________
Грозовська А.С.
Науковий керівник дисертації ____________
Гук О.В.

ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................................... 12
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ........................................................................ 16 1.1 Сутність та роль формування інноваційної стратегії для підприємств . 16 1.2 Характеристика напрямів стратегій інноваційного розвитку ................ 25 1.3. Підходи до планування стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства. ...................................................................................................... 33
Висновки до розділу 1 ......................................................................................... 40
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РОЗРОБКИ
ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ .......................................................................... 40 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Компанія
Субос» ................................................................................................................. 41 2.2. Структурний аналіз вітчизняного ринку питної води ............................. 50 2.3. Економічний аналіз інноваційної діяльності підприємства ................... 59
Висновки до розділу 2 ......................................................................................... 66
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ............................................................................................... 68 3.1 Обґрунтування вибору інноваційної стратегії підприємства .................. 68 3.2. Формування та реалізація стратегії інноваційної діяльності підприємства ....................................................................................................... 79 3.3. Оцінка ефективності складових інноваційної стратегії підприємства .. 87
Висновки до розділу 3 ......................................................................................... 94
ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... 99
ДОДАТКИ

12
ВСТУП
У період кризи та сучасних ринкових відносин все більш актуальними стають питання покращення інноваційної діяльності підприємства. За 27 років незалежності Україна, безумовно підвищила стан НДДКР, але через економічний стан країни останні роки інноваційна активність підприємств значно погіршилась. Система управління, планування і стимулювання
інноваційної діяльності майже не сприяла зростанню ефективності науково дослідних робіт.
Україна має великий ресурсний і науковий потенціал, тому зараз великим є інтерес до неї з боку різних науково-економічних інститутів світового співробітництва. Це відповідає економічним та науковим інтересам
України в цілому та окремих фірм зокрема. Тому є очевидним, що
інноваційна діяльність підприємств нашої країни буде розвиватися.
Саме тому питання підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю на рівні підприємства є на сьогодні досить актуальним.
Важливим завданням для підприємців сьогодні є розвиток та покращення інноваційної діяльності. Безумовно для виконання цього завдання потрібно розробити інноваційну стратегію підприємства. Вкрай важливо обґрунтовано підійти до вибору та формування стратегії розвитку
інноваційної діяльності підприємства.
При самостійному розробленні інноваційної стратегії підприємству доводиться вирішувати широке коло проблем, пов'язаних з науковою діяльністю: вивчення інноваційного ринку в цілому; аналіз можливостей підприємства; обґрунтований вибір стратегії; введення відповідних стандартів, тощо.
Головним суб'єктом інноваційної діяльності в нашій країні сьогодні є підприємство. Однак підприємствам потрібна підтримка і допомога, стимулювання з боку держави прогресивних змін в товарній структурі

13 експорту, в пошуку нових і перспективних ринків за кордоном, зняття дискримінаційних обмежень відносно українського експорту на світових ринках.
Безпосередньо інноваційною діяльністю сьогодні займаються десятки тисяч підприємств і підприємців. Багато з учасників не знайомі з її основами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Дуже невелика кількість наукових видань, присвячених розробленню саме інноваційних стратегій, їх впливу на загальну ефективність підприємства зумовила вибір автором теми дослідження.
Інформаційною базою для дипломної роботи послужили підручники та монографії українських і зарубіжних авторів, періодичні публікації, статистичний матеріал з питань розроблення інноваційної діяльності підприємства. Крім того, для аналізу було використано звітність ТОВ
«Компанія Субос».
Теоретичною базою при написанні дипломної роботи були праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Бондаренко В.В. [53], Дунської
А.Р. [52], Забарної Е.М. [54], Ковтун І.О. [55], Круглова В.В.[56], Лановської
Г.І.[57], Мельник Ю.М [58], Очередько О.О.[59], Сіденко С.В.[60],
Смородінової А.С.[61], Швець В.Я.[62] та інших.
Магістерську дисертацію на здобуття ступеня магістра виконано в
Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря
Сікорського» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту.
Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових підприємств» (No ДР 1701U02070921) - внесок автора полягає в обґрунтуванні вибору та формуванні інноваційної стратегії ТОВ «Компанія
Субос».

14
Елементи наукової новизни: а) вперше, розглянуто технічне переоснащення як частину
інноваційної стратегії підприємства, розроблено проект наукового центру на базі виробничого підприємства ; б) удосконалено, на відміну від наявних в відкритому доступі аналізів було проведено більш детальний та актуальний аналіз ринку питної води. в) дістав подальшого розвитку обґрунтування вибору інноваційної стратегії.
Методи дослідження: система оцінки КРІ, SWOT-аналіз, побудова стратегічної карти, створення бізнес-моделі, метод показників інноваційної активності підприємства, матриця Мак-Кінсі, метод експертної оцінки.
Об’єктом магістерської дисертації
є
інноваційна стратегія підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні та науково-методологічні положення щодо розроблення інноваційної стратегії підприємства.
База дослідження – ТОВ «Компанія Субос»
Метою магістерської дисертації є розроблення та реалізація
інноваційної стратегії підприємства .
У зв'язку з цим в роботі доцільно вирішити ряд завдань:
1. визначити роль формування інноваційної стратегії для підприємств;
2. дослідити характеристики напрямків стратегій інноваційного розвитку;
3. розглянути теоретичні та методичні підходи до планування стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства;
4. проаналізувати організаційно-економічну діяльність
ТОВ
«Компанія Субос»;
5. здійснити структурний аналіз вітчизняного ринку питної води;

15 6. провести економічний аналіз
інноваційної діяльності підприємства;
7. обґрунтувати вибір інноваційної стратегії підприємства;
8. провести проектні роботи з формування та реалізації стратегії
інноваційної діяльності підприємства;
9. здійснити оцінку ефективності складових інноваційної стратегії підприємства.
Виходячи із мети та завдань дипломної роботи, структурно вона складається із вступу, трьох розділів (перший розділ – теоретико- методологічний, другий – дослідницько-аналітичний, третій – проектно- рекомендаційний), висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків.
Апробація результатів роботи, за матеріалами роботи було видано:
1)
Грозовська А. С. Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос») /
О.В. Гук, А. С. Грозовська // «Причорноморські економічні студії» Науково- практичний журнал. — 2018. — № 27/2018.
2)
Грозовська А. С. Технічне переоснащення, як основа
інноваційної стратегії підприємства / О.В. Гук, А. С. Грозовська // Збірник праць учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством». — Київ, 6 квітня 2017 року.

К.:
КПІ
ім.
Ігоря
Сікорського.
—:
URL
: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106868 3)
Грозовська А. С. Сутність технічного переоснащення на підприємстві / А. С. Грозовська / Сучасні підходи до управління підприємством : Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ, 06 квітня 2017 року. — С. 15.

16
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та роль формування інноваційної стратегії для
підприємств
Інноваційна стратегія – це узгоджена сутність управлінських рішень, що впливають на інноваційну діяльність підприємства і мають довгострокові наслідки [1]. Інноваційною діяльністю є всі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, що реально зумовлюють здійснення інновацій або задумані з цією метою. Деякі види інноваційної діяльності є інноваційними самі по собі, інші не мають цієї властивості, але теж необхідні для здійснення інновацій. Інноваційна діяльність включає також дослідження і розробки, не пов’язані прямо з підготовкою якої-небудь конкретної інновації [2].
Інноваційна стратегія забезпечує динамічний розвиток підприємства, впливає на вибір загальної стратегії, визначає тип останньої [1].
В основі розробки інноваційної стратегії лежать такі підходи: а) визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, виходячи з цілей і завдань базисних стратегій фірми; б) скорочення кількості рівнів в управлінні з метою прискорення процесу «дослідження — виробництво — збут»; в) максимальне скорочення строків розроблення інноваційних проектів і впровадження нововведень, використовуючи певні принципи організації роботи: паралельне та інтегральне вирішен­ня інноваційних завдань [3].

17
Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації
інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності організації на ринку, виробництві або соціальній сфері підприємства [4].
Необхідність у розробці інноваційної стратегії виникає в основному при раптових змінах у зовнішньому середовищі підприємства (організації, об’єднання).
До таких змін відносяться: а) насичення ринку і зниження попиту; б) радикальні зміни в техніці і технології виробництва; в) диверсифікованість виробництва і як наслідок – розширення ринкового асортименту нововведень; г) поява на ринку принципових нововведень; д) загроза нових конкурентів.
Необхідність у інноваційній стратегії виникає і коли вимоги з боку суспільства через, наприклад, різкі соціально-політичні зміни змушують підприємства різко змінювати свої орієнтири [5].
Розрізняють шість основних типів інноваційної стратегії підприємства:
1) наступальна;
2) захисна;
3) імітаційна;
4) залежна;
5) традиційна;
6) «за нагодою».
Наступальна інноваційна стратегія охоплює: активні НДДКР, орієнтовані на маркетинг; стратегію злиття; стратегію придбання.
Наступальні стратегії звичайно потребують кредитних інвестицій, отже, більше використовуються на підприємствах, що мають достатньо високий фінансовий потенціал, кваліфікований склад менеджерів і творчого науково- технічного потенціалу [4].

18
Така стратегія передбачає:
1) щільний зв’язок фірми зі світовими досягненнями науки й технології;
2) пряму залежність від наукових розробок, що фінансуються та здійснюються самою фірмою;
3) можливість фірми швидко реагувати та пристосовуватися до нових технологічних можливостей.
Але наступальна інноваційна стратегія є досить ризиковою, тому більшість фірм, що можна віднести до високо інноваційних дотримуються захисної стратегії. Захисна інноваційна стратегія відбиває реакцію підприємства на дії конкурентів і пов’язана з опануванням нової технології і завдяки їй виходом на нові ринки [4].
Захисна стратегія вимагає від фірми:
1) високої мобільності;
2) приділяти багато уваги навчанню свого персоналу та рекламі;
3) високої наукомісткості та значних зусиль дослідників;
4) приділяти багато уваги аналізу досягнень й помилок фірм партнерів;
5) просувати на ринок свою продукцію шляхом надання технічного обслуговування та сервісу.
Найважливішим фактором для здійснення захисної стратегії є придбання патентів. Фірми-захисники є споживачами патентів і постачальниками прибутків для фірм –«форвардів».
Імітаційна інноваційна стратегія пов'язана з копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів. Використання цієї стратегії, не дуже віддалене в часі від першого використання базової інновації, і як правило, пов'язане з придбанням ліцензії на виробництво такого продукту.
Залежна інноваційна стратегія - це тип стратегічної поведінки, за якої характер технологічних змін залежить від політики інших фірм, які виступають як «батьківські» фірми в коопераційних технологічних зв’язках.
Найчастіше «залежні» фірми виконують субпідрядні роботи і не змінюють

19 самостійно свою продукцію, так як вимоги до якості продукції встановлює головна фірма. Вимоги щодо розвитку науково-технічних рис у таких фірмах мінімальні.
Традиційна інноваційна стратегія означає відсутність технологічних змін на підприємстві. Дана стратегія передбачає осмислену відмову від оновлення продукції внаслідок ретельного аналізу ринкової ситуації і стану конкурентів, але не уникає власне інноваційної поведінки, оскільки пов'язана з удосконаленням форми і сервісу традиційної продукції.
Інноваційна стратегія «за нагодою» у довгостроковий період часу пов'язана з швидким опануванням інформації і можливостей, які виникають у зовнішньому середовищі підприємства.
Характерною рисою цієї стратегії є відсутність власної науково- технічної діяльності. Такий тип поведінки ще називають «стратегією ніші», оскільки перевага полягає в знаходженні особливої ніші на існуючих ринках товарів і послуг, яка має споживача з нетиповими, але різноманітними потребами. Ця стратегія має сенс тільки тоді, коли є першим кроком до
інших стратегій. Без цього такий тип стратегічної поведінки є безперспективним [4]. Лозовський О.М. Галандзовський Д.М. [6] виділяють такі основні переваги те недоліки інноваційних стратегій загалом табл. 1.1.
Таблиця 1.1.

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас