1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Kyva_bakalavr.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2305кб.
Дата: 18.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
Отазки.docx
Показники фінансової стійкості.
Показник
2016 2017 2018
Відхилення
Т
2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017
Коефіцієнт автономії
0,68 0,63 0,6
-0,05
-0,03
-0,07
-0,05
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними
-0,24
-0,04 0,22 0,18 0,20 6
6,50

44 засобами
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
4,04 3,97 3,85
-0,07
-0,12
-0,02
-0,03
Складено автором
Зменшення показника автономії «Дюпон-Україна» пов’язано з впливом надходження коштів від компанії-власника, зміни характерезуються зменшенням всього на 7-5%. Зростання забезпеченості оборотними коштами має приріст у 6-6,5 разів, що значно покращило здатність фінансувати оборотний капітал. Їх динаміка зображена на рис. 2.4.
Рис. 2.5. Зміна показників фінансової стійкості.
[Складено автором на основі табл. 2.3]
Оцінка ділової активності
Оборотність активів - показник ділової активності, який демонструє ефективність використання активів компанії. Він відображає, скільки товарів
і послуг продано за досліджуваний період на кожну одиницю використаних активів.
(2.7)
2016:
2017:

45 2018:
За розрахунками можна зробити висновок, що підприємство має спад з 2017 року на 2017 рік про те у 18 спостерігається його збільшення, це пов’язано з меншою ефективністю використання обмежених ресурсів, але немає негативної тенденції спаду за три роки.
Показник оборотності дебіторської заборгованості – пказує кількість погашеної заборгованості дебвторів перед перед «Дюпон-Україна».
Розраховується за наведеною формулою нижче.
(2.8)
2016:
2017:
2018:
Зростання дебіторської заборгованості має нерівноміний характер спад у 2017 році, а у 2018 несе перевищення двох останній показників, що на діяльності даного підприємства має вплив на швидкості оборотів коштів.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – кількість її обертів протягом одного звітнього періоду.
(2.9)
2016:
2017:
2018:
Відслідковується нерівномірність у показниках спад у 2017 році, незначне підвищення у 2018, але вцілому показники знаходятьсся на одному рівні.

46
Оборотність запасів – з якою ефективністю «Дюпон-Україна» управляє власними запасами. Знаходиться за формулою нижче:
(2.10)
2016:
2017:
2018:
Зменшення показника у 2016 році зумовлюється зниженням собівартості, щоє позитивним наслідком її діяльності, але у 2018 році значення показника знову зросло через зменшення запасів.
Фондовіддача – кількість виробленої продукції та склільки послуг приходиться на одиницю фінансових ресурсів компанії. Розрахунок наведений за формулою нижче:
(2.11)
2016:
2017:
2018:
Як і попередні показники характерезується нестабільність у динаміці показника проте коливання спричинені більшим доходом у 2016 році, та повторне його збільшення у 2018 році через зменшення основних засобів.
Показник оборотності власного капіталу - з якою ефективністю
«Дюпон-Україна» здійснює управління власним капіталом та наводить на кількість реалізованої продукції на одну одиницю залучених від власників коштів. Розраховується на формулою нижче:
(2.12)
2016:

47 2017:
2018:
Падіння показника у 2017 є наслідком зменшенням доходу компанії у порівнянні з попереднім роком. Відповідно його зростання спричинене зменшенням власного капіталу.
Підсумки розрахунків показників, іх зміни та відношення наведено в таблиці 2.6.
Таблиця 2.4. Оцінка ділової активності.
Показник
2016
2017
2018
відхилення
Т`,%
2017/
2016
2018/
2017
2017/
2016
2018/
2017
Коефіцієнт оборотності активів
0,62 0,42 0,46
-0,20 0,04
-32 10
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
5,26 3,37 4,4
-1,89 1,03
-36 31
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
2,5 2,11 2,75
-0,39 0,64
-16 30
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
2,46 1,39 1,73
-1,07 0,34
-43 24
Фондовіддача
3,72 2,66 4,5
-1,06 1,84
-28 69
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
0,919 0,67 0,77
-0,25 0,10
-27 15
Складено автором
Зменшення доходу «Дюпон-Україна» на 11 млн. дол. США у 2017 році зумовило падіння показника на 32%.
Зменшення кредиторської заборгованості у 2017 на 0,9 млн. дол. США та 2018 на 0,5 млн. дол. США зумовило зменшення на 36% у 2017р, причиною росту у 2018 році є паралельне зменшення собівартості. Компанія не має чіткої політики щодо регулювання дебіторської заборгованості і тому зменшення показника у 2017 році єнаслідком зниження клієнтів дебіторів на
16%, у 2018 є зворотній приріст на 30%.
Зменшення показника обортності матеріальних запасів на 43% зумовлено зниженням собівартості на 8 млн. дол. США у 2017р. Приріст на
24% зумовлений зниженням запасів на 1,9 млн. дол. США у 2018.

48
За зниження фондовіддачі у 2017 році на 28% відповідав показник доходу від реалізації, а 2018 році зменшення основних засобів, що зумовило зростання на 69%.
На 27% у 2017 зменшення оборотності власного капіталу як і фондовіддача зумовлені падінням доходу, а у 2018 приріст на 15% через зменшення власного капіталу.
Загалом тенденція зменшення відслідковується по всим казникам у
2017 році та їх зростання у наступному календарному році. Їх зменшення та падіння зображені на рис. 2.6.
Рис.2.6. Оцінка ділової активності
[Складено автором на основі табл. 2.4]
Рентабельність.
Рентабельність – з якою ефективністю компанія використовує активи для досягнення прибутку. Розраховується за формулою наведену нижче:
(2.13)
2016:
2017:
2018:
125

49
За результатами обчислення є те що компанія зниження показника у
2017 році, але він збільшився у наступному хоча і недосягнув значення 2016 року.
Рентабельність власного капіталу – з якою ефективністю власний капітал використовується, скільки прибутку приходиться на одну одиницю грошових коштів. Розраховується за формулою наведеною нижче:
(2.14)
2016:
2017:
2018:
За результатами обчислення бачимо тенденцію зростання коефіцієнту, що показує відносне збільшення чистого прибутку і характерезує здатність до збільшення прибутку власникам.
Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції.
Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки. Розраховується за формулою:
2016:
2017:
2018:
Отже, за результатами розрахунків відображається тенденція зростання економічної ефективності діяльності за три роки.
Рента́бельність проду́кції — економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції (товарів, робіт та послуг). Визначається як

50 відношення чистого прибутку від реалізації до собівартості продукції. ... операційний прибуток; прибуток до виплати процентів і податку на прибуток
(2.15)
2016:
2017:
2018:
Висновком є те що рентабельність продукції так само як і діяльність має тенденцію зростання показника.
Таблиця 2.5. Показники рентабельності.
Показник
2016 2017 2018
Відхилення
Т`,%
2015/2 014 2016/2 015 2015/2 014 2016/2 015
Коефіцієнт рентабельності активів
0,085 0,084 0,125
-0,001 0,041
-0,012 0,488
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
0,082 0,087 0,16 0,005 0,073 0,061 0,839
Коефіцієнт рентабельності діяльності
0,089 0,138 0,23 0,049 0,092 0,551 0,667
Коефіцієнт рентабельність продукції
0,2 0,41 0,71 0,21 0,3 1,050 0,732
Складено автором

51
Рис.2.7. Зміна показників рентабельності
[Складено автором на основі табл. 2.5]
2.3. Виокремлення проблемних аспектів зовнішньоекономічної
діяльності підприємства
SWOT аналіз компанії «Дюпон-Україна». Сильні та слабкі сторони ключових факторів успіху.
SWOT-аналіз - це інструмент стратегічного планування, який працівники компанії можуть використовувати для аналізу ситуаційного стану компанії. Це важливий метод для розуміння нинішніх сильних (S), слабкості
(W), можливостей (O) та загроз (T), з якими стикається Дюпон-Україна у своєму поточному бізнес-середовищі.
Дюпон-Україна є однією з провідних фірм у своїй галузі. Компанія зберігає свою домінуючу позицію на ринку, критично аналізуючи та переглядаючи SWOT-аналіз. SWOT-аналіз - це інтерактивний процес і вимагає ефективної координації між різними підрозділами компанії, такими як - маркетинг, фінанси, операції, інформаційні системи управління та стратегічне планування.
Підприємство чітко розуміє власні переваги над конкурентами і з
іншої сторони намагається нівелювати сильні сторони конкурентів перед ним.

52
Таблиця 2.6. SWOT аналіз компанії «Дюпон-Україна»
Зовнішнє середовище
Внутрішнє середовище
Можливості
Загрози
1. Вихід на нові ринки для реалізації
1. Зростання якості продукції конкурентів
2. Прогнозоване світове зростання попиту
2. Валютні коливання
3. Збільшення обсягу реалізації
3. Попит на продукцію носить сезонний характер
4. Урядові угоди
4. Збільшення конкуренції з боку вітчизняних виробників
5. Екологічна політика
5. Зростання контрафактної та низькоякісної продукції
Сильні сторони
СіМ
СіЗ
1. Входить в п’ятірку лідерів сегменту
2. Глобальна мережа постачання
3. Міжнародні стандарти якості
4. Високий рівень задоволеності клієнтів
5. Гарна репутація серед клієнтів
6. Надійні постачальники продукції
7. Нижча собівартість у порівнянні з конкурентами
Слабкі сторони
СЛіМ
СЛіЗ
1. Відсутність власних каналів збуту
2. Прогнозування попиту
3. Відсутність постійних партнерів на перевезення вантажу
4. Невелика кількість постачальників
5. Відсутність власного виробництва

53
Згідно таблиці можна виокремити проблему: відсутність власних каналів збуту. ЇЇ рішення може налагодити власну мережу поставок та в майбутньому призведе до розширення спектру зовнішньої діяльності компанії. Прогнозування попиту здійснюється на основі звітності про реалізацію інших партнерств, що мають певну затримку і тим самим втрачається час на реакцію і згодом на реалізацію. Невелика кількість постачальників нівелюється їхньою надійністю.
Підприємство чітко розуміє власні переваги над конкурентами і з
іншої сторони намагається нівелювати сильні сторони конкурентів перед ним.
PEST-аналіз – виявлення політичних, економічних, соціальних та технологічних аспектів, що впливають та діяльність компанії.
Політичні:

Вибори президента (новий президент не відобразив чіткого курсу розвитку України в СГ)

Вибори Верховної Ради (незабаром вибори до парламенту, що можливо зумовлюватиметься негативним впливом у боротьбі за владу)

Рівень корупції (Україна займає провідні місця в розвитку корупції)

Податкова політика У країнах, що розвиваються, законодавство змінюється частіше. Сама назва "з'являються або розвиваються" свідчить про те, що держави все ще шукають баланс регуляторних норм, в адміністративних і обмежувальних заходах.

Вірогідність розвитку військових дій (конфлікт на сході ще не вичерпаний)
Економічні:

Динаміка ВВП (Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до
2,7%.) [25].

54

Рівень інфляції (Світовий банк прогнозує зниження інфляції в
Україні в 2019 році до 6,8%, у 2020 році до 6,0% і в 2021 році до 5,4%. У 2018 рік інфляція склала 9,8% [25].

Курс гривні (поступово зменшується)

Зниження купівельної спроможності споживачів, кредити в
Україні є досить дорогими для українських фермерів, а в ідеалі прибутковість бізнесу повинна покривати відсоткову ставку залучених коштів і додаткові витрати, такі як заробітна плата, придбання машин і устаткування тощо. управління агробізнесом в Україні досить складно, навіть з його привабливістю.
Соціальні:

Рівень освіти (зменшення приходу молодих кваліфікованих кадрів)

Рівень імміграції (збільшується тенденція виїзду працездатного населення зокрема кваліфікованих працівників сг за кордон)

Темпи росту населення (ріст населення зменшується з кожним роком)
Технологічні:

Нові продукти

Нові патенти (відбувається отримання патентів на виробництво товарів, що дозволить закрити вихід на ринок потенційним конкурентам)

Розвиток технологій (придається велика увага до розвитку і та їх позитивний вплив на результат)

Ступінь використання і впровадження технологій (високий і результатом є знаходження в лідерах рнку)
ТОВ «Дюпон-Україна» реалізовує продукцію виробничих підприємств материнської компанії «DowDuPont». Діяльність компанії відбувається у такій послідовності:

55 1.
Аналіз звітності по продажам за різний період (місяць, квартал, рік і.д.)
2.
Виявлення кількості нестачі продукції, що необхідна
3.
Пошук підприємств, де знаходиться ця продукція
4.
Знаходження компанії-перевізника
5.
Узгодження термінів поставки
6.
Укладання зовнішньоекономічного договору на поставку продукції.
Пошук компанії перевізника для поставки:

У власній базі створеної за роки ведення діяльності

Базі партнерів

За допомогою мережі «Internet»
Рис. 2.8. Частка експорту продукції «Дюпон-Україна» відносно материнської компанії
[Складено автором]

56
Таблиця. 2.7. Експорт продукції сільського господарства до
провідних регіонів.
Рік
2016
2017
2018
17/16
18/17
Одиниці вимірювання
Дол.США Дол.США
Дол.США
%
%
Усього
26200000 25000000 25420000
-4,6%
+1,6%
Європа/Близький
Схід/Африка
4716000 5780000 5880000 22,6 0,017
Північна Америка
5764000 5800000 5980000 0,6 0,031
Азіатсько-
Тихоокеанський регіон
5060000 5760000 5910000 0,138 0,026
Латинська Америка
10660000 7660000 7650000
-0,281
-0,001
Складено автором
Продажі 2018 року дещо підвищилися порівняно з попереднім роком
Продажі Crop Science в 2018 зросли на 1,6%. У 2018 році до 25,42 мільйонів євро . Зниження в 2017 основному пояснюється бізнесом захисту рослин в Бразилії. Високі запаси на цьому ринку вимагали заходів для нормалізації ситуації, що, у свою чергу, призвело до негативного розвитку продажів. Коли бразильський бізнес знову набере обертів, продажі Crop
Science можуть зрости на 3,0% у 2019 річному обчисленні.
Світове економічне зростання залишається сильним. У Сполучених
Штатах, зокрема, ми очікуємо більшого імпульсу, ніж у 2018 році. Серед
іншого, нещодавні скорочення податків повинні забезпечити економічний
імпульс, посилюючи споживчі витрати. Можна також очікувати значного зростання в Європі, хоча, ймовірно, вона буде дещо нижчою, ніж у 2018 році. На відміну від цього, подальше збільшення кількості фермерських господарств має мати позитивний вплив. На ринках, що розвиваються, ми очікуємо сильного зростання на рівні попереднього року. Оскільки світова економіка залишається в хорошій формі, зростання в цих країнах має здійснюватися головним чином за рахунок експорту.
Світовий ринок захисту насіння та рослин повинен розвиватися позитивно у 2019 році ( + 3% ). Основний імпульс зростання прийде від
Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи, головним чином, через

57 очікуване збільшення виробництва продукції сільського-господарства та подальше збільшення площі для посівів.
Продаж за регіонами:

Продажі в регіоні Європа/Близький Схід / Африка покращилися до 5880000 млн. дол. США. Засоби захисту рослин розвивалися дуже позитивно, частково завдяки збільшенню попиту та впровадженню нових продуктів. З іншого боку, підвищення конкурентного тиску призведе до зниження рівня цін, що позначиться на зальному прибутку від реалізації.

У регіоні Північної Америки ми збільшили продажі до 2,772 млн. дол. США . Ми зареєстрували двозначні темпи зростання бізнесі, з високими прибутками від продажів захисту олійного ріпаку / каноли - через збільшення внаслідок збільшення його обсягу виробництва. Пестициди для зернових культур також розвивалися дуже позитивно через збільшення попиту на продукти для захисту сої та пшениці. Також було зафіксовано збільшення кількості продажів засобів рослин для плодовитих дерев.

Продажі в Азії/Тихоокеанському регіоні збільшилися у 2018 році.
У річному обчисленні до 5800000 млн. дол. США . Ефективність бізнесу була заохочуючою, особливо в Південно-Східній Азії, головним чином за рахунок запуску нових продуктів у Китаї та Японії.

Обсяг продажів в Латинській Америці зменшився у 2018 році.
До 7660000. Це зниження пояснювалося поверненням продуктів захисту рослин та зниженням продажів у каналі розподілу для нормалізації виробничих запасів у Бразилії. Зниження цін також мало ефект але було збільшення загальний обсяг продажів в інших країнах Латинської Америки.
Табл. 2.8. Реалізація продукції засобів захисту рослин за видами.
2016 2017 2018
Зміни
Од. вимірювання
Дол. США
Дол. США
Дол. США
%
%
Захист рослин
26200000 25000000 25420000
-4,6
+0,4
Гербіциди
6550000 6250000 6355000
-2,6
-1,3
Фугніциди
11790000 11250000 11439000
-1 1,7
Інсектициди
7860000 7626000 7626000
-1
Складено автором

58
Загалом, глобальний ринок захисту насіння та рослин в 2018 році дещо зменшився приблизно на 4,6%. У той час як попит на високоякісні насіння збільшився, продажі засобів захисту рослин стагнали по всьому світу. Позитивний приріст у 2017 році прийшов з регіонів Північної Америки та Східної Європи. Обсяги ринку в Латинській Америці знизилися внаслідок високих запасів продуктів захисту рослин та несприятливих макроекономічних умов у Бразилії, що і зумовило зменшення обсягу продажів. Ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону також скоротився, в першу чергу, внаслідок високої конкуренції.
Ринки у потенціалі і привабливості відрізняються за економічними, географічними, демографічними факторами. Що саме мається на увазі продукція засобів захисту рослин має різну необхідність відносно регіону.
Як наводилося вище то найпривабливішим регіоном є азіатсько- тихоокеанський відносно ринку Європи та Америки. Хоча за результатами реалізації бачимо, що за більшої привабливості результати не мають кардинальних відмінностей.
Ринок хімічних речовин для захисту рослин дуже консолідований, з різними малими та середніми компаніями та декількома великими гравцями, що призводить до жорсткої конкуренції. Більшу частину ринку займають ці основні гравці, а саме: «Syngenta», «Дюпон-Україна»,, «BASF», «FMC», і
«DowDuPont». Компанії конкурують не тільки з точки зору якості та просування продукції, але й зосереджуються на стратегічних заходах, таких як злиття та поглинання, щоб отримати більшу частку ринку.
За 2018 рік ці компанії реалізували продукції з засобів захисту рослин на суми:

«Syngenta» - 6,1 млрд. дол. США;

«Bayer» - 6,5 млрд. дол. США;

«BASF» - 3,2 млрд. дол. США;

«Dow-DuPont» - 3,4 млрд. дол. США;

«FMC» - 1,5 млрд. дол. США;

59
Таблиця 2.9.
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас