1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Kyva_bakalavr.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2305кб.
Дата: 18.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
Отазки.docx

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
«До захисту допущено»
Завідувач кафедри
________
д.е.н., проф. Дергачова В.В.
«03» червня 2019 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
на здобуття ступеня бакалавра
з напряму підготовки
6.030601
«Менеджмент»
на тему «Розроблення бізнес-плану з реалізації продукції на
зовнішньому ринку»
Виконав студент 4 курсу, групи
УЗ-51
Кива Роман Вікторович
___
Керівник старший викладач кафедри менеджменту, к.е.н.
Чорній В.В.
______________
(підпис)
Рецензент доцент кафедри промислового маркетингу к.е.н., доц. Писаренко Н. Л.
________________________ ______________
(підпис)
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)
Київ - 2019 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
________
д.е.н., проф. Дергачова В.В.
«24» жовтня 2018 р.
ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Киві Роману Вікторовичу
1. Тема роботи: «Розроблення бізнес-плану з реалізації продукції на
зовнішньому ринку»
керівник роботи ст. викл. кафедри менеджменту, к. е. н. Чорній В.В.
затверджені наказом по університету від 28.02.2019р.
№ 788-с
2. Термін подання студентом роботи 03.06.2019 р.
3. Вихідні дані до роботи:
наукова та навчально-методична література, законодавчі й нормативні акти України, що регламентують порядок ведення діяльності, інформація про історію створення та розвиток підприємства ТОВ
«Дюпон-Україна», фінансова звітність (форма № 1 «Баланс», форма № 2
«Звіт про фінансові результати», за 2016-2018рр.; форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»); звіти про експорт продукції на зовнішні ринки за 2016-2018 рр.; статистична звітність, статут.

4. Зміст пояснювальної записки
а) теоретична частина:

визначити роль бізнес-плану в зовнішньоекономічній діяльності підприємства;

основні аспекти розробки та складання бізнес-плану.
б) дослідницько-аналітична частина:

надати господарсько-економічну характеристику підприємства та його зовнішньої діяльності;

оцінити експортний потенціал та можливості поліпшення;

проаналізувати можливості підприємства щодо його зовнішньоекономічного розвитку.
в) рекомендаційна частина:

розробити бізнес-план удосконалення ведення зовнішньоекономічної діяльності;

економічно обґрунтувати доцільність впровадження запропонованих заходів.
5. Перелік графічного матеріалу:
1. Основні аспекти розробки бізнес-плану підприємства.
2. Зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Дюпон-Україна» за 2016–
2018 рр.
3. Результати оцінювання експортного потенціалу ТОВ «Дюпон-
Україна» за 2016–2018 рр.
4. Порівняння показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства з конкурентами.
5. Результати SWOT-аналізу діяльності підприємства.
6. Бізнес-план удосконалення ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
7. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів.
6.
Орієнтовний перелік публікацій:«Інноваційно-інвестиційна діяльність страхових компаній в умовах ЄС».
7. Дата видачі завдання
«24» жовтня 2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ з/п
Назва етапів виконання дипломної роботи
Термін виконання етапів роботи
Позначки керівника про виконання завдань
1.
Збір необхідної
інформації щодо теоретичних, та практичних засад бізнес- плану в зовнішньоекономічній діяльності підприємства
29.09.2018 –
01.01.2019 2.
Аналіз теоретичного та практичного матеріалу з обраної тематики, обробка та аналіз інформації щодо експортної діяльності підприємства
02.01.2019 –
25.02.2019 3.
Розгляд теоретичних основ бізнес- планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
26.02.2019–
08.03.2019 4.
Надання організаційно-економічної характеристики підприємству та його зовнішньоекономічній діяльності
09.03.2019 –
31.03.2019 5.
Оцінювання експортного потенціалу ТОВ
«Дюпон-Україна» та можливостей активізації експортної діяльності
01.04.2019 –
09.04.2019 6.
Розробка бізнес-плану удосконалення ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
10.04.2019–
30.04.2019 7.
Економічне обґрунтування рекомендованих заходів
01.05.2019 –
17.05.2019 8.
Оформлення дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра
18.05.2019 –
31.05.2019
Студент ____________________ Кива Р.В.
Керівник дипломної роботи ______________ Чорній В.В.

ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................................................. 8
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ............................................................................................... 10 1.1. Роль та значення бізнес-плану в зовнішньоекономічній діяльності підприємства ................................................................................................... 10 2.2. Методологія розробки бізнес-плану ....................................................... 19
Висновки до розділу 1 .................................................................................... 29
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ДЮПОН-УКРАЇНА» ............................................................................... 31 2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ................................................................................................... 31 2.2. Аналіз та оцінка зовнішньоекономічної діяльності ............................... 36 2.3. Виокремлення проблемних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства ................................................................................................... 51
Висновки до розділу 2 ................................................................................... 69
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ ................................................................................. 71 3.1. Пропозиції з розробки бізнес-плану для реалізації продукції на зовнішньому ринку ......................................................................................... 71 3.2. Економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих заходів .............................................................................................................. 82
Висновки до розділу 3 .................................................................................... 87
ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 91
ДОДАТКИ .......................................................................................................... 95

РЕФЕРАТ
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему
«Розроблення бізнес-плану з реалізації продукції на зовнішньому ринку (на прикладі ТОВ «Дюпон-Україна»)» містить 98 сторінок, 25 таблиць, 9 рисунків, 15 формул, 3 додатка. Перелік посилань нараховує 37 найменувань.
Метою дослідження є: складання рекомендацій для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Об'єктом дослідження є: зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
Предметом дослідження є: сукупність теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розроблення бізнес-плану з реалізації продукції на зовнішньому ринку.
У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи
дослідження: системний підхід (для аналізу та дослідження проблем підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства); фінансово- економічний аналіз (для оцінки результатів зовнішньоекономічної діяльності); графічний (для представлення результатів аналізу).
Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними підприємствами для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема ТОВ «Дюпон-Україна».
Розроблений в дипломній роботі бізнес-план з реалізації продукції на зовнішньому ринку підприємства був представлений на розгляд керівному складу
ТОВ «Дюпон-Україна», де було визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо розширення зовнішньоекономічної діяльності.
Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути альтернативні шляхи просування товару підприємства на зовнішній ринок, розроблення та обґрунтування іншого плану підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Ключові
слова:
бізнес-план,
зовнішньоекономічна
діяльність,
ефективність, експорт, підвищення ефективності, управління, підприємство,,
оцінка.

ABSTRACT
Diploma work of the educational qualification level "Bachelor" on the topic
"Development of a business plan for the sale of products in the foreign market (for example, LLC" DuPont Ukraine ") contains 98 pages, 25 tables, 9 figures, 15 formulas,
3 applications. The list of references has 37 titles.
The aim of the study is to: make recommendations for improving the efficiency of foreign economic activity of the enterprise.
The object of the research is: the foreign economic activity of the enterprise.
The subject of the study is: a set of theoretical and practical recommendations for developing a business plan for the implementation of products on the foreign market.
The following research methods were used to achieve the goal: the system approach (for the analysis and research of problems of increasing the efficiency of foreign economic activity of the enterprise); financial and economic analysis (for the estimation of the results of foreign economic activity); graphic (for presentation of the analysis results).
The results of the study can be used by domestic enterprises to increase the efficiency of foreign economic activity in modern conditions, in particular DuPont
Ukraine LLC.
A business plan for the sale of products at the foreign market of the enterprise, developed in the thesis, was submitted to the management board of DuPont Ukraine
Ltd., which recognized the possibility of practical application in the future of certain measures and proposals for the expansion of foreign economic activity.
Possible ways to continue research can be alternative ways to move the company's product to the external market, the development and justification of another plan to improve the efficiency of foreign economic activity of the enterprise.
Key words: business plan, foreign economic activity, efficiency, export,
efficiency
improvement,
management,
enterprise,
estimation.

8
ВСТУП
Актуальність
теми.
Ефективне бізнес
- планування зовнішньоекономічної діяльності сприяє зростанню фінансових результатів діяльності будь-якого підприємства.
Належне створення, а в подальшому функціонування та розвиток кожного суб’єкта господарювання, потребує детального планування.
Особливо при започаткуванні нового напряму, виду економічної діяльності чи створенні стратегічного підрозділу підприємства важливе значення відводиться розробці бізнес-плану як детального попереднього аналізу та прогнозу перспектив підприємницького проекту. Особливо важливим є бізнес-планування господарської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки, адже об’єктивно посилюється потреба в більш детальному та комплексному впровадженні сучасних елементів планування за для забезпечення життєздатності та планової конкурентоспроможності підприємства [8].
Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями підприємства, починаючи від детального опису технології бізнес-проекту і закінчуючи
ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Тому його розробка і контроль реалізації (в подальшому) значно сприяє як підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових напрямів підприємницької діяльності [8].
Проблема розроблення ефективного планування діяльності підприємства є актуальним питанням, для вирішення якого була написана дана робота.
Проблеми пов’язані з бізнес-плануванням діяльності підприємства описані в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених: К. Барроу, В. А.
Горемикін, О. Г. Дерев’янко, А. Ю. Богомолов, М. П. Мальська, Г. В.
Осовська, С. Ф. Покропивний.

9
Інформаційну базу дослідження склали: дані фінансової та господарської діяльності підприємства, результати досліджень автора, ресурси показників зовнішнього середовища, ресурси статистичних досліджень.
Метою дипломної роботи є: доведення важливості бізнес-планування на підприємстві, його розробка та впровадження на основі аналізу сучасного ринку.
Завдання дипломної роботи:

зробити характеристику планування господарської діяльності

формування завдань та цілей;

розроблення ефективної структури бізнес-плану;

аналіз економічної діяльності досліджуваного підприємства
«Дюпон-Україна» як об’єкта;

оцінка структури;

оцінка можливостей обраного підприємства;

безпосередня розробка бізнес-плану.
Об’єктом
дослідження
є: зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
Предметом дослідження: сукупність теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розроблення бізнес-плану з реалізації продукції на зовнішньому ринку.
Практична значущість. Результати роботи можуть бути реалізованими в діяльності ТОВ «Дюпон-Україна» в межах пропозицій щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

10
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Роль та значення бізнес-плану в зовнішньоекономічній
діяльності підприємства
Планування є процесом формування цілей, визначення пріоритетів, засобів, методів та шляхів їх досягнення. Його роль полягає у зменшенні рівня невизначеності підприємницької діяльності та забезпечення життєздатності підприємства [4].
Класичний підхід до організації процесів планування свідчить, що планування - це доля керівників вищого рівня управління (топ-менеджерів).
Однак сучасні підходи до управління передбачають участь в цьому процесі і
інших співробітників підприємства (від низу до верху, зустрічне планування). Планування стає дієвим інструментом тільки тоді, коли працівники активно залучені в його процес, беруть безпосередню участь у постановці цілей і розробці способів їх досягнення. Правда, варто відзначити, що не існує універсальних процесів планування, які підходили б усім без винятку організаціям. Правильний вибір процесу планування для конкретної організації залежить від безлічі факторів [6].
Відповідно бізнес-план розробляється підприємством перед його створенням для обґрунтування доцільності інвестицій та ефективності господарювання, а також розміру статутного капіталу, для планування розвитку діючого підприємства, для обґрунтування економічної доцільності започаткування нових видів діяльності чи створення нових стратегічних господарських підрозділів, бізнес-одиниць підприємства [4].
Розробка бізнес-плану є трудомістким процесом, вимагає значних коштів і часу. Тому бізнес-планування починається, як мінімум, за півроку до початку реалізації підприємницького проекту. До бізнес-планування залучають менеджерів, фінансистів, економістів, маркетологів, юристів. Це

11 можуть бути як працівники підприємства, які мають значний професійний досвід, так і зовнішні консультанти, експерти [6].
Бізнес-план є документом, який містить систему ув’язаних в часі та просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку, внаслідок реалізації підприємницького проекту. Це результат планування, зафіксований у стислій та зрозумілій формі документа.
Він виступає інструментом досягнення мети, що включає всі основні напрями діяльності підприємства [8].
Бізнес-план допомагає вирішити такі проблеми [5]:

визначити конкретні напрямки діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;

сформулювати довгострокові і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;

вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по
їх формуванню і реалізації;

виявити відповідність наявних кадрів фірми;

визначити склад маркетингових заходів щодо вивчення ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворенню, каналам збуту та ін. ;

оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;

передбачити труднощі, які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану.
Мета розробки бізнес-плану полягає у формуванні концепції розвитку підприємства чи реалізації ним підприємницького проекту, яка забезпечує аналіз, оцінку, позиціонування, контроль та регулювання діяльності в умовах невизначеності і динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища.

12
Особливо актуальною є роль бізнес-плану у діяльності суб’єктів малого підприємництва [8].
Бізнес-план повинен відповідати ряду вимог [5]:

бути написаний простою і зрозумілою мовою з використанням коротких і чітких формулювань;

бути ємним, але не зайвим;

носити всеосяжний характер (включати всю інформацію по проекту, що представляє інтерес для інвестора);

спиратися на реальні факти та обґрунтовані пропозиції;

мати завершений характер (утримувати стратегію досягнення поставлених цілей);

володіти комплексністю (утримувати виробниче, маркетингове, організаційне, фінансове забезпечення);

мати перспективний характер (забезпечувати можливість розробки на його основі подальших планів із збереженням наступності розвитку);

володіти гнучкістю, що забезпечує можливість внесення коригувань в розроблені програми;

мати контролюючий характер, пов'язаний з чіткою характеристикою графіків робіт, контрольних термінів і показників.
Типи бізнес-планів за призначенням:
Перший напрямок - бізнес-план, призначений для отримання фінансів від зовнішніх джерел. Це може бути банківський кредит, інвестиції від акціонерів або бізнес-партнерів, засоби, які пропонують грантові організації.
У цьому випадку важливо дотримуватися ті вимоги, які пред'являють до цього документа потенційні інвестори. Найчастіше вони використовують власні форми для заповнення заявок, вони стандартизовані і відпрацьовані роками практики. Даний бізнес-план розкриває вигоди, які отримає інвестор, якщо вкладе кошти в підприємство [12].

13
Другий випадок, коли документ розробляється для внутрішнього використання. Він показує ризики, специфіку підприємства, його потенціал і розкриваються можливості, одним словом - сутність роботи організації. Це свого роду «дорожня карта», з якої звіряються при управлінні компанією, на яку орієнтуються при прийнятті рішень [12].
І третій варіант складається в тому випадку, якщо необхідно щось змінити в працюючої компанії, ввести новий товар або послуги, запустити новий напрямок або підрозділ, або повністю запустити компанію з нуля. Він дає цілісне розуміння пропонованих дій і бачення результатів [12].
Організації складають три версії плану на майбутній період [9]:

Реалістичний відображає найбільш ймовірний вихід розвитку компанії, і, отже, ймовірні обсяги виробництва і продажів, прибутку, відпускні ціни на продукцію;

Оптимістичний припускає, що за сприятливого розвитку подій компанія буде розвиватися запланованими темпами, без ризиків, що дозволить отримати велику величину прибутку;

Песимістичний враховує максимальні ризики і вплив негативних факторів, подій. За допомогою плану можна виявити всілякі труднощі і проблеми, передбачити напрями та заходи, що дозволяють усунути, подолати або мінімізувати наслідки несприятливих подій. В офіційний бізнес-план включається, як правило, тільки реалістичний варіант розрахунку.
Бізнес-план виконує такі функцій [10]:

Розробка концепції та стратегії бізнесу необхідна в період створення підприємства та вироблення нових напрямків діяльності;

Планування дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності, контролювати процеси розвитку форми і виконання бізнес-плану;

Залучення коштів (позики, кредитів) об'єктивно необхідно, особливо для здійснення значних проектів. Банки роблять комплекс заходів щодо захисту від неповернутих кредитів (гарантії, реальний заставу,

14 страхування та ін.). Бізнес-план є головним чинником у вирішенні питання про надання кредитів;

Залучення до реалізації планів фірми потенційних партнерів, які можуть вкласти власний капітал або розроблену технологію.
Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства і являє собою таке поєднання (відповідність) ресурсів і навичок організації, з одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з навколишнього середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні і майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети.
Підприємствам необхідно адаптуватися і до зовнішніх сприятливих можливостей, і до небезпек, виявити відповідні варіанти та забезпечити ефективне пристосування стратегії до навколишніх умов [1].
Функціональні цілі є основою для розробки функціональних стратегій.
Стратегії скорочення застосовуються в тих випадках, коли виживання компанії знаходиться під загрозою [7].
Конкурентна стратегія компанії націлена на досягнення конкурентних переваг. Якщо фірма зайнята тільки одним видом бізнесу, ділова стратегія є частиною загальної стратегії фірми. Якщо компанія включає кілька бізнес- одиниць (структурних підрозділів, то кожна з них розробляє власну цільову стратегію [7].
Стратегія розвороту використовується, якщо компанія діє неефективно, але ще не досягла критичної точки. Така стратегія означає відмову від виробництва нерентабельних продуктів, зайвої робочої сили, погано працюючих каналів реалізації і подальший пошук ефективних механізмів використання ресурсів. У тому випадку, коли стратегія розвороту принесла позитивні результати, в подальшому можна зосередитися на стратегії зростання [7].
Цілі — відбивають концепцію розвитку фірми і розробляються на тривалий період. Вони визначають основні напрямки програми розвитку

15 підприємства, що вимагає точного їхнього формулювання і належного ув'язування з ресурсами [1].
Конкретні цілі розробки бізнес-плану можуть бути різними [22]:

обґрунтування потреби в інвестиціях;

залучення партнерів;

контракти з персоналом;

реструктуризація діяльності організації;

розширення і модернізація виробництва;

завоювання нових ринків збуту і подальше освоєння традиційних;

суттєве оновлення асортименту продукції, що випускається, виконуваних робіт, послуг, що надаються;

різке підвищення якості продукції;

скорочення термінів виготовлення замовлень;

зменшення витрат на виробництво, зниження собівартості продукції;

зниження відпускних цін на продукцію;

поліпшення умов праці;

вдосконалення системи оплати, мотивації та стимулювання праці працівників організації;

розробка комплексної системи формування, вдосконалення кадрового потенціалу організації шляхом оптимізації її професійно- кадрового складу і структури, підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів;

підвищення екологічної чистоти і безпеки виробничих процесів, зменшення негативного впливу на природу і навколишнє середовище.
Прикладом специфічних цілей може бути визначення рентабельності з кожного окремого підрозділу, що виступає центром прибутку. Крім зазначених показників рентабельності, у специфічних цілях особлива увага

16 приділяється показнику приросту прибутку, що стимулює діяльність центрів прибутку при посиленні централізації на вищому рівні управління. Дані цілі є основою для розробки ділової стратегії фірми [1].
При описі бізнес-ідеї, спрямованої на отримання нового продукту або послуги, рекомендується відштовхуватися від наступної моделі: мета - кінцевий результат – економічний ефект. Тому в описі повинні обов'язково чітко простежуватися три інформаційних блоку [6].
Кінцевий результат - це прогнозований спосіб вирішення проблеми або реалізації можливості [6].
Економічний ефект - це передбачувана віддача кінцевого результату, виражена в грошових одиницях [6].
Виходячи з цілей можна сформулювати і завдання розробки бізнес- плану [5]:

проаналізувати і оцінити результати діяльності підприємства, фірми за певний період, виявити відхилення від запланованого рівня і намітити заходи щодо оптимізації заходів;

зрозуміти і оцінити фінансові аспекти свого бізнесу, ефективність
інвестиційного проекту і економічну доцільність його здійснення;

зібрати найважливішу інформацію про стан галузі і ринку, з'ясувати конкурентоспроможність планованого до виробництва товару.
Бізнес-плани розробляються в різних модифікаціях в залежності від призначення [5]:

За бізнес-лініях (продукція, роботи, послуги);

По підприємству в цілому (новому або вже чинним).
Варто коротко викласти цілі до яких буде прямувати компанія в своєму бізнесі в найближчі три роки і загальну стратегію їх досягнення. Дуже важливо для сконцентрувати на найважливіших цілях і не впасти в надмірну деталізацію. Засобом досягнення цього є встановлення (визначення) однієї конкретної цілі [23].

17
У стратегічному бізнес-плані спочатку аналізується діяльність компанії з усіма її сильними і слабкими сторонами, потім виділяються основні напрямки розвитку компанії, встановлюються цілі діяльності та на підставі всього цього виробляється стратегія розвитку компанії, щоб максимально використовувати її потенціал [5].
Особливо актуальний бізнес-план на стадії становлення бізнесу і на стадії його занепаду (очікуваного банкрутства). На цій останній стадії необхідна розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення організації.
Специфіка кожного конкретного бізнес-плану залежить також від передбачуваного його використання, від специфіки аудиторії, на яку він розрахований. Бізнес-план є документальним результатом процесу бізнес- планування [22].
Бізнес-план фінансового оздоровлення
- вид бізнес-плану, застосовуваний в умовах кризи компанії, коли необхідно вжити заходів по її висновку із скрутного становища. В даному випадку виробляється такий план, який вимагає рішучих і швидких дій [5].
Даний тип бізнес-плану має особливий статус. По перше, цей бізнес- план заповнюється підприємством, яке перебуває в стані неплатоспроможності, і передбачає фінансове оздоровлення підприємства, його санацію. План повинен пройти досить складний шлях узгодження і затвердження [23].
Бізнес-план інвестиційних проектів складаються для залучення потенційних інвесторів, він передбачає докладний маркетингове дослідження
і характеристики вашого бізнесу. Особлива увага приділяється опису місії проекту, формулюванні мети і завдань [11].
Концепція бізнес-плану створюється, виходячи з цільової функції документа. Тому обсяг, структура, зміст і подробиці диктуються поставленими цілями і передбачуваними вимогами кінцевих адресатів.

18
Інвестиційний бізнес-план показує і стратегію розвитку майбутнього підприємства урахуванням маркетинговою ситуацією на ринку і можливими перспектива розвитку [11].
Бізнес-плани проектів або угод виробляються для вирішення конкретних завдань, наприклад пошуку нових ринків збуту, виявлення нової ніші продукту, витіснення конкурента. Сприяють зниженню рівня ризиків і підвищенню продуктивності від кожної конкретної угоди, а також збалансованості компанії в цілому. В даному виді плану необхідно приділити увагу тому, як і протягом якого часу вкладені кошти будуть використовуватися [5].
По термінах планування бізнес-плани бувають [12]:

Короткострокові.

Середньострокові.

Довгострокові або стратегічні бізнес-плани.
Короткостроковий і середньостроковий плани складаються на термін не більше року, заснований на наявних ресурсах, враховує реальний стан колективу і фінансів, розписується помісячно [12].
Середньостроковий план охоплює термін в три-п'ять років. Він докладно описує кількісні показники роботи підприємства , а основними об'єктами планування стають потреби в грошових коштах і капітальні вкладення, виробничі ресурси, організаційна схема компанії, а також перспективні дослідження і розробки [12].
Стратегічний бізнес-план розробляється на термін понад п'ять років.
Він менш деталізований і містить, в основному, магістральні напрямки господарювання - вимоги розвитку, зростання. В цілому стратегічний план визначає довгострокові цілі, які засновуються на місії компанії і способи досягнення цих цілей. Горизонт планування залежить від того, наскільки стійка середовище в якій веде свою діяльність організація. Чим вище невизначеності і ризики, тим менший термін охоплюють плани. Зрозуміло і в

19 цьому випадку можна складати стратегічний план, однак він буде носити скоріше рекомендаційний характер [12].

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас