Ім'я файлу: ВИЗНАЧЕННЯ_ВИМОГ_ДО_ПРОГРАМНИХ_СИСТЕМ_Кожна_програмна_система.do
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 06.05.2021
скачати

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ Кожна програмна система – це перетворювач, функцією якого є визначене оброблення даних і вивід отриманих результатів. З метою побудови програмної системи до неї, насамперед, формулюються вимоги до умов виконання функції і обробки даних. Ці вимоги є предметом практичного контракту між замовником і розробником системи [1]. У загальному випадку під вимогами до ПС розуміють властивості, які повинна мати система для виконання запропонованих замовником функцій. Прикладами таких функцій можуть бути бізнес-функції, документообіг, керування даними і структурою інформації, що необхідна для прийняття системних рішень, та ін. У ядрі знань SWEBOK викладено основні концепції й особливості інженерії вимог, які подано на рис. 3.1. Розробка вимог


Розробка вимог


Інженерія вимог

Аналіз вимог

Фіксація вимог

Трасування вимог

Керування вимогами

Модель процесів

ЖЦ

Техніка

обговорення

Специфікація вимог

Специфікація вимог

Керування

змінами

Тривалість

виконавців

(акторів)

Визначення

вимог

Систематизація вимог

Трасування

вимог

Зв’язок з

процесами

Керування

вимогами

на процесах

ЖЦ

Аналіз

вимог

Опис

документу

Валідация

вимог

Перевірка і

верифікація

Покращення

якості

Збір вимог

Узгодження

документу

Прототипування

Оцінка

якості

Рис. 3.1. Основні розділи розробки вимог

Основні розділи розробки вимо

Найпоширеніший інструмент інженерії вимог – це UML, у якому вимоги визначаються й уточнюються через подання можливих варіантів використання ПС (use case), що трансформуються у проектні рішення і архітектуру системи. Розглянемо загальні й спеціалізовані (зокрема, об’єктно-орієнтовані) підходи до розробки вимог до системи у контексті розділів, поданих на рис. 3.1
Загальні підходи до визначення вимог

Визначення вимог є нетривіальною задачею і проводиться, як правило, шляхом обговорення поглядів замовника на систему з майбутніми її розробниками. Замовник висловлює свої потреби і представляє погляди щодо автоматизації

функцій і задач системи, які далі набувають формулювання у вигляді різнопланових вимог до ПС, класифікація яких подається нижче. 3.1.1. Класифікація вимо

Дотепер ще відсутні загальноприйняті терміни, якими користуються спеціалісти для опису вимог замовника до ПС, а саме, функціональних, системних, технологічних. У різних тематичних джерелах наведені різні визначення поняття вимог, виходячи з особистих поглядів замовників на програмний продукт, який потрібно побудувати. У ряді публікацій формування вимог до ПС розглядається як певна ділова гра, під час якої виявляються інтереси зацікавлених у розробці ПС осіб, правила реалізації цих інтересів у конкретному продукті. При цьому висловлюються різного роду претензії й обмеження на властивості і способи забезпечення вимог для отримання кінцевого програмного продукту. Отже, зрозуміло що нема формалізованих методів збирання й опису вимог, а також відсутнє загальноприйняте визначення самого поняття вимога. Наведемо тлумачення цього слова з джерел [1–3]. Вимоги – це твердження про функції й обмеження системи. Вимоги – це властивості, які повинен мати продукт, щоб являти бути собою цінним для свого користувачів. Вимоги – це специфікація того, що і як повинно бути реалізовано. Відповідно до міжнародного глосарію з термінології комп’ютерної науки вимога містить у собі опис:

1) умов або можливостей, необхідних користувачеві для вирішення поставлених проблем або для досягнення цілей;

2) функцій і обмежень, які повинна мати система або системні компоненти, щоб виконати контракт замовника на розробку;

3) положень і регламенту, встановлених використаними стандартами і відображених у специфікаціях або інших формальних документах на систему;

4) умов, можливостей і обмежень середовища, необхідних для проектування і виконання системи

Розглянемо основні типи вимог. Вимоги до продукту охоплюють умови користувачів щодо зовнішнього поводження системи і погляди розробників на деякі параметри системи. Термін користувач стосується осіб, зацікавлених у створенні системи. Вимоги до ПЗ є такі: системні, функціональні і не функціональні вимоги. Вимоги користувачів (user requirements) задаються умовами досягнення цілей і задач, віддзеркалюють вимоги споживачів до спектра розв’язуваних майбутньою системою задач. Вони подаються як текстовий опис або сценарії, прецеденти, таблиці «подія-відгук» тощо. Системні вимоги (system requirements) визначають зовнішні умови виконання системних функцій і обмежень на створення продукту, а також вимоги до опису програмно-апаратних підсистем. Системні вимоги накладають обмеження на архітектуру системи, засоби її візуального подання і функціонування. Для опису системних вимог використовують спеціальні шаблони і форми, що допомагають уявити вхідні і вихідні дані й автоматизувати ці вимоги. Розділ 3 67 Вимоги до атрибутів якості (quality attributes) – це деякі обмеження на властивості функцій або системи, важливі для користувачів або розробників. Наприклад, переносність, цілісність, стійкість системи до збоїв. Функціональні вимоги – це перелік функцій або сервісів, які повинна надавати система, а також обмежень на дані і поводження системи при їхньому виконанні. Специфікація функціональних вимог (software requirements specification) – опис функцій та їхніх властивостей, які не містять у собі протиріч і виключень. Нефункціональні вимоги визначають умови виконання функцій (наприклад, захист інформації у БД, аутентифікація доступу до ПС тощо) у середовищі, що безпосередньо не пов'язані з функціями, а відбивають потреби користувачів щодо їх виконання. Ці вимоги характеризують принципи взаємодії із середовищами або іншими системами, а також визначають показники часу роботи, захисту даних і досягнення якості з урахуванням рекомендацій використовуваного стандарту. Вони можуть встановлюватися як числові значення (наприклад, час чекання відповіді, кількість клієнтів, що обслуговуються і ін.) у різних одиницях виміру, включаючи, наприклад, ймовірність (значення ймовірності безвідмовної роботи системи – показника її надійності). Для більшості сучасних ПС вимоги складаються з умов й обмежень типу: – конфіденційність, безпека і захист даних; – відмовостійкість; – одночасність доступу користувачів до системи; – час чекання відповіді при звертанні до системи (продуктивність); – склад виконуваних функцій системи (запуск, швидкість реакції й ін.); – положення стандартів з виконання сформульованих вимог. Дані вимоги визначаються і формалізуються аналітиками на процесі аналізу і проектування структури системи. Так, у випадку вимог з безпеки функціонування системи, в системі виділяються категорії користувачів, що мають право доступу до тих або інших функцій (програмних компонентів) або даних, та передбачаються додаткові функції системи з перевірки доступу (санкціонований доступ до них чи ні). Якщо потрібно обмежити доступ до конкретних даних (наприклад, до окремих записів, полів у таблиці), то в системі може передбачатися, наприклад, мандатний захист. Для захисту всієї системи від несанкціонованого доступу користувачі реєструються і проходять аутентифікацію для роботи із системою. Для відновлення і збереження резервних копій БД, архівів баз даних аналізуються можливості СУБД і способи забезпечення необхідного рівня безперебійної роботи системи, правил доступу авторизованих користувачів і заходів боротьби з різними загрозами, що надходять ззовні від користувачів, які не мають прав доступу до деяких або до всіх даних системи. До вихідного продукту пред'являються нефункціональні вимоги до: – застосування (якість інтерфейсу, продукту й ін.); – продуктивності (пропускна здатність, час реакції й ін.); – надійності виконання (без помилок і відмов); – зовнішніх інтерфейсів, за якими виконується взаємодія з іншими компонентами або підсистемами. Опис усіх видів вимог проводиться з урахуванням стандартів, наприклад, стандарту з якості ISO/IEC ДСТУ 9126 і стандартизованого понятійного і термінологічного довідника, що містить у собі загальноприйняті терміни щодо 68 Розділ 3 структури ПрО і призначення функцій системи. Специфікація вимог відображає принципи взаємодії проектованої системи з іншими середовищами, платформами і загальносистемним забезпеченням (БД, СКБД, мережі та ін.). Формування документа зі специфікаціями вимог завершується на процесі проектування архітектури, після чого він узгоджується з замовником системи і використовується як керування дій при виконанні задач розробки програмного продукту на процесах ЖЦ і отриманні готового продукту. При виявленні на них неузгоджених вимог, проводиться їхнє уточнення і, відповідно, вносяться зміни у деякі задачі процесу розроблення системи або характеристики продукт
скачати

© Усі права захищені
написати до нас