Ім'я файлу: Курсова_ППТ.doc
Розширення: doc
Розмір: 1522кб.
Дата: 04.04.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ

КУРСОВА РОБОТА

за курсом «ПРИСТРОЇ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ-2»

на тему: Розробка та розрахунок схеми датчика температури літака

«Індивідуальне завдання»


КЕРІВНИК______П.І.Б._____

Допущений до захисту

«___» __________ 2023 р

Захищено з оцінкою

___________________

ВИКОНАВ Богданов Микита

Дмитрович

студент IV курсу

групи ДС-91КИЇВ, 2023

ЗАВДАННЯ індивідуальне

на курсову роботу студента

Богданова Микити Дмитровича

(лист із підписом керівника КР)
1. Тема роботи

«Розробка та розрахунок схеми датчика температури літака»

2. Строк здачі студентом завершеної роботи 28.03.2023 р.

3. Вихідні дані до роботи:

Вхідними даними для розрахунку джерела живлення є напруга живлення операційного підсилювача - +15В та -15В, і напруга живлення АЦП - +5В.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

Вступ

1.1. Розрахунок джерела живлення

1.2 Розрахунок випрямляча напруги

1.3 Розрахунок трансформатора

Висновки

Література (з коректними посиланнями за текстом)

Додаток Б. Схема електрична принципова;
6. Дата видачі завдання 28.02.2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

Підготовка вступної частини і аналітичного огляду

07.03.2023
2

Вибір та опис роботи схем структурної і принципової

14.03.2023
3

Розрахунок елементів схеми, моделювання і перевірка прийнятих рішень, формулювання висновків

21.03.2023
4

Складання списку використаної літератури та додатків. Оформлення роботи

28.03.2023


РЕФЕРАТ
Курсова робота містить в собі розрахунок джерела живленя, випрямляча напруги і трансформатора
Ключові слова: трансформатор, джерело живлення, стабілізатор
ЗМІСТ

Вступ 6

1. Огляд існуючих термоопорів (ТО) 6

2. Аналітичний огляд 9

2.2. Синтез функціональної схеми пристрою вимірювання температури 10

2.3. Розрахунок перетворювача опору у напругу 11

2.4. Розрахунок фільтра і вибір комплектуючих елементів 13

2.5. Розрахунок аналого-цифрового перетворювача і вибір комплектуючих елементів 16

2.6. Розрахунок джерела живлення 21

2.7 Розрахунок випрямляча напруги 25

2.8 Розрахунок трансформатора 27

3. Висновки 30

4. Перелік посилань 31


ВСТУП

Одним з основних вимог, які рекомендуються при установці термоелектричного термометра, є досягнення мінімального витоку тепла по його арматурах. Для цього термометр можливо глибше занурюють у вимірювальне середовище, що приводить до збільшення теплосприймаючої поверхні, і розташовується в місцях з великою швидкістю потоку, що поліпшує умови теплообміну.


Рисунок 1.5 - Термоелектричний термометр типу ТПП (А) ТХА (Б)
1.4 Огляд існуючих термоопорів (ТО)
Для вимірювання температури широке застосування отримали термометри опору, дія яких заснована на зміні електричного опору металевих провідників залежно від температури. Метали, як відомо, збільшують при нагріванні свій опір. Отже, знаючи залежність опору провідника від температури і визначаючи цей опір за допомогою електровимірювального приладу, можна судити про температуру провідника.

Найбільшого поширення набули ТО з чутливим платиновим елементом і мідним.

Платина навіть при високих температурах в окислювальному середовищі не змінює своїх фізичних і хімічних властивостей. ТКЄС платини в діапазоні від 0 до плюс 100 °С складає приблизно 1/273 °С-1, питомий опір при 20 °С рівне 10,510-6 Омм, діапазон перетворюваних температур складає -260 до +1300 °С.

Значення ТКЕО міді вище, ніж у платини, тому ТОМ чутливіше до зміни температури. Мідь завдяки своїй низькій вартості широко застосовується в перетворювачах температури в діапазоні від мінус 50 до плюс 180 °С.

Залежність електричного опору від температури - лінійна:
Rt=R0(1+tt),
де R0 - опір перетворювача при 0°С;

t - температурний коефіцієнт опору міді рівний 1/234,7 °С-1;

t - температура за Цельсієм.

До недоліків мідних перетворювачів температури відноситься висока окислюваність міді при нагріваннях, унаслідок чого вони застосовуються в порівняно вузькому температурному діапазоні, в середовищах з низькою вологістю і за відсутності агресивних газів.

Вимоги до тих, що серійно випускаються ТС відбиті в ГОСТ 6651-84, згідно якому для них прийняті наступні параметри:

- тип (ТОП, ТОМ);

- номінальне значення R0 (опір при 0 С), Ом;

- умовне позначення номінальної статичної характеристики: 1П; 10П; 50П; 100П; 500П - для ТОП і 10М; 50М; 100М - для ТОМ, де цифри відповідають значенню R0, а буква - матеріалу чутливого елементу (П - платина, М - мідь).

Конструкції чутливих елементів терморезистивних перетворювачів температури бувають найрізноманітнішими залежно від меж перетворюваних температур, умов експлуатації і т.п. Чутливий елемент сучасного платинового терморезистивного перетворювача температури (рисунок 1.6) має вид спіралі 1,Рисунок 1.6 Конструкція чутливого елементу ТСП
поміщеної в канавках дво- або чотирьохканального керамічного каркаса 2 і ущільненим порошкоподібним окислом алюмінію 3. Окисел алюмінію є хорошим електроізолятором, володіє великою теплостійкістю і хорошою теплопровідністю. Кріплення платинової спіралі до каркаса здійснюється за допомогою глазурі на основі окислу алюмінію і кремнію.
Також для датчика температури літака треба розрахувати джерело живлення. В цій курсовій роботі ми будемо робити саме це. Вхідними даними для розрахунку джерела живлення є напруга живлення операційного підсилювача - +15В та -15В, і напруга живлення АЦП - +5В. Джерело живлення буде складатись із параметричного стабілізатора напруги, випрямляча напруги і трансформатора.
2 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

температура датчик термоопір перетворювач

 1. Виходячи з огляду методів вимірювання температури та конструкцій термоопору можна сформулювати наступні задачі курсового проектування:

 2. 1. Розробити перетворювач опору в напругу.

 3. 2. Розробити фільтр низької частоти для придушення високочастотних перешкод.

 4. 3. Розробити нормалізатор сигналу для приведення рівня сигналу о температурі після перетворювача та фільтру до напруги повної шкали аналого-цифрового перетворювача (АЦП).

 5. 4.Вибрати АЦП який забезпечує завданий клас точності перетворення.

 6. Розробити джерело напруги для термодатчику літака з напругою 15В і 5В

 7. Розробити випрямляч напруги для джерела

 8. Розробити трансформатор2.2 Синтез функціональної схеми пристрою вимірювання температури
Згідно завданню на курсовий проект пристрій що розробляється повинен виконувати перетворення сигналу з датчика температури у цифровий код. У якості датчика температури, згідно завдання, використовується датчик температури термоопір. Напруга з датчика перетворення фільтрується фільтром низької частоти. Згідно завданню на курсовий проект фільтр має 2-й порядок. Вихідний сигнал пристрою повинен мати цифрову форму.

Схема функціональна пристрою що розробляється наведена на рисунку 2.1


Рисунок 2.1. Пристрій сполучення термоопору з аналого-цифровим перетворювачем.
Схема складається з наступних елементів:

- T/R – датчик температури, перетворює температуру процесу у опір;

- R/U – перетворювач, перетворює опір у напругу;

- ФНЧ – фільтр низької частоти, усуває перешкоди високої частоти;

- K – нормувач вихідного сигналу, підсилює вихідний сигнал до напруги повної шкали АЦП;

- =/≈ – стабілізатор напруги, формує напруги живлення вузлів пристрою;

- ≈/≈ – трансформатор живлення.
2.3 Розрахунок перетворювача опору у напругу
Розрахунок починаємо з розрахунку перетворювача. Для підключення термоопору до схем вимірювання використовується перетворювачі опір - напруга. Ці перетворювачі можуть бути побудовані за схемою включення терморезистора в ланцюг зворотного зв'язку підсилювача або за схемою з вимірювальним мостом.

Схема електрична перетворювача наведена на рисунку 2.2.


Рисунок 2.2. Перетворювач опір – напруга.
Визначимо вхідні дані для розрахунку:

- діапазон вимірюваної температури ТОП Тмин=50 ºС, Тмах=300ºС

- опір для максимальної R tмах=106,01 та мінімальної температури R tмин=59,7 Ом

- вихідна напруга перетворювача Uвых=10В.

Приймемо стум через ТСП I том = 1 мА.

Задамо напругу живлення термоопору Uст.ном.. Типове значення Uст.ном.= 9В. Вибираємо відповідний стабілітрон. Д818Е, який має напругу стабілізації – 9В, мінімальний струм стабілізації – 3 мА, максимальний струм стабілізації – 33 мА. Робочий струм приймемо як 5 мА.

Розрахуємо номінал опору R1:

де - вхідна напруга стабілізатора живлення ТСП, - робочий струм стабілітрона.

Розрахуємо номінал опору R2:

Розрахуємо мінімальну та максимальну напругу на виході перетворювача для завданого діапазону температур:
Umax (t) = - R (tмах)/ R2 Uст.ном=

Umin (t) = - R (tмін)/ R2 Uст.ном.=
Визначаємо необхідний коефіцієнт підсилення:
Ку= Uвых/ Umax (t)=91
За довідковими даними вибирається тип резисторів і їх номінал згідно з номінальним рядом. За довідковими даними вибирається операційний підсилювач з мінімальним напругою зміщення , малими вхідними струмами і низькою питомою потужністю . Коефіцієнт підсилення повинен бути по можливості високим.

R1:МЛТ-0,125-1 кОм±20%

R2:МЛТ-0,125-9,1 кОм±5%

Обираємо підсилювач К140УД8 з наступними параметрами:

Робота від двох джерел +/-15 вольт

Струм споживання: не більше 5 мА

1 МГц частота одиничного підсилення

2 В/мкс швидкість наростання

Малий вхідний струм: не більше 0,2 нА

Зміщення нуля не більше 50 мВ

Температурний дрейф зміщення нуля не більше 50 мкВ/°С

Широкий діапазон допустимих синфазних напруг: +/-10 В

Диференціальний коефіцієнт підсилення не менше 30 000

Внутрішня частотна корекція

Закордонний аналог - uA740
2.4 Розрахунок фільтра і вибір комплектуючих елементів
Далі розглянемо фільтр низьких частот. Сигнал від датчика температури звичайно має значення від мікровольт до мілівольт і з’єднується з пристроєм перетворення довгими проводами, саме тому необхідно приймати додаткові заходи щодо зниження рівня шумів і наведень. Крім того, треба приймати до уваги що температура змінюється дуже повільно, потрібно подавляти перешкоди за допомогою фільтра низьких частот.

Існує два види фільтрів це активні та пасивні. Ми будемо використовувати активний фільтр низьких частот Чебешева.

Вихідними даними для розрахунку фільтра є вихідні дані з практичної роботи №6:

1. Нерівномірність передачі в смузі пропускання 0,5

2. Смуга пропускання 200

3. Коефіцієнт підсилення 2

4. Порядок фільтра 2

Схема електрична фільтру наведена на рисунку 2.3.


Рисунок 2.3. Фільтр нижніх частот другого порядку.
За довідковими даними знаходимо коефіцієнти фільтрів для заданої нерівномірності і порядку Чебешева.
В=1,425625; С=1,516203.
Розраховуємо номінальне значення С2
С2=10/f c;

С2= 10/200 = 0,05 мкФ.
Розраховуємо номінальне значення С1
С1≤В*2*С2/(4*С*(К+1))
Розрахуємо значення опорів:За довідковими даними вибираємо тип резисторів. З урахуванням того, що струми в перетворювачі маленькі, можна вибирати резистори потужністю до 0,125Вт типу МЛТ. За довідковими даними обираємо тип і номінал конденсаторів. Для використання у фільтрі можна вибрати конденсатори типу К10-17. Значення ємності вибираємо з номінального ряду Е24.По довідковими даними вибираємо тип операційного підсилювача.

Вибираємо типи резисторів і конденсаторів:

R1:МЛТ-0,125-22 кОм±5%

R2:МЛТ-0,125-43 кОм±20%

R3:МЛТ-0,125-27 кОм±5%

C1: К10-17-8,2 нФ±5%

C2: К10-17-0,051 мкФ±5%

Для вирішення даної задачі можна вибрати прецизійний ОУ загального застосування з внутрішньої частотної корекцією 140УД6 з наступними характеристиками:

Робота від двох джерел +/-5...+/-18 вольт

Малий струм споживання: не більше 4 мА

1 МГц частота одиничного посилення

2 В/мкс швидкість наростання

Вхідний струм не більше 100 нА

Зміщення нуля не більше 10 мВ

Температурний дрейф зміщення нуля не більше 20 мкВ/°С

Широкий діапазон допустимих синфазних напруги: +/-15 В

коефіцієнт підсилення не менше 30 000

Зарубіжний аналог - МС1456
2.5 Розрахунок аналого-цифрового перетворювача і вибір комплектуючих елементів
Аналогово-цифровий перетворювач – це пристрій, призначений для перетворення безперервно змінюючихся в часі фізичної величини в еквівалентні їй значення цифрових кодів.

Як аналогової величини може бути напруга, струм, кутове переміщення, тиск газу і т.д. Процес аналого-цифрового перетворення передбачає послідовне виконання наступних операцій:

- вибірку значень вихідної аналогової величини в деякі означений час, тобто дискретизація сигналу в часі;

- квантування (округлення перетворюється величини до деяких відомих величин) одержаної в дискретні моменти часу значення аналогової величини за рівнем;

- кодування - заміна знайдених квантових значень деякими числовими кодами.

Згідно завданню на курсовий проект у пристрою буде використано АЦП з 0,1-го класу точності перетворення. Виконаємо розрахунок нормализатора та вибір АЦП.

Визначимо вихідні дані для розрахунку:

 1. Напруга при мінімальній температурі ;

 2. Напруга при максимальній температурі ;

 3. ;

 4. ;

 5. Напруга повної шкали АЦП 10В;

 6. Клас точності перетворення θ=0,1;

Визначаємо корисну роздільну здатність АЦП

Визначаємо роздільну здатність АЦП, прийнявши δп = 5 дискретів.

Найближчим значенням до N є двійкове число 8192 (213).

Таким чином розрядність АЦП повинна бути не менше 13.

Згідно з напругою повної шкали і розрядністю вибираємо 16-ти розрядне АЦП ADS7825. Розраховуємо не інвертуючий нормалізатор вхідної напруги.

Схема електрична нормализатора наведена на рисунку 2.4.Рисунок 2.4. Нормалізатор сигналу АЦП.
Визначаємо напругу зсуву шкали нормалізатора.
U= Utmin∙ Кп ∙ Кф= 0,06∙ 91∙ 2=10,9В.
Розраховуємо джерело. Обираємо стабілітрон Д814Г з напругою стабілізації рівною 11 та діапазоном робочих струмів Imax = 29 мА и Imin = 3 мА. Робочий струм приймемо як 10 мА.

Вибираємо номінал резистора R2, прийнявши його 500 Ом.

Визначаємо струм навантаження стабілітрона

Визначаємо баластний опір R1, обравши в якості вхідної напруги Евх напруга живлення ОУ -15В


Обираємо номінал опору R3, R4, R5 рівним 10 кОм.

Визначаємо необхідний коефіцієнт підсилення:

Визначаємо значення резисторів R6, R7, R8. Приймемо значення опору R8 рівним R5 і рівним 10 кОм, тоді для забезпечення 50 % діапазону регулювання коефіцієнта підсилення:
R6 =R8/2=5 кОм;

R7= (R6+ R8/2)К = R8∙К =10 ∙ 1,1 = 11 кОм.
Обираємо резистори:

R1:МЛТ-0,125-130 Ом±5%

R2:МЛТ-0,125-510 Ом±10%

R3: МЛТ-0,125-10 кОм±20%

R4: МЛТ-0,125-10 кОм±20%

R5:МЛТ-0,125-10 кОм±20%

R6:МЛТ-0,125-5,1 кОм±5%

R7:МЛТ-0,125-11 кОм±5%

R8:СП-0,125-10 кОм±20%

У якості АЦП [1] оберемо 16-ти розрядне АЦП типу ADS7825. Мікросхема має наступні технічні параметри:

Кількість розрядів – 16;

Час перетворення, мкc – 25;

Напруга живлення,В – 5;

Потужність що споживається,мВт – 50;

Вхідна напруга перетворення,В 0..10;

Кількість каналів перетворення – 4.


Рисунок 2.4.2. Підключення АЦП ADS7825
Вибираємо операційний підсилювач К140УД8 з наступними параметрами:

Робота від двох джерел +/-15 вольт

Струм споживання: не більше 5 мА

1 МГц частота одиничного підсилення

2 В/мкс швидкість наростання

Малий вхідний струм: не більше 0,2 нА

Зміщення нуля не більше 50 мВ

Температурний дрейф зміщення нуля не більше 50 мкВ/°С

Широкий діапазон допустимих синфазних напруг: +/-10 В

Диференціальний коефіцієнт підсилення не менше 30 000

Внутрішня частотна корекція

Закордонний аналог - uA740
2.6 ВИБІР ТА ОПИС РОБОТИ СХЕМИ

(Параметричний стабілізатор напруги)

Вхідними даними для розрахунку джерела живлення є напруга живлення операційного підсилювача - +15В та -15В, і напруга живлення АЦП - +5В. Як стабілізатори виберемо параметричні стабілізатори з керуючим транзистором.

Схема електрична стабілізатора наведена на рисунку 2.5.


Рисунок 2.5 Параметричний стабілізатор напруги.
РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ І ВУЗЛІВ СХЕМИ
Розрахуємо споживану потужність пристроєм:
Рживпр+ Рфіл + РАЦП=(15 5 2)+(15 5 2)+50=0,35Вт
Оберемо необхідну напругу для стабілізатора +15 та -15 В:
Uвх= Uст+3=15+3=18В.
Обираємо необхідну напругу для стабілізатора +5В

Розраховуємо максимальну розсіювальну потужність керуючого транзистора 15 вольтового стабілізатора, деРозраховуємо максимальну розсіювальну потужність керуючого транзистора 5 вольтового стабілізатора, деОбираємо керуючий транзистор за визначеними параметрами. Цим параметрам відповідає транзистор КТ604А з наступними параметрами:Визначаємо максимальний струм бази керуючого транзистора 15 вольтового стабілізатора.


Визначаємо максимальний струм баз керуючого транзистора 5 вольтового стабілізатора

Обираємо на напругу 15 вольт стабілітрон VD2,VD3: КС215Ж з наступними параметрами:

Напруга стабілізації: 15В

Мінімальний струм стабілізації: 0,5мА

Максимальний струм стабілізації: 8,3мА

Диференційний опір: 70 Ом

Обираємо на напругу 5 вольт стабілітрон VD4: 2С156У1 з наступними параметрами:

Напруга стабілізації: 5,6В

Мінімальний струм стабілізації: 1мА

Максимальний струм стабілізації: 9мА

Диференційний опір: 60 Ом

Розраховуємо опір R1 15 вольтового стабілізатора:

Розраховуємо опір R1 5 вольтового стабілізатора:


Розраховуємо потужність що розсіються на опорі R1 15 вольтового стабілізатора:

Розраховуємо потужність що розсіються на опорі R1 5 вольтового стабілізатора:

Обираємо номінали резисторів:

Для 15 вольтового стабілізатора: R1:МЛТ-0,125-1,1 кОм±10%

Для 5 вольтового стабілізатора: R1:МЛТ-0,125-1,2 кОМ±10%
2.7 ВИБІР ТА ОПИС РОБОТИ СХЕМИ

(Двонапівперіодний випрямляч)
Випрямляч використовується для перетворення змінної напруги в постійну та навпаки. Зазвичай випрямлячі включають в себе конденсатори фільтри. У даній роботі ми будемо використовувати мостовий випрямляч. Основною особливістю якого є використання однієї обмотки трансформатора. Мостовий випрямляч має більш кращу випрямлену напругу ніж інші. Недоліком мостового випрямляча являється кількість діодів і потреби до ідентичності всіх діодів

Розрахуємо випрямляч напруги в якості котрого використаємо двонапівперіодний випрямляч схема якого наведена на рисунку 2.6.Рис. 2.6. Двонапівперіодний випрямляч.
РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ І ВУЗЛІВ СХЕМИ

Визначаємо зміну напругу на вході випрямляча для стабілізатора 15 вольт.

Визначаємо зміну напругу на вході випрямляча для стабілізатора 5 вольт.

Визначаємо максимальний струм через діод моста:

Для 15 вольтового стабілізатора:

Для 5 вольтового стабілізатора:


Розраховуємо зворотню напругу:

Для стабілізатора 15В:

Для стабілізатора 5В:

За даними обираємо діоди Д206, які мають допустимий струм 100мА та зворотну напругу 100В.

Розрахуємо ємність конденсаторів фільтру, прийнявши коефіцієнт пульсації рівним 0,01.За довідником обираємо номінали фільтрів:

Для 15 вольтового стабілізатора: :К50-29 39мкФ-25В±10%

Для 5 вольтового стабілізатора: :К50-29 39мкФ-25В±10%
2.8 Розрахунок трансформатора
Трансформатор – це електрична машина котра має дві або більше індуктивно зв’язаних обмоток і призначений для перетворення однієї ч декількох систем змінного струму в одну чи декілька систем змінного струму. Конструктивно трансформатор має: серцевину та декілька індуктивних обмоток.

Розрахунок трансформатора живлення:

Вхідні дані:

 • Напруга живлення для випрямляча 15В.

 • Напруга живлення для випрямляча 5В.

 • Струм навантаження – 0,023А та 0,01А

Розрахунок потужності вторинних обмоток трансформатора:Розрахуємо розміри магнітопроводу обмоток трансформатора:

Обираємо розміри магнітопроводу для трансформатору типу ШІ:

h=2см, a=0,8см, b=0,8см, c=3,2см

Визначаємо струм первинної обмотки трансформатора:

Визначаємо площу перерізу магнітопроводу обмоток трансформатора:
Визначаємо діаметр магнітопроводу:Визначаємо кількість витків обмоток:

Висновки
При виконанні курсового проекту було виконано розрахунок перетворювача опору в напругу для термоопору ТСП50П.

Було виконано розрахунок нормалізатора вхідного сигналу АЦП, який перетворює вихідний сигнал о температурі у напругу повної шкали АЦП. Хочу звернути увагу на те, що розрахунки таких датчиків починаються не с джерела живлення, а саме з перетворювача. Даний датчик може фіксувати температуру з невеликим відхиленням. Але все одно він вважається більш точним ніж деякі інші датчики температури.

У цій курсовій роботі була розроблена схема пристрою сполучення датчика температури з аналогового цифровим перетворювачем. За допомогою якої можна підбирати схожі схеми сполучення.

Даний пристрій може використовуватися в літаку для отримання значення температури в цифровому сигналі(двійковому коді). Або для виводу температури на ЕОМ.

У курсовому проекті було обрано 16-ти АЦП типу ADS7825

Також виконано розрахунок джерела живлення, який включає до себе стабілізатор напруги, випрямляч, фільтр та трансформатор. Нам було необхідно розробити таке джерело живлення, що давало б на виході 15В і 5В для живлення операційного підсилювача і АЦП. Спочатку ми розрахували параметричний стабілізатор напруги по принциповій схемі, потім – двонапрямлений випрямляч, і вкінці завершили роботу розробкою трасформатора.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Г.Виглеб Датчики изд.Мир 1999 стр.1962.Wiegleb G.

 2. Бахадырханов М.К. Болтакс Б.И. Куликов Г.С. Компенцированный кремний наука 1972 120 стр.

 3. Бахадырханов М.К. Аюпов К.С. Термические свойства кремния с кластерами атомов никеля. Издательство высшего учебного заведения 2008 №12 стр 170-172 lbest.ru

 4. «Термодатчик на основе кремния с нанокластерами атомов никеля» С.С.Насриддинов «Ташкентский Государственный Технический Университет»

 5. И.Зеленка. Пьезоэлектрические резонаторы на объемных поверхностных акустических волнах. – М.:Мир, 1990.

 6. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. - Москва: Энергоатомиздат – Дания, 1989. -272 с.

 7. Датчики. Справочник. Под ред. З.Ю. Готры и О.И. Чайковского. – Львов: Каменяр, 1995.

 8. Измерительные преобразователи. Е.С. Полищук. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981.

 9. Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи). Учеб. пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделении, 1983.

 10. C. Wold et al. 1991. “Temperature Measurement Using Surface Skimming Bulk Waves,” Proc Ultrasonics Symposium, Vol. 1:441-444.

 11. .U.S. Patent No. 11/677664, February 22, 2007. – 13 р.

 12. Leonard Reindl . Wireless passive radio sensors / Germany IEI Leibnizstr - Claustral University of Technology. – 6 

ДОДАТОК А
СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВАДОДАТОК Б

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА ПОВНА

скачати

© Усі права захищені
написати до нас