1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: 6f2e40d5-2fb4-4d50-924f-3a6e500404e5.doc
Розширення: doc
Розмір: 366кб.
Дата: 17.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Електроний підпис.docx
ЄМВ.docx

Міністерство Освіти і науки україни

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту


Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництваКУРСОВИЙ ПРОЕКТ


З дисципліни “Менеджмент” на тему:

Розробка системи менеджменту в приватному

підприємстві з виробництва меблів– ПП “Комфорт”.
Виконав:

Студент групи МЕ-26
Керував:

Асистент кафедри ММП

Ванькович Л. Я.

Львів – 2004
АНОТАЦІЯ


Головною метою курсової роботи є розвиток системи менеджменту. Тут знайдуть відображення основні засади менеджменту: функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання), методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами та лідерство в організації тощо. Визначено місію, завдання і стратегію підприємства. Також запропоновано етапи вироблення та реалізації управлінських рішень.

З огляду на вище сказане ця курсова робота розглядає всі основні засади управління, які можуть застосовуватися, щоб розвинути систему управління на підприємстві.
ANNOTATION
The main aim of this course work is a development of management system. Here find reverberation all basic points of management: management functions (planning, interaction of organization, motivation, and control), methods of management; managing formal and in formal groups; leadership in organization and others like that. As well is developed the system of generating and approbation of management decisions. According to task mission and strategy are determined. Stages of making and realization of administrative decision are also offered.

Therefore this course work considers all main methods of management, which can be applied to develop management system at enterprise.


ЗМІСТ1. Annotation

2. Зміст

3. Вступ

4. Загальна характеристика ПП “Комфорт”

5. Формування функцій менеджменту на підприємстві “Комфорт”

- планування

- організування

- мотивування

- контролювання

- регулювання............................................................................................................

6. Використання методів менеджменту в організації

7. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації

8. Проектування комунікацій на підприємстві

9. Формування механізмів управління групами працівників в органзації

10. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва

11.Оцінка ефективності систем менеджменту………………………………………………………


12. Висновки

13. Література

ВСТУП

В цьому курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ПП“Комфорт” . Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації.

ПП“Комфорт” на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вдосконалити та відрегулювати рекламну кампаніюта вирішити деякі інші проблеми. Підприємницьке “життя” в Україні виходить на новий шлях, який відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів.

Саме тому ПП“Комфорт” потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті.

Покладаємо надію на те, що ПП“Комфорт” успішно пристосується до всіх недоліків сьогоднішньої економічної ситуації та буде приносити своїм власникам стабільні та високі прибутки.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування.

3.1. Загальна характеристика організації
Таблиця 3.1

Параметр, який характеризується


Зміст та особливості


Основні відмінності


Законодавча база

1.Форма підприємства

Приватне підприємство. Учасники несуть відповідальність в межах своїх вкладів.

ТзПВ–це товариство, засновники якого несуть перед кредиторами відповідальність не тільки майном товариства але і власним майном.

ТзДВ–це товариство, засновники якого несуть відповідальність за його борги своїми внесками у статутний капітал, а в разі недостатності цих сум–власним майном.

Командне товариство–товариство, в якому одні засновники несуть повну відповідальність, а інші–часткову.

Акціонерним вважається товариство, яке має статутний фонд, розділений на акції і несе відповідальність за зобов’язаннями майном товариства.

Закон України " Про підприємництво".

Закон України " Про господарські товариства".

Закон України " Про ЗЕД".

2. Профіль

Приватне підприємство, яке займається виробництвом меблів.

Відрізняється асортиментом послуг, їх якістю, рівнем обслуговування.

3. Види діяльності

Дослідження нових технологій мебельній промисловості

Товари виготовлені за новітньою технологію і тому конкурентноспроможні на ринку.

4. Форма власності

Одноосібна

Приватна власність. Виступає рівноправним суб’єктом підприємницької діяльності, самостійно бере участь в господарських оборотах.

5. Внутрішнє середовище

Цілі:

Короткострокові: збільшити зарплату працівникам, підвищити кваліфікацію працівників.

Середньострокові: розширення асортименту послуг.

Довгострокові: збільшити прибуток фірми та частку на ринку.

Структура:

Структура лінійна.

Завдання:

Знайти нові шляхи виробництва меблевої продукції

Технологія:

Товариство використовує застарілі вітчизняні та закордонні технології.

Люди:

Працівники різного віку, які мають середню та вищу освіту за спеціальностями. Підприємство налічує 75 працівників, а планується – 85


Продовження таблиці 3.1


6. Зовнішнє середовище

Фактори прямої дії:

Профспілки: відстоюють інтереси працівників, відіграють важливу роль при їх звільненні з роботи.Вони здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавство, дбають про покращення умов праці.

Партії: не мають значного впливу на діяльність фірми.

Постачальники: відіграють важливу роль, оскільки від них, значною мірою, залежить діяльність фірми. Від несвоєчасної доставки товарів може виникнути збій у роботі фірми.

Законодавчі акти: Підприємство повинно діяти згідно чинного законодавства України.

Державні органи влади: здійснюють контроль за діяльністю фірми.

Система економічних відносин у державі: зараз в Україні вона лише формується і є нестабільною, що має негативний вплив на ринок і формування цін.

Споживачі: потреби сучасного суспільства відіграють дуже важливу роль.Фірма впливає на формування попиту через проведення продуманої рекламної кампанії, більш привабливих пропозицій.

Конкуренти: організації, які займаються такими ж видами діяльності. В даному регіоні їх 3, а очікується 4. Фірма може істотно вплинути на своїх конкурентів проводячи обдуману цінову політику.
Фактори непрямої дії:

Міжнародні події: мають важливий вплив, оскільки фірма привозить сировину для досліджень з Росії, Німеччини, Польщі. І у випадку терактів у Росії був заборонений переїзд кордону, що не дало змоги своєчасно отримати продукцію.

Міжнародне оточення: також має важливий вплив на фірму, оскільки в інших країнах більш сприятливі умови для розвитку такого виду діяльності.

НТП: фірма знаходиться в галузі, від якої залежить розвиток НТП

Політичні обставини: нестабільна політична ситуація в державі негативно впливає на стан економіки.

Соціально-культурні обставини: має важливий вплив, оскільки високий рівень культури і доходів населення сприятиме формуванню висококваліфікованих робочих кадрів, що забезпечить якісний виробничий процес.

Стан техніки та технології: цей фактор є дуже важливим, оскільки, якщо на фірмі застаріле обладнання, то якість проведених дослідів буде низькою.

Стан економіки: характеризує рівень економічного розвитку держави. Впливає через законодавчі акти та систему економічних відносин в країні. Оскільки в Україні ринкова економіка слабо розвинена, то існує не сильна конкуренція.


2. Формування функцій менеджменту на ПП” Комфорт”

Графічна модель стратегічного планування


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас