1   2   3   4
Ім'я файлу: КУРСОВА БД.docx
Розширення: docx
Розмір: 716кб.
Дата: 04.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
1.2.Тема 5 Філософія доби Відродження ВІДПОВІДІ 1.docx
Документ.rtf
ДИПЛОМ.docx
Report_LABA_1.docx
контр.работа.docx
Керівництво творчою грою.docx
Помехой.docx

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29.03.2012 №384

Форма № Н-6.01

Вінницький національний технічний університет


(повне найменування вищого навчального закладу)Кафедра програмного забезпечення


(повна назва кафедри, циклової комісії)


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бази даних»


(назва дисципліни)на тему: Розробка бази даних «Шлюбне агентство»

Студентки ІІ курсу 1ПІ-20мс (д/н) групи

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Дригіної В.В.

(прізвище та ініціали)Керівник: асистент Денисюк А.В.


(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)Національна шкала_____________________

Кількість балів______________ Оцінка: ECTS______Члени комісії Денисюк А.В.


(прізвище та ініціали)

(підпис)

__________ Романюк О.В.


(прізвище та ініціали)

(підпис)

__________ Романюк О.Н.


(прізвище та ініціали)

(підпис)

м. Вінниця ‒ 2021 рік

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ., д.т.н.

О. Н. Романюк

Протокол №14

від «29» січня 2021р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни «Бази даних»

студентки Дригіної Владлени Вікторівни, групи 1ПІ-20мс

ТЕМА: Розробка бази даних «Шлюбне агентство»

Розробити базу даних заданої предметної області в Microsoft Access 2010

Вимоги до бази даних

 • ступінь універсального відношення, не менше 12;

 • потужність універсального відношення, не менше 12;

 • кількість «сутей» ER-діаграми, не менше 4;

 • кількість попередніх відношень, не менше 4;

 • форма нормалізації первинних відношень, не менше 4;

 • кількість таблиць БД, не менше 4;

 • кількість вихідних форм, не менше 4;

 • кількість запитів, що реалізується, не менше 4;

 • робота користувача з БД реалізується тільки за допомогою форм;

 • необов’язковий захист БД від несанкціонованого доступу;

 • вхідне середовище створення MS Access.

База даних повинна забезпечувати:

 • роботу користувача у режимі кнопкової форми;

 • введення, виведення, оновлення інформації;

 • видачу відповідей на запити щодо вибору користувача на екран дисплея, або ж пристрій друку;

 • режим підказка для роботи користувача;

 • збереження записів.

Пояснювальна записка формується у вигляді документа Word за таких вимог:

 • аркуш формату А4;

 • поля: 2 см ‒ зверху і знизу, 2,5 ‒ зліва, 1 см ‒ справа;

 • шрифт ‒ Times New Roman 14;

 • інтервал між рядками ‒ 1,5;

 • відступ першого рядка ‒ 1,25;

 • обов’язкова наявність заголовків розділів і підрозділів.

Структура пояснювальної записки

 • титульний лист;

 • індивідуальне завдання;

 • зміст;

 • вступ;

 • аналіз предметної області;

 • розробка структури бази даних;

 • розробка форм;

 • розробка запитів;

 • розробка звітів;

 • тестування роботи бази даних;

 • висновки;

 • перелік посилань.

Предметна область: Розробка бази даних «Шлюбне агентство»

Дата видачі «01» лютого 2021р. Керівник: Денисюк А.В. ­­­­­­­­­­

Завдання отримала: Дригіна В.В.

АНОТАЦІЯ

У курсовій роботі описано розробку бази даних «Шлюбне агентство» за допомогою СКБД Microsoft Access.

База даних дає можливість знайти собі другу половинку, дізнатися про вік, освіту, що міститься в базі, наявність дітей, знак зодіаку клієнта.

Побудована база даних коректно та зрозуміло відображає дані, допомагає здійснити пошук.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………..…7

 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ……………………………....8

 2. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ………………………………………...……10

 3. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ……………………………………….20

  1. Розробка універсального відношення…………………………………………..20

  2. Розробка ER-моделі предметної області…………………..……………………24

  3. Проектування нормалізованих відношень……………………………...………29

  4. Отримання попередніх відношень за методом «суть-зв’язок»………………..31

  5. Нормалізація відношень методом декомпозиції …............................................34

  6. Оцінка спроектованих НФБК відношень …........................................................36

 4. РОЗРОБКА ФОРМ…..............................................................................................38

 5. РОЗРОБКА ЗАПИТІВ….............................................................................................

 6. РОЗРОБКА ЗВІТІВ ….................................................................................................

 7. ТЕСТУВАННЯ РОБОТИ БАЗИ ДАНИХ….............................................................

ВИСНОВКИ…............................................................................................................ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…...........................................................................................

ДОДАТКИ…................................................................................................................

Додаток А. Таблиці….............................................................................................

Додаток Б. Форми…................................................................................................

Додаток В. Запити…...............................................................................................

Додаток Г. Звіти …..................................................................................................

Додаток Д. Схема даних………………………………………………………..

ВСТУП

Сучасний світ з кожним роком все більше прискорює і змінює ритм життя людини. Розвиток інформаційних технологій дає доступ до різноманітних пристроїв та гаджетів, а вони в свою чергу відкрили широкі горизонти для технологій. Тепер практично кожна людина може отримати будь-яку необхідну інформацію за декілька хвилин або навіть швидше. Установи та організації в сфері знайомств не є винятком. Наприклад, агентство зі знайомств, якою користувалася людина хоча б один раз, може не тільки покращити пошук і взаємодію за допомогою сучасних технологій, але й значно спростити та краще організувати процеси пошуку. Для цього можна скористатися базами даних. Таким чином, користувач отримає зручний інструмент для пошуку нових, цікавих знайомств.

База даних – це інструмент, використовуючи який, можна збирати й упорядковувати інформацію. У базі даних можна зберігати відомості про людей, стать, дату народження, місто, вік, інші дані тощо. Простим способом зберігання для всього цього є створення списку у текстовому редакторі або електронній таблиці. Цей список постійно збільшується, тому в даних з’являється дедалі більше повторів, невідповідностей та помилок. В результаті, в такому списку стає все складніше орієнтуватися, а в деяких випадках починає значно втрачатись цілісність і організація самих даних. Швидке і ефективне вирішення цих проблем – це перенести дані в базу даних і керувати ними за допомогою СКБД (системи керування базою даних).

Об’єктом дослідження курсової роботи є процес розробки та проектування бази даних та середовища для створення звітів і форм.

Предметом дослідження є засоби та методи розробки бази даних та SQL запитів. Таким чином, метою курсової роботи є розробка бази даних шлюбного агентства, пошуку користувачів за вибраною інформацією, необхідної для певного клієнта, підтримки роботи шлюбного агентства, зберігання даних про сформовані пари, клієнтів та іншу інформацію за допомогою СКБД Microsoft Access 2010.

1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ

В сучасному сьогоденні бази даних є невід’ємною частиною нашого життя. Вони використовуються в усіх галузях людської діяльності. Однією з найбільш розповсюджених задач, що виникає при користуванні комп’ютером, є використання інформаційних систем, заснованих на базах даних.

СКБД є комплексом програмних і мовних засобів загального та спеціального призначення, що є необхідним для створення БД, її підтримки, роботи з даними й організації доступу до них різним користувачам чи прикладним програмам для обробки даними.

Функції СКБД можна згрупувати так:

 1. Управління даними, підготовка даних, контроль, занесення даних до бази, структуризація даних, забезпечення їх цілісності, секретності.

 2. Доступ до даних, пошук даних, перетворення даних до форми, зручної для подальшого використання.

 3. Організація і ведення зв’язку з користувачем, ведення діалогу, видача повідомлень про помилки в роботі з БД і т.д.

До складу БД і СКБД, входять мовні, технічні та організаційні засоби.

Мова опису даних – це мова, яка використовується для опису потреб користувачів та прикладних програм.

Мова маніпулювання даними (ММД) – це мова, яка використовується для обробки даних, їх перетворень і написання програми. У такому разі для спрощення спілкування кінцевих користувачів з БД передбачена мова ведення діалогу і мова запитів. Для спрощення процедур пошуку даних у БД передбачена мова запитів. Найпоширенішими мовами запитів є мови SQL та QBE.

SQL (StructuredEnglishQueryLanguage) – декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД.

Мова запитів QBE (QueryByExample) – це реалізація запитів за зразками у вигляді таблиць. Для визначення запиту до БД користувач повинен заповнити таблицю QBE, яка надається системою, і визначити в ній критерії пошуку, вибору та перетворення даних. Мова QBE є простішою для розуміння в порівнянні з SQL, хоча і більш обмеженою в можливостях.

До найпопулярніших систем управління базами даних відносять: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Informix Dynamic Server, Oracle Database.

Усі системи управління базами даних підтримують доступ до даних в багатокористувацькому режимі за допомогою локальної мережі, та мережі Інтернет.

Microsoft SQL Server, сервер з великою кількістю можливостей, доступ до даних якого може здійснюватися за допомогою Web-додатків, мов програмування Java та C#, але нажаль MS SQL Server орієнтованих лише на інтеграцію з іншими продуктами Microsoft.

Менш популярний Informix Dynamic Server краще працює при більшому навантаженні, майже не має проблем з масштабуванням, підтримує більшість популярних операційних систем.

Oracle Database є кросс-платформеним, не має проблем з масштабуванням, має різноманітні можливості для розробки, але досить тяжке адміністрування, що вимагає високу кваліфікацію від спеціаліста, її не варто використовувати без спеціальної підготовки.

Microsoft Access є більш зрозумілою і зручною, тому її часто використовують у створенні не складних баз даних. Крім того MS Access дозволить швидше реалізувати запити, звіти та форми.

Отже, для розробки бази даних «Шлюбне агентство» було обрано Microsoft Access, який дозволить без особливих труднощів створити базу даних, запити та звіти.

2 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Інтернет заполонив наше життя, бо став задовольняти велику кількість потреб, які раніше потребували багато часу. Спілкування з людьми на відстані стало ще простіше, немає потреби надсилати паперові листи, які в найкращому випадку дійдуть за 2-3 дні, а потім ще чекати на відповідь. Тепер можна надіслати SMS на телефон або написати повідомлення в месенджер (система обміну миттєвими повідомленнями), що набагато швидше. Але розвиток однієї галузі не означає занепад іншої, ті ж самі послуги ще досі продовжують свою роботу та надають широкий спектр послуг, бо потреба в надані послуг лише збільшується. Крім цього, шлюбні агентства, бюро знайомств, бізнес по пошуку знайомств також потребує використання інтернету та інформаційних технологій, бо вони дозволяють спростити процес пошуку та їх організацію, а також надають кінцевому користувачу значно більше обслуговування.

Популярні шлюбні агентства для знайомств мають власні веб-сайти або мобільні додатки. Розглянемо більш детально додатки та сайти для знайомств, такі як: «Tinder», «Badoo», «Bumble», «Happn» та «Pure».

Життя досить складне і непередбачуване, не дарма народна мудрість говорить: життя прожити – не поле перейти. Особливо важко переноситься самотність, і хоча є любителі цього стану, але скоріше як виняток з правила. Людина – істота суспільна, без спілкування життя стає нестерпним.

Скрасити її може присутність коханої людини, друзів, просто гарного співрозмовника або соратника по професії, з якою вам буде легко, приємно і пізнавально. Якщо ви самотні і у вас немає кола спілкування, то постає проблема – як і де познайомитися. Не покладайтеся на долю або випадкову зустріч. Використовуйте спеціальні програми для знайомств, щоб знайти приємну у всіх відносинах і близьку за духом людину. Зібрано кращі програми для знайомств для Android і iPhone і зроблено висновки про сильні і слабкі сторони кожного.

TinderРисунок 1.1 – Зображення додатку «Tinder»

Tinder допоміг у створенні великої кількості сімей (Рис.1.1). Проте останнім часом користувачі все частіше обурюються, що тут люди зустрічаються виключно заради разових статевих зв’язків. Тут треба розуміти, що у кожного свої цілі, тому адміністрація не може перешкодити людині знайти любов на все життя або тільки на одну ніч.

Зараз Tinder не вимагає наявності облікового запису в Facebook, але ставить вікове обмеження – 18+ років. Після реєстрації необхідно заповнити та налаштувати профіль: написати біографію, помістивши її в 500 символів; завантажити фото (6 шт.). Також можна синхронізувати обліковий запис з обліковим записом Instagram і вказати інформацію про роботу та школу. Пошук за різними параметри дозволить іншим користувачам знайти вас для встановлення контакту. На цьому етапі починається все найцікавіше.

На Tinder видно фото, ім’я і вік. Натиснувши на фото, можна подивитися додаткову інформацію про людину, поставити лайк, перегорнути або поставити супер лайк, щоб показати, що людина дуже сильно сподобався. Якщо він відповість, то у вас з’явиться кнопка для надсилання повідомлення. У безкоштовної версії можна використовувати обмежену кількість свайпів для встановлення контакту. Якщо є бажання продовжити шукати співбесідника чи свою половину, коли свайпи закінчилися, то потрібно придбати місячну підписку. Тоді всі обмеження будуть прибрані.

Плюси:

 • в програмі немає спаму – користувачі не можуть відправити повідомлення, якщо не було взаємної відповіді;

 • додатком користується мільйони людей у всьому світі, тому немає проблем знайти людину у відносній близості від вашого будинку;

 • додаток працює стабільно;

 • фото завантажуються швидко, а процес налаштування профілю не займає багато часу;

 • доступно для Android і iPhone.

Badoo

Дуже небагато програми для знайомств для iOS і Android не схожі на Badoo (Рис.1.2). Однак цей майданчик має все необхідне, щоб користувачі знайшли свою любов або випадкові відносини в залежності від мети реєстрації.Рисунок 1.2 – Зображення додатку «Badoo»

Плюси:

 • додаток володіє хорошою системою ідентифікації особистості, щоб тільки реальні люди могли створити обліковий запис;

 • існує функція відеодзвінків, так що реально побачити свого співрозмовника;

Наприклад, щоб надіслати повідомлення, популярній дівчині доведеться пройти підтвердження особи (надіслати модераторам фото в певній позі). При цьому можна спокійно надсилати один одному повідомлення, не чекаючи відповіді. Це дуже важливо, тому що не потрібно довго чекати, поставлять лайк у відповідь чи ні.

На Badoo легко знайти двійників знаменитостей, що є оригінальною фішкою проекту. Доступно для Android і iPhone.

Bumble

Це додаток дуже схожий на Tinder, проте на відміну від нього має трохи інший функціонал. Пари так само повинні послати один одному повідомлення про бажання спілкуватися. При цьому відповідь повинна дати обов’язково дівчина. У неї на це є 24 години. Чоловіки можуть продовжити час відповіді ще на 24 години, якщо вони дійсно очікують позитивного результату. У випадку з одностатевими знайомствами будь-хто може написати першим.Рисунок 1.3 – Зображення додатку «Bumble»

Плюси:

 • лаконічні профілі, їх налаштування так само сильно урізані, як і в Tinder.

Свайп вгору дозволяє прокручувати фотографії, а не відправляти лайки. Те ж стосується і свайпа вліво. Однак зробивши його вправо, користувач надсилає запрошення до розмови.

Bumble — це єдиний додаток, у якого є власний Кодекс поведінки (Рис.1.3). Він вимагає поважати один одного і забороняє викладати порнографічні зображення. При цьому відомості про кодекс заховані в угоду, яку ніхто не читає. Щоб отримати відповідь, 24-годинного ліміту цілком достатньо. Однак при помилковому відправленні свайпа досить струсити телефон. Тоді попередню дію буде скасовано.

Якщо ви дівчина і вам складно першою почати розмову, то Bumble вам не підійде, краще знайти інший додаток для знайомств. Профілі досить лаконічні: там є трохи інформації про користувача і кілька фотографій (не більше шести). Іноді складно оцінити співрозмовника і зрозуміти, наскільки він цікавий. Так як тягар початку розмови лежить на дівчині, тут досить багато пасивних акаунтів, які чекають, коли ж їх хто-то вибере. Доступно для Android і iPhone.

Happn

Цей додаток для знайомств показує профілі одиноких людей і як далеко вони знаходяться від вас (Рис.1.4). Ви можете любити людей таємно, і вони не дізнаються, якщо ви їм не подобаєтесь. Але можна набратися сміливості і натиснути на кнопку Charm, щоб повідомити про свій інтерес до їх персони. Але Charm не безкоштовні, їх необхідно купувати на внутрішню валюту, що купується на реальні гроші. Коли вам приходить відповідь, який в додатку Happn називається Crush, можна почати спілкування.Рисунок 1.4 – Зображення профілю в додатку «Happn»

Важливо приділити увагу своїм профілем. Його налаштування не викличе ніяких складнощів і є цілком стандартним. Необхідно додати фото, вказати вік, професію та інтереси, а також написати пару слів про улюблені заняття, хобі, прогулянки в парку, перегляд фільмів і так далі. Можна синхронізуватися зі своїм акаунтом соціальної мережі Facebook. Тоді буде значно простіше заповнити профіль. Ще є синхронізація з Instagram, щоб автоматично завантажувати вподобані фотографії в профіль Happn. Використання Spotify дозволить визначити, чи співпадають ваші музичні уподобання.

Happn використовує функцію GPS, щоб відстежувати ваше місце розташування. Так, при знаходженні на відстані близько 300 метрів від іншого користувача видно його профіль. Люди не зможуть зв’язатися з вами, якщо ви не натиснете на іконку серця (Heart). Happn ніколи не показує пересування в режимі реального часу, щоб позбутися від потенційного переслідування. При необхідності GPS можна легко відключити. Доступно для Android і iPhone.

PureРисунок 1.5 – Зображення інтерфейсу додатку «Pure»

Чи готові ви до нетривалих пригод, стосунків на одну ніч? Якщо відповідь позитивний, то це додаток для вас. Знайшовши підходящого людини, можна написати йому. Спілкування в рамках Pure (Рис.1.5) доступно протягом години, після чого необхідно обмінятися номерами телефону для продовження діалогу. Всі розмови захищені наскрізним шифруванням. Крім того, весь потік розмови буде автоматично знищений через годину. Додаток поставляється безкоштовно, але є кілька функцій, за які потрібно платити.

Всі розглянуті реалізації надають необхідний мінімум функцій для роботи користувача з поштовим оператором, але мають ряд недоліків, такі як:

 • функція відстеження відправлення передбачає лише дуже стислу інформацію про стан доставки;

 • відсутня можливість контролю якості доставки (наприклад, немає інформації про членів персоналу, які упаковували, вантажили, везли, а потім розвантажували і видавали відправлення, але на будь-якому з цих етапів могла статися помилка з боку тієї чи іншої людини);

 • відсутність зворотного зв’язку від клієнтів (наприклад, подача скарги в випадку, коли відправлення пошкоджене або був інцидент іншого порушення правил перевезення).

На основі проведеного аналізу було прийнято рішення розробити власну базу даних «Шлюбне агентство», яка повинна надавати всі можливості аналогів. Вона повинна забезпечувати наступні функції:

 1. Введення та отримання інформації про архів клієнта: реєстраційний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, стать, дата народження, телефон, паспорт, освіта, знак зодіаку, ріст, вага, місто проживання, сімейний стан, діти, інші характеристики, фото.

 2. Введення та отримання інформації про архів пар: № пари, дата, клієнт1, прізвище1, ім’я1, по-батькові1, клієнт2, прізвище2, ім’я2, по-батькові.

 3. Введення та отримання інформації про вид освіти: вид освіти.

 4. Введення та отримання інформації про знак зодіаку: код знаку, найменування знаку, загальний опис знаку, опис знаку зодіаку чоловіка, опис знаку зодіаку жінки.

 5. Введення та отримання інформації про клієнтів: реєстраційний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, стать, дата народження, телефон, паспорт, номер квитанції, освіта, знак зодіаку, ріст, вага, місто проживання, сімейний стан, діти, інші характеристики, фото.

 6. Введення та отримання інформації про пари: № клієнта, клаєнт1, клієнт2, дата.

 7. Введення та отримання інформації про вимоги до партнера: код вимоги, дата, клієнт, стать партнера, вік від, вік до, місто проживання, освіта.

 8. Виконання запиту на вік.

 9. Виконання запиту на додавання пар.

 10. Виконання запиту на знаходження відправлень з скаргами.

 11. Виконання запиту на знак зодіаку.

 12. Виконання запиту на клієнтів з парою.

 13. Виконання запиту на відбір партнерів по статі.

 14. Виконання запиту на відбір партнерів по статі і віку.

 15. Виконання запиту на відбір по статі, віку (мж).

 16. Виконання запиту по опису зодіаку.

 17. Виконання запиту на саму стару жінку.

 18. Виконання запиту на самого старого чоловіка.

 19. Виконання запиту на середній вік.

 20. Формування звітів для знаходження клієнтів з групуванням по освіті.

 21. Формування звітів по клієнтам.

 22. Формування звітів по знаку зодіаку і статі.

 23. Формування звітів по статі і віку.

Було проведено аналіз предметної області та постановку задачі на розробку бази даних «Шлюбне агентство», яка буде розроблюватися в середовищі Microsoft Access 2010.


 1.   1   2   3   4

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас