1   2   3
Ім'я файлу: ориг.docx
Розширення: docx
Розмір: 65кб.
Дата: 27.04.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та аналізу

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни

«Звітність підприємств»

Варіант 3

Виконав(ла): студент групи ___________ ________________________

Перевірив(ла)____________ ________________________

Львів 2020

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА…………………………...…………………..4

1.1.

Порядок складання та подання Балансу (Звіту про фінансовий стан)………………………………………………………………………...4

РОЗДІЛ 2.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………….……..9

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Звітні показники є важливим джерелом інформації про хід виконання планів соціально-економічного розвитку підприємств, бізнес-планів інших формувань, які створюються в галузях у результаті реформування власності. На основі цих показників виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, обґрунтовуються заходи, що дозволяють у майбутньому уникнути недоліків, які мали місце в минулих звітних періодах. Важливе значення має звітність підприємств для наукових досліджень у галузі економіки. Будь-які узагальнення результатів господарської діяльності підприємств з метою виявлення характерних тенденцій їх розвитку проводяться на основі обробки матеріалів звітності. . Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, виробляються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Звітність – це завершальна стадія й елемент методу бухгалтерського обліку; система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07. 1999 р. № 996-XIV, усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Для прийняття правильних управлінських рішень вимогам i нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Для одержання інформації про результати діяльності підприємства дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку. Отже роль звітності бухгалтерської, податкової та статистичної надзвичайно важлива.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

    1. Порядок складання і подання Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Для управління діяльністю підприємства та прийняття відповідних рішень необхідна інформація про наявність господарських ресурсів, їх склад, розміщення, а також джерела їх утворення і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену та згруповану в певному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс є засобом економічного групування й узагальненого відображення в грошовій оцінці наявності господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Як правило, баланс складають на 1-ше число місяця.

З економічної точки зору баланс – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують з одного боку активи, те чим володіє чи розпоряджається підприємство (ресурси), а з іншого боку – те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви), до яких відносяться зобов’язання і капітал. Баланс відображає фінансове становище підприємства на звітну дату, тому в міжнародній практиці його називають звітом про фінансовий стан підприємства. За формою, Баланс (Звіт про фінансовий стан) має вигляд таблиці, у лівій стороні якої зафіксована інформація про активи, а в правій – інформація про пасиви, тобто про власний капітал, зобов’язання і забезпечення.

Мета складання Балансу надати інформацію користувачам повну, правдиву та неупереджену інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень. Головною властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, що ґрунтується на подвійному запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Актив містить три розділи:

І. Необоротні активи.

ІI. Оборотні активи.

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Пасив має чотири обов’язкові розділи й один — додатковий:

І. Власний капітал.

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення.

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення.

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (додатковий рядок Балансу).

Структурною одиницею кожного розділу балансу є стаття, яка є неподільним показником в Балансі і характеризує окремий вид або групу активів (активна стаття) або вид зобов’язань чи капіталу (пасивна стаття). Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встановлених НП(С)БО 1, тобто визначенню активів, зобов’язань і власного капіталу. Деякі статті Балансу складаються з декількох рядків, у кожному з яких міститься детальна інформація про складові статті.

Балансові статті об’єднуються в розділи, що дає можливість загального огляду Балансу і дуже зручно при проведенні аналізу інформації. В основі об’єднання балансових статей в розділи покладено принцип їх ліквідності (за активами) та економічна класифікація (за пасивами).

Інформаційним забезпеченням складання Балансу є Головна Книга за журнальною формою обліку або оборотна відомість за синтетичними рахунками при інших формах обліку, а також дані синтетичних (бухгалтерських) рахунків.

Перш ніж приступити до заповнення звітної форми Баланс, необхідно ретельно перевірити та пересвідчитися в правильності сум, відображених на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку, їх повній відповідності аналітичному обліку та відображенню на них господарських операцій, обраних у відповідності до облікової політики підприємства. Необхідно пересвідчитися також у рівності підсумків оборотів за місяцями звітного періоду і рівністю підсумків по залишках, що відображені за дебетом і кредитом рахунків синтетичного обліку по Головній книзі або в Оборотному балансі.

Звітним періодом для складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) є квартал та календарний рік. Проміжна звітність (квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається у такі строки:

– за 1 квартал, тобто станом на 31 березня;

– за перше півріччя, тобто станом на 30 червня;

– за 9 місяців, тобто станом на 30 вересня;

– за рік, тобто станом на 31 грудня.

У разі якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання фінзвітності переносять на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419).

Керуючись зазначеним у шапці форми, показники Балансу щодо активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства слід наводити в тисячах гривень без десяткових знаків

При складанні Балансу показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включаються до загального фінансового звіту підприємства – юридичної особи.

Призначення Балансу як форми фінансової звітності в управлінні підприємством полягає в:

1) оцінці фінансового стану підприємства: структури активів, власного капіталу, зобов’язань, його здатності відповідати за своїми зобов’язаннями (платоспроможність);

2) визначенні можливості створення грошових потоків у майбутньому;

3) визначенні потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розподілу прибутку;

4) оцінці здатності підприємства щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами (кредитоспроможності);

5) оцінці автономності та ліквідності підприємства. Баланс також дозволяє визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних активів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інші показники.

Для складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства використовують дані, що узагальнені на рахунках класів 1-6 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій. При цьому використовується взаємопов’язаність між Планом рахунків бухгалтерського обліку та структурою «Балансу» (Звіту про фінансовий стан).

За своїми класифікаційними ознаками розрізняють основні види балансів: початковий (сальдовий, вступний), розподільчий, ліквідаційний, санаційний, оборотно-сальдовий, окремий і Баланс (Звіт про фінансовий стан) (іноді зустрічаються словосполучення – бухгалтерський баланс, баланс підприємства) як складова фінансової звітності підприємства.

Згідно з п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419), Баланс у комплекті з іншими формами звітності подають:

• органам, до сфери управління яких належать підприємства;

• трудовим колективам на їх вимогу;

• власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

• іншим органам і користувачам, зокрема, органам державної статистики, податковим органам (пп. 16.1.5 ПКУ).

До податкових органів фінансову звітність подають у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (разом із квартальною чи річною декларацією) (п. 46.2 ПКУ).

В Україні Баланс підприємства складають за методом нетто: валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими статтями (в активі це знос необоротних активів, резерв сумнівних боргів; в пасиві – вилучений та неоплачений капітал). Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

Баланс виступає базою фінансового аналізу підприємства. Фінансовий аналіз розкриває зміст основних фінансових показників і їх зв'язку з виробничими показниками (реалізація, прибуток, рентабельність, оборотність оборотних активів та ін.).

Отже, Баланс – це прийом надання економічної інформації, який досить широко використовується в економічній роботі. Це зручний наглядний прийом, який дає можливість охарактеризувати явище, що вивчається, з різних сторін в економічних дослідженнях.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Таблиця 1

Журнал господарських операцій за звітний періодЗміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Засновником на розрахунковий рахунок внесено кошти в погашення заборгованості до статутного капіталу

311

46

57000

2

Засновником внесено матеріали в погашення заборгованості до статутного капіталу

201

46

22000

3

Перераховано аванс за програмне забезпечення ПП "Всесвіт"

371

311

27000

4

Оприбутковано попередньо оплачене програмне забезпечення

154

631

27000

5

Введено програмне забезпечення в експлуатацію

127

154

27000

6

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

27000

7

Нараховано доходи за дивідендами від ТОВ "Аркада"

373

731

32000

8

Отримано дивіденди

311

373

32000

9

Переведено в обладнання в групу необоротні активи утримувані для продажу

286

104

52000

10

Списано нараховану амортизацію

131

104

8000

11

Визнано дохід від реалізації обладнання утримуваного для продажу ТОВ "Квадрат"

377

712

129000

12

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

712

641

21500

13

Списано собівартість обладнання

943

286

52000

14

Отримано оплату за обладнання

311

377

129000

15

Відображено дохід від наданих рекламних послуг ТОВ "Квітка" (оплачені в попередньому звітному періоді)

361

703

249000

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

16

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

703

643

41500

17

Списано собівартість рекламних послуг

903

23

67000

18

Проведено взаємозалік заборгованостей

681

361

249000

19

Отримано короткостроковий кредит в банку

311

601

307000

20

Нараховано резерв сумнівних боргів

944

38

22000

21

Списано безнадійну дебіторську заборгованість

38

361

10000

22

Списано безнадійну кредиторську заборгованість

681

717

35000

23

Надійшли матеріали від ФОП Іваненка (не платник ПДВ)

201

631

48000

24

Перераховано заборгованість ФОП Іваненку

631

311

48000

25

Використано матеріали на виробничі потреби

23

201

42000

26

Використано матеріали на потреби адміністрації

92

201

19000

27

Нараховано заробітну плату за жовтень


адміністративному персоналу

92

661

53000

відділу збуту

93

661

32000

Робітникам

23

661

9000

28

Нараховано ЄСВ за жовтень на фонд оплати праці


адміністративному персоналу

92

651

11660

відділу збуту

93

651

7040

Робітникам

23

651

1980

29

Утримано з заробітної плати


податок з доходів фізичних осіб

661

6411

16920

військовий збір

661

642

1410

30

Сплачено за жовтень з поточного рахунку


ЄСВ

651

311

20680

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5
ПДФО

6411

311

16920

військовий збір

642

311

1410

заробітну плату

661

311

75670

31

Нараховано заробітну плату за листопад


адміністративному персоналу

92

661

53000

відділу збуту

93

661

32000

Робітникам

23

661

9000

32

Нараховано ЄСВ за листопад на фонд оплати праці


адміністративному персоналу

92

651

11660

відділу збуту

93

651

7040

Робітникам

23

651

1980

33

Утримано з заробітної плати


податок з доходів фізичних осіб

661

6411

16920

військовий збір

661

642

1410

34

Сплачено за листопад з поточного рахунку


ЄСВ

651

311

20680

ПДФО

6411

311

16920

військовий збір

642

311

1410

заробітну плату

661

311

75670

35

Нараховано заробітну плату за грудень


адміністративному персоналу

92

661

53000

відділу збуту

93

661

32000

Робітникам

23

661

9000

36

Нараховано ЄСВ за грудень на фонд оплати праці


адміністративному персоналу

92

651

11660

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5
відділу збуту

93

651

7040
Робітникам

23

651

1980

37

Утримано з заробітної плати


податок з доходів фізичних осіб

661

6411

16920

військовий збір

661

642

1410

38

Перераховано кошти під звіт на відрядження

372

311

22000

39

Відображено авансовий звіт працівника відділу збуту після повернення з відрядження

93

372

21000

40

Відображено витрати за охорону підприємства ПП "Безпека"

92

685

37000

41

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

685

7400

42

Сплачено ПДВ за попередній період

641

311

14000

43

Відображено дохід від наданих рекламних послуг ТОВ "Бізнес плюс"

361

703

606000

44

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

703

641

101000

45

Списано собівартість рекламних послуг

903

23

97000

46

Нараховано відсотки за кредит

951

684

52000

47

Перераховано відсотки за користування кредитом

684

311

52000

48

Нараховано доходи від операційної оренди активів ПП "Ерудит"

361

719

186000

49

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

719

641

31000

50

Нараховано амортизацію обладнання


виробничого призначення

23

131

15000

адміністративного призначення

92

131

18000

51

Нараховано амортизацію будинків


виробничого призначення

23

131

47000

адміністративного призначення

92

131

67000

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

52

Нараховано амортизацію нематеріальних активів (адміністративного призначення)

92

133

8000

53

Нараховано за електроенергію ТОВ "Львівенергозбут"

92

685

33000

54

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

685

6600

55

Отримано оплату за раніше надані рекламні послуги

311

361

387000

56

Перераховано аванс ТОВ «Альянс» за матеріали

371

311

246000

57

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

644

41000

58

Відображено дохід від курсової різниці за залишком коштів на валютному рахунку

312

714

14000

59

Списано на фінансові результати:


дохід від реалізації послуг

703

79

712500

собівартість реалізованих послуг

79

903

164000

адміністративні витрати

79

92

375980

витрати на збут

79

93

138120

дохід від реалізації інших оборотних активів

712

79

107500

собівартість реалізованих інших оборотних активів

79

943

52000

витрати на сумнівні та безнадійні борги

79

944

22000

дохід від операційної оренди активів

719

79

155000

дохід від списання кредиторської заборгованості

717

79

35000

відсотки за кредит

79

951

52000

дохід від отриманих дивідендів

731

79

32000

дохід від операційної курсової різниці

714

79

14000

60

Нараховано податок на прибуток підприємства

98

641

45342

61

Списано на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток

79

98

45342

62

Визначено кінцевий фінансовий результат

79

441

206558

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

63

Нараховано дивіденди засновникам

443

671

11000

64

Сплачено дивіденди засновникам

671

311

11000

65

Списано прибуток використаний у звітному періоді

441

443

11000

Таблиця 2

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас