Ім'я файлу: звіт.docx
Розширення: docx
Розмір: 118кб.
Дата: 31.01.2021

ЗМІСТ


Вступ.

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства.

Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Пожспецмаш».

2.1 Організаційна структура ТОВ «Пожспецмаш».

2.2 Характеристика трудових ресурсів підприємства.

2.3 Продукція ТОВ «Пожспецмаш».

Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «Пожспецмаш».

3.1 Аналіз стану активів та пасивів.

3.2 Показники фінансової стійкості.

3.3 Аналіз показників платоспроможності.

3.4 Аналіз показників ділової активності.

Висновки.Вступ

Сьогодні значення автомобільного транспорту для країни і світу в цілому дуже велике. Він служить основним учасником процесів відтворення, що робить істотний вплив на раціональність розміщення, обміну та ефективності суспільного виробництва. Автомобільний транспорт бере участь практично у всіх взаємозв'язках виробників і споживачів продукції виробничого призначення і товарів народного споживання.

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального прибутку, а це не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на основі даних що відображають реальний стан речей на підприємстві.

Метою проходження переддипломнояї практики є удосконалення воволодіння навиками проведення техніко-економічного аналізу роботи підприємства шляхом аналізу фінансової звітності підприємства.

Об’єктом переддипломної практики є ТОВ «Пожспецмаш», яке знаходиться за адресою м.Ладан, Прилуцького р-ну, Чернігівської обл., вул..Миру 100А, є виробником пожежної та спеціалізованої техніки. Інформаційною базою виробничої практики є надані матеріали ТОВ «Пожспецмаш», фінасова звітність підприємства.1. Загальна характеристика підприємстваДержпідприємство протипожежного та спеціального машинобудування "Прилуцький завод "Пожспецмаш" належить до сфери управління МНС. Виробничу діяльність воно розпочинало з випуску вогнегасників, меблів та інших товарів широкого вжитку, а з початку 30-х років ХХ ст. до цієї номенклатури додалися штурмові та трьохколінні пожежні драбини. В 1949 році була виготовлена перша партія пожежних машин із закритим кузовом, заднім розміщенням насосу та рядом інших удосконалень. Тоді розпочався ріст об’ємів виробництва пожежних автомобілів, і постійно розширювалася номенклатура продукції. В 50-ті роки виробництво пожмашин досягло 750 одиниць на рік. 60-ті та початок 70-х років були часом розквіту заводу: зростав об’єм виробництва, розширювалася номенклатура продукції. Тоді за один робочий день із цехів виходили до 15 одиниць пожежної автотехніки різних типів. Із розпадом СРСР різко скоротився ринок збуту. Відсутність підтримки з боку держави, неналежне фінансування основних споживачів продукції – підрозділів пожежної охорони, економічний тягар інфраструктури селища Ладан, що майже вся знаходилася на утриманні заводу, призвели до його занепаду. Відсутність чіткої стратегії розвитку, обґрунтованої маркетингової стратегії, застаріле обладнання, що використовувалось у виробництві та потребувало негайної заміни, невпровадження шляхів скорочення витрат і збереження ресурсів у подальшому призвели до тяжкої кризи.

Предметом діяльності ТОВ завод «Пожспецмаш» є:

створення, освоєння, виготовлення та реалізація рятувальної апаратури та устаткування; протипожежної техніки; засобів індивідуального та групового захисту органів дихання людей; апаратів для роботи під водою; засобів дихальної реанімації; приладів перевірки параметрів роботи виготовлених виробів; автотранспортних засобів для перевезення людей, у тому числі переобладнання вантажного автотранспорту у пасажирський: запасних частин до виготовлених виробів: товарів народного споживання: виробництво інших робіт та послуг;

науково-технічні, конструкторські розробки, виготовлення експериментальних серій та замовлень;

ремонт, відновлення та сервісне обслуговування усієї власної продукції Товариства, виробів інших підприємств, застосованих гірничорятувальними частинами та вугільними шахтами в галузі забезпечення техніки безпеки та рятувальних робіт;

інженерні послуги, виконання робіт в галузі проектування промислового та непромислового напрямку для своїх потреб та по замовленням інших сторін;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, проведення експортно-імпортних операцій, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші операції;

торговельно-закупівельна діяльність, оптова та роздрібна торгівля;

комерційна та посередницька діяльність;

організація аукціонів, виставок-продажів; здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, автотранспортні послуги, ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів;

видавницька та друкарська діяльність, розмноження друкарських виробів та технічної документації інформаційні послуги, рекламна діяльність;

навчання та перепідготовка кадрів по експлуатації виробів, які випускаються;

виробництво та реалізація продуктів громадського харчування;

виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

будівництво промислових та соціальних об'єктів, житла;

інші діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

По характеру промислового виробництва ТОВ завод «Пожспецмаш» належить до галузі машинобудування і має властиві для нього технологічні процеси, які обумовлюють виробничу структуру підприємства:

механічна обробка;

зварювальні роботи холодне штампування;

переробка пластмас та гумових сумішей;

механоскладальні роботи;

лакофарбові та порошкові покриття;

пакування готової продукції.

У своїй структурі ТОВ завод «Пожспецмаш» має наступні виробничі підрозділи: ділянка композитних балонів, механічна і слюсароскладальна ділянки, цех по виготовленню саморятівників, підрозділ по виготовленню автобусів, ділянка по ремонту КІП інструментальна ділянка. Є автотранспортне господарство.

Для забезпечення гарантованої відповідності продукції, що випускається, вимогам державних стандартів на підприємстві працює хімічна, метрологічна і випробувальна лабораторія, акредитована Держстандартом України на проведення випробувань дихальних апаратів і балонів середнього і малого об'єму, а таке саме проведення сертифікації.
РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «пОЖСПЕЦМАШ»2.1 Організаційна структура ТОВ «Пожспецмаш»
Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює генеральний директор, який є виконавчим органом. Умови праці й компетенція директора ТОВ завод «Пожспецмаш» встановлюються його статутом та укладеною з ним угодою.

Генеральний директор виконує такі функції:

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів.

- розпоряджається майном підприємства, включаючи її грошові кошти, у межах своєї компетенції.

- без доручення діє від імені підприємства, укладає у межах своєї компетенції угоди, у тому ж числі трудові контракти.

- відкриває розрахункові та інші рахунки у банках.

- представляє підприємство у відносинах з підприємствами, організаціями, закладами, а також з державними органами по всім питанням діяльності компанії.

Обов'язковою умовою правильної організації роботи є чіткий розподіл функціональних обов'язків та відповідальності серед персоналу (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 Фрагмент розподілу функціональних обов'язків та відповідальності серед персоналу ТОВ завод „Пожспецмаш»”

Функціональні обов'язки

Відповідальна посадова особа

Загальне керівництво підприємством. Організація підбору кадрів

Генеральний директор Підприємства

Пошук нових клієнтів на міжнародні замовлення

Менеджери з ЗЕД

Укладання угод про продаж продукції, надання різних послуг

Генеральний директор Юрист

Узгодження розцінок на продукцію і надання послуг

Комерційний директор, головний бухгалтер


Схема управління ТОВ завод «Пожспецмаш» представлена на рис. 2.1.


Заступник

по комерційним

питанням і маркетингу

Заступник
по розвитку і інноваціям


Заступник

по виробництву, охороні праці – головний інженер

Заступник

із загальних питань

Головний бухгалтер

Генеральний директор


Відділ матеріально-технічного постачання і комплектації устаткування

Відділ розвитку і інновацій

Виробничо-диспетчерський відділ

Відділ технічного контролю

Бухгалтерія

Відділ охорони праці

Соціальна сфера


Відділ збуту і маркетингу

Планово-економічний відділ
Відділ управління персоналом


Санітарна лабораторіяЮридичний відділ
Транспортний цех


Служба безпеки (охорона)Виробничі цехи


Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ завод «Пожспецмаш»

Існуюча організаційна структура є типовою для підприємства даного виробничого профілю. На ТОВ завод «Пожспецмаш» немає відділу зовнішньоекономічної діяльності, функції даного відділу виконують співробітники відділу маркетингу - всього у відділі працює чотири спеціалісти, два з яких відповідають за ЗЕД підприємства. Фахівці з питань збуту на міжнародних ринках, як правило, працюють незалежно від збувальників на внутрішньому ринку.

Оскільки мета організаційної структури полягає в забезпеченні реалізації завдань, що стоять перед організацією, то й проектування структури повинне базуватися на стратегічних планах організації.

Підприємство володіє майном, що повністю забезпечує технологічний процес виробництва основної продукції.
2.2 Характеристика трудових ресурсів підприємства

Розглядаючи трудовий потенціал підприємства, можна було побачити, що ТОВ завод «Пожспецмаш» має достатньо кваліфікований персонал, який здатний утілювати в життя нові рішення керівництва заводу.

Кількість робочих - 302 людини:

- середній вік - 45-50 років

- вища освіта - 64 чол.

- технічна освіта - 51 чол.

- економічна освіта - 12 чол. - юридична освіта - 1 чол.

- середня спеціальна освіта - 59 чол.

Трудові відносини на підприємстві, включаючи питання найма та звільнення, режиму труда або відпочинку, умов оплати праці, гарантії та компенсації регулюються особистими трудовими угодами (контрактами). Умови особистих трудових угод (контрактів) не можуть погіршувати положення працівників у порівнянні з умовами, передбачених діючим на території України законодавством. Соціальне страхування працівників підприємства їх соціальне забезпечення регулюється нормами діючого на території України законодавства.

За всі роки роботи на міжнародних ринках накопичений великий досвід роботи, підприємство укомплектоване висококваліфікованими працівниками і керівниками. Усе це в сполученні з твердою дисципліною, високою якістю роботи, своєчасним виконанням замовлень і забезпеченням її схоронності і надійності, відсутністю зривів графіків споживачів дозволило колективу підприємства завоювати великий авторитет у країнах СНД і в державах Європи.

ТОВ завод «Пожспецмаш» дає можливість здійснювати професійний ріст, здійснює для своїх працівників навчальні семінари з підвищення кваліфікації з менеджменту та маркетингу, застосовує систему заохочень та стимулювань.

2.3 Продукція ТОВ «Пожспецмаш»

Основна продукція, що виготовляється (табл. 2.2):

апарат на стиснутому повітрі АСВ-2 - призначений для захисту органів дихання людини при роботі в атмосфері, непридатній для дихання, а також при роботі під водою на глибині 20 м.

апарат для дихальної реанімації ГС-ПР і ГС-ПС призначений для відновлення функцій зовнішнього дихання і газообміну, як в придатній, так і непридатній для дихання атмосфері.

пристрій для перевірки повітряних дихальних апаратів аеротест - призначений для перевірки експлуатаційних параметрів повітряних дихальних апаратів з редукційним тиском 0,5 і 0,7 Мпа (типа АВІМ, АСВ-2 і др.), що знаходяться на оснащенні рятувальних служб. Саморятівник ШСМ-30 - малогабаритний ізолюючий. Використовується для захисту органів дихання під година аварій. Призначеній для постійного носіння на поясному ремені в місцях з підвищеною аварійною небезпекою.

наркозний апарат "Анальгон" - призначений для знеболення потерпілих і хворих на до госпітальному етапі, а таке саме в лікувальних установах.

апарат повітряний ізолюючий модульний АВІМ - призначений для індивідуального захисту органів дихання і зору людини від дії високотоксичного і агресивного середовища при веденні робіт, як в захисному костюмі, так і без костюма.
Таблиця 2.2 Динаміка виробництва основної продукції.

Продукція

Од. вим.

Роки2010

2011

2012

2013

2014

Апарат АСВ-2

шт.

1905

475

575

550

950

Апарат ГС- ПС

шт.

200

150
68

264

Апарат ГС-ПP

шт.

46

54
103

115

Апарат ГС-10

шт.
200

200

-

100

Індикатор ІР-2

шт.

250

100

100

-

-

Апарат "Аеротест"

шт.
50

-

-

55

Саморятівник ШСМ-3ОУ

шт.

1805

7020

4518

7000

8971

Саморятівник ШСМ-3ОА

шт.
20

800

100

100

Саморятівник ШСМ-3ОБ

шт.
100

700

-

-

Ремонт КІП

шт.

1776

1613

1345

1622

1208

Запасні частини

т.грн.

423,9

643,2

404,6

426,7

372,4

Апарат АВІМ

шт.

1165

649

339

600

-


РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1 Аналіз стану активів та пасивів ТОВ «Пожспецмаш»

Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ завод «Пожспецмаш» розпочнемо з аналізу стану активів та пасивів підприємства.

В таблиця представимо динаміку та структуру активів та пасивів досліджуваного підприємства.
Таблиця 3.1 Аналіз обсягу активів ТОВ завод «Пожспецмаш» за 2012 2014 роки, тис. грн.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

Відн. відх.

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

1. Необоротні активи

16704,2

16621,9

18618,9

-82,3

1997,0

-0,5%

12,0%

2. Оборотні активи

5926,3

10271,1

13400,0

4344,8

3128,9

73,3%

30,5%

3. Разом активів

22630,5

26893

32018,9

4262,5

5125,9

18,8%

19,1%


Таблиця 3.2 Аналіз структури активів ТОВ завод «Пожспецмаш» за 2012-2014 роки, тис. грн.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Необоротні активи

73,8%

61,8%

58,1%

-12,0%

-3,7%

2. Оборотні активи

26,2%

38,2%

41,9%

12,0%

3,7%

3. Разом активів

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%


Таким чином, за досліджуваний період структура активів підприємства значно змінилася: питома вага необоротних активів зменшилася з 73,8% у 2012 році до 58,1% у 2014 році.

За досліджуваний період загальний обсяг активів стабільно зростав. зростання склало відповідно 18,8 та 19,1% у 2013 та 2014 рр.

Таблиця 3.3 Аналіз обсягу пасивів ТОВ завод «Пожспецмаш» за 2012 2014 роки, тис. грн.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

Відн. відх.

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

1. Реальний власний капітал

18122,8

20440,8

21634,2

2318,0

1193,4

12,8%

5,8%

2. Позикові засоби

2888,8

4630,0

8882,6

1741,2

4252,6

60,3%

91,8%

3. Разом

21011,6

25070,8

30516,8

4059,2

5446,0

19,3%

21,7%


Таблиця 3.4 Аналіз структури пасивів ТОВ завод «Пожспецмаш» за 2012-2014 роки, тис. грн.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Реальний власний капітал

86,3%

81,5%

70,9%

-4,7%

-10,6%

2. Позичені засоби

13,7%

18,5%

29,1%

4,7%

10,6%

3. Разом

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%


У структурі пасиву також відбулися значні зміни. Питома вага позичених засобів за досліджуваний період зросла з 13,7% у 20012 році до 29,1% у 2014 році.

За досліджуваний період зростали в абсолютному виразі як позичені засоби (на 60,3% та на 91,8% у 2013 та в 2014 рр.), так і реальний власний капітал (на 12,8% та на 5,8% у 2013 та 2014 рр.)

Безпосередньо показники фінансової стійкості представимо в табл. 3.5.
3.2 Аналіз стану показників фінансової стійкості

Таблиця 3.5 Показники фінансової стійкості ТОВ завод «Пожспецмаш»

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Коефіцієнт фінансової залежності

1,2489

1,3165

1,4819

0,0676

0,1654

2. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4. Коефіцієнт структури залученого капіталу

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,1276

0,1721

0,2771

0,0444

0,1050

6. Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3548

0,6179

0,7197

0,2631

0,1018

7. Коефіцієнт автономії

0,4900

0,9700

0,5830

0,4800

-0,3870

8. Коефіцієнт нагромадження власного капіталу

0,8011

1,1279

1,0584

0,3268

-0,0695

9. Коефіцієнт співвідношення короткотермінових зобов`язань і перманентного капіталу

0,1463

0,2078

0,3832

0,0615

0,1754


Отримані результати проілюструємо на рис. 3.1.Рис. 3.1 Показники фінансової стійкості ТОВ завод «Пожспецмаш»
В цілому, представлені результати говорять про те, що загальний рівень стійкості досліджуваного підприємства має задовільне значення.

Не зважаючи на те, що рівень коефіцієнту автономії впав на протязі 2013-2014 рр. з 0,97 до 0,58, його рівень залишається достатнім для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Рівень концентрації залученого капіталу залишається невисоким, та складає станом на 2014 рік 0,277.

Як позитивний фактор, слід розглядати підвищення коефіцієнту співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства, з 0,35 у 2012 році, до 0,719 у 2014 році.

Короткострокові зобов’язання, відносно перманентного капіталу, також мають цілком припустиме значення, та складають 38,32%.

Далі, проведемо аналіз показників ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш».

Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» представимо в табл. 2.6 та їх динаміку проілюструємо на рис. 3.2 та 3.3.

3.3 Аналіз стану показників ліквідності та платоспроможності.

Таблиця 3.6 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012-2014 рр.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Маневреність власних ОА

0,55901

0,44846

0,49788

-0,1106

0,04942

2. Питома вага оборотних активів в загальних активах

0,26183

0,38168

0,41796

0,11985

0,03628

3. Питома вага власних оборотних коштів в покритті запасів

0,87163

1,67115

0,64307

0,79952

-1,0281

4. Коеф. абсолютної ліквідності

0,27382

0,36823

0,1667

0,09441

-0,2015

5. Коеф. швидкої ліквідності

0,282

0,482

0,476

0,2

-0,006

6. Коеф. поточної ліквідності

1,45

2,063

0,966

0,613

-1,097

7. Коеф. загальної платоспроможності

5,0172

1,55367

1,71839

-3,4635

0,16472

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,07808

0,18599

0,13747

0,10791

-0,0485

9. Коефіцієнт автономії джерел формування ОА

0,06252

0,14127

0,09276

0,07876

-0,0485

10. Коефіцієнт забезпеченості власними ОА

0,23877

0,37014

0,22194

0,13137

-0,1482Рис. 3.2 Динаміка показників ліквідності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2009 - 2011 рр.


Рис. 3.4 Динаміка показників платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012 - 2014 рр.

Отримані в результаті аналізу дані є неоднозначними.

З одного боку, підвищився рівень маневреності власних оборотних засобів, а також збільшилася питома вага оборотних активів в загальної сумі активів.

З іншого боку, в період 2013-2014 більш ніж удвічі впало значення коефіцієнту абсолютної ліквідності, з 0,368 до 0,1667.

Коефіцієнт швидкої ліквідності стрімко зріс з 0,27 до 0,48 у 2012-2014 роках, але у 2009 році дещо знизився до 0,47.

Коефіцієнт поточної ліквідності після зростання у 2013 р. з 1,45 до 2,06 впав у 2014 році до величини 0,966.

Коефіцієнт загальної платоспроможності має позитивні тенденції: у 2013 році він впав з величини 5,01 (що є надлишковим значенням) до 1,55, а у 2014 році дещо зріс, до рівня 1,71.

Для більш повного розкриття рівня платоспроможності та ліквідності, проаналізуємо показники ділової активності підприємства (табл. 3.7).

3.4 Аналіз стану показників ділової активності.

Таблиця 3.7 Аналіз показників ділової активності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012 -2014 рр.

Показники

Роки

Абс. відх. (+;-)

2012

2013

2014

2013/2012

2014/2013

1. Фондовіддача

3,10

3,00

6,43

-0,1

3,43

2. Оборотність засобів в розрахунках (в оборотах)

7,91

7,67

8,61

-0,2

0,93

3. Оборотність засобів в розрахунках (в днях)

45,49

46,93

41,84

1,4

-5,09

4. Оборотність запасів (в оборотах)

4,06

11,59

13,63

7,5

2,04

5. Оборотність запасів (в днях)

88,71

31,06

26,41

-57,7

-4,65

6. Тривалість операційного циклу (в днях)

134,20

77,98

68,24

-56,2

-9,74

7. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

0,01

0,13

0,12

0,1

-0,01


Динаміку показників ділової активності представимо в рис. 3.4 та 3.5.Рис. 3.4. Показники ділової активності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012-2014 рр.Рис. 3.5 Показники тривалості оборотності засобів ДП завод «Пожспецмаш» у 2012-2014 рр.
Проведені розрахунки говорять про те, що не зважаючи на суперечливі тенденції в динаміці, загальний рівень показників ліквідності та платоспроможності є задовільним.

Всі показники ділової активності підприємства є сприятливими.

Так, фондовіддача зросла за період 2013-2014 рр. більш ніж удвічі, до 6,43 грн/грн.

Оборотність засобів в розрахунках скоротилася з 46,93 до 41,84 днів.

Оборотність запасів у днях скоротилася ще значніше: з 31,06 до 26,41 днів.

Тривалість операційного циклу за період 2012-2014 рр. скоротилася вдвічі: з 134,2 до 68,24 днів.

Все це свідчіть про підвищення ліквідності підприємства.

ВИСНОВКИ

Аналіз економічних показників діяльності підприємства свідчить про те, що за досліджуваний період структура активів підприємства значно змінилася: питома вага необоротних активів зменшилася з 73,8% у 2009 році до 58,1% у 2011 році.

За досліджуваний період загальний обсяг активів стабільно зростав. зростання склало відповідно 18,8 та 19,1% у 2010 та 2011 рр.

В структурі пасиву також відбулися значні зміни. Питома вага позичених засобів за досліджуваний період зросла з 13,7% у 2009 році до 29,1% у 2011 році.

За досліджуваний період зростали в абсолютному виразі як позичені засоби (на 60,3% та на 91,8% у 2010 та в 2011 рр.), так і реальний власний капітал (на 12,8% та на 5,8% у 2010 та 2011 рр.)

В цілому, представлені результати говорять про те, що загальний рівень стійкості досліджуваного підприємства має задовільне значення.

Не зважаючи на те, що рівень коефіцієнту автономії впав на протязі 2010-2011 рр. з 0,97 до 0,58, його рівень залишається достатнім для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Рівень концентрації залученого капіталу залишається невисоким, та складає станом на 2011 рік 0,277.

Як позитивний фактор, слід розглядати підвищення коефіцієнту співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства, з 0,35 у 2009 році, до 0,719 у 2011 році.

Короткострокові зобов’язання, відносно перманентного капіталу, також мають цілком припустиме значення, та складають 38,32%.

З одного боку, підвищився рівень маневреності власних оборотних засобів, а також збільшилася питома вага оборотних активів в загальної сумі активів.

З іншого боку, в період 2010-2011 більш ніж удвічі впало значення коефіцієнту абсолютної ліквідності, з 0,368 до 0,1667.

Коефіцієнт швидкої ліквідності стрімко зріс з 0,27 до 0,48 у 2009-2010 роках, але у 2011 році дещо знизився до 0,47.

Коефіцієнт поточної ліквідності після зростання у 2010 р. з 1,45 до 2,06 впав у 2008 році до величини 0,966.

Коефіцієнт загальної платоспроможності має позитивні тенденції: у 2007 році він впав з величини 5,01 (що є надлишковим значенням) до 1,55, а у 2008 році дещо зріс, до рівня 1,71.

Проведені розрахунки говорять про те, що не зважаючи на суперечливі тенденції в динаміці, загальний рівень показників ліквідності та платоспроможності є задовільним.

Всі показники ділової активності підприємства є сприятливими.

Так, фондовіддача зросла за період 2010-2011 рр. більш ніж удвічі, до 6,43 грн/грн.

Оборотність засобів в розрахунках скоротилася з 46,93 до 41,84 днів.

Оборотність запасів у днях скоротилася ще значніше: з 31,06 до 26,41 днів.

Тривалість операційного циклу за період 2009-2010 рр. скоротилася вдвічі: з 134,2 до 68,24 днів.

Все це свідчіть про підвищення ліквідності підприємства.

Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень на досліджуваному підприємстві базується на використанні традиційних методів збору маркетингової інформації.скачати

© Усі права захищені
написати до нас