1   2   3
Ім'я файлу: Дипломна на тему облік розрахунків з покупцями та замовниками. у
Розширення: rtf
Розмір: 462кб.
Дата: 10.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Господарський облік.doc

Висновки
На підставі виконання цієї роботи можна сформувати певні висновки щодо покращення обліку розрахунків з покупцями та замовниками:

1. Розрахунки з покупцями і замовниками – це взаємні розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність.

2. Порядок і форми розрахунків з покупцями і замовниками визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобов'язання – кредиторська заборгованість. Господарський договір є найбільш поширеною і важливою підставою виникнення зобов'язання, основною формою реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці.

3. При здійсненні обліку розрахунків з покупцями і замовниками підприємство повинне керуватися такими законодавчими і нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», П (С) БО 2 «Баланс», П (С) БО 11 «Зобов'язання», П (с) БО 16 «Витрати», П (с) БО 18 «Будівельні контракти»; Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю та якістю, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та ін.

4. Документальному оформленню розрахунків з покупцями і замовниками передує укладання договорів. Основними є: договір купівлі-продажу, договір поставки, договір підряду, міжнародний договір тощо.

5. Облік розрахунків з покупцями та замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.

В бухгалтерському обліку заборгованість підприємству від покупців та замовників за надані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». За дебетом рахунка 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За кредитом рахунка 36 відображається сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.

6. Завершальним етапом обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є їх відображення у фінансовій звітності.

7. На досліджуваному підриємстві ТОВ «Компанія Укрінтек» облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». При аналізі наявних даних можна дізнатися, що розрахунки з покупцями та замовниками станом на 31. 12. 2013 збільшилась на 1132, 4 тис. грн. (1745, 9-613, 5).

Список використаних джерел
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16. 07. 1999 р. № 996-XIV

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю № П-6 від 25. 04. 66р.

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю № П-7 від 15. 06. 65

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей (затверджено наказом Міністерства Фінансів № 99 від 16. 05. 96 року)

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. N 22.

План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291

Податковий кодекс України Затверджений наказом Верховної ради України від 02. 12. 2010 р. № 2755

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджене Мінфіном України від 24. 05. 95 р. №88

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух рух грошових коштів» затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87;

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б «Звіт про фінансові результати» затверджено наказом Держкомстату України від 20. 07. 2009 р. № 271

Бабіч В. В. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. / В. В. Бабіч. – К. : КНЕУ, 2010. – с 20-32

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський і фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищ. навч. закл. – 6-те видання, доп. І перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756с.

Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю. Фінансовий облік: Підручник. – К. : Лібра, 2005. – 976с.

Горицька Н. Г. Новий бухгалтерський облік. – К. : ООО редакція газети «Бухгалтерія. Податки. Бізнес», 2002. – 256с.

Ґудзь О. Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. – №1-2. – С. 65-70

Економічна суть розрахунків з покупцями і змовниками/ С. Шелін // Бухгалтерія в с/г – 2012 №9 с. 39-44.

Коблянська О. І. Фінансовий облік: Навч. пос. – К. : Знання, 2004. – 473с.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: підручник. – К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2009. – 670с.

Методика й організація обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками// Г. С. Романченко // соціально-економічний розвиток України на поч. ХХІ ст. збірник доп. 78 науової конференції студентів КНЕУ – 2012 – с. 270-272.

Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища освіта, 2003. – 800 с.

Організація обліку та контролю із покупцями та замовниками на сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Бондачук // Економіка фінанси право – 2012 № – с. 19-22.

Павлюк І. М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях: Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 308с.

Садовська І. Б. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Луцьк. Навчально-методичний відділ ЛНТУ, 2011.

Сук Л. К., Сук П. Л. Фінансовий облік. Навчально-методичний посібник. – К: Знання 2012.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас