1   2   3
Ім'я файлу: Дипломна на тему облік розрахунків з покупцями та замовниками. у
Розширення: rtf
Розмір: 462кб.
Дата: 10.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Господарський облік.doc

2.3 Створення та облік резерву сумнівних боргів
Наприкінці звітного періоду дебіторська заборгованість аналізується і групується за даними аналітичного обліку на звичайну, сумнівну і безнадійну.

Звичайна дебіторська заборгованість повинна бути сплачена в строк, передбачений договором.

Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість – це прострочена дебіторська заборгованість, щодо якої існує ймовірність непогашення боржником. На фактичну суму цієї заборгованості пропонується в бухгалтерському обліку створювати резерв сумнівних боргів. Створення та використання цього резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для корегування оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників за товарних операціями та інших дебіторів за нетоварними операціями.

За дебетом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною.

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується створення резерву.

Наказом Міністерства фінансів України від 19. 12. 2006 р. № 1213 внесені зміни до ряду нормативних актів з бухгалтерського обліку. Зокрема, змінені норми п. 8 П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», що стосуються порядку визначення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку.

На сьогоднішній день П (С) БО 10 виділяє два методи визначення величини резерву сумнівних боргів:

застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

застосування коефіцієнту сумнівності.

Однак кількість способів визначення суми резерву сумнівних боргів аж ніяк не зменшилася, як це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості базується на аналізі платоспроможності окремих дебіторів, тобто порядок розрахунку ідентичний першому з раніше існуючих варіантів. А от коефіцієнт сумнівності, в свою чергу, розраховується одним з трьох запропонованих способів:

визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;

визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Розмір резерву за методом застосування коефіцієнту сумнівності розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на шуканий коефіцієнт.

Отже, якщо порівняємо нову і попередню редакцію п. 8 П (С) БО 10, ми побачимо, що обидва методи застосовувалися раніше, зараз же вони тільки знайшли назви та чітку класифікацію.

У той же час порядок розрахунку за методом застосування коефіцієнту сумнівності поповнився новим способом: визначенням середньої питомої ваги дебіторської заборгованості, списаної за період, у сумі дебіторської заборгованості на початок періоду за попередні 3-5 років.

Розглянемо особливості кожного методу розрахунку резерву сумнівних боргів.

Найпростіший метод визначення резерву є метод абсолютної суми. Його доцільно застосовувати підприємствам з невеликою кількістю дебіторів. Розмір резерву визначається в сумі заборгованості тих дебіторів, платоспроможність яких викликає сумніви. Наприклад, підприємству стає відомо, що судом порушена справа про банкрутство дебітора. Заборгованість такого дебітора визнається сумнівним боргом, і на суму цієї заборгованості створюється резерв.

Наступний метод розрахунку резерву – це метод застосування коефіцієнту сумнівності. Коефіцієнт сумнівності може розраховуватись одним із трьох способів

Перший спосіб полягає у визначені питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході.

При застосуванні цього методу аналізуються показники безнадійної заборгованості за минулі періоди. Питома вага визначається відношенням безнадійної заборгованості за минулі періоди до суми чистого доходу за ті самі періоди. Після чого питома вага множиться на суму чистого доходу за поточний період.

Другий спосіб полягає у класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення.

Для застосування цього методу необхідно згрупувати поточну дебіторську заборгованість у кілька груп за строками її непогашення. Далі визначається коефіцієнт сумнівності виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні періоди. Коефіцієнт сумнівності розраховується як відношення суми списаної безнадійної заборгованості групи за період до сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього періоду. Після чого сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього періоду множиться на шуканий коефіцієнт.

Якщо аналізується кілька періодів, то П (С) БО 10 пропонує два шляхи визначення коефіцієнта сумнівності:

як суму відношень списаної безнадійної заборгованості за кожний період до сальдо дебіторської заборгованості на кінець попереднього періоду, ділену на кількість періодів;

як відношення суми безнадійної заборгованості за всі періоди до суми сальдо дебіторської заборгованості на дату балансу за періодами.

При застосуванні різних способів розрахунку виходять різні значення коефіцієнту. Однак обидва способи можуть використовуватися та закріплені в прикладах, доданих до П (С) БО 10. Незважаючи на те, що п. 8 П (С) БО 10, що регламентує порядок визначення резерву сумнівних боргів, повністю викладений у новій редакції, приклади розрахунку резерву ніяких змін не зазнали.

Резерв сумнівних боргів визначається як добуток сальдо дебіторської заборгованості за групою на кінець попереднього періоду та коефіцієнта сумнівності. Причому величина, отримана в результаті такого множення, і буде складати сальдо резерву на кінець звітного періоду.

Третій спосіб полягає у визначення питомої ваги списаної дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості.

Цей спосіб зовсім новий, тому ми розглянемо його детально. Відразу обумовимо, П (С) БО 10 не пропонує нам ніяких прикладів розрахунку коефіцієнта сумнівності за цим методом, тому нижче наведене авторське бачення порядку його застосування.

Лаконічність, з якою Мінфін виклав новий спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності (фактично весь опис полягає в самій назві способу), дає можливість для двозначності тлумачень порядку застосування цього способу розрахунку.

Так можна запропонувати два варіанти розрахунку коефіцієнту:

шляхом визначення питомої ваги за кожний період окремо та виведення середньої;

шляхом визначення питомої ваги за всі періоди.

Часовий інтервал, показники за який піддаються аналізу, підприємство визначає самостійно – від трьох до п’яти років.

Якщо резерв створено, прострочена сумнівна дебіторська заборгованість списується на дебет рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів».

Безнадійна дебіторська заборгованість в кінці звітного періоду відноситься на дебет рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» і врешті-решт впливає на зменшення доходів.

В таблиці 2. 3 наведено порядок відображення, створення і використання резерву сумнівних боргів на рахунках бухгалтерського обліку.
Таблиця 2.3

Типова кореспонденція на створення резерву сумнівних боргівЗміст

Д-т

К-т

1

Нараховано резерв сумінвних боргів

944

38

2

Списання безнадійної дебіторської заборгованості з активів за рахунок резерву сумнівних боргів

38

36

3

Списання безнадійної дебіторської заборгованості з активів у сумі, що перевищує резерв

944

36РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ТОВ «КОМПАНІЯ УКРІНТЕК»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінтек» засноване 12 січня 2011року. Зареєстровано підприємство за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова 9, де і розташований головний офіс фірми. Загальна чисельність працюючих, станом на 31. 03. 2014 – 25 осіб Основним видом діяльності підприємства є продаж спецодягу та засобів спецзахисту.

Майно ТОВ «Компанія Укрінтек» складається з основних та обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, які відображені на балансі підприємства.

За даними балансу, показників активів і пасивів за період діяльності ТОВ «Компанія Укрінтек» постатейно становили:
Таблиця 3.1

Аналіз змін валют та найбільш впливових її складових частин

Стаття балансу

Код рядка

Станом на 31. 12. 2011

Станом на 31. 12. 2013

Відхилення

1

2

3

4

5

Актив

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-

-

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

20, 7

342, 4

321, 7

Первісна вартість

031

40, 3

439, 8

399, 5

Знос

032

19, 6

97, 4

77, 8

Довгострокові біологічні активи:

Справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

-

Первісна вартість

036

-

-

-

Накопичена амортизація

037

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

040

-

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

-

ІІ. Оборотні активи

Усого за розлом І

080

20, 7

342, 4

321, 7

Виробничі запаси

100

8, 9

31, 1

22, 2

Поточні біологічні активи

110

-

-

-

Готова продукція

130

3071, 4

4160, 7

1089, 3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

613, 5

1745, 9

1132, 4

Первісна вартість

161

613, 5

1745, 9

1132, 4

Резерв сумнівних боргів

162

-

-

-

Дебіторська заборгованіст за розрахунком з бюджетом

170

607, 8

-

-607, 8

Інша поточна заборгованість

210

-

451, 0

451, 0

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

В національній валюті

230

40, 2

62, 0

21, 8

У тому числі в касі

231

-

-

-

В іноземній валюті

240

-

-

-

Інші обороні активи

250

-

-

-

Усього за розділом ІІ

260

4341, 8

6623, 8

2282, 0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

-

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

-

Баланс

280

4362, 5

6966, 2

2503, 7

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

50, 0

50, 0

-

Додатковий катітал

320

-

-

-

Резервний капітал

340

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

275, 7

1103, 2

827, 5

Неоплачений капітал

360

14, 9

-

-14, 9

Усього за розділом І

380

310, 8

1153, 2

812, 6

ІІ. Забезпечення таких виплат і цільове фінансування

430

-

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

-

-

-

IV. поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

180, 0

500, 0

320, 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3833, 4

4252, 7

419, 3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З бюджетом

550

32, 2

70, 3

38, 1

Зі страхування

570

2, 0

10, 3

8, 3

З оплати праці

580

4, 1

22, 5

18, 4

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуванння для продажу

605

-

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

-

957, 2

957, 2

Усього за розділом IV

620

4051, 7

5813, 0

1761, 3

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

Баланс

640

4362, 5

6966, 2

2603, 7


Бухгалтерський облік на підриємстві ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та націрнальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою дотримання підприємством єдиної методики та підходів до відображення господарських операцій та складання фінансової звітності.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України» наказом № 1 «Про облікову політику підприємства» від 01. 03. 2011 (Додаток А) встановлено бухгалтерію підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Права та обов’язки головного бухгалтера та усіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України». Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України» головний бухгалтер підприємства забезпечує дотримання на підприємсві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подолання у троки статичної, фінансової та податкової звітності та організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із затосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерія (ПП «1С: Підприємство»).

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первині документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підставою для обліку розрахунків з покупцями та замовниками є такі пераині документи (Додаток Б) :

рахунок;

видаткова накладна;

податкова накладна;

товарно-транспортна накладна.

Для контролю та впорядкування обновлених данних на підставі певиних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машиних носіях.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несакціонованому та непомірному виправленню записів у первиних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Відповідальніть за несвоєчасне складання первиних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них данних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Дебіторську заборгованість визнають активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованіть за товари, роботи, послуги, визначають по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашеню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас