1   2   3   4   5
Ім'я файлу: звіт_СОК_Сокілець.docx
Розширення: docx
Розмір: 98кб.
Дата: 07.04.2020

ВИСНОВКИ
Під час проходження виробничої практики на базі сільськогосподарського обслуговуючого коопкративу «Сокілець» нами було зроблені наступні висновки:

 1. Виробнича практика дозволила набути практичні знання та навички в сфері економічних відносин, зокрема галузі сільського господарства;

 2. Оцінено актуальність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на базі СОК «Сокілець», який був зареєстрований 22 січня 2008 року за адресою Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Гагаріна, будинок 33-Б. Засновник Вархоляк В.Ф.

 3. Взаємодія підприємств на основі кооперативної співпраці у сільському господарстві відбувається переважно між невеликими суб’єктами господарювання, а саме особистими селянськими господарствами та малими підприємствами;

 4. Серед основних проблемних питань функціонування СОК «Сокілець» самостійно виділяють такі: збут сільськогосподарської продукції, низькі закупівельні ціни, недосконала система кредитування та фінансування програм розвитку і підтримки сільськогосподарських кооперативів;

 5. Дослідження засвідчили, що нині одним із основних факторів ефективної діяльності СОК «Сокілець», що дозволяє досягти його розширеного відтворення, є інноваційно-інвестиційне забезпечення. Встановлено, що інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективної діяльності СОК «Сокілець» спрямоване на задоволення продовольчих потреб населення шляхом поліпшення землі як природного ресурсу, створення нових сортів рослин, порід тварин, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення виробництва висококваліфікованими кадрами тощо. Отже, достатнє інноваційно-інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва забезпечить високий рівень конкурентоспроможності аграрних формувань. Встановлено, що дієва інноваційна система як а мікро- так і на макрорівні залежить від оптимальної інформаційної інфраструктури та зв’язками між учасниками інноваційного процесу.

 6. Зазначені особливості сільськогосподарського виробництва визначають класифікацію витрат, методи обліку та калькулювання собівартості продукції, терміни проведення калькуляції, організацію системи управлін% ня витратами. Вони також впливають на структуру витрат в СОК «Сокілець», методи оперативного економічного контролю та аналізу виконання плану виробництва. Вимагають проведення особливих специфічних заходів щодо поліпшення якісних показників роботи підприємств, дотримання режиму економії та виробництва конкурентоспроможної продукції;

 7. Для збільшення позитивних фінансових результатів у СОК «Сокілець» необхідним є запровадження комплексу заходів для збільшення виручки від реалізації у оптимального поєднанні зі зниженням собівартості. Іншими словами, необхідно знайти оптимум витрат, який забезпечить оптимальний рівень виручки і максимально можливий рівень прибутковості сільськогосподарських підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. 0 К.: КНЕУ. 2013. C.779

 2. Бабенко В. А. Інвестиційний чинник інноваційного розвитку агропромислового виробництва. URL: http:www.nbul.gov.ua/portal.

 3. Бражнік Л. Фінансові ресурси підприємства: їх формування та використання. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 778—783

 4. Вініченко І.І. Організаційно-економічні заходи інвестиційного розвитку аграрних підприємств. Ефективна економіка. №3. 2019.C.28.

 5. Державна служба статистики України URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 6. Єрмак О.М. Інноваційна парадигма розвитку підприємств аграрної сфери URL: http://www.sworld.com.ua/konfer31/913.pdf.

 7. Єрмаков О. Ю. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання: Монографія. К.: ЦП «Компринт». 2014.C. 218.

 8. Золотарьова А. М. Напрями підвищення ефективності управління виробничими витратами на вітчизняних підприємствах. Управління розвитком. 2012. №5. С. 21—22

 9. Качанівська Ю.І. Економічно безпека сільськогосподарських підприємств / Ю.І. Качанівська. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 98–105.

 10. Кваша С. М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 99–104.

 11. Лупенко Ю. О., Малік М. Й. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. «ІАЕ». 2014. C. 516.

 12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0336

 13. Онищенко С. Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки. С. Онищенко. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 2. С. 81-85.

 14. Оксенюк Т. М. Сутність фінансових результатів: еволюція формування. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 5. Т. 2. С. 83—87.

 15. Статут СОК «Сокілець»

 16. Сільське господарство України // Статистичний збірник 2019 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.

 17. Соціально-економічний розвиток України за січень–квітень 2019 року URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf.

 18. Фінансова звітність СОК «Сокілець» з 2017 по 2019 рр.

 19. Ткачук В.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія. В.І. Ткачук, О.А. Прокопчук, М.І. Яремова. «Видавництво «Волинь». 2013. С.276.

 20. Харченко В.В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: Монографія. К.: ЦП «Компринт». 2015. C.264

 21. Ширма В. В. Організація інноваційного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe.

 22. Шпикуляк О. Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 109–116.

 23. Шубравська О. В., Молдован Л. В., Пасхавер Б. Й. та ін. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: [монографія]; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. 2017. C.49

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас