1   2   3   4
Ім'я файлу: КУРСОВА РОБОТА.doc
Розширення: doc
Розмір: 349кб.
Дата: 28.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Києво-Могилянська академія.docx
ДЗ пропедевтика наркоманії.docx

Розділ IV. ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

4.1. Податковий звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

У зв’язку з тим, що Законом № 652 внесено низку суттєвих змін та доповнень до Податкового кодексу, пов’язаних з оподаткуванням неприбуткових організацій, з метою реалізації цих змін наказом № 553 затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Розглянемо нову форму Звіту та порядок його заповнення детальніше.

Основні відмінності

Порівняно з формою Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженою наказом № 85, новий Звіт суттєво скорочено, що значно спрощує його заповнення. Так, із 104 рядків, передбачених у попередній формі, новий Звіт містить лише 39. Це скорочення здійснено за рахунок уніфікації форми Звіту. Тобто згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Таким чином, новою формою Звіту передбачено:

 • заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

 • відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів, а також отримання доходу із джерел інших, ніж передбачені установчими документами;

 • нове поле для місячного податкового (звітного) періоду;

 • поле «Відомості про одночасне подання до звіту форм фінансової звітності»;

 • відображення у додатку ГД даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

Порядок складання Звіту

Як і у попередній формі, у загальній частині Звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який він подається.

У разі порушення неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу зазначаються номер календарного місяця, в якому вчинено таке порушення, а також звітний (податковий) період (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік), у якому настає перший день місяця, що настає за місяцем вчинення порушення вимог цього пункту.

Крім того, у загальній частині Звіту зазначаються:

 • повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами;

 • код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом);

 • код виду економічної діяльності (КВЕД);

 • податкова адреса неприбуткової організації;

 • номер телефону, електронна адреса та факс;

 • дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру;

 • ознака неприбуткової установи (організації);

 • найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

Звіт подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 к. дн., що настають за останнім к. дн. звітного (податкового) року. Цей строк спливає 29.02.2020 р. Але це субота — вихідний. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ). Тобто відзвітувати за 2019 рік потрібно до 02.03.2020 р. включно.

4.2. Фінансова звітність

ГО мають складати та подавати фінансову звітність для різних державних інстанцій, зокрема:

 • до органу ДФС – тільки річна фінансова звітність - як додаток до щорічного Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (у граничні строки для подання Звіту, тобто до 01 березня). Податківці на місцях також часто просять електронну версію фінансової звітності в Excel (у зв’язку з технічними складнощами), можете, за можливості, бути готові, але не приймати Звіт за наявності у Вас лише паперової версії інспектори не мають права;

 • до органу державної статистики (просять два примірники, додатково до Вашого):

- річна фінансова звітність (до 28 лютого) – для ГО, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікро- / малого підприємництва (щодо критеріїв – нижче);

- річна (до 28 лютого) та квартальна (до 25 числа місяця після кварталу) – ГО, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва;

Стосовно вибору форм фінансової звітності:

Неприбуткові організації мають право заповнювати спрощені форми фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, затвердженіПоложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 (П(С)БО 25):

 • спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – для ГО, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікропідприємництва, або

 • фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м)  - для ГО, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів малого підприємництва.

Право на заповнення неприбутковими організаціями скорочених за показниками форм прямо передбачено п. 3 ст. 11 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

ГО, що не займаються підприємницькою діяльністю, також ведуть облік та заповнюють звітність з використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001р. №186 (згідно з п.2 даного наказу).

Звичайно, за бажанням організації (засновників, донорів тощо) у разі доцільності (залежно від її оборотів та різноманітності напрямків діяльності тощо) - вона також має право на заповнення повної, не спрощеної форми фінансової звітності, затвердженої Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1).  Дана форма фінансової звітності також може бути рекомендована (для уникнення можливих непорозумінь) для ГО, які реалізують своє право на підприємницьку діяльність та за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва.

Повна фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Нарешті, розберемося з критеріями мікро- / малого та середнього / великого підприємництва для ГО за п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України:

 • суб’єкти мікропідприємництва: не більше 10 осіб - середня кількість працівників за рік та не більше 2 млн. євро (в еквіваленті за середньорічним курсом НБУ) річний дохід від будь-якої діяльності;

 • суб’єкти малого підприємництва, аналогічно: не більше 50 працівників та не більше 10 млн. євро річний дохід;

 • суб’єкти середнього підприємництва: не більше 250 працівників та не більше 50 млн.євро річний дохід;

 • суб’єкти великого підприємництва: понад 250 осіб та понад 50 млн. євро річний дохід.

Таким чином, ГО – неприбуткові організації мають складати та подавати наступні форми фінансової звітності - залежно від критеріїв, під які вони підпадають щодо річного доходу та чисельності працівників:

 • ГО з ознаками суб’єкта мікропідприємництва (не більше 2 млн. євро річний дохід, не більше 10 працівників): мають право подавати спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – тільки річний (до статистики та податкової);

 • ГО з ознаками суб’єкта малого підприємництва (не більше 10 млн. євро річний дохід, не більше 50 працівників): мають право подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) – річний (до податкової та до статистики);

 • ГО, що не займаються підприємницькою діяльністю, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) – мають право подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) - квартальні та річний (до статистики) та річний (до податкової) (згідно з Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), хоча рекомендується заповнювати повну фінансову звітність за НП(С)БО 1;

 • ГО, які провадять підприємницьку діяльність, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) –рекомендується до заповнення повної фінансової звітності за НП(С)БО 1 – квартальної та річної (до статистики) та річної (до податкової). З однієї сторони, за Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вони мають право як неприбуткові організації подавати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м), але з іншої щодо них підзаконним актом (п. 2 наказу Мінфіну від 19.04.2001р. №186) не закріплено право вести спрощений план рахунків.


4.3. Статистична звітність

Для ГО передбачено подання спеціальної форми статистичної звітності: № 1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації». Подається за рік: до 10 березня.

Форма затверджена наказом Держкомстату України від 23.11.2016р. №221.

Неприбуткові організації також у загальному порядку подають інші форми державного статистичного спостереження, що не є спеціальними для неприбуткових організацій (за напрямком «Оплата праці та соціально-трудові відносини» тощо).

ВИСНОВКИ

Громадська організація – це, за всіма класичними визначеннями громадянського суспільства, та, яка створена самими громадянами з метою просувати чи захищати їх спільний колективний інтерес, незалежний від держави. Тому громадські організації називають недержавними, неурядовими організаціями – НУО, NGO.

Громадська організація – це таке незалежне об'єднання громадян, як може допомагати громаді та громадам будь-якої потуги краше організовувати, фінансувати, духовно-культурно збаначуватись тощо. Тобто діяти у злагоді з добрими громадами. Втім, ГО здатне взяти і почати критикувати чи, навіть, виступити проти громади, скажімо, проти корупції у органах місцевого самоврядування, об'єднаної територіальної громади. Зараз скажу ще страшнішу річ, громадська організація – це також та незалежна організація громадян, які вільно і гідно здатні поставити під сумнів та боротись проти негідної організації громад будь-якоі кількісної потуги, навіть якщо це мовчазна більшість громадян, які підкоряються державній владі, що достала. Тобто – увага! – суть і сенс громадської організації у тому, що вона є об'єднанням громадян. І зовсім не тому, що вона фінансується громадою, що було б зовсім не погано. Тобто громадська організація є громадською зовсім не тому, що вона має фінансуватись громадою. Втім, погляд на громадську організацію з професіонально-фінансової точки зору, хоч і непрофесіональний щодо розуміння суспільних, а не грошових стосунків, є популярним і, тому, важливим. Він популярний особливо у середовищі тих не громалських, а політичних організацій, яким громадська активність стає поперек. Поперек, наприклад, ідей відкритого суспільства, боротьби за громадські свободи, поперек розвитку громадської активності та активістів взагалі. Це були комуністи та майбутні регіонали у Верховній раді, які так само розуміли поняття громадської організації як, насамперед, фінансове. Це вони перед помаранчевою революцією створили слідчу комісію Верховної Ради саме з питань фінансування НУО – з питань встановлення фактів закордонного втручання у фінансування виборчих кампаній в Україні через недержавні організації, що існують на гранти іноземних держав. Цікаво і не добре, що їх аргументація майже цілком у речищі довіри і недовіри до громадських організацій – якраз підозри, недовіри, оскільки "відомо, що гранти надаються під проекти, які замовляє сама фундація-донор, і це не може не свідчити про залежність та заангажованість НДО". Пізнаєте спосіб аргументації, який виходить з викривленого розуміння громадської активності, притаманного тим, хто дивиться на людей виключно через фінансово-економічний інтерес, чого не робили навіть класики марксизму. Але виникає головне питання: про дійсний зв'язок незалежного громадського інтересу і фінансування його колективного просування та відстоювання у суспільстві тією чи тією громадською організацією. Наскільки така залежіть від інтересів донора, отже не є незалежною, і здатна втратити довіру "громади" (та, не утримаюсь від іронії, довіру регіоналів і чесних професіоналів фінансів) як агент чужого впливу. Це питання наскільки дійсно громадською є громадська організація. Відповідь на нього не дуже складна, оскільки спирається на норму закону. Така організація настільки громадська, наскільки вона базується на колективному прийнятті рішень щодо власної діяльності та наскільки вона є прозорою – публічною і підзвітною – суспільству, всім громадам. Скажу ще більше. Громадська організація тим більш громадська, чим більше рішення у ній робляться тими, хто не займається фінансами і не є безпосередньо отримувачем вигоди, а приймає рішення, спрямовує і веде організацію. Саме для цього створюються правління, наглядові ради громадських організацій, у які входять незалежні громадяни, що не мають матеріального зиску від грантів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. – К.: КНЕУ, 2006. – 263 с.

 2. Береза С.В. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: Дисерт. на здоб. наук. ступ. к. екон. н./ С.В. Береза. – Житомир, 2002. – 298 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 832 с.

 4. Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/56.pdf

 5. Вовченко В. Заповнення транспортної документації/ В. Вовченко // Збірник систематизованого законодавства. – 2008. – №2. – С. 29–38.

 6. Вороная Н. Заповнюємо первинну документацію/ Н. Вороная, Н. Білова, К. Білоус // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2007. – №6. – С. 6–12.

 7. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах/ П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Тернопіль, 2003. – 522 с.

 8. Гарасим П.М. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Первинний та аналітичний облік на підприємстві/ П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль: Астон, 2005. – 464 с.

 9. Городянська Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №6. – С. 33–36.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас