1   2   3
Ім'я файлу: раздел 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 93кб.
Дата: 26.06.2020

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

2.1 Стан розвитку банківського сектору України


Перш ніж досліджувати банківську систему будь-якої країни, необхідно враховувати, що її сучасний стан ‒ це результат тривалого розвитку під впливом складних юридичних та економічних перетворень. Функціонування банківської системи України було розпочато у 1991 році з прийняттям Закону Української РСР «Про банки та банківську діяльність». Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було основоположною умовою при переході до ринку.

Банківська система України є дворівневою, де Національний банк є Центральним банком, а другу ланку займають комерційні банки. Кількість діючих банківських установ наведено на рис. 2.1.Рисунок 2.1 ‒ Кількість діючих банків у 2010-2020 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Станом на 01.01.2009 кількість банківських установ склала 184, що на 2 установи більше, порівняно з 2010 роком. У 2011 році тенденція до зменшення зберігається та кількість банківських установ складає 176. Протягом наступних двох років ніяких змін не відбулося, а у 2014 році кількість діючих банків зросла до 180.

Програма реформ фінансового оздоровлення банківської системи НБУ призвела до значного скорочення кількості банків. За останні п`ять років кількість банків України зменшилась на 88 банківських установ або у 2,40 рази, порівнюючи з 2014 роком. Станом на 01.01.2020 в Україні налічувалося 75 діючих банків, що на дві банківські установи менше, ніж рік тому (77).

У 2020 році НБУ прогнозує продовження процесу добровільної відмови банків від ліцензій та об'єднання декількох невеликих банків, що також призведе до зменшення кількості діючих банківських установ, але у останньому випадку ці зміни можна оцінювати позитивно, так як складання їх капіталів і активів сприятиме укрупненню банків. Така реорганізація дозволяє збільшити частку на ринку, яку отримує об'єднана структура, взаємно поповнюється ряд пропонованих банківських продуктів, розширюється географія присутності.

Щодо системно важливих банків слід зазначити, що завдяки Оновленої методології визначення системно важливих банків від 01.07.2019 з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу та міжнародних практик кількість таких банків збільшилась майже в тричі у порівнянні з 2016 роком.

Згідно до переліку системно важливих банків, затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 3 березня 2020 року № 155-рш "Про визначення системно важливих банків"[] в Україні системно важливими є 14 банків: А-Банк, Альфа-банк, Кредобанк, ОТП банк, Ощадбанк, Південний, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал банк, до яких діють посиленні вимоги щодо забезпечення їх стійкості, а саме : формування буфера системної важливості, дія якого почнеться з 1 січня 2021 року і буде залежати від значення показника системної важливості банку, розробка плану відновлення діяльності задля її стабілізації в умовах кризи, а також посилення виконання нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20% (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25%) [1].


Рисунок 2.2 Кількість діючих банків з іноземним капіталом.

Джерело: побудовано авторами за данними [3].

Щодо банківських установ з іноземним капіталом, протягом 2015-2019 рр. спостерігається тенденція до зменшення їх кількості: станом на 01.01.2015 р. їх кількість становила 51, станом на 01.01.2016 ‒ 41, а у січні 2017 року – 38. Протягом наступних років тенденції щодо скорочення кількості банків з іноземним капіталом зберіглася, але суттєвих змін не відбулося.

У табл. 2.1 відображено результати аналізу основних показників діяльності банківського сектору України за 2010-2020 рр.

Таблиця 2.1 ‒ Сумарні активи українських комерційних банків з 2010 по 2020 рр. (млн. грн.).
Активи (усього)

Активи (крім наданих кредитів)

Надані кредити

Кредити суб'єктам господарювання

Кредити фізичним особам

Резерви за активними операціями банків

на 1.01.2010

880302

132954

747348

474991

222538

122433

на 1.01.2011

942088

187058

755030

508288

186540

148839

на 1.01.2012

1054280

228960

825320

580907

174650

157907

на 1.01.2013

1127192

311865

815327

609202

161775

141319

на 1.01.2014

1278095

366693

911402

698777

167773

131252

Продовження таблиці 2.1.

на 1.01.2015

1316852

310494

1006358

802582

179040

204931

на 1.01.2016

1254385

244617

1009768

830632

175711

321303

на 1.01.2017

1256299

250376

1005923

847092

157385

484383

на 1.01.2018

1336358

293560

1042798

870302

170938

516985

на 1.01.2019

1360764

242146

1118618

919054

196634

555871

на 1.01.2020

1494460

460921

1033539

822020

206761

492069

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Протягом 10 років загальні активи банківського сектору зросли на 614158

млн. грн або на 66,32% та станом на 01.01.2020 року становили 1494460 млн. грн. Резерви за активними операціями банків збільшились майже у 4,54 разів, що у абсолютному значенні складає 433438 млн. грн. Надані кредити збільшились на 286191 млн. грн (на 36,12%). Обсяг кредитів суб'єктам господарювання зріс на 347029 млн. грн, або на 66,39% та у 2020 році склав 822020 млн. грн. Обсяг кредитів фізичним особам зменшився на 15777 млн. грн. або на 10,84%, та станом на 01.01.2020 становив 206761 млн. грн. Структура активів наведена на рис. 2.3.Рисунок 2.3 ‒ Співвідношення загальних активів до резервами за активними операціями банків.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Протягом 2014-2019 рр. спостерігається зростання частки резервів за активними операціями банків по відношенню до загальних активів. Порівняно з 2015 роком їх частка збільшилась на 25% (у 2,62 разів) та станом на 01.01.2019 склала 41%. Це може свідчити про стрімке погіршення якості активів банківської системи. На початку 2020 року спостерігається зворотня тенденція ‒ частка резервів за активними операціями банків скоротилась на 8% та склала 33%.

Динаміка обсягів кредитного портфеля наведена на рис.2.4.


Рисунок 2.4 ‒ Динаміка обсягів кредитного портфеля за 2010-2020 рр., млн. грн.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Кредити суб’єктам господарювання на протязі усього досліджуваного періоду мають тенденцію до збільшення. Відношення кредитів суб’єктів господарювання до ВВП (рівень проникнення) у 2010 році склав 43,88%. У 2014 р. цей показник складав 44,6%. А станом на кінець 2019 року – лише 24,88%. Це свідчить, про скорочення фінансування реального сектору економіки.

Щодо кредитів фізичним особам, протягом перших п`яти років відбувається зменшення їх обсягу у абсолютному значенні. Якщо на початок 2009 року їх обсяг становив 268857 млн. грн., то вже у 2013 ‒ 161775 млн. грн. Найнижчий темп приросту (‒10%) спостерігається у 2017 році, а найбільший ‒ у 2019 (15%). Рівень проникнення по відношенню до ВВП у цих роках склав 5,28% та 5,32% відповідно.

Далі проведемо аналіз пасивів українських комерційних банків з 2010 по 2020 роки. Данні наведені у табл.2.2.

Таблиця 2.2 ‒ Сумарні пасиви українських комерційних банків з 2010 по 2020 рр.

 

Пасиви (усього)

Статутний капітал

Зобов'язання банків

Кошти суб'єктів господарювання

Кошти фізичних осіб

на 1.01.2010

880302

119189

765127

115204

210006

на 1.01.2011

942088

145857

804363

144038

270733

на 1.01.2012

1054280

171865

898793

186213

306205

на 1.01.2013

1127192

175204

957872

202550

364003

на 1.01.2014

1278095

185239

1085496

234948

433726

на 1.01.2015

1316852

180150

1168829

261372

416371

на 1.01.2016

1254385

222170

1150672

318568

402137

на 1.01.2017

1256299

414668

1132515

369913

437152

на 1.01.2018

1336358

495377

1172761

403927

478565

на 1.01.2019

1360764

465532

1205114

406166

508869

на 1.01.2020

1494460

200854

470712

1293606

498156

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Протягом 10 років у структурі пасивів відбувалися наступні зміни: загальні пасиви збільшились на 614158 млн. грн. (69,77%); статутний капітал зріс у 3,95 разів (на 351523 млн. грн); обсяг зобов`язань банків збільшився на 528479 млн. грн., що у відносному значенні складає 69,07%; кошти суб`єктів господарювання зросли у 4,32 разів (на 382952 млн. грн.); кошти фізичних осіб також збільшилися у 2,63 разів, що в абсолютному значенні складає 342586 млн. грн.

У період з 2015 по 2016 рр. відбувається відтік коштів фізичних осіб, у середньому на 3,71% (31589 млн. грн), що було спричинено зростанням недовіри серед населення до діяльності банківських установ. Зазначена тенденція в значному ступені обумовлена непродуманою політикою НБУ. Треба відзначити, що така ситуація загрожує ліквідності і нормальному функціонуванню всієї фінансової системи.

Окрім того, в зобов'язаннях банків можна бачити співвідношення залучених коштів від суб'єктів господарювання (тобто, юридичних осіб) та коштів від фізичних осіб (рис.2.5), на які, до речі, припадає більша частина залучених ресурсів.Рисунок 2.5. ‒ Динаміка обсягів залучених коштів від суб'єктів господарювання та коштів від фізичних осіб.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].

Згідно Постанови № 130 від 07.11.2019 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» Національний банк прийняв рішення перенести з 11 липня 2020 року до 1 січня 2021 року термін приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу до 300 млн грн. Діючі на сьогодні норми законодавства вимагають від банків поступового збільшення розміру статутного капіталу до 500 млн грн до 11 липня 2024 року. Такі вимоги в подальшому можуть призвести до поступового скорочення кількості діючих банків [2].

Згідно рейтингу ТОП-20 найстійкіших банків України, кількість установ, розмір статутного капіталу яких становить 300 млн. грн. та більше складає 18 або 90% від усієї кількості, а кількість банків, розмір статутного капіталу яких становить менше 500 млн. гривень складає 10%. Отже, на теперішній час розмір статутного капіталу майже усіх аналізованих банків відповідає вимогам НБУ. Рейтинг найбільших банків України за розміром статутного капіталу наведено на рис.2.6).


Рисунок 2.6  Рейтинг банків України за розміром статутного капіталу
станом на 31.12.2019 р., млн. грн

Джерело: побудовано автором за даними [3].

Підчас моніторингу стану та розвитку банківської системи важливе місце відводиться оцінювання рівня конкуренції на ринку банківських послуг та концентрації банківської системи. У табл.2.3 наведені дані за обсягами активів, власного капіталу та зобов’язань ТОП-20 банків країни.

Таблиця 2.3 ‒Рейтинг стійкості банків України за підсумками 4-х кварталів 2019 р.Банк

Активи, млн. грн

Частка банку Хі,%

Власний капітал, млн.грн

Частка банку Хі,%

Зобов'язання, млн.грн

Частка банку Хі,%

1

Райффайзен Банк

Аваль

92218

7,02

13016

8,12

79202

6,87

2

Укрсиббанк

53776

4,09

6779

4,23

46997

4,08

3

Креди Агриколь Банк

35313

2,69

5156

3,22%

30157

2,62

4

ОТП Банк

44889

3,42

7774

4,85%

37115

3,22

Продовження табл.2.3.

5

Прокредит Банк

23879

1,82

3942

2,46%

19937

1,73

6

Укргазбанк

119226

9,08

8281

5,16%

110945

9,62

7

Приватбанк

314106

23,92

54529

34,00%

259577

22,51

8

Кредобанк

19136

1,46

2586

1,61%

16549

1,44

9

Ощадбанк

250487

19,07

19195

11,97%

231292

20,06

10

ПУМБ

55403

4,22

9069

5,66%

46334

4,02

11

Альфа-Банк

71590

5,45

8196

5,11%

63394

5,50

12

Укрэксимбанк

141251

10,75

9866

6,15%

131385

11,39

13

Правэкс Банк

5774

0,44

1895

1,18%

3879

0,34

14

Идея Банк

5406

0,41

927

0,58%

4479

0,39

15

Таскомбанк

19203

1,46

2579

1,61%

16624

1,44

16

Пивденный

26689

2,03

2845

1,77%

23844

2,07

17

Пиреус Банк

2986

0,23

639

0,40%

2347

0,20

18

Универсал Банк

17796

1,35

1703

1,06%

16093

1,40

19

Альянс Банк

3453

0,26

498

0,31%

2956

0,26

20

Восток Банк

10805

0,82

888

0,55%

9917

0,86

Джерело: побудовано автором за даними [3].

Найбільшу частку за активами мають такі банки: ПриватБанк (23,92%), Ощадбанк (19,07%), Укрєсимбанк (10,75%), Укргазбанк (9,08%) та Райффайзен Банк Аваль (7,02%). Частка інших банків складає від 0,23% до 5,45%. За власним капіталом спостерігається аналогічна відсоткова структура. Найбільші частки за зобов’язаннями мають ПриватБанк (34,00%), Ощадбанк (8,12%), Райффайзен Банк Аваль (8,12%) Укрєсимбанк (6,15%), ПУМБ (5,66%).

Сукупна частка 10 лідерів ринку банківських послуг (Х10) на кінець 2019 р. склала 82,2 %, коефіцієнт концентрації Ск (k=4) 0,17, коефіцієнт інтенсивної конкуренції Ік 5,81, індекс Херфіндаля-Хіршмана та загальний індекс галузевої концентрації ССІ 0,13 та 0,30 відповідно. Згідно отриманих результатів можна дійти висновку, що ринок банківських послуг України є конкурентним. У процесі розрахунку показників встановлено, що рівень концентрації в банківській системі України підвищується з одночасним зниженням рівня конкуренції. За умови ефективного банківського нагляду зростання конкуренції стимулює банки до диверсифікації ризиків, тим самим сприяє зміцненню банківської системи. Таким чином, дії Національного банку України, як основного регулятора фінансового сектору, мають бути спрямовані на забезпечення стабільності банківської системи (за умови, що це не перешкоджає досягненню цінової стабільності), зростання конкуренції на ринку, достатньої кількості фінансових установ та доступності послуг для споживачів [4, С.].

Проводений аналіз розвитку банківського сектору країни свідчить про існування деяких недоліків, а саме: з ліквідністю та прибутковістю, що, своєю чергою, негативно впливає на забезпечення реального сектору економіки необхідними фінансовими ресурсами. Аналіз сучасного стану банківської системи України свідчить про досить стійкі позиції десяти лідерів ринку, такі як за активами, так і за зобов’язаннями і статутним капіталом займають передові місця. Незмінними «локомотивами» вітчизняної банківської системи є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрєсимбанк, Укргазбанк та Райффайзен Банк Аваль. До негативних тенденцій в банківському сектору слід віднести поступове зниження конкуренції між фінансовими установами.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас