1   2
Ім'я файлу: Курсовая.docx
Розширення: docx
Розмір: 154кб.
Дата: 03.05.2021ХЕРСОНСЬКИЙ національний ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки


КУРСОВА РОБОТАЗ МАКРОЕКОНОМІКИ
Місце фіскальної політики в державному регулюванні економіки

Студента 1 курсу 1Е групи

Спеціальності 051 «Економіка»

Освітньо-професійної програми;

Економічна кібернетика

Штокало Д.В.

Керівник к.е.н., доцент Тарасюк А.В.
Національна шкала ________________

Кількість балів: ______Оцінка: ECTS ____
Члени комісії ______________ Шандова Н.В.

(підпис)

______________ Тарасюк А.В.

(підпис)

_____________ Олійник Н.М.

(підпис)

м. Херсон - 2020 рік
Херсонський національний технічний університет
Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

Підготовки першого (бакалаврського) рівня

Спеціальності 051Економіка

Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика


З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ___________________Штокало Даніілу Вікторовичу___________________


1. Тема роботи _Місце фіскальної політики в державному регулюванні економіки

2. Строк подання студентом роботи ________________________________

3. Вихідні дані до роботи літературні джерела і періодичні видання з даної теми та Інтернет ресурси

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)Теоретичні основи поняття валовий внутрішній продукт

Аналіз динаміки ВВП України в 2009-2019 рр

5. Перелік графічного матеріалу види фіскальної політики, кологообіг фінансових процесів ___________________________________________________

6. Дата видачі завдання 19.02.2020 р.

К А Л Е Н Д А Р Н И Й П Л А Н

Пор. №

Назва етапів роботи

Строк виконання етапів роботи

ПриміткаВибір теми курсової роботи

19.02.2020

ВиконаноОгляд літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу

20.02.2020-29.02.2020

ВиконаноСкладання плану роботи

01.03.2020-07.03.2020

ВиконаноНаписання основної частини

08.03.2020-01.05.2020

Виконано
теоретичний розділ

08.03.2020-31.03.2020

Виконано
аналітичний розділ

01.04.2020-01.05.2020

ВиконаноФормулювання висновку

02.05.2020-05.05.2020

ВиконаноОформлення курсової роботи

06.05.2020-12.05.2020

ВиконаноПодання роботи на кафедру для перевірки

13.05.2020

ВиконаноЗахист курсової роботи

15.06.2020

Виконано


Студент _________Штокало Д.В

Керівник роботи _________ Тарасюк А.В.

РЕФЕРАТ
Курсова робота Штокало Данііла Вікторовича на тему: ”Місце фіскальної політики в державному регулюванні економіки ” містить 42 сторінки, 1 таблицю, 2 рисунки, 21 літературне джерело.

Об’єкт дослідження – фіскальна політика України.

Метою курсової роботи є дослідження фіскальної політики України і методи покращення роботи фіскальної політики.

В роботі розглянуто теоретичні основи поняття фіскальної політики; проаналізовано динаміку ВВП та інфляції в Україні, вивчено шляхи підвищення ефективності фіскальної політики з метою забезпечення економічного зростання.

Запропоновані заходи дозволяють забезпечувати позитивну динаміку ВВП в Україні.

Курсова робота виконана на основі статистичних матеріалів за 2008 – 2017 роки.
ЗМІСТ
с.

ВСТУП.............................................................................................................

6

РОЗДІЛ 1. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СПОСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ………………………………………........

8

1.1. Теоретичні основи поняття фіскальної політики …….………………

8

1.2. Зміст та види фіскальної політики…………………….........................

1.3 Завдання фіскальної політики…………………………………………..

11

15


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 2008-2017 рр....................................................................................


28

2.1. Оцінка динаміки основних макроекономічних показників ...............

28

2.2. Міжнародний досвід регулювання економіки ……………................

31

2.3. Шляхи удосконалення фіскальної політики в Україні ........................

37

ВИСНОВКИ...................................................................................................

39

Список використаних джерел......................................................

41
ВСТУП
Актуальність курсової роботи обумовлена значним впливом на економіку країн світу, сфера та сила впливу фіскальної політики настільки велика, що значимість цієї політики важко переоцінити.

Основна макроекономічна функція держави полягає у стабілізації економіки, а фіскальна політика, як правило, відіграє у цьому також дуже важливу роль. На сьогоднішній день фіскальна політика не повною мірою реалізує свій потенціал, що зумовлює актуальність піднятого у роботі питання.

З переходом вітчизняної економіки на ринкові рейки з’явилася гостра у чіткій та докладній регламентації податкових відносин. Адже законодавча регламентація оподаткування у розвинутих країнах дає можливість централізовано керувати системаю, перетворюючи її на один з найважливіших важелів економічної політики держави.

Метою курсової роботи є дослідження фіскальної політики в державному регулюванні економіки та аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

  • дослідити теоретичні аспекти податкової системи та державного бюджету;

  • встановити ефективні методи впливу податкової системи на економіку країни;

  • розглянути роль фіскальної політики в державному регулюванні економіки;

  • здійснити аналіз основних макроекономічних показників;

  • розглянути особливості фіскальної політики в державному регулюванні економіки України.

Для зрозв’язування поставлених задач використано такі методи науковго дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження. Курсова робота скаладається з двох розділів, в яких послідовно досліджується поставлена проблема.

Вивченням фіскальної політики також займались такі вчені, як

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти економіки.

Предметом дослідження є аналіз роботи фіскальної політики в Україні.

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас