1   2   3   4   5
Ім'я файлу: СРС_ 2_ГДИК.doc
Розширення: doc
Розмір: 351кб.
Дата: 18.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Ринковий індекс.doc
Торгова марка тези.docx
ДЗ1 Ландш. екологія.docx
1.rtf
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3 ДИСЦИПЛІНИ

"ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ"

(для бакалаврів)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна реформа вищої освіти — це насамперед перехід від парадигми навчання до парадигми освіти, самоосвіти. Тому при реформуванні вищої школи, введенні кредитно-модульної технології навчання значно зростає роль самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів є основним засобом опанування навчального матеріалу у позааудиторний час. Студент, який хоче якомога краще оволодіти професією, має добре розуміти: на занятті викладач подає основи знань, навчає, як учити, виділяє ті ключові істини дисципліни, які пробуджують у молодої людини потяг до поглиблення й удосконалення усіх знань. Лише постійне самостійне навчання дає можливість якомога ближче підійти до вершини знань певної галузі, оволодіти такою сумою знань і вмінь, які б дали змогу заявити про себе як про професіонала.

Метою викладання дисципліни — Групова динаміка і комунікації ” є формування основних понять дослідження міжособистих процесів в групах, спілкування, обмін думками, знаннями, почуттями та схемами поведінки. Програмне забезпечення не розробляють поодинці, тому групова динаміка і комунікації відіграють важливу роль в інженерії програмного забезпечення. Студенти повинні навчитись мислити як програмні інженери, концентрувати увагу на вирішуваній проблемі. Студенти повинні навчитись бути переконливим і вміти ясно розкрити суть свого рішення або висновку, вміння ефективно працювати з колегами, знайомство з мотивацією людей, концепції групової динаміки, оволодіння ефективною усною комунікацією як в міжособовому спілкуванні, так і при проведенні презентації для групи, володіння писати різні типи програмних документів, включаючи презентації з використанням таблиць, графіків і посилань, оволодіти стратегіями вислухування, переконання і ведення переговорів.

Студент повинен знати: Комп‘ютерні додатки: обробка текстів, електронні таблиці, схеми, файли і каталоги, основні принципи написання документації по програмному забезпеченню; відомі типи документів в сучасному інформаційному світі; сучасні комп‘ютерні технології оброблення даних; соціальну психологію як важливий компонент підсистеми наук про духовне життя суспільства; загальні відомості про мультимедійну технологію; мультимедійні комп‘ютери і мультимедійні проектори; класифікацію авторських засобів мультимедіа; засоби підготовки і проведення презентацій; програмні пакети для створення таблиць, графіків і посилань; засоби автоматизації оброблення документів; принципи групової динаміки як взаємодію членів соціальних груп між собою; процеси групової динаміки: керівництво, лідерство, формування групової думки, згуртованість групи, конфлікти, груповий тиск і інші способи регуляції поведінки членів групи; принципи ефективної усної комунікації як в міжособовому спілкуванні, так і при проведенні презентації для групи;принципи групової динаміки як взаємодія членів соціальних груп між собою, комунікація як основа структури групи, показник фізичної і соціальної близькості індивідів; методи інтелектуального колективного навчання; стратегії вислухування, переконання і ведення переговорів; професіоналізм програмного інженера, кодекс етики і відповідальна поведінка; авторські права, інтелектуальна власність і комп'ютерне піратство.

Студент повинен вміти: Створювати ясну, лаконічну і точну технічну документацію, слідуючи чітким стандартам по форматуванню і по включенню відповідних таблиць, рисунків і посилань; рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем; розробляти і проводити формальні презентації хорошої якості; домовлятися про базові угоди з партнерами; брати участь в такій взаємодії з іншими людьми, при якому люди зможуть зрозуміти, вислухати і оцінити позицію один одного, навіть якщо вони не згодні, а також зможуть донести до інших свою позицію; ясно висловлювати свої думки на папері і добре писати документацію; вільно користуватись сучасними програмними засобами для створення таблиць, графіків і посилань; вміти працювати в колективі, правильно висловлювати свої думки; формувати групову думку, згуртовувати групу, вирішувати конфлікти, груповий тиск і інші способи регуляції поведінки членів групи.

Студент повинен мати уяву: про перспективні напрямки розвитку програмного забезпечення та засобів його створення.

Самостійна навчальна діяльність студента може здійснюватись через:

 • запам'ятовування певної інформації за рахунок уважного слухання і конспектування лекцій; активної роботи під час практичних занять;

 • роботу над конспектами лекцій, планами практичних занять;

 • опрацювання літературних джерел (конспектування самостійно вивченого матеріалу, рефератування);

 • роботу з каталогами звичайних і електронних бібліотек, інформаційно-пошуковими сервіcами Intеrnet;

 • вивчення навчального матеріалу за паперовими та електронними підручниками, навчальними посібниками, практикумами тощо;

 • опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою;

 • підготовку доповідей, рефератів, написання курсових робіт; пошукову і науково-дослідну діяльність;

 • самотестування.

Самостійна робота має такі складові і форми їх оцінювання:

 • підготовка та власне аудиторна робота під час практичних і лабораторних занять. Результати її оцінюються під час поточного контролю;

 • виконання самостійних робіт у формі рефератів з конкретних проблем та складання письмових звітів на електронних або паперових носіях;

 • опрацювання програмного матеріалу зі змістового модуля та оцінка його результатів під час проміжного контролю;

 • виконання письмової контрольної роботи або тестування;

 • звіт про науково-дослідну роботу, результати якої можуть бути використані при написанні випускної роботи і за рішенням кафедри опубліковані.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Взаємодія членів соціальних груп між собою

1. Що таке особистість і яка її роль в суспільстві?

2. Групова динаміка як взаємодія членів соціальних груп між собою.

Теми завдань

1. Підготувати реферат на тему «Розвиток особистості в сучасному світі»

Питання для самоконтролю та співбесіди

1. Що таке особистість?

2. Що таке група?

3. Які існують групи та в чому їх особливість?

Тести для самоконтролю

1. Головна задача предмету ГДІК

а. Сформувати навички зливатись з групою людей.

б. Сформувати поняття основ усної, графічної та інших видів комунікацій.

в. Навчити людину керувати групою людей.

г. Навчити правил етикету.

2. Що не обов’язково вказувати в резюме?

а. Мету подачі резюме.

б. Своє ім’я та контакти.

в. Вимоги до зарплати, фізичні дані, причини попереднього звільнення.

г. Освітній рівень та заклади освіти, в яких навчались.

3. Етикет – це:

а. Манери поведінки, правила чемності, толерантності.

б. Наука, яка вивчає норми права.

в. Наліпка з інформацією на будь-якому продукті.

г. Прийняті законом правила поведінки.

4. Чи поділяються групи на типи?

а. Так, на 2 типи.

б. Ні.

в. Так, на 3 типи.

г. Так, на більше 2х типів.

5. Слово особистість походить від латинського “persona”, що означає

а) характер

б) театральна маска

в) обличчя

г) людина

6. Існує два види мотивації, до яких належать:

а) мотивація ззовні та зсередини

б) пасивна та активна

в) реальна та запланована

г) об’єктивна та суб’єктивна

7. Необхідною складовою само мотивації НЕ є:

а) внутрішня установка на якісну діяльність

б) прагнення підірвати авторитет інших

в) бачення результату

г) почуття обов’язку перед собою

8. Верхньою межею малої групи є

а) 7

б) 13

в) 5

г) 10

Тема 2. Історія розвитку соціальної психології

 1. Які питання розглядає соціальна психологія?

 2. Соціальна психологія як важливий компонент підсистеми наук про духовне життя суспільства.

 3. Яку роль відіграє соціальна психологія в розвитку програмного інженера?

Теми завдань

1. Створити документ «Резюме» використовуючи стиль для оформлення документа «Резюме» та шаблон «Резюме».

Питання для самоконтролю та співбесіди

1. ІЦо таке колективізм та індивідуалізм?

2. Що таке: роль, норма., мотивація?

3. Якi характеристики застосовують, описуючи особистість як фахівця.

4. Які риси характеру особистості важливі для групової взаємодії?

5. Для чого призначений документ «Резюме»?

Тести для самоконтролю

1. Соціальна ситуація розвитку психіки Людина це -

      а) комплекс причин, що обумовлюють розвиток людини

      б) комплекс внутрішніх і зовнішніх причин, що обумовлюють розвиток людини

      в) комплекс умов, в яких протікає розвиток людини

      г) комплекс рушійних сил і чинників розвитку людини

2. До основних стилів керівництва не належить -

      а) авторитарний

      б) неформальний

      в) демократичний

      г) ліберальний

3. Організація – це

      а) взаємодія між об'єктами і підрозділом установи

      б) група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення поставлених цілей

      в) суб'єкт управління

      г) сукупність органів і суб'єктів управління

4. Загальні характеристики організації це –

      а) ресурси

      б) незалежність від зовнішнього середовища

      в) залежність від особистостей співробітників

      г) відсутність необхідності управління

5. Психологічне розуміння – ассертівность, передбачається, що вона характерна для людини, яка

      а) легко піддається навіюванню

      б) демонструє конформне поведінка

      в) маніпулює іншими

      г) знає, що хоче і адекватно оцінює свої можливості

Тема 3. Соціоніка як теорія інформаційного обміну в психиці людини в людському суспільстві

1. Що таке соціоніка і які питання вона вивчає?

2. Які риси характеру притаманні сучасній людині?

3. Які Основні положення соціоніки?

4. Використання соціонічних технологій в менеджменті, підборі персоналу та створенні колективів.

Теми завдань

1. Написати реферат на тему «Сучасний інформаційний обмін»

Питання для самоконтролю та співбесіди

1. Дайте визначення групи.

2. Наведіть класифікацію груп.

3. Дайте визначення нижньої і верхньої меж групи?

4. Що таке формальна і неформальне групи?

5. Дайте визначення поняття «групові цілі».

6.Дайте визначення поняття «групові норми».

7. Дайте визначення, поняття «групові інтереси».

Тема 4. Створення презентації. Підготовка до демонстрації. Демонстрація слайдів. Авторозмітка документа

1. Як створити чорно-білу презентацію?

2. Що таке підсумковий і прихований слайди?

3. Які ви знаєте способи форматування тексту в PowerPoint?

Теми завдань

1. Створити презентацію на тему класифікація груп. При створенні презентації обов'язково використовувати такі засоби Power Point: зміна кольорової схеми презентації; ефекти анімації; ефекти переходу; розгалуження; нотатки.

Питання для самоконтролю та співбесіди

 1. Як змінити шаблон оформлення слайду?

 2. Як змінити метод розмічання слайду?

 3. Як збільшити/зменшити шрифт тексту?

 4. Які типи вирівнювання тексту передбачено у PowerPoint?

 5. Як змінити колір фону слайда?

 6. Як встановити в якості фона фотографію або малюнок?

 7. Яким чином можна задати фон одночасно для всіх слайдів презентації?

 8. Як вставити в слайд кругову діаграму?

 9. Що таке розгалуження та як його організувати?

 10. Як зробити слайд прихованим? Як продивитись його під час демонстрації презентації?

 11. Які додаткові можливості форматування тексту присутні в PowerPoint?

 12. Для чого використовується підсумковий слайд?


Тема 5. Кодекс етики і відповідальна поведінка; авторські права, інтелектуальна власність і комп‘ютерне піратство

1. Якими основними рисами характеру повинні володіти програмні інженери?

2. В чому полягає культура особистості фахівця?

3. Як по вашому можна подолати комп‘ютерне піратство?

Теми завдань

1. Написати реферат на тему: «Захист інтелектуальної власністі»

Питання для самоконтролю та співбесіди

 1. Яка головна мета професійної освіти?

 2. Що таке соціалізація спеціаліста?

 3. В чому полягає активізація міжнародної взаємодії?

 4. Чому сприяє розвиток науково-технічного прогресу?

 5. Якими рисами характеру повинен володіти програмний інженер?Тема 6. Колективна взаємодія при навчанні. Колективна взаємодія при виконанні робіт.

1. За якими ознаками можна здійснювати класифікацію колективів?

2. Які існують колективи двох видів на виробництві?

3. Які основні характеристики неформальних організацій?

Теми завдань

1. Написати реферат на тему: «Колективна взаємодія при навчанні»

Тести для самоконтролю

1. Хто генерує ідею та збирає інформацію в процесі комунікації?

а) Відправник

б) Отримувач

в) Кореспондент

г) Секретар

2. В якому варіанті всі процеси розташовані правильно?

а) зародження ідеї->передача->кодування і вибір каналу-> декодування.

б) зародження ідеї->кодування і вибір каналу->передача-> декодування.

в) кодування і вибір каналу->зародження ідеї->передача->декодування.

г) декодування->кодування і вибір каналу->зародження ідеї->передача.

3. Моделі обговорення

а) «Овальний стіл», «важкі роздуми», «рольова гра»

б) «Кругла голова», «білі стіни», доганяли

в) «Червоний телефон», «зелена книга»

г) «круглий стіл», «мозкова атака» і командна ділова гра
Питання для самоконтролю та співбесіди

1. Ще таке робоча група?

2. Охарактеризуйте поняття „роль”.

3. Яким чином розподіляються ролі в групі?

4.Що відображається на організаційній діаграмі?

5. Як відбувається планування робіт проекту?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема 7. Традиційні засоби спілкування – електроне листування, форуми, блоги, wiki-системи. Колективні ігри

 1. Яких правил потрібно притримуватись користуючись електронною поштою?

 2. Що таке форуми, блоги, wiki-системи, як ними користуватись?

 3. В які колективні ігри ви граєте, якщо ні, то чому?


Тести для самоконтролю

1.Яка оптимальна кількість членів у малій групі?

а) 10±2

б) 4

в) 7±2

г) 15

2. Хто створив формулу «хто?повідомляє що?по якому каналу?кому?з яким ефектом?»

а) Ласуелл

б) Ленін

в) Вернадський

г) Голополосов

3. Спілкування поділяють на:

а) Визначене, невизначене

б) Вербальне, невербальне

в) Пряме, непряме

г) Результативне, безрезультатне

4. Діалог це:

а) Розмова двох і більше осіб

б) Розмова однієї людини

в) Театральне дійство

г) Метод шифрування

5. Слухання поділяється на:

а) Смилове, не смислове

б) Рефлексивне, нерефлексивне

в) Пряме, непряме

г) Помітне, непомітне
Теми завдань

1. Написати реферат на тему: «Сучасна колективна інтелектуальна гра»
Питання для самоконтролю та співбесіди

 1. Поясніть поняття Інтернет-протоколу.

 2. Що таке браузер? Якіпопулярні браузери Ви знаєте?

 3. Що таке «вкладки» в Internet Explorer 7?

 4. Як масштабувати сторінку в Internet Explorer 7?

 5. Що таке RSS? Для чого воно використовується?

 6. Як додати посилання на сайт до панелі вибраного?

 7. Що таке фішинг даних і чим він небезпечний?

 8. Що таке режим роботи «InPrivate»?

 9. Як роздрукувати вміст сторінки за допомогою браузера Internet Explorer? Як переглянути сторінку перед друком?

 10. Як можна видалити тимчасові файли браузера?

 11. Що таке пошукова система, пошуковій робот?

 12. Що таке індексування сайту?

 13. Що таке електронна пошта?

 14. Що необхідно, щоб користуватись послугами електронної пошти?

 15. З чого складається електронна адреса? Які символи зазвичай можна використовувати в адресі?

 16. Опишіть загальну структуру електронного листа.
  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас