Ім'я файлу: тема_12.docx
Розширення: docx
Розмір: 47кб.
Дата: 27.10.2021
скачати


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

Студента (ПІБ) ___________________________

Факультет________________________________

Курс____________________________________

Група___________________________________

Навчальна дисципліна: акушерство і гінекологія

Напрям: хірургічний

Спеціальність: лікувальна справа

Кафедра: акушерства і гінекології №3

Автори:кафедра акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця

Затверджено: на засіданні кафедри від 09.09.2015, протокол №2

Розглянуто та затверджено: на ЦМК з хірургічних дисциплін від 14.09. 2015 року, протокол №1


Вступ. Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу.

При виконанні самостійної позааудиторної підготовки до заняття студент має ознайомитися з правилами ведення робочого зошиту, особливостями запропонованих завдань і порядком їх виконання, критеріями оцінювання.

В робочому зошиті студент повинен зазначити назву теми практичного заняття і його конкретні цілі. За допомогою рекомендованої і додаткової літератури, питань для теоретичного опрацювання вивчити і занотувати в робочому зошиті основні поняття за темою практичного заняття. Після опрацювання теоретичного матеріалу, засвоєння практичних навичок, вирішити тестові завдання і задачі, створити алгоритми або структурно-логічнісхеми, наведені в робочому зошиті.

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного виконання та захисту.
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань (доповіді на СНТ, публікації тез і статей, доповіді на українських та міжнародних конференціях і симпозіумах), залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів


Тема 12. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.
Мета: Вивчити види оперативних втручань в акушерстві, показання та протипоказання до них. Вивчити проблему пологового травматизму та профілактичні заходи щодо запобігання розвитку даної патології.

Знати

 1. Визначення поняття кесарів розтин. Показання до операції кесарева розтину.

 2. Протипоказання до операції кесарева розтину.

 3. Класифікацію методик операції кесарів розтин.

 4. Ускладнення операції кесарів розтин.

 5. Методи профілактики ускладнень операції кесарів розтин.

 6. Будову щипців та вакуум-екстрактора.

 7. Показання до операції накладання акушерських щипців та вакуумекстракції.

 8. Протипоказання до проведення акушерських щипців та вакуумекстракції .

 9. Умови для виконання акушерських щипців та вакуумекстракції.

 10. Методи знеболювання при даних операціях.

 11. Загальні правила накладання акушерських щипців та вакуум екстрактора.

 12. Етапи операцій накладання акушерських щипців та вакуум екстрактора.

 13. Ускладнення для матері плода при названих операціях.

15. Анатомію тазового дна.

16. М’язи тазового дна.

17. Групу ризику вагітних щодо пологового травматизму.

18. Теорії розриву матки.

19. Сучасні уявлення про патогенез розриву матки.

20. Класифікацію розривів матки.

21. Сучасні методи оцінки повноцінності рубця на матці.

22. Діагностику та методи лікування сечостатевих та ректо-піхвових нориць.

23. Пошкодження (розриви) суглобів тазу.

24. Клініка та діагностика виворіту матки.
Вміти
1. Визначити показання до операції кесарева розтину.

2. Виявити протипоказання до операції кесарева розтину.

3. Визначити показання, протипоказання та умови до операції накладання акушерських щипці в та вакуум-екстракції плода.

4. Виконати на фантомі операцію вихідних акушерських щипців.

5. Виконати на фантомі операцію порожнинних акушерських щипців.

6. Виконати на фантомі операцію вакуум-екстракції плода.

7. Самостійно визначити види, ступінь пологового травматизму матері.

8. На фантомі використовувати прийоми по захисту промежини.

9. Зібрати набір для проведення огляду пологових шляхів після пологів.

10. Провести на фантомі огляд пологових шляхів після пологів.

11. Провести на фантомі операції епізіо- та перінеотомії.

12. На фантомі зашивати розриви шийки матки та промежини.
Основні питання теми: Загальні поняття про оперативні втручання в акушерстві: операції переривання вагітності в ранні та пізні терміни. Операції для підготовки пологових шляхів (перінео - та епізіотомія, амніотомія). Акушерські щипці, вакуум-екстракція плода, кесарів розтин: показання. Оперативні втручання в послідовому та післяпологовому періоді. Ручне відокремлення плаценти, виділення посліду: техніка проведення. Ручне та інструментальне обстеження матки після пологів. Показання до надпіхвової ампутації, екстирпації матки, перев’язки внутрішніх здухвинних артерій. Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Розрив матки: класифікація, механізм виникнення. Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Особливості розриву матки за рубцем. Діагностика, лікування і профілактика. Виворіт матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии. Издание третье, дополненное, под редакцией проф. В.А. Бенюка. К.: «Библиотека «Здоровье Украины». -2018.- 504 с.

 2. Внутриматочная патология. / Под редакцией проф. В.А. Бенюка. - Киев: «Здоровье Украины», 2013.- 206 с.

 3. Акушерский фантом / Под редакцией проф. В.А. Бенюка, И.А. Усевича, Е.А. Дындарь. -Киев: «Здоровье Украины», 2019.- 198 с.

 4. Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии. / Под редакцией проф. В.А. Бенюка. - Киев: «Доктор-медиа», 2012.- 622 с.

 5. Акушерство і гінекологія (у 2-х книгах): підручник (за ред. Грищенко В.І., Щербини М.О.)// Книга І Акушерство.-К.: Медицина, 2011- 422с.; Книга II Гінекологія. - К.Медицина, 2011.- 375 с.

 6. Акушерство: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, В.П. Лакатоша).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 648 с.

 7. Гінекологія: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. Яроцького).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 352 с.

 8. Акушерство: підручник російською мовою (за ред. Б.М. Венцківського, Г.К.Степанківської, В.П.Лакатоша).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 448 с.

 9. Гинекология: підручник російською мовою (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. Яроцького).- К.: ВСВ Медицина, 2011.- 296 с.

 10. Запорожан В.М., Чайка В.К., Маркін Л.Б. Акушерство і гінекологія (у 4-х томах): національний підручник: 2013

 11. Obstetrics: підручник англійською мовою (edit by І.В. Ventskivska).- К.: Medicine, 2008.-334 p.

 12. Gynecology: підручник англійською мовою (edit by I.В. Ventskivska).- K.: Medicine, 2010.-160 p.

 13. Гінекологія: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. Яроцького).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 352 с.

 14. Запорожан В.М., Чайка В.К., Маркін Л.Б. Акушерство і гінекологія (у 4-х томах): національний підручник: 2013 - 850 с.

 15. Акушерство і гінекологія (у 2-х книгах): підручник (за ред. Грищенко В.І., Щербини М.О.)// Книга І Акушерство.-К.: Медицина, 2011.- 422 с.; Книга ІІ Гінекологія. - К. Медицина, 2011.- 375 с.

 16. Методичні вказівки для викладачів щодо організації навчального процесу з гінекології ( модуль 1) – К., 2016, - Інтермед – 242 с.

 17. Гінекологія – учбовий посібник для студентів медичних факультетів ( модуль 1) – К., 2017, - Інтермед - 246 с.

 18. Gynecology: підручник англійською мовою (edit by I.B. Ventskivska).- K.: Medicine, 2010.-160 p.

 19. Алгоритмы в акушерстве и гинекологии: посібник російською мовою (под ред. Бенюка В.А.). Соавторы: Макаренко М.В., Дындарь Е.А., Усевич И.А., Говсеев Д.В., Гончаренко В.Н., Гичка Н.М., Ковалюк Т.В., Бойко Н.И., Колесник В.Л. - К., 2019 - «Библиотека «Здоровье Украины» - С.542.

 20. Акушерский фантом: посібник російською мовою (под. ред. Бенюка В.А.). Соавторы: Усевич И.А., Дындарь Е.А., Ковалюк Т.В., Самойлова М.В. - К., 2015 - «Бібліотека «Здоров’я України», С.198.

 21. Акушерський фантом: посібник українською мовою (за ред. Бенюка В.О.). Співавтори: Усевич І.А., Диндар О.А., Ковалюк Т.В., Самойлова М.В.- К., 2018 - «Бібліотека «Здоров’я України», С.191.

 22. Obstetrical phantom: посібник англійською мовою (Edited by V. Benyuk, O. Dyndar, I.Usevych). Co-authors: T. Kovaliuk, M.Samoilova – К., 2018 - «Бібліотека «Здоров’я України», С. 190

 23. Внутриматочная патология: посібник російською мовою (под ред. Бенюка В.А., Гончаренка В.Н., Никонюк Т.Р., Усевича И.А. – К., 2013 - «Библиотека «Здоровье Украины», С.206.

Додаткова

 1. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гінекологічна патологія: атлас, навчальний посібник. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2002

 2. Запорожан В.М. Оперативна гінекологія: навчальний посібник. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2006.- 292 с.

 3. Медведь В.І. Вибрані лекції з екстрагенітальної патології вагітних. - К., 2013.- 239 с.

 4. Методи контрацепції відповідно до періодів життя: навчальний посібник.- К., 2013.- 255 с.

 5. Невідкладні стани в акушерстві: навчальний посібник (Венцківський Б.М., Камінський В.В., Грищенко В.І. та ін.).- К.:Золотые ворота, 2013.-246 с.

 6. Норвитц Єррол Р., Шордж Джон О. Наглядные акушерство и гинекология (перевод с английского).- М.: ГЭОТАР - МЕД, 2012.-141 с.

 7. Пащенко С.М., Резніченко Г.І., Волошин М.А. Діагностика та лікування хворих на дисгормональні захворювання молочних залоз: Запоріжжя: Просвіта, 2013.-152 с.

 8. Сучасні аспекти планування сім’ї: навчальний посібник.- К.,2012.-307с.

 9. Гуркин Ю. А., Л. Б. Маркин, Э. Б. Яковлева. Детская гинекология - справочник, 2004. - 480 с.

 10. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. СПб.: Фолиант, 2010. – 542 с.

 11. Дубоссарская З.М., Дубоссарская Ю.А. Репродуктивная эндокринология: учебно-методическое пособие.- Д.:Лира ЛТД, 2010.-416 с.

 12. Татарчук Т. Ф., Сольский Я. П. Эндокринная гинекология, 2012.

 13. Essential Antenatal, Perinatal and Postpartum Care. WHO EURO, Copenhagen,2003

 14. Діючі «Клінічні протоколи» затверджені наказо МОЗ України з акушерства і гінекології .

 15. EAU. Guidelines of chronic pelvic pain. 2014. 132 p.

 16. ESHRE. Management of women with premature ovarian insufficiency. 2015. 161p.

 17. Клиническая практика в репродуктивной медицине. Под ред. В.Н. Локшина, Т.М. Джусубалиевой . Алма-Аты. 2015 – 464 с.

 18. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014:400-12.

 19. Jauniaux E, Farquharson RG, Christiansen OB, Exalto N. Evidence-based guidelines for the investigation and medical treatment of recurrent miscarriage. Hum Reprod 2006;21: 2216-2222.

 20. AACE Menopause Guidelines. Endocr. Practice 2011; 17

 21. International evidencebased guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Monash University, Melbourne Australia 2018:198 p.

 22. A practical guide to obstetrics and gynecology/ Richa Saxena, 2015

 23. DC Duttaʼs textbook on gynecology, six edition/ New Dehli-London-Philadelphia, 2013

 24. Методи контрацепції відповідно до періодів життя: навчальний посібник.- К., 2013.- 255 с.

 25. Невідкладні стани в акушерстві: навчальний посібник (Венцківський Б.М., Камінський В.В., Грищенко В.І. та ін..).- К.:Золотые ворота, 2010.-246 с

 26. Невідкладні стани в акушерстві: навчальний посібник (за ред. Венцківського Б.М., Сенчука А .Я., Зелінського О.О.).- Одеса: ТЕС, 2011.- 260 с

 27. Пащенко С.М., Резніченко Г.І., Волошин М.А. Діагностика та лікування хворих на дисгормональні захворювання молочних залоз: монографія.-Запоріжжя: Просвіта, 2011.-152с.

 28. Сучасні аспекти планування сім’ї: навчальний посібник.- К., 2012.-307с.

 29. О.В. Степанківська, М.О.Щербина Гінекологія.- К. : Медицина, 2010.

 30. Гінекологія. Gynecology: Підручник / І.Б. Венцківська, Г.Д. Гордєєва, О.А. Бурка та ін. - Рекомендовано МОЗ України для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації. - К.: Медицина, 2010 - 160 с.

 31. D. Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynecology London: Mosby Elsevier, 2010.

 32. Кравченко О.В, Карлійчук Є.С., Ясинська С.М. Акушерство і гінекологія. Obstetrics and Gynecology : (Educational manual). - Чернівці: БДМУ, 2012.

 33. Діючі «Клінічні протоколи» затверджені наказом МОЗ України з акушерства і гінекології

Питання для теоретичного опрацювання:

1. Що називається розривом матки і як часто він зустрічається?

2. Класифікація розривів матки?

3. Причини розривів матки?

4. Що таке загрожуючий розрив матки?

5. Яка клінічна картина загрожуючого розриву матки?

6. Які клінічні симптоми загрожуючого розриву матки при морфологічних змінах міометрію (гістологічного)?

7. Які анатомо-функціональні симптоми неповноцінного рубця?

8. Що характерно для розриву матки, що розпочинається?

9. Які прояви розриву матки, що відбувся?

10. Що необхідно робити при появі симптомів загрожуючого розриву матки?

11. Що необхідно робити при розпочинаючому розриві матки та при розриві, що вже відбувся?

12. Що відбувається, коли діагноз розрив матки, що відбувся під час пологів не ставиться?

13. Яка техніка зашивання розриву матки?

14. Які показання для органозберігаючої операції при розриві матки?

15. Які показання до надпіхвової ампутації матки, екстирпації матки?

16. Які показання до екстирпації матки з матковими трубами?

17. Яка техніка надпіхвової ампутації та екстирпації матки?

18. Як часто зустрічаються розриви промежини?

19. Причини виникнення розривів промежини, піхви, шийки матки?

20. Класифікація розривів шийки матки?

21. Яка клінічна картина розриву шийки матки?

22. Чи завжди буває кровотеча при розривах шийки матки?

23. Як діагностують розриви шийки матки?

24. Як проводять огляд шийки матки після пологів?

25. Яке знеболювання використовують при зашиванні розривів промежини, піхви, шийки матки?

26. Що роблять при знаходженні розриву шийки матки після пологів?

27. Яка методика зашивання розривів шийки матки?

28. Як і де накладають перший шов при розривах промежини і шийки матки?

29. На що необхідно звернути увагу при зав'язуванні вузлів?

30. Як вести післяпологовий період у породіль з розривами шийки матки?

31. Як часто зустрічаються сечостатеві та ректально-піхвові нориці?

32. Яка тактика при пологовій травмі лонyого зчленування?

33. Виворіт матки — класифікація, діагностика і тактика лікування.

34.Дайте визначення операції кесарева розтину.

35.В чому полягають переваги операції в нижньому сегменті матки на відміну від класичного та корпорального кесарева розтину?

36.Обгрунтуйте причини зростання частоти абдомінального розродження.

37.Наведіть головні показання до операції з боку роділлі.

38.Які показання до кесарева розтину слід вважати такими з боку плода?

39.За яких умов виконання кесарева розтину є протипоказаним?

40.Чому дорівнює операційна крововтрата під час неускладненого кесарева розтину?

41.Перелічіть основні небезпечні ускладнення кесарева розтину.

42.За яких клінічних обставин необхідне розширення обсягу хірургічного втручання під час кесарева розтину?

43.Чи припустиме поєднання кесарева розтину з іншими абдомінальними операціями?

44.Поясніть різницю між антибіотикопрофілактикою та превентивною антибіотикотерапією стосовно кесарева розтину.

45.Моделі акушерських щипців та їх будова.

46.Показання до операції накладання кушерських щипців.

47.Протипоказання до операції накладання акушерських щипців.

48.Умови проведення операції накладання акушерських щипців.

49.Етапи виконання операції накладання акушерських щипців.

50.Три потрійних правила накладання акушерських щипців.

51.Техніка виконання вихідних акушерських щипців.

52.Техніка виконання порожнинних акушерських щипців.

53.Ускладнення при операції накладання акушерськи хщипців.

54.Методи знеболювання при накладанні акушерських щипців.

55.Будова вакуум-екстрактора.

56.Показання до операції вакуум-екстракції плода.

57.Протипоказання до операції вакуум-екстракції плода.

58.Умови для операції вакуум-екстракції.

59.Техніка операції вакуум-екстракції плода.

60.Методи знеболювання при операції вакуум-екстракції плода.

61.Ускладнення при операції вакуум-екстракції плода.

62.Можливі ускладнення при накладанні акушерських щипців та вакуум-екстракції плода.

Завдання для самостійного опрацювання:

І. Тестові завдання

1.Роділля 23 роки. ІІ період термінових пологів. Голівка плода знаходиться у вузькій частині порожнини малого тазу. Почався приступ еклампсії. Яка тактика подальшого ведення пологів?

A. Вакуум-екстракція плода

B. Акушерські щипці

C. Комплексна інтенсивна терапія і продовження консервативного ведення пологів

D. Кесарів розтин

E. Консервативне ведення пологів з наступною епізіотомією

2. В II періоді пологдів у роділлі 27 років виник напад судом. АТ- 190/120 мм рт. ст. Серцебиття плода -152/хв., приглушене. Стрілоподібний шов у прямому розмірі площини виходу з малого тазу. Які дії лікаря в даному випадку найбільше доцільні?

A. Вихідні акушерські щипці

B. Вакуум екстракція плода

C. Кесарів розтин в ургентному порядку

D. Порожнинні акушерські щипці

E. Продовжувати вести роди консервативно

3. Першовагітна, 23 років, з активною пологовою діяльністю, скаржиться на головний біль, порушення зору. Артеріальний тиск 180/100 мм рт.ст. Виразні набряки кінцівок, передньої черевної стінки. Серцебиття плода чітке, ритмічне 170 уд./хв. При внутрішньому дослідженні: розкриття шийки матки повне, голівка плода в порожнині малого тазу. Яка тактика проведення пологів?

A. Плодоруйнівна операція

B. Стимуляція пологової діяльності

C. Операція накладення порожнинних акушерських щипців

D. Консервативне проведення пологів з епізіотомією

E. Кесарів розтин

4.Першовагітна 22 років, 38-39 тижнів. Стан важкий. Вдома відбувся приступ еклампсії. АТ 190/120 мм рт. ст., пульс 108 уд./хв. Генералізовані набряки. Свідомість запаморочена. Визначити тактику ведення вагітної.

A. Термінове розродження шляхом кесарева розтину на тлі інтенсивної терапії

B. Рання амніотомія

C. Накладання акушерських щипців

D. Інтенсивна терапія протягом 2-3 днів з наступним розродженням

E. Пролонгація вагітності на тлі інтенсивної терапії

5. Повторнонароджуюча, в термiнi пологiв, з регулярною пологовою дiяльнiстю. В анамнезi - кесарiв розтин 2 роки тому у зв’язку з гострою внутрішньоутробною гіпоксією плода. Пiд час перейм вiдчула розлитий бiль у ділянці післяоперацiйного рубця. Серцебиття плода ритмiчне, 150 уд. за хв. Per vaginum: розкриття шийки матки 4 см. Плiдний мiхур цiлий. Акушерська тактика ?

A. Очiкувальна тактика ведення пологiв

B. Пологи через природні статеві шляхи

C. Акушерські щипцi

D. Кесарiв розтин

E.Стимуляцiя пологової дiяльностi

6. Першовагітна, строк вагітності 40-41 тижні. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розміри тазу: 23-27-30-19, обвід живота 104 см, ВДМ 40 см. І період пологів триває 10 годин. Серцебиття плода 150/хв., чітке, ритмічне. Контракційне кільце косе, на рівні пупка, ознака Вастена позитивна. Піхвове дослідження: повне відкриття, головка притиснута до входу у малий таз, плідний міхур відсутній, мале тім’ячко зліва у лона. Яка тактика лікаря?

A. Посилення пологової діяльності

B. Кесарів розтин

C. Плодоруйнівна операція

D. Ведення пологів через природні пологові шляхи

E. Акушерські щипці

7. Роділля, 26 років, доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою діяльністю. Пологи перші. Розміри таза: 23-26-29-18 см. Ознака Генкель-Вастена позитивна. Роділля збуджена, живіт напружений, болісний в нижніх відділках. Контракційне кільце на рівні пупка, розташоване косо. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 150/хв. Яке ускладнення виникло у роділлі?

A. Розрив матки, який розпочався

B. Завершений розрив матки

C. Загрозливий розрив матки

D. Надмірна пологова діяльність

E. Дискоординація пологової діяльності

8. Впершевагітна в терміні пологів. Перейми почалися 15 годин тому, через 2 години вилилися навколоплідні води. В приймальному відділенні пологового будинку виник напад судом, АТ 190/110 мм рт. ст., значні набряки кінцівок, рук, передньої черевної стінки. Протеїнурія - 5,0 г/л, циліндрурія. При вагінальному дослідженні : шийка матки згладжена, розриття повне, плідний міхур відсутній, передлежить голівка, в площині виходу з малого тазу. Яка тактика ведення пологів?

A. Стимуляція пологової діяльності

B. Кесарів розтин

C. Акушерські щипці

D. Плодоруйнівна операція

E. Консервативне ведення пологів

9. Впершенароджуюча , 32 р. з прееклампсією тяжкого ступеня. Розміри тазу: 26-28-31-20 см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, знаходиться в порожнині малого тазу. Серцебиття плода не прослуховується. Напад еклампсії. Вагінально: відкриття маткового вічка повне, голівка в вузькій частині порожнини таза. Яка тактика ведення пологів?

A. Пологи закінчити накладанням акушерських щипців

B. Плодоруйнівна операція

C. Провести вакуум-екстракцію плода

D. Пологи закінчити операцією кесарева розтину

E. Шкірно-головні щипці за Івановим

10. У породіллі, 23 років при огляді пологових шляхів у ранньому післяпологовому періоді виявлено: шийка матки ціла, є пошкодження задньої стінки піхви, шкіри та м'язів промежини. М'яз, що стискає задньопрохідний отвір і слизова оболонка прямої кишки не пошкоджені. Про яку пологову травму йдеться?

A. Розрив промежини III ст.

B. Розрив промежини I ст.

C. Розрив промежини II ст.

D. Тріщина задньої спайки

E. Розрив піхви

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10ІІ. Типові задачі

1. У першовагітної, 37 р., пологова діяльність триває протягом 10 годин. Перейми по 20–25 сек. через 6–7 хв. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 1 см, пропускає 2 поперечні пальці. Плідний міхур відсутній. Ваш діагноз?

Відповідь. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Впершенароджуюча, пологи тривають 16 годин. Води вилилися 2 години тому. Головне передлежання, серцебиття плода 188 уд./хв, глухе. Розкриття шийки матки повне, голівка перебуває у виході з малого таза. Стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім'ячко у лона. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

Відповідь. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Завдання:

Вагітна 27 років. І період пологів на 39тижні вагітності. Головне передлежання. Пологова діяльність протягом 8 год., перейми регулярні, по 25 сек.через 6-8хв. Розкриття шийки матки 2 см. Плодовий міхур цілий. ЧСС плода 138-148уд./хв. На КТГ децелерації типу dip І.

Чи показаний кесарів розтин? Чому?

ОЦІНКА ________________ ПІДПИС ВИКЛАДАЧА_______________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас