1   2   3   4   5
Ім'я файлу: раб прогр ист пс АККРЕД (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 323кб.
Дата: 14.01.2022
скачати

Форма № Н-3.04а
Міністерство освіти і науки України

Ізмаїльський державний гуманітарний університет


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Декан факультету _________

_________________________

(назва факультету)

_________________________

(прізвище, ініціали)

__________________________

(підпис)

«____» ____________ 20___ р.


РОБОЧА Програма

нормативної навчальної дисципліни
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

(назва навчальної дисципліни)

освітнього рівня ______бакалавр___________________

галузі знань ______ 0301 Соціально-політичні науки ___

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки / спеціальності 6.030103 Практична психологія

(код і назва напряму підготовки/спеціальності)
Шифр за навчальним планом __ ДППП 3.1.12 ____________

Ізмаїл – 2015

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Історія психології, затвердженої на засіданні Вченої ради ІДГУ «_____» _____________ 20____ р., протокол № _____.
Розробники програми: Мазоха І.С., канд. психол. наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри

____________________________________________________________________

(назва кафедри)

«_____» ______________ 20___ року, протокол № ___

Завідувач кафедри ____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
І. Опис дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній рівень

Навчальне навантаження з дисципліни

Денна

Заочна

Нормативна

Галузь знань:

0301 Соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Лекції:

32
Кількість кредитів:5

Семінарські (практичні) заняття:

Модулів:2

Напрям підготовки

6.030103 Практична психологія

(код, назва)

40
Загальна кількість годин:180

Лабораторні заняття:Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: 3

Консультації:Семестр: 6

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.):

- аудиторне:4

- самостійна робота:5

108
Освітній рівень:

бакалавр

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

1:2
Мова навчання:українська

Форма підсумкового контролю:іспит

Предмет вивчення навчальної дисципліни є уявлення на природу психічного на різних етапах становлення людської цивілізації в їх хронологічній послідовності.
Міждисциплінарні зв’язки загальна психологія, філософія, соціологія, політологія.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни Історія психології є:

поглиблення уявлення про предмет та задачі психології у історичному ракурсі, її основні етапи розвитку, можливості практичного застосування.

Основними завданнями вивчення дисципліни Історія психології є: засвоєння студентами знань про особливості становлення психологічних знань на різних етапах становлення розвитку науки; отримання студентами навичок об’єктивного аналізу суті психологічних категорій на різних історичних етапах з урахуванням їх сучасного звучання; отримання студентами навичок прогнозування подальшого розвитку психологічної науки; формування студентами наукового світогляду та розуміння історичних основ і передумов становлення психологічних знань.
Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:


з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати сутність, зміст та особливості розвитку наукових знань з проблем психології, ключові положення основних психологічних теорій;

Вміти визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій;


Загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.


2.

Знати місце і роль основних психологічних теорій в історії психології, їх вплив на становлення сучасної психологічної науки, основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл світової психології;

Вміти визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів.


Загальні: цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

3.

Знати історію розвитку ідей та психологічних шкіл;

Вміти здійснювати порівняльний аналіз еволюції наукових психологічних вчень в різні періоди розвитку, ідентифікувати тексти, точки зору;

Фахові: : вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

4.

Знати сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їх місце в світовій психології.

Вміти використовувати теоретичні знання для оцінки внеску психологічних вчень для сучасного розвитку психологічної думки.

Фахові: здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

5.

Знати наукову цінність теоретичних досягнень основних психологічних шкіл, вчень, вчених,

Вміти здійснювати інформаційний пошук наукових джерел з психології та працювати з ними,

Фахові: здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку


ІІ. Примірний тематичний план

На вивчення навчальної дисципліни ___5_ кредитів ЄКТС _180_ годин.


з/п

Назви модулів / тем

Кількість годин

(денна форма навчання)

Кількість годин

(заочна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Семінарські (практичні)

Лабораторні

Консультації

Самостійна робота

Аудиторні

Лекції

Семінарські (практичні)

Лабораторні

Консультації

Самостійна робота

1.

Предмет, завдання, методи «Історії психології».


4

2

282.

Зародження психологічної думки в країнах Стародавнього сходу.

6

4

283.

Розвиток античної психологічної думки.

10

4

6104.

Історія психології феодального суспільства.

4

2

2105.

Історія психології епохи Відродження.

4

2

286.

Психологічні вчення XVIIст.

6

2

487.

Історія психології в XVIII ст.

6

2

4108.

Природничо-наукові передумови перетворення психології в самостійну науку.

4

2

289.

Виокремлення психології в самостійну науку. Розвиток експериментальної психології в Європі на рубежі XIX – XX ст.

6

2

4810.

Становлення нових напрямків в психології (кін. XIX – поч. XX ст.).

10

4

61011.

Розвиток вітчизняної психології (сер. XIX – поч. XX ст.).

8

4

41012

Розвиток психологічної думки в Україні.

4

2

210Разом:

72

32

40108
ІV. Зміст дисципліни

з/п

4.1. Назви модулів, тем та їх зміст

Кількість годин

Всього

в т.ч. лекцій

1.

1.1.


1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.


Модуль 1. Розвиток психології в контексті філософії

Тема 1.1. Предмет, завдання, методи «Історії психології».

Предмет та завдання історії психології. Принципи історико-психологічного аналізу. Методологічні основи історії психології. Періодизація історії психології. Методи історії психології.

Тема 1.2.Зародження психологічної думки в країнах Стародавнього сходу.

Зародження психологічної думки в країнах Стародавнього Сходу. Зародження великих цивілізацій: єгипетської, індійської, китайської. Китайські джерела «Книга про внутрішнє» (VIII ст. до н.е.). Тексти Вед Індії (III тис. до н.е.). Зародження джайнізму та буддизму (VI ст. до н.е.). Загальні закономірності розвитку психологічних ідей на Сході і Заході.

Тема 1.3. Розвиток античної психологічної думки.

Розвиток психологічної думки в античному світі. Філософський ідеалізм Платона. Вчення Демокріта (атомістична теорія). Вчення Гіпократа (460—377 до н. е.) - вчення про темперамент; «мозок як орган психіки». Критика софістів Сократом. Біологічна спрямованість вчення Арістотеля. Філософські вчення еліністичного періоду: вивчення етичних проблем. Геракліт (530—470 до н. е.): ідея нероздільності «іскорки» індивідуальної душі і космосу.

Тема 1.4. Історія психології феодального суспільства.

Розвиток психологічної думки в контексті філософії і релігійних ідей Середньовіччя. Абеляр: вчення концептуалізму. А. Августін: про смертний характер людської душі, ідея всезагального впорядкування як одна з форм вирішення колізійної ситуації. Представники схоластичної психології: Скот, Еріугена, А. Кентерберійський, П. Абеляр, А. Великий, Ф. Аквінський, І. Дуне Скот, В. Ок-кам. В. Оккам, трактат «Міркування» — ідея «переваги світської влади». Б. Бекон (1214—1292): натуралістичне вивчення діяльності органів чуття. А. Кентерберійський (1033-1109): категоріальне-логічна суперечливість дії вільного вибору. П. Абеляр (1079-1142): критерій моральності — у згоді із совістю. Ф. Аквінський (1225—1274): вчення про людину, «моральна мета людини полягає в розвитку розумної суті її природи».

Тема 1.5. : Історія психології епохи Відродження.

Розвиток філософської і психологічної думки в епоху Відродження. Б. Телезіо (1509-1588): засновник емпірично-натуралістичного напряму. «Душа безсмертна». Леонардо да Вінчі (1452-1519): реалізація в творчості нового типу ставлення до дійсності: синтез чуттєвого споглядання. Емпіричний напрям психології в Іспанії. X. Лупе Вівас (1492-1540). Трактат «Про душу і життя» (1538): формулювання закону асоціацій. X. Уарте (1529—1592). «Дослідження здібностей до наук»: основні здібності: уява, пам'ять, інтелект.

Тема 1.6. Психологічні вчення XVIIст.

Психологія XVII ст. в межах культури бароко: самодостатність і стражденність людини. Ф. Бекон (1561—1626): ідеї досліду-експерименту. XVII ст: зародження механістичного детермінізму. Р. Декарт. Оказіоналізм про взаємодію душі і тіла. Психіка людини між творцем і тваринним світом. Т. Гоббс (1588-1679) Б. Спіноза (1632-1677). Приборкання афектів — шлях до свободи. Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716). Живе дзеркало Всесвіту. «Монадологічна психологія Лейбніца». Дж. Локк (1632-1704). Психіка як «чиста дошка». «Немає нічого в інтелекті, чого раніше не було б у відчуттях».

Тема 1.7. Історія психології в XVIII ст.

Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки. Домінування емпіризму і асоціанізму в психології XVIII ст. Гартлі (1705—1757) — засновник класичного асоціанізму. Берклі (1685—1753) «Нова теорія зору». Д. Юм (1711-1776). X. Вольф (1679-1754). Ідея психології здібностей «Емпірична психологія», «Раціональна психологія». Д. Стюарт (1753-1828). Розвиток вчення про нервово-психічні функції. Віко (1668-1744). Ідея розвитку суспільства, що проходить послідовно через три епохи: богів, героїв і людей; ідея про психічні риси людини, що виникають в ході історії суспільства. Вольтер (1694-1778) і Кондильяк (1715-1780). Ідея поєднати рефлексію з відчуттям. Ламетрі (1709—1751). Ж. Руссо: людина від природи народжується доброю, а псує її оточуюче суспільство. Дідро (1713—1784)- лідер французьких матеріалістів. Кабаніс (1757—1808). Розвиток матеріалістичного напряму психології в Росії.

Модуль 2. Розвиток психології як самостійної науки

Тема 2.1. Природничо-наукові передумови перетворення психології в самостійну науку.

Дослідження в області локалізації коркових функцій. Френологія Ф.Галля (1758 – 1828). Експериментальна психологія Г.Гельмгольца (1821 -1894). Психофізика Е.Вебера (1795 – 1878) та Т.Фехнера (1801 – 1887). Еволюційна теорія Ч.Дарвіна (1809 -1882) та її вплив на розвиток психології. Розвиток дитячої психології. Теорія рекапітуляції С. Холла (1884 – 1924) та Дж.Болдуіна (1861 – 1934). Теорія конвергенції В.Штерна (1871 – 1938). Еволюційна психологія Г.Спенсера та принцип адаптації.

Тема 2.2.Виокремлення психології в самостійну науку. Розвиток експериментальної психології в Європі на рубежі XIXXX ст.

В.Вундт (1832 – 1920) – засновник експериментальної психології. Дослідження памяті Г.Еббінгауза (1850 – 1909). Експериментальні дослідження мислення. Вюрцбурзька школа психологів. О.Кюльпе (1862 – 1915) – засновник лабораторії психології. Метод експериментальної інтроспекції. Експерименти К.Бюллера, Г.Уатта, Н.Аха. Розвиток експериментальної психології в Англії. Зародження тестології. Дослідження Ф.Гальтона (1822 - 1911). Диференційна психологія. Перші тести інтелекту, дослідження А.Біне (1857 – 1911). Тест „Біне – Сімона”. Тести інтелекту Д.Векслера. Криза в психології та основні причини її виникнення.

Тема 2.3. Становлення нових напрямків в психології (кін. XIX – поч. XX ст.).

Передумови виникнення психоаналізу. Наукова еволюція вчення З.Фройда. Теорія особистості. Теорія інстинктів. Експериментальна психологія та психоаналіз. Неофрейдизм. Індивідуальна психологія А.Адлера. Аналітична психологія К.Г.Юнга. Его-психологія та її основні теорії (Е.Еріксон, Е.Фромм, К.Хорні). Біхевіоризм як методологія психологічного дослідження. Дж.Уотсон – засновник біхевіоризму, вивчення емоцій. Необіхевіоризм Е.Толмена. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. „Теорія поля” К.Левіна. Представники гештальтпсихології (М.Вертгеймер, В.Келер, К.Кофка). Стадії розвитку інтелекту за Ж.Піаже. Гуманістична психологія. Екзистенційна та трансперсональна психологія.

Тема 2.4.Розвиток вітчизняної психології (сер. XIX – поч. XX ст.).

Вітчизняна психофізіологічна школа. Теорія вирішального впливу середовища на формування психіки. І.М.Сеченов та В.М.Бехтєрєв. Вчення І.П.Павлова про умовні рефлекси. Поняття рефлекторного кільця в психології. Психологія розвитку дитини П.П.Блонського: інтеграція біологічного та соціокультурного знання. Культурно-історична теорія Л.С. Виготського: теорія вищих психічних функцій. Психотехніка. Розвиток психології С.Л.Рубінштейна, А.М.Леонтьєва.

Тема 2.5. Розвиток психологічної думки в Україні.

Зародження психологічної поезії та прози (кін. XIX – поч. XX ст.) на матеріалах творчості І.Франка, Л.Українки, В.Стефаника, М.Коцюбинського, П.Мирного. Діяльнісний підхід у психології Г.С.Костюка. Теорія вчинку та шляхи розвитку психології в період незалежності України XX ст. Загальна природа вчинку (М.М.Бахтін, О.М.Ткаченко, В.А.Роменець). Вчинок як методологічний принцип побудови теорії психології. Детермінізм та свобода стосовно катарсисної концепції вчинку. Вчинковий осередок в психології.

4
6


10


4

4

6

6

4


6

10

8

4


2
4


4


2

2

2

2

2


2

4

4

2
4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТЯ 1

( 2 години)


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас