Ім'я файлу: Робоча програма практика СІТ.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 152кб.
Дата: 09.11.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
Кафедра інформатики та методики її викладання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри інформатики та методики її викладання
___________________ Балик Н.Р.
“_____” ______________ 2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
З СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
студентів I-го курсу
інженерно-педагогічного факультету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Галузь знань: _____________________________
Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма навчальної практики для студентів 1-го курсу
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки: 6.010103 Технологічна освіта
Розробники: Вельгач А.В., канд. фіз.-мат. наук, асистент.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри
інформатики та методики її викладання
Протокол від “ 29 ” серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри
інформатики та методики її викладання
_______________________
Балик Н.Р.
(підпис) (прізвище та ініціали)
©
Кафедра
інформатики та методики її викладання,
2013 рік

ВСТУП
Навчальна практика студентів є складовою частиною навчального процесу і
здійснюється з метою закріплення
,
розширення, поглиблення та систематизації
теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу «Сучасні
інформаційні технології», набуття практичного досвіду, розвитку професійного мислення, отримання навичок, потрібних як для подальшого навчання так і у майбутній професійній діяльності.
Навчальна практика на 1-му курсі проводиться згідно діючого навчального плану для напрямку підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта». Дана практика проводиться у 2-ому навчальному семестрі терміном один тиждень.
Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує
кафедра інформатики та методики її викладання.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою навчальної практики є:
– формування професійних умінь та навичок з інформаційних технологій;
– закріплення, розширення, поглиблення та систематизація знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання;
– придбання практичного досвіду;
– формування основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної
компетентності;
– формування умінь підготовки та оформлення навчально-дослідних робіт;
– набуття навичок самостійної роботи в середовищах сучасних інформаційних технологій;
– розвиток мовленнєвої діяльності студентів, вміння чітко, стисло, конкретно висловлювати свої думки та представляти результати своєї роботи на публічному захисті.
Основними завданнями навчальної практики є:
- закріпити і поглибити знання з курсу «СІТ» (вдосконалення навиків роботи з редактором тексту Word, редактором електронних таблиць Excel, графічними редакторами, програмами для створення презентацій (Power Point) та публікацій (Publisher));
- удосконалити навички інформаційно-пошукової діяльності та критичного оцінювання ресурсів мережі Інтернет;
- формувати вміння добору матеріалу,
написання та оформлення навчально-дослідних робіт;

- розвиток умінь проектної діяльності;
- формування вмінь та навичок групової роботи;
- засвоєння правил техніки безпеки та охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах.
За наслідками проходження навчальної практики студенти повинні:
Знати:
– складові проектної діяльності та критичні параметри оцінювання проекту;
– методи і способи ефективного пошуку та систематизації інформації з використанням інформаційних технологій;
– призначення, можливості та принципи використання хмарних технологій за допомогою основних сервісів Google (Blogger, Drive, Calendar
);
– призначення,
принципи використання та можливості
різноманітних програмних засобів для створення різних видів поліграфічної продукції та презентацій;
Вміти:
– здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Internet та критично оцінювати знайдені ресурси.
– створювати основні види поліграфічної продукції (буклети, брошури,
фотоколажі, календарі, візитки);
– використовувати хмарні технології за допомогою сервісів Google (Blogger,
Drive, Calendar)
– здійснювати аргументоване рецензування матеріалів проектної діяльності;
– чітко, стисло, конкретно представляти результати своєї роботи на публічному захисті за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій;
– самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення;
– створювати портфоліо проектної діяльності;
– планувати роботу;
– ефективно та кваліфіковано використовувати сучасні інформаційні технології
у проектній діяльності.
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
Можливою базою практики може бути довільна навчальна комп’ютерна лабораторія оснащена необхідним програмним забезпеченням.

Керівник практики від кафедри
є
особою,
відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою. Керівник практики від кафедри
повинен:
- проінформувати про термін практики;
- ознайомити з програмою, метою та завданням практики;
- провести попередній інструктаж про загальні положення техніки безпеки;
- повідомити про вимоги щодо написання і складання звіту про практику;
- розподілити студентів за робочими місцями;
- надавати систематичну допомогу студентам у виконанні програми практики;
- контролювати виконання винесених на практику завдань та складання звіту;
- на завершальному етапі практики оцінити роботу кожного студента групи,
перевірити всі подані документи та виконані завдання студентом та підписати звіти.
Під час проходження навчальної практики студент зобов’язаний:
- одержати документацію по практиці (програму практики, індивідуальне завдання);
- ознайомитися із програмою практики;
- повністю й якісно виконувати індивідуальні завдання, а також поточні
завдання, поставлені керівниками практики;
- підготувати звіт про проходження практики відповідно до вимог програми практики;
- у встановлений термін, здати й захистити звіт по практиці.
Після завершення практики студент зобов’язаний подати на кафедру звіт про проходження навчальної практики разом з додатковими матеріалами (на диску). Усі
матеріали подаються під час здачі практики.
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
У період практики студент працює згідно з календарним графіком, який розподіляє термін практики на етапи, що мають таку тривалість:
оди
1 год.
пошукова робота. Критичне сів інтернету
1 день
ормації. Створення та друк дукції. Естетика оформлення дукції
1,5 дня зування та редагування млення звіту по практиці.
1,5 дня проекту. Оцінювання.
1 день
4. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Під час проходження студентами практики керівник практики від кафедри проводить консультації, контролює роботу студентів та виконання ними завдань практики. Староста групи практикантів веде облік відвідування студентів;
контролює ведення документації студентами, слідкує за виконанням практикантами правил внутрішнього розпорядку, повідомляє керівника практики, кафедру і деканат про порушення студентами трудової дисципліни та недоліки в організації практики;
організовує студентів на виконання програми практики.
5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
Після проходження практики студент подає на кафедру письмовий звіт,
оформлений згідно вимог, які встановлює вищий навчальний заклад.
Форма звітності: залік за 100 бальною шкалою.
Обов'язкова звітна документація, що здається на кафедру:
1. Щоденник практики, в якому містяться висновки, рецензії та звіт практики.
2. Паперове портфоліо:
– організаційна діаграма або картазнань;
– брошура, яка повинна включати матеріали із вибраної теми проекту
(текст, рисунки, таблиці, організаційні діаграми, карти знань, фото,
бібліографічний опис списку використаних джерел;
– фотоколаж;
бюлетень або буклет;
– календар або візитка або пам’ятка.
3. Цифрове портфоліо
,
що зафіксоване на цифровому носії (CD-диску або
DVD-диску) і містить упорядковану інформацію щодо проекту. Матеріали повинні бути розміщені у таких папках: Ресурси, Індивідуальна робота,
Групова робота.

Документація перевіряється і погоджується керівниками практики.
6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Підсумки проходження навчальної практики підводяться у процесі публічного захисту практики.
Критерії оцінювання навчальної практики

п/п
Види робіт
Максимальна оцінка за виконання
(к-сть балів)
1.
Критичне оцінювання даних в Інтернеті
5 2.
Організаційна діаграма або карта знань
5 3.
Брошура
20 4.
Фотоколаж
10 5.
Бюлетень або буклет
12 6.
Календар або візитка або пам’ятка
8 7.
Блог
5 8.
Рецензування
5 9.
Презентація
10 10. Оформлення і захист звіту про проходження навчальної
практики
20
Під час оцінювання практики враховується:
- структурованість і якість оформлення усієї документації;
- змістовність доповіді на захисті і відповідей на запитання;
- рівень, повнота і якість виконання завдань.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас