1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: РПНП_Трудове право_081_2020.docx
Розширення: docx
Розмір: 107кб.
Дата: 27.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Згідно теорії споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросса.docx
ысторыя,выдповыды.docx
53ba423c-8fb6-4c54-9391-9921ed6b1899.docx
ОВВО КР 1.doc
refoit (1).docx
dobro-pozalovat-v-USA.pptx
Буклет-2017-2.docx
Lab 5 (2).docx
Індивідуальне завдання №6 Єфименко О. 13Мд-СОукр.docx
kocbyru-kid.doc
Модуль 2.docx
Nahorniuk_bakalavr.docx

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

Факультет №6

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни «Трудове право»

вибіркових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 Право (Правозастосування)

Харків 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол від 23.09.2020 № 9


СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6

Протокол від 16.09.2020 № 6


ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол від 19.09.2020 № 5


Розглянуто на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету №6 протокол від 02.09.2020 №7

Розробники:

1. Професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук Могілевський Леонід Володимирович.

2.Доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Сичова Вікторія Володимирівна.

3.Доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Пузанова Тетяна Анатоліївна.

Рецензенти:

1.Доцент кафедри цивільного права № 1, начальник науково-дослідницького сектору Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук Ісаєв Арсен Миколайович;

2.Заступник декана факультету № 1 з навчально-методичної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Невядовський Владислав Олегович.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання:

1 рік 10 місяців:

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин - 90

Кількість тем – 15


08 « Право»;

(шифр галузі) (назва галузі знань)

___081____ «Право»;

(код спеціальності) (назва спеціальності)
_Перший(бакалаврський)_

(назва СВО)

Денна форма навчання:

1 рік 10 місяців:

Навчальний курс __2___

(номер)

Семестр _____4__________

(номер)
Види контрою: залік

(екзамен, залік)

4 роки

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин - 90

Кількість тем – 15

4 роки:

Навчальний курс __3___

(номер)

Семестр _____6__________

(номер)
Види контрою: екзамен

(екзамен, залік)

4 роки (іноземні громадяни)::

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин - 90

Кількість тем – 15

4 роки:

Навчальний курс __3___

(номер)

Семестр _____5__________

(номер)
Види контрою: залік

(екзамен, залік)

Заочна форма навчання:

1 рік 10 місяців:

Кількість кредитів ЕСТS – 2

Загальна кількість годин - 60

Кількість тем – 15

Заочна форма навчання

1 рік 10 місяців

Навчальний курс __1___

(номер)

Семестр _____2__________

(номер)
Види контрою: залік

(екзамен, залік)

1 рік 10 місяців:

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин - 90

Кількість тем – 15

1 рік 10 місяців

Навчальний курс __2___

(номер)

Семестр _____4__________

(номер)
Види контрою: залік

(екзамен, залік)

4 роки (іноземні громадяни):

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин - 90

Кількість тем – 15
4 роки (іноземні громадяни):
Навчальний курс __3___

(номер)

Семестр _____5__________

(номер)
Види контрою: залік

(екзамен, залік)


Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

денна форма навчання

1 рік 10 місяців:

Лекції – __20__;

(години)

Семінарські заняття – __24__;

(години)

Практичні заняття – ______;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – __46__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – _______________

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – ______________

(кількість; № семестру)


заочна форма навчання

1 рік 10 місяців

Лекції – ___4___;

(години)

Семінарські заняття – __4___;

(години)

Практичні заняття – ______;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – _52__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ______________

(кількість; № семестру)

Реферати – ____________________

(кількість; № семестру


4 роки :

Лекції – __20__;

(години)

Семінарські заняття – __10__;

(години)

Практичні заняття – _14__;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – __46__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – _______________

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – ______________

(кількість; № семестру)

1 рік 10 місяців
Лекції – ___4___;

(години)

Семінарські заняття – __6___;

(години)

Практичні заняття – ______;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – _80__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ______________

(кількість; № семестру)

Реферати – ____________________

(кількість; № семестру4 роки (іноземні громадяни):

Лекції – __20__;

(години)

Семінарські заняття – __10__;

(години)

Практичні заняття – _14__;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – __46__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – _______________

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – ______________

(кількість; № семестру)

4 роки (іноземні громадяни):

Лекції – ___10___;

(години)

Семінарські заняття – __2___;

(години)

Практичні заняття – __8___;

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота – _70__;

(години)
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ______________

(кількість; № семестру)

Реферати – ____________________

(кількість; № семестру


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Метою вивчення навчальної дисципліни "Трудове право" є формування у здобувачів вищої освіти знань, навичок та уявлень щодо правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах та здатності застосовувати здобуті знання на практиці, а також орієнтуватися у системі джерел трудового законодавства України, аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства України, роз’яснювати їх зміст, розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом та відносини, що регулюються іншими галузями права, вміло користуватися правовою термінологією. Вивчення курсу сприяє одержанню основних теоретичних знань, практичних навичок щодо визначення права, належного до застосування та допоможе використовувати отримані знання на практиці.

Завдання: Основними завданнями навчальної дисципліни "Трудове право" є: засвоєння здобувачів вищої освіти основних положень чинного трудового законодавства України, що регулює трудові та похідні від них правовідносини по працевлаштуванню, відносини профспілок з державними органами і власниками підприємств, установ, організацій з приводу організації праці, встановлення та застосування норм праці, відносини по нагляду і контролю за охороною праці, по розгляду трудових спорів та інші. В процесі вивчення трудового права здобувачів вищої освіти повинні набути навичок в користуванні відповідними нормативними актами, уміти вирішувати конкретні практичні завдання, пов'язані з застосуванням норм трудового права, слідкувати за змінами в поточному законодавстві.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна "Трудове право" має тісний зв'язок з конституційним правом, цивільним правом, цивільним процесом,адміністративним правом, міжнародним правом, кримінальним правом, господарським правом, банківським правом, земельним правом, інвестиційним правом, митним правом, торговим правом, фінансовим правом, податковим правом тощо.

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати:основні поняття та визначення галузі трудового права;систему трудового права; методи трудового права, та особливості їх застосування; види джерел трудового права; особливості правового положення суб’єктів трудових правовідносин; права та обов’язки сторін трудових правовідносин; порядок забезпечення зайнятості та працевлаштування; порядок укладення, зміни та припинення трудового договору ;види трудових договорів; режими робочого часу; види часу відпочинку; порядок оплати праці; види гарантійних і компенсаційних виплат; правові питання регулювання охорони праці; правовий статус профспілок; види відповідальності у трудовому праві; порядок вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

вміти:проводити аналіз норм чинного законодавства України та норм права іноземних країн; аналізувати трудове законодавство та визначати перспективи його розвитку; застосовувати теоретичні положення загальної частини курсу при вирішенні конкретних практичних завдань; вирішувати тестові завдання з трудового права; застосовувати судову практику при вирішенні конкретних практичних ситуацій.
Програмні компетентності:

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу

ЗК-6

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)


СК-2


Усвідомлення засад і доктрин національного права ,а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право, фінансове право, господарське право тощо.СК-4

Володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації

СК-6

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.

СК-10

Здатність тлумачити нормативно-правові акти, робити кваліфіковані юридичні висновки і надавати консультації.


3. Програма навчальної дисципліни


  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас