1   2   3   4
Ім'я файлу: 2.РП ТДПр-ПД-2021.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 602кб.
Дата: 26.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
Основна:
1. Загальна теорія права : підручник / О. В. Петришин, В. В. Лемак, С. І.
Максимов та ін.; Національний юридичний університет ім. Ярослава
Мудрого.Харків: Право, 2020. 568 с.
2.
Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права : підручник.
Київ : Юрінком Інтер, 2019. 584 с.
3.
Теорія держави і права : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків :
Майдан, 2018. 436 с.
4.
Теорія держави і права : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 416 с.
5.
Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. С. Л. Лисенкова,
B. В. Копєйчикова. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 320 с.
Допоміжна:
1.
Медвідь А. Б. Права людини на життя, свободу та справедливий суд за
європейською конвенцією 1950 року і конституцією україни: проблеми регламентації та тлумачення: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.02. ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», Ужгород, 2020. 580 с.
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1392/1/medvid_dis.pdf
2.
Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади: монографія / Е.К. Скиба, О.С.
Ядловська, І.В. Царьоів та ін.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай. К.:

27
«Хай-Тек
Прес»,
2018.
348 с.
// http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4374/1/GENDER__.pdf.
3. Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін. Київ Кондор.
2016. 332 с.
4. Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.В.
Тетарчук, Дяків Т.Є. Київ : Центр учб. літ. 2016. 183 с.
5.
Калєніченко Л. І. Забезпечення реалізації юридичної відповідальності заходами Національної поліції. Юридичний науковий електронний журнал.
2018. № 2. С. 12–15
. URL: http://lsej.org.ua/2_2018/3.pdf
6.
Калєніченко
Л. І.
Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності. Право і безпека. 2017. № 3 (66).
С. 26–32.
7.
Калєніченко
Л. І.
Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності. Право і безпека. 2016. № 4 (63). С. 20–24 8.
Калєніченко Л. І. Особливості юридичної відповідальності працівників
Національної поліції.
Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія: Право
. 2019. Вип. 55.
С. 27-31.
9.
Калєніченко Л. І. Підстави виключення юридичної відповідальності: поняття, ознаки. Національний юридичний журнал:Теорія та практика. 2017.
№ 3 (25). С.14–17 10.
Калєніченко
Л. І.
Поняття та види принципів юридичної відповідальності. Право і безпека. 2017. № 1. С. 24–31 11.
Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність працівників Національної поліції України як спосіб забезпечення законності її діяльності. Юридичний
науковий електронний журнал. № 2. 2019. С. 17-20 12.
Слинько Д. В. Особливості установчого процесу в діяльності
Міністерства внутрішніх справ України. Право і безпека. 2018. № 71(4). С. 29-35.
13.
Слинько Д. В. Загальнотеоретична характеристика окремих видів неюрисдикційного процесу. Вісник Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 31–34 14.
Слинько Д. В. Змістовна характеристика ознак юридичного процесу.
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія:
Право. 2016. Вип. 21. С. 13–17.
15.
Слинько Д. В. Загальні принципи юридичного процесу. Порівняльно-
аналітичне право. № 1. 2019. С. 49-53/http://www.pap.in.ua/1_2019/11.pd f
16.
Слинько Д. В. Поняття й система принципів юридичного процесу.
Jurnalul juridic national: teoriie si practica. Republica Moldova. 2016. № 2 (18).
Том 2. C. 24–29 17.
Слинько Д. В. Поняття та ознаки процесуальних галузей права
України. Jurnalul juridic national: teoriie si practica. Republica Moldova. 2017. № 3 (25). С. 18–22 18.
Слинько Д. В. Поняття, зміст та основні ознаки юридичного процесу.

28
Jurnalul juridic national: teoriie si practica. Republica Moldova. 2016. № 1 (17).
Том 1. C. 19–23 19.
Слинько Д. В. Юридичний процес: історія, теорія, практика: монографія. Харків: НТМТ, 2017. 415 с
Інформаційні ресурси:
1. Офіційний веб-сайт
Верховної
Ради
України.
URL: http://portal.rada.gov.ua/
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України.
URL:
http://www.kmu.gov.ua/control/
3. Офіційний сайт
Уповноваженого
Верховної
Ради
України.
URL:
http://www.ombudsman.kiev.ua
4. Офіційне
інтернет-представництво Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/
5. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України. URL: http://www.rainbow.gov.ua

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас