1   2   3   4
Ім'я файлу: 2.РП ТДПр-ПД-2021.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 602кб.
Дата: 26.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
5.1.2. Теми курсових робіт
Навчальним планом не передбачено
5.1.3. Теми наукових робіт
1.
Вертикальна структура законодавства України.
2.
Законність та політичний режим.
3.
Застосування права - особлива форма його реалізації.
4.
Основні сучасні концепції держави.
5.
Походження і розвиток теорії правової держави: історія і сучасність.
6.
Правове виховання: поняття, принципи, засоби.
7.
Принципи права України.
8.
Професійна правосвідомість та правова культура.
9.
Унітарні особливості державного устрою України.
10.
Реалізація принципу гендернох рівності в діяльності працівників
Національної поліції.
11.
Юидична відповідальність працівників Національної поліції за корупційне діяння.
6. Методи навчання
Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних та семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.

20
Метою лекційного курсу «Теорія держави і права» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними поняттями, якими оперує юридична наука, розкриття змісту понятійно-категоріального апарату теорії держави і права з метою підготовки професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, які в наступній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями і практичними навичками для вирішення конкретних питань з юриспруденції; здібних самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних трудових відносинах, приймати виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції.
На семінарських заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу, тренування здобувачів вищої освіти для придбання ними навичок у правильному формулюванні складних юридичних понять і категорій.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення навчальної літератури згідно з переліком, що додається до навчальної програми дисципліни, матеріалами лекційного фонду.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий
контроль
1.
Наука «теорія держави і права», її предмет, методологія пізнання.
2.
Функції теорії держави та права та її місце в системі юридичних наук.
3.
Система юридичних наук.
4.
Первісний лад: структура, організація соціальної влади.
5.
Основні теорії виникнення держави.
6.
Поняття держави, її основні ознаки.
7.
Сутність держави.
8.
Тип держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до його визначення.
9.
Функції держави: поняття, види, правові форми здійснення.
10.
Поняття і ознаки громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави.
11.
Політична система суспільства: поняття, структура.
12.
Місце держави в політичній системі суспільства.
13.
Поняття державного суверенітету, його співвідношення з суверенітетом народу і суверенітетом нації. Україна як суверенна держава.
14.
Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична держава.
15.
Демократія та її форми і види.
16.
Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна держава.
17.
Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава.
18.
Система стримувань і противаг за Конституцією України.
19.
Форма держави: поняття, структура.
20.
Форма державного правління: поняття, види.

21 21.
Республіка як форма державного правління: поняття, види.
Особливості республіканського правління в Україні.
22.
Форма державного устрою: поняття, види. Державний устрій
України.
23.
Унітарна і федеративна держава: поняття, ознаки, види.
24.
Поняття та основні види державного (політичного) режиму.
Політичний режим в Україні.
25.
Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
26.
Орган держави: поняття, ознаки, компетенція. Класифікація державних органів.
27.
Місцеве самоврядування в Україні: поняття, суб’єкти.
28.
Теорія розподілу влад, її реалізація в сучасних країнах світу.
29.
Соціальні норми у первісному ладі. Виникнення права.
30.
Поняття об'єктивного і суб'єктивного права, їх співвідношення.
31.
Функції права: поняття, види.
32.
Соціальна цінність права. Співвідношення права і закону.
33.
Принципи права: поняття, види, значення в юридичній діяльності.
34.
Принцип верховенства права.
35.
Співвідношення національного і міжнародного права.
36.
Система права: поняття, структура.
37.
Поняття галузі та інституту права. Критерії (підстави) розподілу норм права по галузям права.
38.
Публічне і приватне право.
39.
Система законодавства: поняття, структура.
40.
Співвідношення системи законодавства і системи права.
41.
Поняття і форми систематизації законодавства.
42.
Норми права: поняття, ознаки.
43.
Структура норми права.
44.
Види структурних елементів норм права.
45.
Поняття норми права. Види норм права.
46.
Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.
47.
Норма права і стаття закону, їх співвідношення.
48.
Поняття правотворчості, її функції та основні принципи.
49.
Стадії та види правотворчості.
50.
Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки.
51.
Поняття юридичної сили нормативно-правового акту, їх види за юридичною силою.
52.
Закон: поняття, ознаки, види.
53.
Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.
54.
Дія нормативно-правових актів у часі.
55.
Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо кола осіб.
56.
Відомчі та локальні нормативні акти.
57.
Тлумачення норм права: поняття, причини, мета, способи.
58.
Буквальне, розширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.

22 59.
Офіційне та неофіційне тлумачення норм права: поняття, види.
60.
Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, види.
61.
Форми (джерела) права: поняття та види.
62.
Нормативно-правовий договір як джерело права.
63.
Судовий прецедент як джерело права. Прецеденти Європейського суду з прав людини, їх значення для правової системи України.
64.
Поняття реалізації норм права. Форми безпосередньої реалізації норм права.
65.
Застосування норм права: поняття, ознаки.
66.
Основні стадії застосування норм права.
67.
Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види.
68.
Прогалини у праві: поняття, засоби їх подолання.
69.
Правовідносини: поняття, основні ознаки, види.
70.
Склад (структура) правовідносин.
71.
Суб'єктивні права та юридичні обов’язки: поняття, структура.
72.
Суб'єкти правовідносин, їх види. Держава як суб'єкт правовідносин.
73.
Правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб: поняття, склад.
74.
Поняття та види об'єктів правовідносин.
75.
Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.
76.
Права людини: поняття та види.
77.
Правовий статус: поняття та види.
78.
Реалізація приницпу гендерної рівності в діяльності органів
Національної поліції.
79.
Основні напрямки діяльності Національної поліції по забезпеченню реалізації прав і обов’язків особи в Україні
80.
Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.
81.
Правопорушення: поняття, ознаки.
82.
Правопорушення: поняття та види.
83.
Зловживання правом: поняття, ознаки, види.
84.
Склад правопорушення: поняття, структура.
85.
Юридична відповідальність: поняття, ознаки.
86.
Особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції.
87.
Поняття та види юридичної відповідальності.
88.
Поняття принципи юридичної відповідальності.
Загальнотеоретична характеристика принципів юридичної відповідальності.
89.
Підстави звільнення та виключення від юридичної відповідальності.
90.
Підстави настання юридичної відповідальності.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути: екзамени
(комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;

23 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджрел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100- бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)
=( (
Результат
навчальних занять
за семестр
+
Результат
самостійної
роботи за семестр
) /
2 ) *10
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку

24 роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково- педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни
=
Загальна кількість балів (перед
підсумковим контролем)
+
Кількість балів за
підсумковим контролем
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної дисципліни
=
Підсумкові бали за
поточний семестр
+
Підсумкові бали за
попередній семестр
:
2
Критерії оцінювання навчальної дисципліни
(денна форма навчання)
Робота під час навчальних
занять
Самостійна та індивідуальна
робота
Підсумковий
контроль
Отримати не менше 3 позитивних оцінок (теми 1-11)
Підготувати реферат та конспект за темами лекційних і семінарських занять
Отримати за підсумковий контроль не менше 60 балів
9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS

25
в балах національною
шкалою
О
ці
нк
а
Пояснення
97 – 100
Відмінно
(“зараховано”)
А
„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
94-96 90-93 85 – 89
Добре
(“зараховано”)
B
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.
80-84 75 – 79
C
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.
69–74
Задовільно
(“зараховано”)
D
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними помилками.
65-69 60 – 64
E
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
40-59
Незадовільно
(„не зараховано”)
FX
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
21-40 1-20
F
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
10. Рекомендована література
Нормативно-правові акти:
1.
Конституція України
: офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2.
Про проголошення незалежності України
: Постанова Верховної Ради
України;
Акт від
24.08.1991
№ 1427-XII.
URL
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12.

26 3.
Декларація про державний суверенітет України
: Декларація від
16.07.1990 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.
4.
Про місцеві державні адміністрації
: Закон України від 09.04.1999 р.
№ 586-XIV (із змін.) URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
5.
Про службу в органах місцевого самоврядування
: Закон України від
07.06.2001 р. № 2493-ІІІ. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.
6.
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
: Закон
України від
23.12.1997 р.
№ 776/97-ВР
URL
: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр.
7.
Про центральні органи виконавчої влади
: Закон України від
17.03.2011 р. № 3166-VI URL : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/3166-17 8.
Про громадянство України
: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-ІІІ
URL : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2235-14.
9.
Про Національну поліцію
: Закон України від
02.07.2015
№ 580-VIII
URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
10.
Про національні меншини в Україні
: Закон України від 25.06.1992 р.
№ 2494-ХІІ URL : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2494-12.
11.
Про політичні партії в Україні
: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-
ІІІ. URL : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2365-14.
12.
Про громадські об'єднання
: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI.
URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4572-17.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас