1   2   3   4
Ім'я файлу: 2.РП ТДПр-ПД-2021.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 602кб.
Дата: 26.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
ТЕМА № 8. «Система права та система законодавства.
Тлумачення норм права».
Поняття і структура правової системи. Система права та правова система, їх співвідношення.
Поняття, основні ознаки і структура системи права. Галузь права.
Загальна характеристика галузей права в Україні. Підгалузь права. Інститут права (суміжні інститути права). Норма права.
Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу норм права по галузях. Публічне та приватне право. Матеріальне і процесуальне право.
Система законодавства: поняття, основні риси та структура.
Співвідношення системи права та системи законодавства. Співвідношення міжнародного та національного права за Конституцією України.
Систематизація нормативно-правових актів (законодавства): поняття, принципи, форми. Кодифікація, консолідації, інкорпорація та облік законодавства. Кодифікація законодавства в Україні, її головні напрямки та форми.
Поняття тлумачення норм права, його основні риси. З’ясування та роз’яснення змісту юридичних норм як окремі елементи тлумачення норм права.
Класифікація тлумачення норм права. Види тлумачення юридичних норм за суб’єктом.
Офіційне тлумачення юридичних норм та його види (легальне,

11 автентичне). Юридична природа (наслідків) офіційного тлумачення правових норм, його обов’язковість в правозастосуванні.
Неофіційне тлумачення норм права, його основні риси та види.
Доктринальне тлумачення правових норм та його значення для правозастосування (науково-практичні коментарі, дослідження права: дисертації, статті, монографії тощо). Професійне та побутове тлумачення норм права.
Види тлумачення норм права за обсягом: буквальне, поширювальне
(розширене) та обмежувальне тлумачення. Їх значення для правильного, обґрунтованого та законного прийняття юридичного рішення (акту).
Нормативне та казуальне тлумачення правових норм (за результатом).
Засоби тлумачення норм права, поняття та основні риси. Граматичне
(філологічне, семантичне, лінгвістичне) тлумачення норм права. Логічне,
історичне, телеологічне та наукове тлумачення правових норм.
Акти тлумачення права (інтерпретаційні акти), їх види та юридичні властивості.
ТЕМА № 9. «Правові відносини. Права людини і громадянина,
правовий статус, гендер».
Поняття та основні ознаки правових відносин. Правові відносини як форма існування й реалізації прав та обов’язків особи, людини, громадянина. Норми права та правові відносини. Склад (структура) правових відносин. Основні елементи складу правовідносин: суб’єкти, зміст
(юридичний, фактичний), об’єкти, юридичні факти. Суб’єктивне право: поняття, ознаки, структура. Юридичний обов’язок: поняття, ознаки, види.
Повноваження. Юридична відповідальність.
Суб’єкти правовідносин.
Правосуб’єктність фізичних осіб.
Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність. Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи. Держава як суб’єкт правових відносин (адміністративних, цивільних, міжнародних та ін.).
Об’єкти правових відносин: поняття та ознаки. Види об’єктів правових відносин: їх поняття та види згідно законодавства України. Особливості правового режиму окремих об’єктів правових відносин (земля, корисні копалини, радіаційні речовини тощо).
Юридичні факти: поняття та ознаки. Класифікація юридичних фактів.
Види юридичних фактів за правовими наслідками: правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі. Види юридичних фактів за вольовою ознакою: юридичні дії, події, стани. Поняття та види правових презумпцій.
Юридичне становище та юридичний (фактичний) склад.
Особливості правових відносин за участю працівників Національної поліції України.
Людина, особа, громадянин. Правовий статус особи. Правовий статус людини за Конституцією України.
Прецеденти Європейського Суду з прав людини та його місце в забезпеченні правового статусу людини і громадянина.

12
Основні напрямки діяльності Національної поліції по забезпеченню реалізації прав і обов’язків особи в Україні.
Основи ґендерної теорії, базові поняття. Час і причини появи поняття
«ґендер».
Розвиток
ґендерних досліджень,
їх обумовленість соціокультурними умовами. Питання гендерної рівності.
ТЕМА № 10. «Реалізація права».
Поняття та основні ознаки реалізації права. Форми безпосередньої реалізації права: використання, виконання, дотримання.
Застосування юридичних норм як правова форма діяльності держави: поняття, ознаки.
Застосування права як виду
індивідуального
(піднормативного) регулювання. Підстави застосування юридичних норм.
Правозастосовний процес та його основні стадії. Правова оцінка та кваліфікація фактичних обставин. Основні вимоги правильного застосування норм права. Достовірність та точність норми права, що застосовується.
Акт застосування права: поняття і ознаки. Види актів застосування права за юридичними наслідками, за формою зовнішнього прояву
(письмовий, усний, конклюдентний). Відмінність актів застосування права від нормативно-правових актів.
Прогалини у праві. Аналогія закону, аналогія права та субсидіарне застосування. Шляхи подолання та усунення прогалин у праві.
Особливості застосування норм права працівниками Національної поліції України. Вимоги правильного та ефективного застосування норм права працівниками Національної поліції України.
ТЕМА

11.
«Правозначуща
поведінка.
Юридична
відповідальність».
Поняття та ознаки правозначущої поведінки. Співвідношення права та поведінки (вчинку, діяльності). Воля, свідомість, інтелектуальні якості особи та правомірна поведінка.
Особливості структури (складу) правомірної поведінки. Об’єктивна та суб’єктивна сторони правомірної поведінки. Мотивація правомірної поведінки.
Типи правомірної поведінки. Маргінальна та конформістська поведінка, умови та причини їх існування у сучасному суспільстві.
Професійна правова поведінка працівника Національної поліції України.
Визначення та ознаки правопорушення. Склад правопорушення.
Суб’єкт правопорушення та його особливості у різних галузях (інститутах) права. Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення, її ознаки. Причинний зв’язок між правопорушенням та його наслідками.
Суб’єктивна сторона правопорушення: вина, її форми - навмисність (умисел) та необережність.
Причини та природа правопорушень. Причини злочинності, її основні форми. Методи та форми боротьби зі злочинністю в Україні.
Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

13
Види, функції та принципи юридичної відповідальності за законодавством України. Корупційне правопорушення та правопорушення пов’язане з корупцією.
Підстави настання юридичної відповідальності.
Фактична, нормативна, процесуальна підстави юридичної відповідальності.
Підстави виключення та звільнення від юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність та права людини.
Презумпція невинуватості як гарантія прав людини та громадянина.
Особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції України.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
Номер та назва навчальної теми
Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
В
и
д
к
он
тр
ол
ю
В
сь
ого
з них:
л
ек
ц
ії
С
ем
ін
ар
сь
к
і з
ан
ят
тя
П
р
ак
ти
чн
і з
ан
ят
тя
Л
абор
ат
ор
н
і з
ан
ят
тя
С
ам
ос
ті
й
н
а
р
обот
а
Семестр № 1
Тема № 1: Теорія держави і
права як наука та навчальна
дисципліна
8
2
2
4
Екзамен
Тема № 2: Походження
держави і права
8
2
2
4
Тема № 3: Форма держави
8
2
2
4
Тема № 4: Механізм та функції
держави
8
2
2
4
Тема № 5: Правова держава.
Держава як організація влади в
суспільстві. Громадянське
суспільство
8
2
2
4
Тема № 6: Поняття права.
Норма права
8
2
2
4
Тема № 7: Джерела права.
Нормотворчість
8
2
2
4
Тема № 8: Система права та
система законодавства.
Тлумачення норм права
8
2
2
4

14
Тема № 9: Правові відносини.
Права людини і громадянина,
правовий статус, гендер.
8
2
2
4
Тема № 10: Реалізація права
8
2
2
4
Тема № 11: Правозначуща
поведінка. Юридична
відповідальність
10
2
2
6
Всього за семестр № 1
90
22
22
46
4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
Номер та назва навчальної теми
Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
В
и
д
к
он
тр
ол
ю
В
сь
ого
з них:
л
ек
ц
ії
С
ем
ін
ар
сь
к
і з
ан
ят
тя
П
р
ак
ти
чн
і з
ан
ят
тя
Л
абор
ат
ор
н
і з
ан
ят
тя
С
ам
ос
ті
й
н
а
р
обот
а
Семестр № 1
Тема № 1: Теорія держави і
права як наука та навчальна
дисципліна
7
1
6
Екзамен
Тема № 2: Походження
держави і права
11
1
10
Тема № 3: Форма держави
8
1
1
6
Тема № 4: Механізм та функції
держави
8
1
1
6
Тема № 5: Правова держава.
Держава як організація влади в
суспільстві. Громадянське
суспільство
8
1
1
6
Тема № 6: Поняття права.
Норма права
8
1
1
6
Тема № 7: Джерела права.
Нормотворчість
8
1
1
6
Тема № 8: Система права та
система законодавства
Тлумачення норм права
8
1
1
6
Тема № 9: Правові відносини.
8
1
1
6

15
Права людини і громадянина,
правовий статус, гендер.
Тема № 10: Реалізація права
8
1
1
6
Тема № 11: Правозначуща
поведінка. Юридична
відповідальність
8
1
1
6
Всього за семестр № 1
90
10
10
70
4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної
дисципліни
Література:
Тема № 1: Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна
1.
Методи дослідження державно- правових явищ.
2.
Теорія держави і права в системі суспільних наук.
3.
Система юридичних наук. Значення теорії держави і права для юридичних наук.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 2: Походження держави і права
1.
Державорозуміння: плюралізм думок.
2.
Підходи до розуміння сутності держави.
3.
Характеристика концепцій про соціальне призначення держави.
4.
Підходи до типології держав.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 3: Форма держави.
1.
Форма сучасних розвинених держав.
2.
Характеристика України з точки зору форми держави.
3.
Проблеми класифікації форм державного правління.
4.
Види та особливості унітарних та федеративних держав. Правовий статус суб’єктів федерації.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 4: Механізм та функції держави
1.
Державні органи сучасної України.
2.
Поняття та види державних службовців.
3.
Особливості самоврядування в
Україні.
4.
Правові форми здійснення державою своїх функцій.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.

16
Тема № 5: Правова держава. Держава як організація влади в суспільстві. Громадянське суспільство.
1.
Стан і перспективи формування правової державності в Україні.
2.
Дія механізму системи стримувань і противаг за Конституцією України.
3.
Формування демократичних
інститутів в Україні.
4.
Україна як соціальна держава.
5.
Поняття та елементи державної влади.
6.
Сутність та ознаки політичної влади.
7.
Легітимність політичної влади.
Взаємодія влади і права.
8.
Держава як суб’єкт політичної системи.
9.
Поняття, види та функції політичних партій.
10.
Поняття та види громадських об’єднань.
11.
Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 6: Поняття права. Норма права.
1.
Наукові концепції праворозуміння.
2.
Взаємодія та взаємний вплив права, політики, економіки.
3.
Система принципів права в Україні.
4.
Поняття і види норм права.
5.
Структура норм права.
6.
Особливості відображення структури норм права у статтях нормативно-правових актів.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 7: Джерела права. Нормотворчість.
1.
Джерела права України
2.
Джерела континентального права.
3.
Основні форми права англо- саксонської правової сім’ї.
4.
Сучасна тенденція запозичення джерел з різних правових систем.
5.
Дія законів у часі, просторі та за колом осіб.
6.
Суб’єкти нормотворчості.
7.
Принципи нормотворчої діяльності в Україні.
8.
Законодавчий процес в Україні.
9.
Законодавча техніка.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.
Тема № 8: Система права та система законодавства. Тлумачення норм права.
1.
Співвідношення системи права з правовою системою.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.

17 2.
Загальна характеристика галузей права України.
3.
Формування нових галузей в системі права України.
4.
Види галузей та інститутів права.
5.
Особливості систематизації нормативно-правових актів в Україні.
6.
Офіційне тлумачення норм права в
Україні.
7.
Повноваження Конституційного суду України.
8.
Види інтерпретаційних актів.
Тема № 9: Правові відносини
1.
Склад правових відносин.
2.
Класифікація правових відносин.
3.
Поняття та елементи правосуб’єктності.
4.
Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин: співвідношення понять.
5.
Класифікація суб’єктів правовідносин.
6.
Види юридичних фактів.
7. Права людини: поняття та види.
8. Правовий статус: поняття та види.
9. Реалізація приницпу гендерної рівності в діяльності органів Національної поліції.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 1, 2, 3, 4.
Тема № 10: Реалізація права
1.
Основні випадки застосування норм права.
2.
Суб’єкти правозастосовної діяльності.
3.
Особливості застосування норм права у Національній поліції.
4.
Співвідношення актів застосування норм права з нормативно-правовими актами.
5.
Ефективність актів застосування норм права.
6.
Шляхи подолання прогалин у праві.
7.
Співвідношення понять
«прогалина» та «колізія» у законодавстві.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3, 4.

18
Тема № 11:Правозначуща поведінка. Юридична відповідальність.
1.
Мотивація правомірної поведінки.
2.
Види правопорушень.
3.
Поняття та види причин правопорушень.
4.
Шляхи усунення причин правопорушень.
5.
Юридична відповідальність: її співвідношення із заходами державного примусу.
6.
Значення юридичної відповідальності для забезпечення законності та правопорядку.
7.
Підстави виключення, обмеження та звільнення від юридичної відповідальності за законодавством
України.
8.
Презумпція невинуватості як гарантія прав людини та громадянина.
9.
Особливості відповідальності працівників Національної поліції.
Основна: 1-5.
Допоміжна: 3-19.
5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
Особливості ролі теорії держави і права у юриспруденції.
2.
Сучасне розуміння системи юридичних наук.
3.
Безпосередні форми реалізації права.
4.
Державний політичний режим: поняття та різновиди.
5.
Дія закону у часі та за колом осіб.
6.
Загальна характеристика основних галузей права.
7.
Загальна характеристика складу правопорушення.
8.
Законність, правопорядок, дисципліна – необхідні складові формування правової держави.
9.
Значення юридичної відповідальності для забезпечення законності і правопорядку.
10.
Класифікація юридичних фактів.
11.
Конфедерація : поняття, ознаки.
12.
Мета і види тлумачення норм права.
13.
Об’єктивне юридичне право у системі соціальних норм.
14.
Об’єктивне юридичне право: поняття, властивості, сутність.
15.
Особливості унітарних та федеративних форм державного устою.
16.
Право, економіка, політика та держава.
17.
Правова держава і громадянське суспільство.
18.
Правова система, її співвідношення з системою права.
19.
Прогалини в праві: проблеми подолання.
20.
Структура норми права.

19 21.
Співвідношення нормативно-правових актів і актів застосування норм права.
22.
Способи тлумачення норм права: загальна характеристика.
23.
Законодавча техніка.
24.
Суб’єкти застосування норм права.
25.
Сутність держави, її основне призначення у суспільстві.
26.
Сутність та принципи правової держави.
27.
Типології держав.
28.
Форма сучасної української держави.
29.
Форми викладання юридичних норм у статтях нормативно- правових актів.
30.
Форми здійснення функцій держави.
31.
Юридичний склад правовідносин.
32.
Державний апарат сучасних держав.
33.
Гендер у праві.
34.
Поняття та структура правового статусу.
35.
Види правового статусу.
36.
Гарантії прав і свобод.
37.
Корупційне правопорушення та пов’язане з корупцією правопорушення як вид правопорушення.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас