Ім'я файлу: Навчальна-практика-в-органах-прокуратури-3-курс.doc
Розширення: doc
Розмір: 71кб.
Дата: 27.02.2020

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Кафедра кримінального права та кримінології
Навчальна практика зі спеціальності
"Правознавство" в
органах прокуратури
Робоча програма

для студентів 3-го курсу юридичного факультету

Львів 2012

Уклали: ст. викл. Анікіна Н.П.
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання друге. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 10 с.

Рекомендовано до друку кафедрою кримінального процесу і криміналістики, кафедрою кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Авторські права застереженіЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу.

Навчальну практику проходять студенти третього курсу юридичного факультету денної форми навчання ( спеціальність «правознавство») після складання заліків та іспитів за шостий семестр. Тривалість практики - два тижні.

Основними обов’язками студентів під час проходження практики є виконання програми практики, всіх запланованих заходів і завдань, дотримання трудової дисципліни. Керівники практики від кафедр зобов’язані контролювати проходження практики, зорієнтувати студентів щодо необхідності набуття практичних навиків, закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання; зокрема, наголосити, які саме навики студенти повинні отримати при проходженні практики в органах прокуратури, будучи закріпленими за прокурорами відділів та управлінь прокуратур обласного рівня чи за заступниками, прокурорами чи слідчими низових прокуратур.

 1. Мета і завдання практики.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних знань у сфері цивільного, господарського, кримінального, сімейного, трудового права, кримінального процесу, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю органів прокуратури, вивчення нормативного матеріалу, що регламентує цю діяльність, ознайомлення з документацією, яка ведеться в органах прокуратури.

Завданням її є закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання на юридичному факультеті, і набуття практичних навиків роботи зі спеціальності.

Для досягнення цієї мети студенти зобов’язані повторити, а в окремих випадках і вивчити нормативних матеріал, який регламентує організацію і діяльність органів прокуратури ( відповідні закони, накази та вказівки Генерального прокурора України, положення, інструкції з діловодства), ознайомитися з діяльністю відповідних баз практики, в тому числі з процесуальними документами, які виносяться в ході прокурорської діяльності, навчитися самостійно складати такі документи тощо.

 1. Організація проведення практики.

Керівництво практикою забезпечують кафедри кримінального процесу та криміналістики, кримінального права та кримінології. Вони організовують практику на базових місцях.

На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, наказ керівника вищого навчального закладу про проведення практики, здійснюється розподіл по конкретних прокуратурах за участю представників базових місць практики, які ознайомлюють студентів з тривалістю робочого часу під час проходження практики та правилами внутрішнього трудового розпорядку конкретної установи.

Керівники практики від кафедр постійно контролюють проходження практики студентами на місцях, підтримуючи зв'язок з керівниками баз практики протягом всього терміну практики.

Безпосередньо на базових місцях порядок проходження практики визначається керівником практики за місцем її проходження. Як правило, це керівники органів прокуратури.

Прийом захисту практики по її закінченні здійснюється спеціальною комісією, до складу якої входять керівники від кафедри і за місцем практики та голови судів.

 1. Зміст практики.

3.1. Порядок проходження та зміст практики.

3.1.1 В органах прокуратури:

Під час проходження практики в органах прокуратури студенти повинні:

Знати: нормативні акти, що регулюють діяльність прокуратури, її завдання і функції, форми та методи практичної діяльності;

Вміти: застосовувати норми кримінального і кримінально-процесуального законодавства на практиці, проводити процесуальні та слідчі дії, складати процесуальні документи, застосовувати науково-технічні засоби криміналістичної техніки, проводити узагальнення слідчої та прокурорської практики і складати довідки, огляди і т.п.;

Набути навики: прийому громадян, ведення діловодства, надання відповідей на скарги і заяви, а також складання висновків, подань, довідок тощо.

Зміст практики:

Студент-практикант під час проходження практики вивчає організацію діловодства, функціональні обов'язки співробітників, форми та методи роботи прокуратури, знайомиться з справами, що поступають і знаходяться в провадженні, за дорученням керівника практики готує по них проекти постанов, рішень, планів розслідування, відповідей на скарги і заяви тощо, а також виконує окремі завдання, які пов'язані із застосуванням теоретичних знань або набуття практичних навиків.

а) в канцелярії практикант знайомиться з наказами та інструкціями з діловодства, організації обліку і контролю вхідного та вихідного листування, ведення наглядного провадження, вивчає правила складання документів первинного обліку і статистичних звітів.

б) у прокурора /заступника прокурора/ і прокурорів прокуратури практикант знайомиться з їх функціональними обов'язками, плануванням роботи, формами і методами здійснення нагляду та інших напрямків діяльності, а також профілактичної роботи, веденням довідкової роботи з питань законодавства і прокурорсько-слідчої практики, бере участь у перевірках додержання чинного законодавства в різних сферах прокурорської діяльності;

- за дорученням прокурора /заступника прокурора/ і прокурорів прокуратури практикант вивчає кримінальні справи, що підлягають розгляду в суді, складає по них проекти апеляційних або касаційних скарг, вказівок, подань тощо. Разом з прокурором приймає участь у підготовчому судовому провадженні і судових засіданнях, заходах по боротьбі з злочинністю, правовій пропаганді серед населення;

- практикант присутній під час прийому прокурора /заступника прокурора/ і прокурорами прокуратури громадян, за їх дорученням перевіряє скарги і заяви, складає по них необхідні довідки, проекти рішень і відповідей.

в) у слідчого практикант знайомиться з його функціональними обов'язками, з матеріалами, що до нього поступають, правилами ведення і оформлення кримінальних справ, обліком і зберіганням речових доказів, приймає участь при проведенні слідчих дій, складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування окремих злочинів, знайомиться з комплектами науково-технічних засобів та практикою їх використання. З дозволу слідчого практикант повинен бути присутнім при допитах підозрюваних, свідків та потерпілих, при доповіді слідчим справ прокурору або за його дорученням сам доповідати нескладні справи, знайомиться з методами вивчення та узагальнення слідчої практики і складає відповідні огляди, довідки тощо.

  1. Обов'язки керівників та студентів – практикантів.

3.2.1. Керівник практики від кафедри зобов'язаний:


а/ ознайомити студентів з їх правами та обов'язками під час проходження практики;

б/ інформувати про цілі та завдання виробничої практики;

в/ довести до студентів програму практики та ознайомити з графіком її проходження;

г/ навчити студентів правильно оформляти матеріали практики (заповнення щоденників, складання звіту тощо);

д/ систематично подавати студентам допомогу при вирішення питань, що виникають під час проходження практики;

е/ здійснювати постійний контроль за проходженням практики.

3.2.2. Керівник практики за місцем її проходження повинен:


а/ затвердити робочий план, складений студентом-практикантом на основі програми практики з врахуванням умов і особливостей місця практики;

б/ забезпечити постійне керівництво практикою студентів, давати необхідні вказівки і завдання, перевіряти їх виконання;

в/ після закінчення практики підписати щоденник і дати характеристику на кожного студента-практиканта;

г/ повідомляти деканат факультету про допущені практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання ним програми практики тощо.

3.2.3. Студент зобов'язаний:


а/ перед початком практики ознайомитися з програмою практики, бути присутнім на всіх організаційно-методичних заходах і отримати необхідну консультацію в керівника практики від кафедри;

б/ отримати на кафедрі індивідуальне завдання;

в/ пройти інструктаж з техніки безпеки;

г/ оформити належні документи, пов'язані з виїздом на місце практики;

д/ своєчасно прибути до місця проходження практики;

е/ дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку за місцем проходження практики;

ж/ повністю виконати програму практики;

з/ здійснювати добірку практичного матеріалу;

и/ своєчасно захистити практику.

3.3. Індивідуальні завдання для студентів-практикантів:

3.3.1. від кафедри кримінального процесу і криміналістики:

  1. Ознайомитись з порядком внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (які дані вносяться, коли, порядок внесення);

  2. Проаналізувати та узагальнити підстави для закриття кримінального провадження.

  3. Проаналізувати та узагальнити підстави для зупинення кримінального провадження.

  4. Проаналізувати випадки участі спеціаліста при проведенні слідчих дій.

  5. Узагальнити практику застосування запобіжних заходів при розслідуванні кримінальних справ слідчими відповідної прокуратури.

  6. Проаналізувати практику застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (підстави, строки, випадки відмови судом в обранні).

  7. Узагальнити практику призначення експертизи слідчими відповідної прокуратури (підстави призначення, види).

  8. Проаналізувати та узагальнити практику давання письмових вказівок прокурором органам досудового розслідування.

  9. Вивчити практику підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді.

  10. Підготувати обвинувальну промову прокурора за фабулою справи, що перебуває у провадженні прокуратури.

  11. Проаналізувати слідчу практику відповідної прокуратури (за кількістю справ порушених, зупинених, видами підслідності).

3.4. Навчальні посібники.

1. Судові та правоохоронні органи України. За ред. проф. В.Т.Нора. К.: Ін Юре, 2010.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар. / за ред. Гончаренко В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – Х. : Право, 2012. – 844 с.

3. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2011. – 592 с.

3.5. Методичні рекомендації.

При проходженні практики студент зобов’язаний максимально використати всі можливості бази практики для набуття професійних навиків та поглиблення теоретичних знань. Для цього необхідно намагатися ознайомитися з різними сторонами діяльності установи, в якій студент знаходиться на практиці – з роботою слідчих та прокурорів з різних напрямків їхньої діяльності). Якщо студента постійно залучають до робіт, не пов’язаних із прокурорсько-слідчою діяльністю (виписування повісток, підписування конвертів тощо), то необхідно коректно повідомити про це керівника бази практики, а також керівника практики від навчального закладу.

4. Форми та методи контролю.

Керівництво практикою забезпечують кафедри кримінального процесу та криміналістики, кримінального права та кримінології. Вони організовують практику на базових місцях.

Для організації належного контролю студенти повинні зробити в щоденнику відмітку про прибуття та вибуття з установи проходження практики, дотримуватися встановленого на базі практики режиму праці, вести проточні (робочі) записи у щоденнику практики – для складення підсумкового звіту про практику та її успішного майбутнього захисту.

5. Оформлення матеріалів практики. Вимоги до звіту.

Для захисту практики перед комісією студент зобов'язаний подати:

1. Звіт про проходження практики обсягом 15-20 сторінок.

2. Щоденник практики, завірений керівником.

3. Характеристику, видану керівником за місцем проходження практики.

У звіті слід відобразити:

- тривалість і послідовність проходження практики;

- загальну характеристику прокуратури, де студент проходив практику;

- детальний опис особисто виконаної практикантом роботи;

- виклад спірних питань, що виникали в процесі проходження практики з поданням проекту своїх пропозицій щодо їх вирішення;

- зауваження практиканта щодо діяльності органів прокуратури і конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх роботи;

- перелік і коротка характеристика зібраного матеріалу;

- недоліки і труднощі, що зустрілися під час проходження практики.

До звіту слід додати проекти документів, особисто складених студентом під час проходження практики, а також результати індивідуального завдання, виконаного студентом. У звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії установи, технічних описів), а також цитування літературних ( навчальних) джерел.

Усі перераховані вище документи і матеріали підшивають в окрему папку, на титульному аркуші якої вказують прізвище, ім'я, по-батькові студента, курс, академічну групу, а також дату і місце проходження практики. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Обов’язковим є наявність щоденника практики.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від бази і навчального закладу.

6. Підведення підсумків практики.

Захист відбувається перед комісією, до складу якої входять керівники практики від кафедри та за місцем її проходження. Оцінювання практики відбувається за 50-ти бальною шкалою (достатньо – 26 балів, задовільно – 31 бал, добре – 40 балів, дуже добре – 45 балів, відмінно – 50 балів).

Загальна оцінка практики виставляється на підставі сумування оцінок практики на базовому місці та захисту перед комісією. Вона не може перевищувати 100 балів та не може бути меншою 52 балів. У випадку коли практика студента оцінена менше 52 балів, він зобов’язаний пройти її повторно.

Оцінка практики згідно кредитно-модульної системи враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Диференційна оцінка з практики згідно кредитно-модульної системи враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Результати складання заліку з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, скеровується на практику повторно або відраховується з університету.

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх поведінки, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики та з інших питань організації і проведення практики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас