Ім'я файлу: Семінар алалія.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 25кб.
Дата: 18.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
банківська справа.docx

Рівні недорозвинення мовлення при сенсорній алалії
І рівень
ІІ рівень
ІІІ рівень
Поодинокі повсякденні слова, сильно спотворені за складовим та звуковим складом
Низька здатність розуміння зверненого мовлення
Звукокомплекси, звуконаслідування, аморфні слова
Імпресивний аграматизм
Словниковий запас різко відстає від середньої вікової
норми
Фразове мовлення несформоване.
Відсутні словесні засоби спілкування
Речення складаються з окремих лепетних слів, які можуть бути багатозначними
Зміни інтонації, вказівні жести та міміка
Грубо спотворюється складова структура, складні слова скорочуються до 1-2 складів
Використання прийменників та словозміни недоступне
Фонематичний слух не розвинений: дитина не розрізняє
та не виділяє опозиційні фонеми
Мовленнєві вміння перебувають на низькому рівні
Порушено багато груп звуків, характерна нечіткість і
нестійкість артикуляції
ІV рівень
Навичка словотвору і словозміни несформована, відмінкові форми використовуються неправильно, відсутня узгодженість членів речення, не диференціюється однина і множина
Порушена складова структура слова
При ЗНМ 2-го рівня діти знають назви частин тіла,
кольорів, деталей предметів, узагальнюючих понять
Недостатність фонематичного сприймання
Словник стає різноманітнішим, але, як і раніше, відстає
від вікової норми
У спонтанній вимові є численні порушення звуковимови
Дитина продовжує користуватися жестами та аморфними словами
Використовувані мовні засоби залишаються значно спотвореними
Сполучники, прийменники, прикметники при побудові
висловлювання використовуються нечасто
Іменники вживаються у початковій формі
Речення короткі, прості, складаються з 2-3 слів, що частіше позначають повсякденні предмети та дії
Перші самостійні фрази з'являються до 3-4 років чи пізніше
Обсяг словника наближається до норми
Не сформовано навичку словотвору – дітям важко утворити зменшувально-пестливих форм іменників,
присвійних прикметників
Не завжди досить точно вдається розуміти значення складних прийменників, прислівників, суфіксів
Звуковимова краще ніж на другому рівні. Тим не менш,
зберігаються всі види фонетичних порушень
Проблеми виникають при сприйнятті логіко-граматичних конструкцій, що відбивають просторові, тимчасові,
причинно-наслідкові зв'язки
Страждає відтворення слів зі складним складовим складом: склади редукуються, переставляються місцями
Типові помилки в утворенні множини, зміні слів за відмінками, особами, узгодженні іменників з прикметниками і чисельниками
Відстає формування фонематичних процесів
Основним новоутворенням цього етапу стає поява фрази
Неточне розуміння значення малознайомих слів, які не входять у повсякденний словник
Діти неправильно трактують прислів'я та фразеологізми,
підбирають синоніми та антоніми
Порушення складової послідовності стосуються слів зі
складною ссс
Залишаються помилки в утворенні слів за допомогою зменшувально-пестливих або збільшувальних суфіксів,
присвійних і відносних прикметників та ін
Відсутність та грубе спотворення фонем нехарактерне
У граматичному плані виявляються порушення узгодження іменників з числівниками та прикметниками,
неправильне утворення множини, неточне вживання складних прийменників
При звуковимові найчастіше страждає диференціація вібрантів, шиплячих, африкатів
На перший план може виходити змазаність, невиразність мовлення, зумовлені нечіткою артикуляцією чи
іннерваційною недостатністю
Лексико-граматичні помилки непостійні

скачати

© Усі права захищені
написати до нас