Ім'я файлу: ИС_Вопросы к СРС по 9-10 темам.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 30.03.2020


Творче завдання:

Примените творческий подход - по аналогии с более ранними заданиями, с учетом тематики (уделите внимание ущербу, коммерциализации, оценке, лицензиям, экономическому эффекту и т.д.).

Одержання ліцензії

Право видачі ліцензій мають відповідні міністерства, відомства, державні адміністрації і виконкоми місцевих рад народних депутатів відповідно до переліку органів, що видають ліцензії на окремі види діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для одержання ліцензії до відповідного органу ліцензування необхідно подати такі документи:

заяву, в якій зазначають:

1) відомості про заявника:

  • для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

  • для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код;

2) вид діяльності, на який заявник хоче отримати ліцензію;

  • засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

  • для окремих видів господарської діяльності також подаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (це можуть бути копії установчих документів, документів про рівень освіти і кваліфікації працівників, про право власності суб'єкта господарської діяльності на виробничі площі (або їх оренду), відомості про наявність та стан технічного обладнання тощо).

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження документів, за деякими винятками згідно з чинним законодавством. Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

Підставами для відмови у видачі ліцензії є:

  • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

  • невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для обраного ним виду господарської діяльності.

Ліцензія оформлюється не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Термін дії ліцензії та плата за її видачу

Термін дії ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для переважної більшості видів господарської діяльності він становить 3 роки. Особливі строки дії ліцензій установлюються на провадження наступних видів діяльності:

  • з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) - 10 років;

  • з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) - 15 років;

  • з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації - 5 років;

  • з випуску та проведення лотерей, якщо ліцензія видається Міністерством фінансів в процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв - 12 років.

Термін дії ліцензії може бути продовжений за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.

Переоформлення ліцензії

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензій су­б'єкт господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, і відповідними документами чи їх нотаріально завіреними копіями, що підтвер­джують зазначені зміни.

Підстави для переоформлення ліцензії:

зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;

зміна місця проживання фізичної особи — суб'єкта підприємни­цької діяльності;

зміни, пов'язані зі здійсненням ліцензіатом певного виду госпо­дарської діяльності.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати над­ходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. При цьому термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцен­зії, яку переоформлюють.

У той час, коли ліцензія переоформлюється, суб'єкт господарю­вання може продовжувати займатися видами діяльності, що підля­гають ліцензуванню. У цьому разі замість ліцензії підставою для здійснення такої діяльності є довідка про прийняття заяви на пе­реоформлення ліцензії, що видається органом ліцензування.

За переоформлення ліцензії стягується плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас