Ім'я файлу: Kursova_Ekonomika_Kotobey Andriy (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 161кб.
Дата: 06.04.2020
Пов'язані файли:
Економічна частина ЕП 2018.docx
2.1 Вступ
Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінилися форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту, підприємству, надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому, підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Планування роботи підприємств відбувається також з врахуванням і загальнодержавної політики. Робота персоналу побудована згідно трудового законодавства України, а самого підприємства – на основі Закону України „Про підприємства України”.

Дана курсова робота побудована на основних пунктах по розрахунку чисельності персоналу окремої професії, визначенню і складанню балансу робочого часу для дільниці, розрахунку і розподілу заробітної плати як для окремих працівників, так для бригади в цілому.

Виконання роботи дозволяє практично засвоїти навики, набуті на теоретичних заняттях з дисципліни „Економіка, організація і планування виробництва”.
2.2 Планування праці
Планування праці (техніків-електромеханіків) персоналу по монтажу, налагодженню і технічному обслуговуванню засобів і систем автоматизації технологічного виробництва зводиться до складання плану по праці.

В план праці входять:

 • Планування використання робочого часу;

 • Планування чисельності персоналу;

 • Планування фонду і середньої заробітної плати.


2.2.1 Планування використання робочого часу
Планування використання робочого часу здійснюється на основі урядових документів Міністерства праці та соціальної політики України на відповідний плановий рік.

Норма тривалості роботи на підприємствах залежить від кількості робочих змін. Якщо на підприємствах, установах і організаціях норма тривалості робочого часу не збігається із зазначеною у нормативних документах то відповідне рішення по тривалості, приймається самостійно, згідно з пунктом 1 статті 27 Закону України „Про підприємства в Україні” за умови дотримання вимог статей 50-53; 67; 73 Кодексу законів про працю в Україні.

Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством (частина друга статті 50 КЗпП України).

Виконаємо розрахунки для персоналу по складанню розрахунку балансу робочого часу на 2018 рік.

Календарний фонд робочого часу складає – 365 днів, або 8760 годин.

Згідно нормативів на 2018 р., робота не проводиться у вихідні дні 104, святкові дні 10.

Згідно цього число робочих змін вибираємо із завдання: воно рівне 3.

Тривалість робочої зміни встановлюємо в кількості – 8 годин, (tзм).

Число годин роботи для персоналу або номінальний фонд робочого часу.

Тнр·зм·tзм, годин [2.1]

Тн=3×8=24, годин

деПр·зм - число робочих змін.

Пр·змксднд, дн [2.2]

Пр·зм =365-10-104=251, дн

де Фк - календарний фонд робочого часу, дн;

Тсд - кількість святкових днів, дн;

Тнд - кількість неробочих днів, дн.

Фактичний плановий фонд робочого часу – це час, котрий працівник використовує безпосередньо в процесі виробництва або обслуговування. Цей фонд менший від номінального фонду на тривалість відпусток, відряджень, тривалість днів непрацездатності, виконання державних зобов’язань, зменшення робочого часу для підприємств, для працівників, які виконують роботи у важких і шкідливих умовах.

Для подальших розрахунків враховуємо:

 • Тривалість основної відпустки;

 • Тривалість додаткової відпустки;

 • Невиходи по хворобі;

 • Невиходи в зв’язку з виконанням державних зобов’язань.

Тривалість невиходів на роботу обслуговуючого персоналу:

Тнв=(Твовд)·tзмхвдо, годин [2.3]

Тнв=(28+6)·8+240,96+30,12= 543,08, год

де Тво - тривалість основної відпустки, дн;

Твд - тривалість додаткової відпустки, дн;

Тхв - невиходи по хворобі, години;

Тдо - невиходи в зв’язку з виконанням держзобов’язань.

Тривалість невиходів по хворобі складає (3,5%÷4,0%) від номінального фонду робочого часу.

Тхв= ·Тн, годин [2.4]

Тхв= ·6024=240,96год,

Тривалість невиходів на роботу в зв’язку з виконанням державних зобов’язань складає (0,1%÷0,5%) від номінального фонду робочого часу.

Тдо= ·Тн, годин [2.5]

Тдо= ·6024=30,12 , годин

Фактичний плановий фонд робочого часу персоналу:

Тфннв, годин [2.6]

Тф=6024 -543,08=5480,92 , годин

Коефіцієнт ефективного використання робочого часу персоналом

Кеф.= [2.7]

Кеф.= =0,90

Корисно використане число годин роботи персоналом:

Фквф·tзм, годин [2.8]

Фквф=5480,92 , годин

де tзм - тривалість прийнятої зміни.

На основі розрахунків складаємо баланс робочого часу для працівників у вигляді таблиці.

Таблиця 2.2.1

№ п/п

Витрати, показники

Познач.

Од. виміру

Величина

1.

Календарний фонд робочого часу

Фк

дн.

365

2.

Число невиходів на роботу:

Тнв

дн.

114
згідно норм: - святкові

Тсд

дн.

10
- вихідні

Тнд

дн.

104

3.

Номінальний фонд робочого часу

Тн

годин

6024

4.

Тривалість основної відпустки

Тво

годин

672

5.

Тривалість додаткової відпустки

Твд

годин

144

6.

Невиходи по хворобі

Тхв

годин

240

7.

Невиходи по виконанні ЛЗ

Тдо

годин

30

8.

Фактичний плановий фонд робочого часу персоналу

Тф

годин

5480

9.

Коефіцієнт ефективного використання робочого часу

Кеф

-

0.90

10.

Тривалість робочої зміни

Tзм

годин

8

11.

Корисно використане число годин роботи персоналу

Фкв

годин

5480


2.2.2 Планування чисельності персоналу
Кадри підприємства – це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають практичний досвід і навики роботи. Крім постійних працівників, в роботі підприємства можуть брати участь на основі контракту інші працездатні особи.

Всі кадри підприємства поділяються на промислово-виробничий персонал (ПВП) і непромисловий персонал (НПП).

До ПВП відносяться зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, в заводських лабораторіях, дослідних установах, а, нарешті, управління.

До НПП належать зайняті у невиробничій сфері підприємства.

Списковий склад персоналу – це склад робітників, яких необхідно мати в штаті підприємства.

В даній курсовій роботі приймаємо цілодобову роботу в три зміни.

Для неперервного виробництва час обслуговування робочих місць на протязі календарної неділі складає 24×5=120 годин.

Тривалість робочої неділі рівна 40 годин.

Чисельність спискового (нештатного) персоналу розраховується виходячи з планового фонду робочого часу і відповідно коефіцієнту ефективного використання робочого часу.

Списковий або штатний персонал:

Чсп= ; чол. [2.9]

Чсп= 5 , чол.

де пф - фактична кількість встановленого обладнання, шт;

пн - норма обслуговування даного обладнання за зміну на одного чоловіка, шт;

Кеф - коефіцієнт ефективного використання робочого часу.
Розрахунок кількості робочих місць.
Кількість робочих місць визначається виходячи з кількості фактично встановленого обладнання і норми обслуговування:

Z= [2.10]

Z= =1,42

Розрахунок явочного персоналу.
Явочним називають склад робітників, необхідних для виконання всіх робіт при заданому режимі і плановому рівні продуктивності праці.

Чяв= чол. [2.11]

Чяв=3×1,42=4, чол.
Розрахунок чисельності резервного персоналу
Різниця між списковим і явочним персоналом називається резервним, котрий необхідний для заміни робочих відсутніх на виробництві по хворобі, відпустці і т.д.

Чрезспяв, чол. [2.12]

Чрез=5-4=1 , чол.
2.3 Розрахунки по визначенню балансу робочого часу на основі досліджень виробничих процесів
Основною задачею вивчення процесу праці і виробництва є:

 1. Встановлення методів і прийомів виконання процесів, їх тривалості, умов праці;

 2. Знаходження і вивчення найбільш раціональних прийомів роботи з метою навчання робітників, виконуючих аналогічні прийоми;

 3. Встановлення витрат часу на відпочинок, обслуговування робочого місця, можливих перерв в роботі, невиробничих витрат і їх причин;

 4. Розробка нормативів витрат робочого часу для встановлення технічно обумовлених норм часу, норм виробітку.

Детальне комплексне вивчення і аналіз трудових процесів (процесів праці) є основною організації виконання робіт, застосування засобів праці, організації і обслуговуванні робочого місця, підготовці підприємств для підвищення продуктивності праці.

Робочий день працівників підприємства ділиться на час роботи і час перерв.

Фотографія робочого часу (процесів праці) дозволяє фіксувати і досліджувати витрати робочого часу і їх тривалість на протязі зміни.

Складемо схему класифікації витрат часу на виробництві.


Рис. 1 Схема класифікації витрат часу на виробництві

На основі завдання курсової роботи, відповідно до варіанту, складаємо баланс робочого часу фактичний2 в порівнянні з нормативним.

Таблиця 2.3.1

Баланс робочого часу

Індекс

Назва витрат часу

Факт

Норма

Т,

хв

%

Т,

хв

%

ПЗ

Підготовно-заключний час

20

4,17

24

5,0

ОП

Оперативний час

362

75,42

384

80,5

ОБМ

Час обслуговування робочого місця

8

1,67

12

2,5

ПНП

Перерви, які не залежать від працівника

15

3,12

-

-

ПЗП

Перерви, які залежать від працівника

23

4,79

-

-

ПВП

Перерви на відпочинок і власні потреби

52

10,83

60

12

Р А З О М

480

100

480

100


На основі таблиці виконуємо розрахунки:


 • коефіцієнт використання робочого часу


Кв= [2.13]

Кв= =92%

де Тпз - підготовчо-заключний час, хв;

Топ - оперативний час, хв;

Тобм - час обслуговування робочого місця, хв.;

Тпвп - перерви на відпочинок і власні потреби, (якщо Тфпвннпвп, то приймаємо Тнпвп), хв.;

Тзм - тривалість робочої зміни, хв.

- коефіцієнт перерв викликаний порушенням виробничих процесів:

Кпнп= [2.14]

Кпнп= =3,12%

де Тпнп - перерви, які не залежать від працівника, хв.

 • коефіцієнт перерв, який пов’язаний з порушенням трудової дисципліни

Кпзп= [2.15]

Кпзп= =3,13%

де Тпзп - перерви, які залежать від працівника, хв.
- коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат часу:

К1= [2.16]

К1= =7,92%

де К1 - підвищення використання робочого часу, %.

К2= [2.17]

К2= =8,58%

де К2 - процент можливого підвищення продуктивності праці, %.
2.4 Розрахунок і розподіл заробітної плати
Заробітна плата – грошовий вираз вартості ф ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.

Заробітна плата працівника, незалежно від виду підприємства, визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується.

Розміри, порядок нарахування і виплати заробітної плати регулюються чинним законодавством України, відповідними Указами і постановами, галузевими інструкціями.

Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна. Перша з них означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Друга засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей.

Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% - основна, 30% - додаткова.

Основні функції заробітної плати:

 • відтворювальна;

 • стимулююча.

На Україні застосовують наступні форми заробітної плати:

 • відрядна;

 • погодинну;

 • безтарифну.

Розрахунок заробітної плати проведемо по відрядній формі, тобто за кількість фактично відпрацьованих годин, по колективній системі.

При використанні цієї системи розраховується заробіток всієї бригади і після цього розподіляємо між членами.

Заробітна плата членів бригади згідно тарифних ставок:

= · · , грн./рік [2.18]

=(1,2×6,50)×5480,92×2= 85502,35 , грн./рік

3-4=(1,5×6,50)×5480,92×2=106877,94, грн./рік

5=(1,7×6,50)×5480,92=60564,16 , грн./рік

де - годинна тарифна ставка і-го працівника, згідно прийнятого розряду і умов праці;

- фактично відпрацьований час працівником (календарний фонд робочого часу) - фактичний, год;

- спискова чисельність працівників і-го розряду.

Заробітна плата бригади по тарифу:

, грн./рік [2.19]

=85502,35+106877,94+60564,16=252944,45 ,грн./рік
Величина премії для бригади за роботу:

= , грн./рік [2.20]

= , грн./рік

Фактична заробітна плата кожного працівника підприємства є частинкою у фонді оплати праці всього колективу або окремого підрозділу і залежить від кваліфікаційного рівня працівника (розряду), коефіцієнту трудової участі (КТУ) і фактично відпрацьованого часу (Тф).

Встановлюємо коефіцієнти трудової участі (КТУ), при цьому виконуємо умову:

[2.21]Визначаємо розрахункову заробітну плату для працівників згідно КТУ

грн./рік 2.22

ЗПр1-2=1,2×85502,35=102602,82 , грн./рік

ЗПр3-4=1,3×106877,94=138941,32 , грн./рік

ЗПр5=1,5×60564,16=90846,24 , грн./рік

Розраховуємо заробітну плату бригади:

,грн./рік [2.23]

, грн./рік

Коефіцієнти розподілу премії:

, [2.24]Розподіляємо премію між членами бригади:

, грн/рік [2.25]

, грн/рік

,грн/рік

,грн/рік

Фактично нарахована заробітна плата з врахуванням премії:

, грн/рік [2.26]

,грн./рік

, грн./рік

, грн./рік

Фактична заробітна плата бригади

,грн./рік [2.27]

грн./рік

Фонд оплати відпусток для працівників згідно балансу робочого часу:

,грн/рік [2.28]

, грн./рік

Річний фонд заробітної плати для даної категорії працівників без встановлених підрахунків:

,грн/рік [2.29]

, грн./рік

Середньорічна заробітна плата персоналу:

,грн/рік [2.30]

,грн./рік

Складаємо підсумкову таблицю по визначенню і розрахунку заробітної плати для персоналу підприємства, дані заносимо в таблицю.
Таблиця 2.4.1


№ п/п

Назва показника

Позначення

Од. виміру

Величина

1.

Заробітна плата по тарифут.грн/рік

252,944

2.

Премія бригадит.грн/рік

126,472

3.

Коефіцієнт премій в бригаді

Кпр

-

0,38

4.

Розрахункові величини по ЗП для бригади

332,390

5.

Фактична заробітна плата в бригаді


379,252

6.

Фонд оплати відпусток в бригаді

ФОПв18,821

7.

Річний фонд заробітної плати по бригаді

ФРІЧ398,073

8.

Середньорічна заробітна плата працівників

ЗПср.р79,614


2.5 Розрахунок економічного ефекту при проведенні автоматизації технологічної лінії
Для розрахунку економічного ефекту при проведенні автоматизації технологічної лінії необхідно вибрати оптимальний варіант проведення робіт. Для цього використовуємо метод приведених витрат:
, тис.грн, [2.31]

,тис.грн

,тис.грн

де - нормативний коефіцієнт економічної ефективності для нової технології, ЕН=0,15;

- додаткові капіталовкладення, тис.грн;

- додаткові витрати по проведенню робіт, тис.грн.
Виконаємо перевірку оптимального варіанту за методами розрахункової економічної ефективності і порівняємо отриманий результат з нормативним, якщо Ефн, то оптимальним є варіант з більшими капіталовкладеннями і навпаки. Е­ф= , [2.32]

Е­ф= , К­1= 3,2 К­2= 3,6

0,15<1,5

Розраховуємо економічний ефект від проведеної автоматизації

Е=ΔВ-Ен·ΔК, тис.грн [2.33]

де ΔВ=В21,

ΔВ=0,8-1,4=-0,6
а ΔК=К12

ΔК=3,2-3,6=-0,4

Е=-0,6-0,15×(-0,4)=-1,15 тис./грн.

Оптимальним є другий варіант. Проведення автоматизації є економічно невигідним.

2.6.Висновки

В даній курсовій роботі проводилися розрахунки техніко-економічних показників. На роботах зайнято 5 чоловік, фактичний фонд робочого часу, який складає 5480 годин. Коефіціент використання робочого часу на протязі року складає 0,92.

Для встановлення запланованого об'єму робіт передбачений фонд заробітної плати в розмірі 398,073 тис. грн..,що включає в себе основний і додатковий заробіток всіх категорій працівників. Середньорічна заробітна плата на підприємстві складає 79,614 тис. грн.

Проведено розрахунок економічного ефекту при проведенні автоматизації технології лінії, який становить -1,15 тис. грн.. і є невигідним.

Список літератури

 1. Бойчук І.М., Харів П.С., Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: „Каревела”; Львів: „Новий світ-2000”.2001.

 2. Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів:, 2000.

 3. методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для спец. 5.092503. виноградів, 2003.

24 КР5.05020201 008ПЗ

Виконав Котобей А.А. 29,11 26.05

Керівник Бабаніна Ж.Ю. 30,11


Арк.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас