1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Записка Багач.docx
Розширення: docx
Розмір: 1033кб.
Дата: 14.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Записка.docx
інвестиції розглядаються як вкладення капіталу (майнових та інтелектуальних цінностей) в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності з метою його подальшого збільшення, отримання соціального ефекту та ін.

Термін “інвестиція” походить від лат. Invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу. Джере-лом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси – вкладення капіталу і одержання прибутку – відбиваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралельно вкладати капітал й одержувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час одержати прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

У сучасній зарубіжній літературі термін “інвестування” часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). У нашій країні термін "інвестування" ідентифіковано з терміном "капітальні вкладення". Проте термін "інвестування" значно ширший. Поняття "капітальні вкладення" трактується більш вузько, ніж "інвестиції". Відповідності до своєї назви капітальні вкладення являють собою вкладення тільки в основний капітал, тоді як вкладення у інші види економічних ресурсів, такі як інформаційні ресурси, цінні папери, духовний потенціал, матеріальні запаси іменувати капітальними вкладеннями не прийнято або це робиться з застереженнями. Капіталовкладення слід розглядати лише як частку інвестицій у відтворення основних фондів (будинків, споруд, передавальних пристроїв, устаткування та ін). Вони складаються із витрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими.

Досить цікавим щодо капіталовкладень є досвід західноєвропейських і американських підприємств. В економічно розвинених країнах капіталовкладення розподіляються на групи залежно від їх мети:

  • перша - вимушені капіталовкладення;

  • друга - збереження позицій на ринку;

  • третя - оновлення основних виробничих фондів, особливо верстатів і

апаратів;

  • четверта - економія витрат;

  • п`ята - збільшення прибутків;

  • шоста - “ризикові” капіталовкладення.

На підприємствах міського електричного транспорту під “капітальними вкладеннями” розуміють - витрати на просте і розширене відтворення основних фондів, їхнє збільшення і удосконалення, зростання потужності на впровадження нової техніки і модернізацію існуючої. Інакше кажучи, це засоби, на які ведеться будівельне виробництво, здобуваються матеріали, обладнання, утримується персонал, оплачуються послуги спеціалізованих організацій. Капітальні вкладення виконуються в об'єкти виробничого і невиробничого призначення. До виробничих об'єктів відносяться депо, шляхи і лінії, тягові підстанції, диспетчерські станції, пристрої зв'язку і сигналізації, до невиробничих - житлові будинки, гуртожитки, бази відпочинку тощо.

До складу капітальних вкладень виробничого призначення на міському електротранспорті входять витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання і рухомого складу. Крім того, сюди відносять і інші витрати, необхідні для ведення будівництва тощо.

Структура капітальних вкладеньвизначається співвідношенням обсягів будівельно-монтажних робіт (будинки і споруди) і витрат на створення активної частини основних фондів (рухомий склад і обладнання, що вимагає виробництва монтажних робіт). Структура капітальних вкладень впливає на їхню економічну ефективність. Так, підвищення частки витрат на обладнання в порівнянні з вартістю будівельно-монтажних робіт сприяє відносному зниже-нню питомих капіталовкладень на одиницю продукції. Збільшення витрат на реконструкцію в загальних капітальних вкладеннях дозволяє одержати велику віддачу від виконуваних робіт тощо.

Окремі автори, визначаючи термін “інвестиції”, вважають, що останні існують тільки у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійснюватися також у будь-якій іншій майновій формі або у формі немайнових активів (досвіду роботи, пакетів програм, інших форм інтелектуальної власності); сукупності технічних, технологічних, комерційних та інших знань; виробничого досвіду; права використання землі, води, ресурсів, споруд, а також інших майнових прав.

Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості завжди є прогнозуванням майбутніх доходів і витрат, тобто грошових потоків. Обсяги коштів, що інвестуються у проект, і обсяги доходів за проектом відокремлені в часі і для порівняння мають бути поставлені в однакові умови обліку за часом. Для цього використовують спеціальну методику приведення (дисконтування)грошових потоків за проектом до якогось одного періоду часу (найчастіше до першого року реалізації проекту, коли, власне, кошти вкладаються у проект). Процес приведення грошових потоків за проектом до єдиного еквівалента в аналізі інвестиційного проекту має суттєве значення, особливо в нестабільних умовах економіки України.

Отже, у розрахунках, оцінках, порівняннях обсягів коштів, розділених часом, треба враховувати зміну їх вартості. У загальному вигляді збільшення вартості грошей визначають за формулою:
Ft = (3.1)
де Ft, Р - вартість суми грошей відповідно у майбутньому і сьогодні;

(1 + r)t - коефіцієнт компаундування;

r - банківська річна ставка;

t - порядковий номер року (починаючи з наступного за поточним), якому відповідає значення Р.

Такий перехід від оцінювання нинішньої вартості грошей до їх вартості в майбутньому називається компаундуванням.

Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквівалента вартості коштів, що мають бути в майбутньому, називається дисконтуванням. Загальна формула приведення обсягу коштів майбутнього періоду (Ft) до еквівалентного обсягу поточного року (Р) має такий вигляд:
Р = (3.2)
де r – ставка дисконту;

- коефіцієнт дисконтування.

Якщо рівень r прогнозується змінним для різних років, то формула приведення обсягу грошових надходжень у році t до поточного року матиме вигляд:

Р = (3.3)


4.3 Розрахунок капітальних витрат та терміну окупності впровадження стенду з дослідження роботи регулятора напруги.

Перш ніж оцінити, наскільки проект є ефективним, необхідно розрахувати величину витрат на його здійснення, реалізацію й експлуатацію. Із цією метою необхідно розрахувати величину капітальних і експлуатаційних витрат.

Нижче наведений приклад оцінки ефективності інвестицій, що використовуються для впровадження стенду для дослідження параметрів регуляторів напруги. Капітальні витрати на придбання і монтаж стенду становлять 1200,00 грн. Для придбання стенду можуть бути використані прибуток підприємства, кредит банку, амортизація основних фондів, позикові кошти. У даному прикладі для розробки стенду передбачається використовувати власних коштів підприємства.

Оцінку ефективності інвестицій на впровадження стенду для дослідження параметрів регуляторів напруги проводять на підставі виконаних вище розрахунків. Головним принципом оцінки ефективності є порівняння обсягів доходів і витрат, які їх забезпечили. Під час обґрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів застосовують показники, які висвітлюють різні аспекти вказаного вище принципу і дають змогу оцінити доцільність інвестицій більш системно.

Для переходу до викладу порядку розрахунку показників приведемо умовні позначення показників, які повинні розраховуватися і використовуватися під час аналізу:

= 10 років - кількість років життя проекту (експлуатація об'єкту і отрима-ння доходів від інвестицій);

- індекс (порядковий номер) кожного року експлуатації об'єкта.

t = 1, 2,...,Т.

r - ставка дисконтування – 17 %.

Чиста приведена вартість проекту ( ) розраховується як сума щорічних обсягів доходів мінус чистий грошовий потік, приведений до умов поточного року шляхом дисконтування:

(3.4)

Для ухвалення проекту величина має бути більше 0.

Термін окупності проекту ( ) визначає кількість років, за які загальний приведений прибуток буде рівний обсягу інвестицій. Термін окупності рівний

t (Тк = t), при цьому виконується рівність

(3.5)

Термін окупності повинен бути менше загального терміну життя проекту: .

де - кількість років, необхідних для того, щоб обсяг прибутку від інвестицій був рівний обсягу (термін окупності);

- річна ставка дисконту, яка повинна використовуватися для приведення грошових надходжень майбутніх періодів до умов поточного року;

- коефіцієнт приведення:

(3.6)

Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат ( ) розраховують як відношення суми приведених вартостей доходів від інвестицій за всі роки до суми дисконтованих витрат

(3.7)

Цей показник повинен бути більше 1.

Коефіцієнт прибутковості ( ) проекту розраховують як співвідношення чистої приведеної вартості доходів за період життя проекту і обсягу капіталовк-ладень:

(3.8)

Приймаються ті проекти, де коефіцієнт прибутковості щонайменше більше одиниці.

Внутрішня норма прибутковості ( ) проекту визначається як той рівень ставки дисконтування ( ), при якому чиста приведена вартість проекту (за період життя проекту) рівна нулю:

(3.9)

Внутрішня норма прибутковості є межею, нижче за яку проект дає негативну прибутковість. Розраховане для проекту значення R має порівнюватися з її нормативним рівнем Rn для проектів такого типу. Якщо R > Rn, проект може бути прийнятий, якщо R < Rn, проект відхиляється.

Для кожного проекту, залежно від критеріїв, якими керуються зацікавлені в ньому підприємство та його експерти, рівень Rn може бути різним залежно від макроекономічної ситуації у країні, рівня ризиків у країні, галузі, проекту, середньої рентабельності діяльності підприємства-інвестора, вартості його капіталу, співвідношення позиченого та власного капіталу та з інших причин.

- інвестиційна вартість проектованого об'єкта встановлюються на основі відповідної аналогічної балансової вартості такого ж об'єкта, що значиться у реальному фінансовому обліку транспортного підприємства;

інвестиції 1200 грн.

- обсяг поточних експлуатаційних витрат розраховується як сума річних витрат по економічним елементам за формулою:

Вet = М + Р + S + A + Q, (3.10)

де М = 85% вiд 1200,00 тис. грн.- матеріальні витрати;

Р = 45% вiд 1200,00 тис. грн.- витрати на оплату праці;

S = 15% вiд 1200,00 тис. грн.- відрахування на соціальні відходи;

А = 15% вiд 1200,00 тис. грн.- амортизація;

Q = 12% вiд 1200,00 тис. грн.- інші витрати.

Суму матеріальних витрат приймаємо в розмірі 85% від інвестиційної вартості проектованого об'єкта, витрати на оплату праці відповідно 45%, відрахування на соціальні потреби 15% від витрат на оплату праці, витрати на амортизацію 15% від інвестиційної вартості проектованого об'єкта, інші витрати відповідно 12% від інвестиційної вартості.
  1. Вet = 1200*(85%+45%+37%+15 +12%) /100%= 2328,00 тис. грн.Р - обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об'єкта інвестицій після впровадження його в експлуатацію розраховується за формулою

Р= Вet * (100% + Нп) /100% , (3.11)

де Нп – норма рентабельності ( приймається в розмірі 20 %). В рамках розмірів, що вказані в дужках, враховуючи необхідність обов’язкового досягнення нормативного строку окупності інвестицій.

Р = 2328,00*(100% + 20%) / 100% = 2793,6 тис. грн.

Експлуатаційні витрати – витрати виробництва, пов'язані з підтриманням у працездатному стані використовуваних систем, машин та устаткування.

При визначенні собівартості продукції до кожного з елементів витрат включаються описані нижче витрати.

1. Матеріальні витрати - витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій паливо і енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, використані в операційній діяльності підприємства.

2. Витрати на оплату праці - нарахована основна, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

3. Відрахування на соціальні заходи - нарахування на фонд оплати праці до спеціальних фондів. До цього елемента витрат включаються нарахування на ФОП; утримання із заробітної плати до соціальних фондів були віднесені на витрати в складі нарахованої заробітної плати.

4. До елемента "амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів з використанням методів, визначених П(С)БО 7 та 8.

5. Інші операційні витрати включають: витрати на відрядження; оплату послуг банків; податки, збори та інші обов'язкові платежі; витрати на рекламу, на організацію прийомів, презентацій і свят; витрати на зв'язок; витрати на оплату послуг транспортних, страхових та посередницьких організацій; оплату участі в семінарах, витрати на професійну підготовку та перепідготовку працівників; витрати на проведення аудиту; сплачену орендну плату (за оперативну оренду); оплату мита та митних зборів при експорті; витрати на охорону праці, на перевезення працівників тощо.

Таблиця 4.1 - Оцінка ефективності інвестицій (визначення строку окупності проекту)

Порядковий номер року

Інвестиції, грн.

Надходження від проекту (реалізація), грн.

Собівартість виробництва, грн.

Ставка дисконтування, %

Коефіцієнт приведення


Прибуток, приведений до умов попереднього року, грн.

Доходи, приведені до поточного року, грн.

Витрати, приведені до поточного року, грн.

З урахуванням інвестиційних

витрат

Без урахування інвестиційних витрат

За роками

Наростаюча сума1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2793,6

2328

2328

2328

2328

2328

2328

2328

2328

2328

2328

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

0,85

0,73

0,62

0,53

0,46

0,39

0,33

0,28

0,24

0,21

-627,69

340,13

290,71

248,47

212,37

181,51

155,14

132,59

113,33

96,86

397,95

340,13

290,71

248,47

212,37

181,51

155,14

132,59

113,33

96,86

397,95

738,08

1028,78

1277,25

1489,62

1671,12

1826,26

1958,85

2072,18

2169,05

2387,69

2040,76

1744,24

1490,80

1274,19

1089,05

930,81

795,57

679,97

591,17

3015,38

1700,64

1453,53

1242,34

1061,83

907,54

775,68

662,97

566,64

484,31

Σ

43000,0

27936

23280

-

-

1143,40

2169,05

-

13014,28

11870,87

Використавши дані таблиці 4.1. визначимо співвідношення приведених до-

ходів та витрат проекту (див. табл. 4.2).

Таблиця 4.2 - Співвідношення приведених доходів та витрат проекту, тис. грн.

Роки

Послідовна сума значень

графи 10 табл. 4.1.

Послідовна сума значень

графи 11 табл. 4.1.
1

2387,69

3015,38
2

2040,76

1700,64
3

1744,24

1453,53
4

1490,80

1242,34
5

1274,19

1061,83
6

1089,05

907,54
7

930,81

775,68
8

795,57

662,97
9

679,97

566,64
10

591,17

484,31

56321,4Рис. 4.1 – Графік Співвідношення приведених доходів та витрат проекту.

4.4 Висновок.

Термін окупності становить три роки, так як суми на третiй рік в другій та третій графах найбільш наближені. Таким чином термiн окупностi інвестицій на впровадження стенду для дослідження параметрів регуляторів напруги менше терміну дії проекту. Отже, здійснення інвестицій економічно ефективно.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас