Ім'я файлу: БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 298кб.
Дата: 11.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лідерство і влада.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Навчально-науковий інститут економіки і права
Кафедра моделювання економіки і бізнесу
Реферат
З дисципліни
«Університетська економічна освіта »
На тему « Специфіка впровадження Болонського процесу »
Студентки 1 курсу
Спеціальності 073 Менеджмент
Денної форми навчання
Гайдаєнко Тетяни Миколаївни
Викладач
д.е.н., Кібальник Л.Щ.
Черкаси - 2020

Вступ
Однією з важливих проблем розвитку в українському суспільстві була і залишається проблема вдосконалення освіти. Від характеру та змісту соціального замовлення, яке виконує освіта в сфері навчання та виховання людини, залежить майбутнє держави. Способом реформування української вищої школи являється її модернізація згідно з її європейським зразком. Саме з цією метою Україна приєдналася до Болонської конвенції, завданням якої є приведення вищої освіти в європейських країнах до єдиних стандартів і критеріям, а також створення до 2010 року єдиного освітнього простору.
Процес формування продовжується і сьогодні. Він супроводжується труднощами, проблемами та безліччю дискурсів щодо його доцільності, що й обумовлює актуальність теми даного дослідження. Реформи університетської освіти розпочато давно, але вони настільки поверхові й не скоординовані, що аж ніяк не вирішують нагальних проблем пов’язаних зі зниженням якості освіти.

ЗМІСТ
Вступ ............................................................................................................................................................ 2
ЗМІСТ ........................................................................................................................................................... 3 1.Боло́нський проце́с................................................................................................................................... 4 2. Ключові моменти, які включає в себе Болонський процес: ............................................................... 5 3. Приєднання до Болонського процесу ................................................................................................... 8 3.1 Учасники Болонського процесу ...................................................................................................... 8 4.Болонська система освіти в Україні ..................................................................................................... 10 4.1 Проблеми болонської освітньої системи в Україні
..................................................................... 10 5.Основні вимоги які ставить членство України в Болонському процесі перед всією системою освіти та вищими навчальними закладами зокрема? В основному їх можна звести до таких шести ключових позицій ...................................................................................................................................... 11 1.прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; ...................................... 11 2.увести двоступеневу структуру вищої освіти; .................................................................................... 11 3.використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS – European Community
Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів;
......................................................................... 11 4.напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням зрозумілих порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки; ................................................. 11 5.усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи. ........................................................................................................................ 11 6.забезпечувати привабливість системи європейської освіти. ............................................................. 11
Висновки .................................................................................................................................................... 12
ЛІТЕРАТУРА ............................................................................................................................................ 13

1.Боло́нський проце́с — процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних
інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на
європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи.
4

2. Ключові моменти, які включає в себе Болонський процес:
• чітка уніфікація студентських документів, що підтверджують рівень і якість засвоєних знань, для зіставлення вищої освіти в різних країнах.
Такі заходи повинні забезпечити зайнятість європейських громадян з вищою освітою та міжнародну конкурентоспроможність європейської вищої освіти;
• дворівнева система вищої освіти. Для забезпечення стандартизації ступенів і спеціалізацій планується перейти на дворівневу систему освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр. Бакалавр - це фахівець, який може працювати за фахом або продовжити освіту, перейшовши на другий ступінь - до магістратури, що й досі повністю не реалізовано;
• посилення мобільності студентів, викладачів, адміністрації вузів. Для усвідомлення і затвердження конкурентоспроможності своїх знань і умінь кожен студент повинен мати можливість хоча б короткий час навчатися і стажуватися за кордоном;
• приведення вищої освіти в різних країнах до єдиних стандартів. Це стосується розробки східних навчальних планів, тренінгів, досліджень;
• партнерство студентських організацій та офіційних освітніх інститутів.
• працевлаштування випускників. Одним з важливих положень болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: Знання випускників повинні бути застосовані і використані на користь як народу своєї країни, так і інших країн
Європи .
• Ефективне впровадження реформи заважають два факти, які чиновники намагаються завуалювати за безліччю рекомендацій, з положеннями і змін.
• По-перше, відсутність реальних і адекватних капіталовкладень у систему освіти не в змозі компенсувати ніяка реформа навіть найефективніша. Наслідком цього є той факт, що ВНЗ «витягують» невстигаючих студентів щоб виконати план набору або просто утримати контрактника, який платить за навчання. Результатом цього є отримання диплома некваліфікованим спеціалістом і його не конкурентоспроможність не тільки на європейському ринку праці, але навіть і на внутрішньому.
5

• По-друге, структура науково-освітніх рівнів не відповідає стандартам
Болонської системи. Причому якщо взяти до уваги положення про двох циклах освіти, то тут ми стикаємося з проблемою недооцінки рівня
• бакалавра як з боку студентів, так і з боку роботодавців. У цілому, для західних освітніх систем, рівень бакалавра є підставою вважати людину фахівцем, а в Україні до цього рівня освіти ставляться як до рівня незакінченого вищої освіти
• Спроби наближення вітчизняної системи освіти до стандартів
європейських вимог призвели до ще більшого заплутування структури кваліфікаційних рівнів, не змінивши змістовної частини навчальних планів. Створилася така ситуація, що бакалавр і магістр являються урізаними і трохи розширеними варіантами рівня спеціаліста і не забезпечують студента необхідний досвід, що допомагає розвинути творчий потенціал
• У європейських університетах самостійна робота студента є основним видом роботи. На першому і другому курсах на неї доводиться вдвічі більше часу ніж на роботу в аудиторії. На третьому і четвертому курсі це співвідношення сягає 1:4. Фактично самостійна робота займає весь час студента, крім двох-трьох щоденних аудиторних занять по 50 хв на старших курсах. Саме тому центром студентського життя є не аудиторія, а бібліотека, що працює цілодобово без вихідних.
• Для повного включення у Болонський процес замало формального запровадження її принципів. Однією з головних задач представляється забезпечення прозорого і суворого контролю якості освіти, в першу чергу ліцензування та акредитації. В Україні такі схеми введено давно, але вони недосконалі, постійно переглядаються та доповнюються.
Останнім часом вимогливість експертизи істотно зросла, проте проблема її якості залишається досить гострою. Саме Болонський процес буде потужним стимулом для перегляду принципів та методології контролю якості освіти з міжнародними стандартами, дозволить залучити до цієї роботи іноземних експертів і позитивно вплине на якість підготовки студентів.
6

• Очевидно одне: вступивши в Болонський процес, Україна вибрала правильний напрям у розвиток системи освіти. Болонський процес - шлях до розвитку і подальшої інтеграції України в європейське співтовариство, так як єдині стандарти в сфері освіти є одним з ключових факторів глобалізації. Так само це шлях до спільної
• діяльності вчених розвинених країн, який повинен привести до підвищення науки на якісно новий рівень. Реалізація вимог конвенції призведе до інтеграції України в науково-освітній простір Європи з його структурами додаткового фінансування, мобільністю викладачів і студентів. Реальна інтеграція Європи неможлива без певного рівня
інтеграції освіти й об'єднання можливостей науково-викладацького персоналу вищих шкіл всіх країн континенту. Таким чином, українська система вищої освіти знаходиться на стадії активного реформування.
Відбувається інтенсивне впровадження нових стандартів в систему навчання та адаптація європейських норм відповідно до особливостей українських реалій.
7

3. Приєднання до Болонського процесу
Країни приєднуються до Болонського процесу на добровільних засадах через підписання відповідної декларації. При цьому вони беруть на себе певні зобов'язання, деякі з яких обмежені термінами:
• З 2005 року почати безкоштовно видавати усім випускникам вузів країн-учасників Болонського процесу європейські програми єдиного зразка до дипломів бакалавра та магістра;
• До 2010 року реформувати національні системи освіти відповідно до основних положень Болонської декларації.
3.1 Учасники Болонського процесу
Учасниками Болонського процесу і декларації «Зона європейської вищої освіти» є:
• Австрія
• Азербайджан
• Албанія
• Андорра
• Білорусь
• Бельгія
• Болгарія
• Боснія і Герцеговина
• Ватикан
• Велика Британі
• Вірменія
• Греція
• Грузія
• Данія
• Естонія
• Ізраїль
• Ірландія
• Ісландія
• Іспанія
• Італія
• Казахстан
• Кіпр
• Латвія
• Литва
• Ліхтенштейн
• Люксембург
• Північна Македонія
• Мальта
8
• Молдова
• Нідерланди
• Німеччина
• Норвегія
• Польща
• Португалія
• Росія Росія
• Румунія
• Сербія
• Словаччина
• Словенія

• Туреччина
• Угорщина
• Україна
• Фінляндія
• Франція
• Хорватія
• Чорногорія
• Чехія
• Швейцарія
• Швеція
Не є учасниками: Монако та Сан-Марино.
9

4.Болонська система освіти в Україні
В українській системі освіти принципи Болонського процесу почавли впроваджуватися в 2005 році, з моменту підписання відповідної декларації.
На сьогоднішній день в Україні вже закладені основи болонської системи.
Наприклад, введено незалежне тестування для школярів, спрощено систему рівнів випускників, запроваджено єдину систему оцінювання, а також створено Національну групу промоутерів, яка регулює Болонський процес в
Україні.
Безумовно, факту того, що Україна активно інтегрується в європейський освітній простір, залишається тільки радіти. І, якщо заглянути в майбутнє, то у болонської освітньої системи є великі перспективи стати кращою, але для цього необхідно залагодити ряд проблем.
4.1 Проблеми болонської освітньої системи в Україні
Питання перспектив і проблем болонської освітньої системи постійно знаходиться в полі обговорення країн-учасників Болонського процесу.
Оскільки рейтингова система, яка встановлена як єдиний стандарт, викликає розбіжності у представників освітньої сфери і обурення у студентів.
Згідно Болонської системи освіти, для того щоб студенту отримати «5-ку» з якого-небудь предмету, йому необхідно вивчити 90-100% матеріалу, яким його навантажує викладач. Одна дисципліна включає в себе: лекції, семінари, лабораторні та практичні заняття, а таких предметів на курсі в середньому
10-12. При цьому приблизно 60% навчальної програми дається на самостійне вивчення студентом і учень вишу елементарно не встигає засвоювати матеріал на належному рівні.
Болонська система освіти в Україні на даний момент є умовною і не відповідає своїй суті. Поки студенти не відчувають себе частиною
європейського освітнього середовища і не розуміють, чому за свою відмінну оцінку їм доводиться боротися з однокурсниками, а не просто підтверджувати її знаннями.
Плюси і мінуси болонської системи не збалансовані, тому Болонському процесу ще далеко до ідеального функціонування, принаймні в Україні.
10

5.Основні вимоги які ставить членство України в Болонському
процесі перед всією системою освіти та вищими навчальними
закладами зокрема? В основному їх можна звести до таких шести
ключових позицій
1.прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій;
2.увести двоступеневу структуру вищої освіти;
3.використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS –
European Community Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів;
4.напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням зрозумілих порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки;
5.усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи.
6.забезпечувати привабливість системи європейської освіти.
Враховуючи ці вимоги та для найбільш оптимального та безболісного переходу від існуючої системи освіти в Україні до новітньої, яка враховуватиме основні положення Болонського процесу була розроблена модель кредитно-модульної організації навчального процесу.
11

Висновки
Очевидно одне: вступивши в Болонський процес, Україна вибрала правильний напрям у розвиток системи освіти. Болонський процес - шлях до розвитку і подальшої інтеграції України в європейське співтовариство, так як
єдині стандарти в сфері освіти є одним з ключових факторів глобалізації. Так само це шлях до спільної діяльності вчених розвинених країн, який повинен привести до підвищення науки на якісно новий рівень. Реалізація вимог конвенції призведе до інтеграції України в науково-освітній простір Європи з його структурами додаткового фінансування, мобільністю викладачів і студентів. Реальна інтеграція Європи неможлива без певного рівня інтеграції освіти й об'єднання можливостей науково-викладацького персоналу вищих шкіл всіх країн континенту. Таким чином, українська система вищої освіти знаходиться на стадії активного реформування. Відбувається інтенсивне впровадження нових стандартів в систему навчання та адаптація
європейських норм відповідно до особливостей українських реалій
12

ЛІТЕРАТУРА
1.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%86%D0%B5%D1%81 2.
https://kudapostupat.ua/bolons-ka-sistema-osviti-v-ukrayini-perspektivi-ta- problemi/
3.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85442/16-
Roschina.pdf?sequence=1
4.
https://emm.cv.ua/vazhliva-informatsiya/vse-pro-bolonskij-protses/
5.
https://emm.cv.ua/vazhliva-informatsiya/vse-pro-bolonskij-protses/
6.
https://emm.cv.ua/vazhliva-informatsiya/vse-pro-bolonskij-protses/

12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас