Ім'я файлу: 4. Реферат. Бази та банки даних. Характеристики та функції.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 16.11.2020
скачати

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Реферат з дисципліни організація баз даних

за темою:

«Бази та банки даних.

Характеристики та функції»

Виконала

студентка групи КН-181

Стець Катаріна

Перевірила

Бадьоріна Л.М.

Ніжин, 2020

ЗмістВступ 2

1.Інформація, дані, знання 3

2.Банки даних 4

2.1Моделі даних 7

2.2Автоматизовані банки даних 9

Висновок 11

Додатки. Глосарій 12

Список використаних джерел: 13

Перелік умовних позначень: 14


Вступ


Успішна практична діяльність людини залежить від ефективної організації обміну інформацією. Інформаційні процеси реалізуються в таких сферах людської діяльності як економіка і техніка, наука і технології, медицина і соціальне забезпечення. Інформацію та дані все частіше розглядають як життєво важливі ресурси, які повинні бути організовані так, щоб ними можна було легко користуватися.

Широке використання баз даних різними категоріями користувачів призвело, з одного боку, до створення інтерфейсів, що вимагають мінімум часу на освоєння управління системою, а з іншого до побудови потужних, гнучких СУБД, що мають у тому числі розвинені засоби захисту даних від випадкового або навмисного руйнування. З'явилися й засоби автоматизації розробки, що дозволяють створити базу даних будь-якому користувачу, навіть якщо він не володіє основами теорії БД. Бази даних це вже досить добре опрацьована наукова дисципліна.

Актуальність теми. Методи організації процесів обробки інформації, що реалізуються в концепції банків даних і баз даних, дозволили принципово по-новому підійти до їх реалізації в автоматизованих системах. Банки даних і бази даних є одним з основних компонентів автоматизованих систем різних рівнів і типів. Їх створюють для багатьох галузей і сфер народного господарства: планування, обліку, управління підприємствами, статистики, охорони здоров'я та ін. Проте, не зважаючи на важливість наявності хорошої бази даних для ведення інформаційних ресурсів і доступу до них, багато організацій не застосовують їх в своїй роботі. Історично склалося так, що СУБД коштували дуже дорого, а розробники встановлювали високі ціни як на програмне забезпечення, так і на свої послуги з технічної підтримки. Але побудована належним чином база даних забезпечує доступ до оновлених і точних відомостей. Оскільки правильна структура є необхідною умовою для досягнення поставленої мети під час роботи з базою даних, доцільним буде вивчення принципів правильної побудови бази даних. 1. Інформація, дані, знання

Під інформацією розуміють відомості про будь-яку подію, явище, процес і т.п., які є об'єктом деяких операцій: сприйняття, передачі, перетворення, зберігання або використання. Поняття про інформацію використовується у всіх сферах діяльності: будь-який взаємозв'язок і координація робіт можливі тільки завдяки інформації. Люди створили інформаційні системи, оскільки існувала нагальна потреба в інформації, необхідній при контролі та прийнятті рішень; навчилися збирати цю інформацію, обробляти та передавати її за призначенням.

Дані можна визначити як інформацію, фіксовану в певній формі, придатній для подальшої обробки, зберігання та передачі. Відповідно двом поняттям «інформація» і «дані» розрізняють два аспекти розгляду питань інфологічний і датологічний. В інфологічному аспекті розглядаються питання, пов'язані зі смисловим змістом даних незалежно від способів їх подання в пам'яті системи. На етапі інфологічного проектування інформаційної системи вирішуються наступні питання:

 • Про які об'єкти або явища реального світу потрібно накопичувати і обробляти інформацію в системі?

 • Які їх основні характеристики і взаємозв'язок між собою будуть враховуватися?

 • Які поняття про об'єкти і явища вводяться в інформаційну систему, їх характеристики і взаємозв'язки?

Таким чином, на етапі інфологічного проектування виділяється частина реального світу, яка визначає інформаційні потреби системи, тобто формується її предметна область.

У датологічному аспекті розглядаються питання представлення даних в пам'яті інформаційної системи. При датологічному проектуванні системи, враховуючи можливості наявних засобів сприйняття, зберігання і обробки інформації, розробляються відповідні форми подання інформації в системі за допомогою даних, а також наводяться моделі і методи представлення і перетворення даних, формуються правила смислової інтерпретації даних.

Дані відповідають зареєстрованим фактами про об'єкти або явища реального світу. Щоб в подальшому використовувати дані, потрібний їх смисловий зміст семантика даних. Тому в інформаційній системі повинні бути сформульовані правила їх смислової інтерпретації. Робота з семантикою це робота зі знаннями. Основний засіб уявлення семантики даних природна мова. Однак можна використовувати спеціальні формалізовані мови, які дозволяють досить ефективно організувати обробку інформації для цілого ряду практичних завдань.

 1. Банки даних

Банк даних містить дві основні компоненти: базу даних (БД) датологічне уявлення інформаційної моделі програмного забезпечення і систему управління базою даних (СУБД), за допомогою якої реалізується централізоване управління збереженими в ній даними, доступ до них і підтримання їх у стані, відповідному стану ПЗ.

Існує безліч рівнів абстрагування при розгляді процесів обробки даних, починаючи з ЕОМ і технічних пристроїв обробки, де розгляд виконується на рівні двійкових розрядів бітов, і закінчуючи кінцевим користувачем, що має справу з абстракціями, представленими за допомогою природної мови та інших засобів відображення, з якими звично працювати людині в тій чи іншій сфері діяльності. Відповідно і БД можна розглядати на різних рівнях абстрагування. Вибирають їх залежно від цільового призначення. Наприклад, користувач, який не є фахівцем в області обробки даних, вибирає відповідний рівень абстрагування для зручності роботи з БД, для виконання якісного проектування структур даних, для вирішення завдання раціональної організації БД на запам'ятовуючих пристроях і т.п. При розміщенні БД на пристроях зовнішньої пам'яті (наприклад, на магнітних дисках) використовується найнижчий рівень абстрагування, який називають фізичним (фізична БД). Це рівень бітів (або байтів) і фізичних адрес на запам'ятовуючих пристроях.

Управляє БД адміністратор. Варто зазначити, що при розгляді всього контуру управління БД на фізичному рівні, не торкаючись характеру процесів, що протікають в технічних пристроях, слід враховувати й операційну систему (ОС) ЕОМ, оскільки програми управління БД виконуються безпосередньо під управлінням ОС і в багатьох випадках нарівні з іншими програмами (наприклад, програмами вирішення інженерних розрахункових завдань) в багатопрограмному режимі. Тому дисципліни обслуговування програм, закладені в ОС, істотно позначаються на повному часі обробки запитів користувачів. Рекомендований час реакції системи на запит людини, виходячи з його психологічних характеристик, не перевищує 3с. І таким чином, якщо ОС буде затримувати програми управління БД в загальній черзі виконуваних на ЕОМ програм на великі проміжки часу, то умову не буде реалізовано.

Не зупиняючись на роботі ОС і технічних засобів, розглянемо тільки роботу елементів контуру управління БД, що реалізують управління на рівні самих даних, тобто роботу АБД і СУБД. Відзначимо, що виділення рівнів розгляду є умовним, оскільки група АБД може контролювати роботу ОС і технічних засобів. СУБД являє собою спеціальний пакет програм, за допомогою якого, як уже було зазначено, реалізується централізоване управління БД і забезпечується доступ до даних. У кожній СУБД перш за все є компілятори (транслятори) або інтерпретатори з ЯОД1 і ЯМД2. При створенні інтегрованих БД, що містять кілька різнотипних СУБД, кожна з яких використовується в окремій локальній БД і характеризується наявністю свого ЯОД і ЯМД, розробляють єдині для всього інтегрованого банку ЯОД і ЯМД, що забезпечують роботу з даними будь-якого локального банку, що входить доскладу інтегрованого.

ЯОД являє собою мову високого рівня, призначену для опису схеми БД або її частини. За її допомогою виконується опис типів даних, що підлягають зберіганню або вибірці з бази, їх структур і зв'язків між собою. ЯОД не є процедурною мовою. Вихідні тексти (опис даних), написані на цій мові, після трансляції відображаються в керуючі таблиці адреси пам'яті. Відповідно до отриманого описом СУБД знаходить в базі необхідні дані, перетворює і передає їх, наприклад, в прикладну програму (ПП), якій вони потрібні були, або визначає місце в пам'яті ЕОМ, куди їх потрібно помістити, і в якому вигляді, а також з якими даними встановити зв'язок і які наявні дані потрібно скорегувати і т.п.

Залежно від алгоритму роботи конкретної СУБД можливі різні варіанти обробки вихідних текстів описів даних, складених на ЯОД. В одних випадках описи завжди спочатку транслюються, а потім, якщо немає синтаксичних помилок, виконується подальша обробка запиту, в якому вони були присутні. В інших випадках можлива попередня трансляція описів для їх налагодження і виявлення помилок. Після цього за допомогою засобів використовуваної ОС готові налагоджені описи (кожне зі своїм ідентифікатором) розміщуються в спеціальній бібліотеці, звідки СУБД їх вибирає за ідентифікатором при обробці відповідних запитів (ідентифікатор необхідного опису надходить в запиті). Крім того, може використовуватися режим інтерпретації описів при обробці запитів і т.д.

У ряді систем мови опису всієї схеми БД і її частин або підсхем можуть мати деякі відмінності. Надалі, якщо це необхідно, можна розрізнити мову опису даних схеми (ЯОД С) і мову опису даних підсхеми (ЯОД ПС).

ЯМД, або мова запитів до БД, представлена зазвичай системою команд маніпулювання даними. У ній, наприклад, можуть бути наступні команди:

 • здійснити вибірку з бази конкретних данихзаїх найменуванням;

 • здійснити вибірку з бази всіх даних певного типу, значення яких задовольняють певним ознакам;

 • знайти в базі позицію даного і помістити туди його нове значення і т.д.

У системах управління БД з базовою мовою розробляється власна алгоритмічна мова, що дозволяє крім операцій маніпулювання даними виконувати також арифметичні операції, операції введення-виведення на термінали і т.п. Багато СУБД є комбінованого типу, тобто мають як базову, так і додаткову мови. В описаних СУБД може бути своя термінологія за назвами мов.

Схема взаємодії прикладної програми з СУБД. Передачі даних між робочою областю введення-виведення прикладної програми і БД викликають команди ММД, які ініціюються прикладної програмою і працюють на підставі наведеного опису необхідних даних. В іншому написання прикладних програм, що працюють з БД, нічим не відрізняється від написання звичайних програм, тобто можна при написанні прикладної програми БД представляти як гіпотетичний зовнішній пристрій, з якого зчитуються (або куди записуються) дані, керований за допомогою команд ММД. При цьому в програмі виконується відповідний опис необхідних даних і змінних. Таким чином, в кожній СУБД перш за все реалізуються (тобто є відповідні транслятори або інтерпретатори) ЯОД і ЯМД, єдині для всієї БД, яка буде підтримуватися за допомогою цієї СУБД.


  1. Моделі даних

У банках даних зазвичай застосовується одна з наступних моделей даних: ієрархічна, мережева або реляційна. Ці моделі являють собою зразки типових структур даних, що відрізняються між собою. Не існує таких СУБД, що підтримують в чистому вигляді якусь одну модель даних. Таке положення пов'язане з тим, що на практиці при датологічному моделюванні ПЗ не вдається без серйозних витрат, наприклад по надмірності даних, обійтися якоюсь однією моделлю. Так, в ієрархічній моделі можна без надмірності реалізувати складні мережеві структури; в реляційній моделі можна в чистому вигляді реалізувати ієрархічні структури, не вводячи надмірності даних; мережева модель може виявитися надто складною для деяких застосувань. Тому в ряді випадків мови конкретних СУБД орієнтують в основному на певну модель даних, але при цьому в них реалізують деякі можливості роботи з іншими моделями даних. В інтегрованих БД центральні ЯОД і ЯМД повинні підтримувати, як правило, всі три моделі даних. Необхідно відзначити, що ієрархічна модель це модель деревовидних структур, мережева модель орієнтованих даних, а реляційна модель безлічі кортежів фіксованої довжини, тобто базується на теоретико-множинному понятті відносин.

Інфологічні, або семантичні моделі, відображають в природній і зручній для розробників та інших користувачів формі інформаційно-логічний рівень абстрагування, пов'язаний з фіксацією і описом об'єктів предметної області, їх властивостей і взаємозв'язків. Інфологічні моделі даних використовуються на ранніх стадіях проектування для опису структур даних в процесі розробки програми, а даталогічні моделі вже підтримуються конкретними СУБД.

Документальні моделі даних відповідають уявленню про слабоструктуровану інформацію, орієнтовану здебільшого на вільні формати документів, текстів природною мовою.

Моделі, засновані на мовах розмітки документів, пов'язані перш за все зі стандартною спільною мовою розмітки SGML3, яка була затверджена ISO як стандарт ще в 80-х роках. Контроль за правильністю використання тегів здійснюється за допомогою спеціального набору правил, так званих DTD-описів, які використовуються програмою клієнта при розборі документа. Для кожного класу документів визначається свій набір правил, що описують граматику відповідної мови розмітки. За допомогою SGML можна описувати структуровані дані, організовувати інформацію, що міститься в документах, представляти цю інформацію в деякому стандартизованому форматі. Але зважаючи на деяку свою складність SGML використовувався в основному для опису синтаксису інших мов (найбільш відомим з яких є HTML), і лише деякі додатки працювали з SGML-документами безпосередньо.

Набагато простіша і зручніша, ніж SGML мова HTML дозволяє визначати оформлення елементів документа і має деякий обмежений набір інструкцій тегів, за допомогою яких здійснюється процес розмітки. Інструкції HTML впершу чергу призначені для управління процесом виведення вмісту документа на екрані програми клієнта і визначають цим самим спосіб представлення документа, але не його структуру. В якості елемента гіпертекстової бази даних, описуваної HTML, використовується текстовий файл, який може легко передаватися по мережі з використанням протоколу HTTP. Ця особливість, а також те, що HTML є відкритим стандартом, і величезна кількість користувачів має можливість застосовувати можливості цієї мови для оформлення своїх документів, безумовно, вплинули на зростання популярності HTML і зробили його сьогодні головним механізмом подання інформації в Інтернеті.

Однак HTML сьогодні вже не задовольняє повною мірою вимогам, що пред'являються сучасними розробниками до мов подібного роду. І йому на зміну була запропонована нова мова гіпертекстової розмітки, потужна, гнучка і, одночасно з цим, зручна мова XML. XML (Extensible Markup Language) це мова розмітки, що описує цілий клас об'єктів даних, так званих XML-документів. Вона використовується як засіб для опису граматики інших мов і контролю за правильністю складання документів. Тобто сама по собі XML не містить ніяких тегів, призначених для розмітки, вона просто визначає порядок їх створення.

Тезаурусні моделі засновані на принципі організації словників, містять певні мовні конструкції і принципи їх взаємодії в заданій граматиці. Ці моделі ефективно використовуються в системах-перекладачів, особливо в багатомовних перекладачах. Принцип зберігання інформації в цих системах підпорядковується Тезаурусним моделям.

Дескриптивні моделі найпростіші з документальних моделей. Вони широко використовувалися на ранніх стадіях використання документальних баз даних. У цих моделях кожному документу відповідав дескриптор - описувач. Цей дескриптор мав жорстку структуру і описував документ відповідно до тих характеристик, які потрібні для роботи з документами в документальній БД. Наприклад, для БД, що містить опис патентів, дескриптор містив назву області, до якої належав патент, номер патенту, дату видачі патенту і ще ряд ключових параметрів, які заповнювалися для кожного патенту. Обробка інформації в таких базах даних велася виключно за дескрипторами, тобто за тими параметрами, які характеризували патент, а не за самим текстом патента.

  1. Автоматизовані банки даних

Розглядаючи БД як систему управління, необхідно вказувати об'єкт управління і керуючий орган. У банку даних як об'єкт управління виступає БД, а в якості керуючого органу група фахівців, ознайомлених як з теорією систем обробки даних, так і зі специфікою ПО даної АІС, що реалізує управління БД за допомогою СУБД. Ці фахівці є АБД. Залежно від складності інформаційної системи група АБД може складатися як з одного, так і з кількох людей. До складу службових функцій АБД насамперед входить функція прийняття рішень про зміни в стані БД, і тому БД слід розглядати як АСУ БД. Реалізувати БД повністю як автоматичну систему для всього життєвого циклу АС поки що не вдається. Пов'язано це насамперед з тим, що АС, до складу якої входить БД, є системою, що розвивається і забезпечує певний вид людської діяльності, і тому постійно потрібно вносити корективи в межі ПО, що може бути виконано тільки фахівцем.

Розглядаючи основну функцію АБД забезпечення структур даних і взаємозв'язків між ними, ефективних для обслуговування всього колективу користувачів, потрібно відзначити, що вона важлива при роботі з БД колектива користувачів. Іноді її називають функцією адміністрування БД. У банках даних персональних ЕОМ ця функція спрощується, оскільки одноосібний користувач (він же й АБД) вирішує питання вибору ефективних структур тільки щодо сукупності своїх завдань.

Банки даних відрізняються тією особливістю, що їх впровадження займає досить тривалий час. Розвиток БД відбувається в міру розробки й інтеграції ПП, розширення ПЗ. Тому функції АБД є довгостроковими і спрямовані на координацію всіх етапів проектування, реалізації та ведення бази даних.

На стадії проектування АБД виступає ідеологом системи, її головним конструктором. Він керує всіма роботами з вибору і придбання (або розробці) СУБД з проектування і створення БД і ПП, навчання фахівців, які будуть експлуатувати систему, координує питання придбання і т.п. На стадії експлуатації АБД уже не тільки ідеолог системи, а й особа, відповідальна за нормальне функціонування БнД, що управляє режимом його роботи і використання, відповідає за збереження даних.

Функції АБД наступні:

 • вирішувати питання організації даних про об'єкти ПЗ та встановлення зв'язків між цими даними з метою об'єднання інформації про різні об'єкти; погоджувати уявлення користувачів;

 • координувати всі дії з проектування, реалізації та ведення БД; враховувати як перспективні, так і поточні вимоги користувачів; стежити, щоб БД задовольняла актуальним інформаційним потребам;

 • вирішувати питання, пов'язані з розширенням БД у зв'язку зі зміною кордонів ПЗ;

 • розробляти і реалізовувати заходи щодо забезпечення захисту даних від некомпетентного їх використання і збоїв технічних засобів, щодо забезпечення секретності певної частини даних і розмежування доступу до даних;

 • виконувати роботу по веденню словника даних, контролювати надмірність і суперечливість даних, їх достовірність;

 • стежити за тим, щоб банк даних відповідав заданим вимогам по продуктивності, тобто, щоб обробка запитів виконувалася за прийнятний час;

 • при необхідності змінювати методи зберігання даних, шляхи доступу до них і зв'язку між ними, формати даних; визначати ступінь впливу змін в даних на всю БД;

 • координувати питання технічного забезпечення системи апаратними засобами виходячи з вимог, що пред'являються БД до обладнання;

 • координувати роботу програмістів, що розробляють додаткове програмне забезпечення для поліпшення експлуатаційних характеристик системи;

 • координувати роботу програмістів, що розробляють нові прикладні програми, виконувати перевірку і включення прикладних програм до складу програмного забезпечення системи і т.д.

Незалежність прикладних програм від даних забезпечується засобами СУБД. В основі методів забезпечення незалежності ПП від даних лежить наступна ідея: користувачам системи потрібний інформаційний зміст даних, а не деталі їх уявлення і розташування в пам'яті системи, тому ПП слід звільнити від цих подробиць, тобто щоб користувачі могли використовувати БД, не знаючи їх внутрішнього подання. На жаль, в існуючих СУБД не вдається досягти повної незалежності ПП від даних, що зберігаються в базі. Тому АБД зобов'язаний контролювати свої дії при виконанні робіт зі зміни БД, орієнтуючись на той рівень незалежності, який забезпечується СУБД, що використовується.

Висновок


Банк даних найбільш характерний приклад інформаційної системи. У банку даних зберігається досить універсальна, необхідна для вирішення різноманітних прикладних задач інформація про певну наочну область в спеціальному поданні, найчастіше передбачається зберігання і обробка за допомогою комп'ютерів. При цьому самі дані утворюють базу даних, а банк, поряд з базою, містить програмні засоби обробки даних і реалізації запитів, тобто систему управління базою даних (СУБД). Як правило, банки даних є системами колективного користування. До інформації, що зберігається в них, часто можна отримати доступ через телекомунікаційні мережі.

Отже, основа банку база даних. Класифікації банків інформації можуть бути проведені з різних точок зору. За призначенням можна виділити наступні класи банків інформації: інформаційно-довідникові системи (загального призначення та спеціалізовані); банки даних в автоматизованих системах управління (підприємств і організацій, технологічними процесами і т.д.); банки даних в системах автоматизації наукових досліджень. Однак така класифікація не є цілком завершеною. За режимом функціонування можна розглядати банки інформації пакетного і змішаного типів. У зв'язку з широким розповсюдженням персональних комп'ютерів, локальних і глобальних мереж ЕОМ переважного поширення набули діалогові системи.

До теперішнього часу склалися наступні три основні типи банків інформації: банки документів, банки даних і банки знань. Історично першим типом банків інформації з'явилися банки документів або документальні інформаційно-пошукові системи. Документальні інформаційні пошукові системи бурхливо розвивалися в 80-і роки. В даний час інтерес до цих систем відновився у зв'язку з розвитком глобальних інформаційних мереж (Internet) і появою гіпертекстових серверів типу WWW, Gopher і т.д., які разом з відповідними пошуковими системами можна віднести до розподілених банками документів.

Технологія баз даних і банків даних є провідним напрямком організації машинного інформаційного забезпечення. Розвиток технологій баз даних і банків даних визначається рядом факторів: зростанням інформаційних потреб користувачів, вимогами ефективного доступу до інформації, появою нових видів масової пам'яті, збільшенням її обсягів, новими засобами і можливостями в області комунікацій і т.д.

Додатки. Глосарій
п \ п

нові поняття

зміст

1

2

3

1

база знань

корпус інформації, яку користувач або програма використовує для виконання певних дій

2

банк даних

база даних, об'єднана з системою управління базою даних

3

гіперсередовище

технологія надання будь-яких видів інформації у вигляді невеликих блоків, асоціативно пов'язаних один з одним

4

дані

послідовність елементарних символів, цифр або букв, які є значенням деякого атрибута

5

знання

складноорганізовані дані, що містять одночасно як фактографічну, так і семантичну інформацію, яка може знадобитися користувачеві при роботі з даними

6

інформація

будь-які відомості про яку-небудь подію, процес, що є об'єктом деяких операцій: сприйняття, передачі, перетворення, зберігання або використання

7

предметна область

область застосування конкретного БД

8

бази даних

пойменована, цілісна, єдина система даних, організована за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і обробки даних

9

система управління базами даних

комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення баз даних, підтримання їх в актуальному стані та організації і пошуку в них необхідної інформації

10

структуризація

введення відомостей про способи представлення даних


Список використаних джерел:


 1. Введення в системи баз даних / К. Дж. Дейт. 8-вид. М, СПб, Київ, 2001.

 2. Визначення бази даних (БД) і банку даних (БНД). Склад і структура банку даних. Призначення основних компонентів банку даних [електронний ресурс]. Режим доступу: http://e-educ.ru/bd1.html.

 3. Методи й моделі аналізу даних: OLAP і Data Mining / А.А. Барсегян, М.С. Купріянов, В.В. Степаненко, І.І. Холод. Петербург: БХВ-Петербург, 2004.

 4. Основи реляційних баз даних / Ребекка М. Райордан. Москва: Изд. Торговий дім Російська Редакція, 2006. С. 3-4. (Серія: Базовий курс: Теорія і практика).

 5. Практичний посібник з SQL / Дж.С Боуман., С.Л. Емерсон, М. Дарновскі. 3-е изд. Київ: Діалектика, 2002.

 6. Сучасні системи управління базами даних [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fos.ru/technic/14274.html.

 7. Теорія і практика побудови баз даних / Д. Кренке; [переклад: А. Вахітов]. СПб.: Питер, 2005.


Перелік умовних позначень:


АБД адміністратор баз даних

АІС AIS Automatic Identification System автоматичнаідентифікаційнасистема

АС автоматизована система

АСУ автоматизована система управління

БД база даних

ЕОМ електронні обчислювальні машини

ОС операційна система

ПЗ програмне забезпечення

ПП прикладна програма

СУБД система управління базами даних

ТС технічні засоби

ЯОД1 мова опису даних

ЯМД2 мова маніпулювання даними

HTML HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертексту

HTTP HyperText Transfer Protocol — протоколпередачігіпертексту

ISO International Organization for Standardization — Міжнародна організація зі стандартизації

SGML3 Standard Generalised Markup Language. Призначений для створення інших мов розмітки, визначає допустимий набір тегів, їх атрибути і внутрішню структуру документу

XML Extensible Markup Language — мова розмітки ієрархічно структурованих даних
скачати

© Усі права захищені
написати до нас