Ім'я файлу: 5_1_Оформлення_реферату.doc
Розширення: doc
Розмір: 59кб.
Дата: 20.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
3 питання.docx
1МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


 1. Реферат як форма індивідуального завдання

Реферат – це один з початкових видів представлення результатів наукової роботи в письмовому вигляді. При написанні реферату студент має показати ерудицію, вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати та узагальнювати наукову інформацію.

Реферат – індивідуальне завдання, яке сприяє поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем навчальних дисциплін, розвиває навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою. Така форма індивідуального завдання рекомендується для теоретичних курсів.

На виконання реферату з навчальної дисципліни у робочій навчальній програмі передбачається не менше 10-15 годин самостійної роботи.


 1. Структура реферату

При написанні реферату потрібно дотримуватися таких правил:

 • Основна структура реферату: Титульний лист, Зміст, Вступ, Основна частина, Висновки, Література.

  • Титульний лист (1 стор.) оформлюють на окремому листі паперу (див. зразок 1).

  • Зміст (1 стор.) містить назви всіх розділів, підрозділів і обов’язково вказуються сторінки, де знаходяться вони в рефераті (див. зразок 2).

 • Вступ (1...2 стор.) – це пролог, який конкретизує об’єкти, що описуються в рефераті, і задачі, які ставляться при його написанні. Тобто у вступі пишуть про що буде опис і до яких висновків прагнуть прийти в кінці реферату. Розміщується після змісту реферату на окремій сторінці (або сторінках).

 • Основна частина реферату (не менш, ніж 7 стор.) містить 2-3 розділи. Не потрібно писати слова «Основна частина». Основна частина починається з розділу 1, який має певну назву. Основний розділ може містити підрозділи. Нумерація підрозділів оформлюється додаванням до номеру основного розділу номеру підрозділу. Не рекомендується використовувати багато вкладених заголовків. Рівень вкладеності не може перебільшувати 4. Назви розділів, підрозділів не можуть співпадати між собою, а також не можуть співпадати з назвою реферату.

 • Висновки (1…2 стор.) – це стислий опис основних результатів реферату і висновки до кожного його розділу або нові судження (умовивіди), зробдені на основі теоретичного матеріалу, який наведено в рефераті..

 • Список літератури (не менш ніж 5 джерел), оформлюють в порядку появлення літературних джерел в тексті, відповідно до державному стандарту.


3. Оформлення реферату

 • Листи, на яких реферат, повинні бути формату А4.

Поля: ліворуч – 20 мм, зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.

 • Шрифт 14 пт, Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5.

 • Об’єм реферату – 11…15 стор.

 • Зміст, Вступ, Основну частину, Висновки, Літературу реферату починають з нової сторінки.

 • Підрозділи в розділах реферату відокремлюють 2 пропусками.

 • Сторінки реферату нумерують арабськими цифрами, включаючи титульний лист і додатки, проставляючи номер по центру сторінки зверху або знизу. Номер сторінки на титульному листі не вказують.

 • Реферат розміщують в папці (швидкозшивач).

 • Якщо реферат не відповідає вказаним вище вимогам, тоді він повертається студентові для переробки.

 • Реферат може супроводжуватися усною доповіддю з презентацією (за вказівкою викладача).


Зразок 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

Хімічний факультет

Кафедра ______________________

Навчальна дисципліна _________________


Реферат
тема


Студента (ки) __ курсу

денної (заочної) форми навчання

______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Перевірив викладач

______________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

_________________

(підпис)

«___» ______________________20___р.
Оцінка ___________________________Одеса ____

(рік)


Зразок 2

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП …..…………………………………………………………….……..

3

1.

Загальні відомості про метод спектрофотометричного визначення речовин у розчині .......................

4
1.1. Основні величини, що характеризують світлопоглинання ……….

4
1.2. Апаратурне оформлення методу спектрофотометрії ……………..

6

2.

використання методу спектрофотометріЇ при встановленні оптимальних умов комплексоутворення у розчині ……………………………...…………….

8

3.

Визначення речовин за допомогою методу спектрофотометричного аналізу ………………………

11
3.1. Спектрофотометричне визначення алюмінію за допомогою 8-оксихіноліну ……………………………………………………………

11
3.2. Спектрофотометричне визначення мікрокількостей нікелю у присутності макрокількостей кадмію …………………………………..

13

Висновки ………………………………………………………………….

14

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………..

15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас