Ім'я файлу: Семінар №1. Реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 05.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
1_СД_ССР.rtf
Курсова.docx
Рентген.docx
Стиль Арт-Деко - StudentLib.com.rtf
Документ Microsoft Word (2).docx
Олимпийский вид спорта – прыжки на батуте.docx
148519.doc
Ділення суми на число.Doc

Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ

081 Право

ЮР-22

РЕФЕРАТ

по дисципліні «Теорія держави і права»

З ТЕМИ «МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ

ЮРИСТІВ»
Виконала:

студентка 2 курсу

групи ЮР-22

Глушак Катерина Станіславівна
Науковий керівник:

Білюба Людмила Володимирівна


Чернігів

2020

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Теорія держави і права як юридична дисципліна 4

2. Завдання теорії держави і права як навчальної дисципліни 6

3. Роль теорії держави та права в підготовці юристів 8

Висновок 10

Вступ

В даний час, коли право в нашій державі знайшло своє місце, тільки деякі люди цікавляться тим, яке місце займає і як впливає теорія держави і права на стан сучасної правосвідомості. З'являється безліч питань про роль теорії в освіті, про те, як вона впливає на професійну діяльність юристів.

Щоб відповісти на ці питання, потрібно розібратися у внутрішній структурі теорії держави і права, зрозуміти її функції, знайти її зв'язок з іншими юридичними науками.

Багато вчених-правознавців, у своїх роботах розкрили поняття теорії держави і права, вказали її особливості та функції. Досить багато наукових праць написано про державу і право, про їх системи, але безпосередню причину важливості цих понять вказують не всі. Основними з цих питань є роботи таких найвизначніших правознавців як Алексєєв С.С. «Введення в юридичну спеціальність.», Петрухін І.Л. «Проблеми юридичної освіти в Росії.», Карельський В.М. і Перевалов В.Д. «Теорія держави і права.» та ін.

Ці роботи, найбільш повно допомагають відповісти на поставлені питання.
Майбутнє будь-якої країни багато в чому залежить від державної політики у сфері освіти, особливо це важливо для юриспруденції.

Звичайно, не можна сказати, що для інших галузей освіти це неважливо, але в даний час сучасного суспільства просто необхідні освічені юристи, які б розуміли структуру і значення держави і права.

Юридичний бум, що почався в Росії в 1991 році впустив у державно-політичну систему велику кількість людей необізнаних у праві. А для створення правової держави, це неприпустимо. Тому, значення теорії держави і права в правовій підготовці юриста, має бути обовязковим.

Теорія держави і права як юридична дисципліна

Юридична наука органічно пов'язана з юридичною освітою. Жодна країна світу не може обійтися без юридичної науки та освіти. Українська юридична наука та освіта - це зліпок з нашого суспільства з його світлими й темними сторонами. При вивченні юридичних наук можна виділити їх функції - основні напрямки наукової діяльності, що виражаються в їх цілях і завданнях.

Основною і напевно найголовнішою можна назвати пізнавальну функцію.

Далі більш конкретною функцією є емпірико-описова. Ця функція забезпечує науково-теоретичне пізнання фактичним матеріалом. Певними даними про досліджувані явища. У правовій науці як спостережуваних явищ державно-правової дійсності до емпіричних факторів можна віднести нормативні акти, норми праваюридичні факти, діяльність правотворчих органів тощо.

До основних методів одержання експериментальних даних відносяться: спостереження, експеримент, метод інтерпретації. Далі функцією юридичної науки можна назвати функцію пояснення. Завданням функції пояснення є розкриття сутності досліджуваних об'єктів. Існує кілька видів пояснень: атрибутивне, генетичне, функціональне і структурне.

Наступна функція, це прогностична функція юридичної науки, що складається в передбаченні розвитку певних явищ. Наукове обґрунтоване передбачення дає можливість досягнення поставленої мети. У багатьох працях найвидатніших учених можна побачити ще багато функцій юридичної науки, такі як онтологічна, евристична, виховна і т.п. Але ж не всі функції можна віднести до науки. Звичайно, якщо йти по шляху розширення функцій науки то, можливо, багато хто з них знайдуть своє застосування.

У цьому контексті теорію держави та права необхідно розглядати не лише як юридичну науку, а й в якості навчальної дисципліни.

Навчальна юридична дисципліна - це науково обґрунтована система знань, умінь і навичок, що зібрані з метою їх вивчення.

Теорія держави та права як юридична дисципліна - це фундаментальна, методологічна навчальна дисципліна в системі вищої юридичної освіти, що має підготувати юристів високої кваліфікації, сформувати в них гуманістичне правове мислення, здатність професійно забезпечувати реалізацію, охорону та захист прав і свобод людини, виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, в розбудові демократичної, соціальної та правової держави.

При цьому теорія держави та права - одна з небагатьох юридичних дисциплін, що безпосередньо пов'язана з формуванням професійної правосвідомості курсанта (слухача). Саме з вивчення теорії держави та права розпочинається закладання фундаменту індивідуальної правової культури в майбутнього юриста, а бо ж працівника міліції України, формування в нього наукової основи юридичного світогляду та глибокої поваги до права як соціальної цінності.

Під час викладання теорії держави та права передаються основні досягнення правової думки, система понять, що дозволяє вільно орієнтуватися в юридичній сфері. Теорія держави та права надає студентам первинне уявлення про основні поняття юриспруденції, без яких неможливо усвідомити конкретні знання галузевих та інших юридичних дисциплін.

Саме на теорію держави та права як загальнометодологічну юридичну дисципліну покладаються важливі завдання з формування в майбутніх міліціонерів відповідних знань і умінь нормотворчого, правореалізаційного та правоохоронного характеру.

Завдання теорії держави і права як навчальної дисципліни

Вища юридична освіта спрямована на підготовку висококваліфікованих, широко освічених фахівців, які будуть здатні до участі в державно-правовому житті, і будуть мати належну політичну та правову культуру. Вузько-професійна підготовка тут не підходить, оскільки вона не тільки
зменшує інтелектуальний потенціал юриста, але й не відповідає його професійної діяльності як соціально політичної. Зрозуміло, що юристам - фахівцям треба добре знати те, що має значення для вирішення юридичних справ, тобто зміст конкретних законів, порядок здійснення юридичних процедур і т.п. Але, що б зрозуміти все це, треба використовувати глибокі наукові знання про державу і право, необхідності верховенства закону у всіх сферах життя суспільства. Тому значення теорії держави і права дуже важливо, тому що вона розкриває світоглядний спектр у державно-правовому житті і юридичної діяльності.

Як навчальна дисципліна теорії держави і права виконує дуже важливі функції: дозволяє перейти до вивчення галузевих юридичних дисциплін і розвиває абстрактне, аналітичне мислення, формує політичну і правову культуру, тобто забезпечує належну загальнотеоретичну підготовку. Слід бачити відмінності теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни.

Їх відмінності:

1. Теорія держави і права - як навчальна дисципліна повністю основується на теорії держави і права – як науці. Тому чим більше наукові досягнення, тим повніше відповідна дисципліна.
2. Відмінні їхні цілі, завдання, суб'єкти. Наприклад, мета у навчальній дисципліні - доведення знань до учнів за допомогою методичних прийомів, а мета науки - приріст, наповнення нових відомостей вченими з використанням методологічного аналізу.

3. Наукова дисципліна більш суб'єктивна, ніж наука. Система теорії держави і права як науки зумовлена ​​реальною системою досліджуваних його державно-правових явищ і максимально до неї наближена. Система на теорії держави і права як навчальної дисципліни спричинена ускладненнями укладачів навчальних програм, кількості годин на її вивчення і особистих якостей людини, яка викладає дану навчальну дисципліну.

Теорія держави і права відіграє провідну роль у загальнотеоретичній підготовці студентів, озброює їх правильним науковим підходом до окремих питань своєї спеціальності, оберігаючи їх від небезпеки стати «вузькими спеціалістами», активно допомагає формуванню високоосвічених і професійно підготовлених юридичних кадрів.

Поглиблення зворотного зв'язку між теорією держави і права з приватними або структурними юридичними науками веде до зростання ролі останніх не тільки в спеціально-професійної, але і в загальнотеоретичної підготовки студентів-юристів теорія держави і права ефективно впливає на розширення кругозору і розвиток інтелектуального потенціалу студентів, активно прищеплюючи правову культуру.

Роль теорії держави та права в підготовці юристів

Роль теорії держави та права в підготовці юристів полягає в таких ознаках:

1. Виступає в якості загальнотеоретичної навчальної дисципліни, що знайомить студентів вищих навчальних закладів системи МВС України з вихідними поняттями та категоріями юридичної науки, привчаючи їх до логічного та системного мислення.

2. Надає знання про загальні поняття, ознаки, структуру, зміст, суб'єкти, об'єкти, підстави класифікації, групи, прийоми юридичної техніки, тлумачення норм права, методи наукових досліджень та інші характеристики державно-правових явищ, що потрібні правоохороннім працівникам в їх повсякденній діяльності.

3. Формує в курсантів уміння теоретичного аналізу державно-правових явищ, прищеплює їм навички використання державно-правових конструкцій і теоретичних моделей для більш точної інтерпретації та узагальнення фактів з багатоманітного світу держави та права.

4. На основі узагальнення історичного позитивного досвіду державно-правового будівництва в конкретних країнах формулює науково обґрунтовані рекомендації про шляхи подальшого вдосконалення діяльності різних органів в тому числі правоохоронних, та усіх гілок державної влади.

5. Забезпечує сприйняття права як універсального регулятора суспільних відносин, за допомогою якого потрібно розв'язувати конфлікти, досягати компромісу, реалізувати права і свободи людини та громадянина, притягувати винних осіб до негативної юридичної відповідальності в разі їх порушення.

6. "Озброює" працівників правоохоронних органів науково обґрунтованими формами і методами роботи в нормотворчій діяльності, при здійсненні систематизації чинного законодавства, у процесі право-реалізаційної діяльності, узагальненні юридичної практики, проведенні профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших практичних дій.

7. Вивчає правоохоронну діяльність і робить загальні висновки та практичні пропозиції, рекомендації стосовно вдосконалення законодавства і практики його застосування в цій сфері суспільної дійсності.

8. Сприяє вихованню кваліфікованих працівників міліції для формування їх високої професійної правосвідомості та правової культури, стимулювання активної правомірної поведінки. Адже лише ерудований працівник, який має глибокі знання, орієнтований на захист прав і свобод людини та громадянина, спроможний продуктивно працювати у складних умовах.

9. Виробляє науково обґрунтовані механізми реалізації прав людини та громадянина, методику правового виховання населення, забезпечує працівників міліції цими й іншими засобами зміцнення законності та правопорядку.

Висновок

Довгі роки право перебувало в тіні, і його практично не торкалися, але зараз просто необхідно підтримати його розвиток, не дати згаснути тим початковим процесам, які з'являються в нашому суспільстві. У юридичній науці з кожним днем ​​зростає значення теорії держави і права, вона стала основою для всієї юриспруденції. В даний час поступово держава починає зміцнювати правову структуру суспільства, її основу. Але поки при владі перебуває правова неосвіченість рано говорити про вихід країни з кризи. Зараз майбутнє юридичної освіти залежить від того, як ВНЗи будуть підходити до цих проблем, які зміни відбудуться в політиці освіти. Звичайно ж, потрібно підвищувати і вимоги до методів викладання в навчальних закладах.

Теорія держави і права як основоположна наука в юридичній спеціальності вносить свій величезний внесок у підготовку майбутніх юристів, адже без знання основ держави та її правової системи неможливо говорити про юридичну грамотність суспільства. Якісне і ґрунтовне знання основних закономірностей розвитку та функціонування держави і права дозволяє працівникам міліції на практиці правильно кваліфікувати юридичні дії, з наукової позиції давати обґрунтовану оцінку складним державно-правовим явищам суспільного життя, розуміти їх соціальне призначення.

Піднімаючи рівень освіти в нашій країні ми, повинні розуміти про те, що цей процес дуже довгий, і говорити про швидке перетворення не можна. Цей процес повільний, але напевно найефективніший для даної ситуації. Але можна сподіватися на те, що дуже скоро наша освітня система стане на високий рівень і країна отримає нові високоосвічені кадри.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас