Ім'я файлу: реферат Шукрута ПД.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 27.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат Гуріна ТДП.docx
Завдання на 15.04.21.docx
Курсова робота - Службові кримінальні правопорушення -.docx
Курсова робота з психології [Темперамент].docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту] 2.0..docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту].docx
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1.doc
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1 (2).doc
Курсова робота - edit version.docx
Vocabulary.docx

Міністерство внутрішніх справ

Харківський Національний університет внутрішніх справ

Факультет №3

Кафедра соціальних та економічних дисциплін

Реферат
на тему
Правова культура поліцейського


Виконав:

Курсант групи Ф3-103

рядовий поліції

Шукрута Валентин


Перевірив
доцент кафедри,


кандидат економічних наук,

Павленко Наталія Вікторівна

м.Харків,2020 р.
ЗМІСТ
Вступ

1. Початок формувакння правової культури поліцейського

2.Поняття правової культури поліцейських

3.Джерела формування правової культури

Висновок

Список літератури


Вступ

Нині Україна переживає кардинальні політичні, соціально-економічні, духовні та інші трансформації, що стали наслідком революційних перетворень сучасності. За таких умов все частіше почали проявлятися різноманітні кризові явища, які охопили всі сфери суспільного життя в державі. Не залишилися без уваги і силові структури України, які зазнають кардинальніших змін. На початку формування нової незалежної держави у 1991 році було створено органи внутрішніх справ України, в тому числі й органи міліції. Останні 24 роки в країні постійно відбувалися реформи, і популярність реформування органів міліції була викликана абсолютно різними уявленнями про міліцію в новій українській державі та рецепцію радянських правоохоронних органів.

1. Початок формувакння правової культури поліцейського

Ухвалення у липні 2015 року закону України «Про Національну поліцію» ознаменувало появу не видозміненого чи оновленого, а якісно нового центрального органу виконавчої влади, на якого покладені такі завдання: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства й держави; протидія злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Основною метою діяльності поліції стало підвищення авторитету працівників поліції, довіри суспільства та викорінення корупції, яка, у свою чергу, є основним аргументом щодо недовіри поліції.

Згадаємо радянську державу, де кожен член суспільства з повагою та довірою ставився до правоохоронних органів. Саме рецепція цих цінностей має стати метою діяльності нової Національної поліції. Однак повністю копіювати правоохоронні системи будь-якої країни не є доцільним. У спадок від радянської системи Україна отримала авторитарну державоцентричну мілітаризовану модель органів внутрішніх справ (ОВС, міліції), яка характеризується жорсткою ієрархічністю, політичною заангажованістю та яка орієнтована не на служіння суспільству, а на репресивні форми соціального контролю (культура ворожого оточення й примусу) [2, с. 3]. Сучасні реформи спрямовані на подолання наслідків такого правонаступництва, приведення національних правоохоронних органів у демократичну модель європейського зразка. Головним завданням цих реформ має стати додержання принципів правової держави, верховенства права, професіоналізму, дотримання прав людини, політичного нейтралітету та законності органами Національної поліції у всіх сферах своєї діяльності.

Отримавши після розпаду Радянського Союзу заідеологізовану концепцію розвитку суспільних явищ, Україна з кожним роком все більше «намагається» позбавитися соціалістичних установок у регулюванні відносин у державі. Цей процес позитивно підкріплюється тими новаціями, які відбуваються в державі. Зокрема, створення такого нового за своєю природою центрального органу виконавчої влади, як Національна поліція, в контексті європейської інтеграції повинно стати запорукою розвитку та становлення України як дійсно демократичної держави, де є місце забезпеченню прав, свобод і законних інтересів громадян завдяки ефективному функціонуванню правової системи. Саме позиція розвитку правової системи України, яка була б побудована на основі принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю, є найефективнішою для підтримання курсу України в європейське співтовариство.

Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. На сьогодні реформування правоохоронних структур виглядає досить кардинальним, але варто більш уважно ставитися до результатів перетворень, адже неможливо скласти цілісне уявлення про зміни, дивлячись лише на нову форму й технічне оснащення. Дуже важливим є питання видозміни «старих» стереотипів про правоохоронні органи, і лише час може стати тим чинником, за допомогою якого можна буде стверджувати, що покращення відбулося. Водночас ніколи нічого не має здійснюватися довільно, без належної основи. Тому актуальним є також питання дотримання всіх організаційних і правових засад функціонування нового органу. З чого почалось оновлення системи правоохоронних органів України, зокрема Міністерства внутрішніх справ? З оголошення конкурсу, потім були проведення відбору, навчання і, насамкінець, початок служби в Національній поліції. Суттєвим фактором на всіх етапах оновлення складу правоохоронних органів є достатній рівень правової культури кандидатів на службу. Чому ж саме правова культура є ключовим фактором у формуванні нової Національної поліції?

Євроінтеграційні процеси, які нині набули широкого розповсюдження, вимагають від України дотримання чітко встановлених критеріїв у всіх сферах державного адміністрування. Так само, як і всі форми політичної, правової та організаційної діяльності, забезпечення виконання покладених на державу функцій вимагає чіткого дотримання євроінтеграційних стандартів. Система правоохоронних органів держави стає наріжним каменем у констатації недосконалості правової системи країни. Поліція – це той орган державної влади, за роботою якого постійно здійснюють моніторинг та діяльність якого регулярно критикується.

Теоретичний аналіз процесів, що впливають на формування стабільної правової системи демократичної держави на етапі її прогресивного оновлення після радянського минулого, має стати базисом для оновлення всіх державних інституцій, у тому числі органів внутрішніх справ України. Тому формування високого рівня правової культури працівників Національної поліції має стати основою для здійснення докорінної реформи правоохоронних органів України.

2.Поняття правової культури поліцейських

Правова культура сприймається як якісний правовий стан суспільства, який відображає наявність або відсутність реального верховенства права (високий або низький рівень правової культури). Це явище є віддзеркаленням правотворчої діяльності органів державної влади у суспільних відносинах. Народ, який має достатній рівень правової культури, здатен із повагою ставитися до чинних норм права та дотримуватися їх, що, у свою чергу, веде до реалізації конституційно-правового принципу верховенства права та правової держави. Якщо рівень правової культури суспільства на належному рівні, то вона втілює все прогресивне, цінне, соціально виправдане в політико-правовій сфері, сприяє вдосконаленню організації та діяльності держави, підвищенню якості та ефективності чинного права, скріпленню дисципліни, правопорядку та законності, посиленню захисту прав, свобод та юридично охоронюваних інтересів кожної особи. «Правова культура – це єдиний загальнолюдський соціальний феномен, який не схожий на інші види духовної культури. Правова культура відображає такий важливий елемент цивілізації, як регулювання суспільних відносин. В результаті у людей формується правосвідомість, у суспільстві складається режим законності, розвивається законодавство та вдосконалюється юридична практика. Як наслідок, розвивається та стверджується право як соціальна цінність. Професор С. С. Алєксєєв назвав правову культуру «юридичним багатством суспільства» [3, с. 71]. Правова культура є віддзеркаленням, зовнішнім відображенням ставлення суспільства або конкретної особи до правових цінностей у державі, зовнішнім вираженням правосвідомості. Забезпечення її належного рівня є здобутком не лише окремої держави та суспільства в цілому, а й кожного громадянина. Тому поняття правової культури варто розглядати в різних площинах, а саме як правову культуру суспільства, правову культуру окремої групи людей та правову культуру особистості.

Саме правова культура окремої особи є ядром для всієї правової системи України. Повага до інших людей, які є рівними учасниками суспільних відносин, повага до закону, знання та розуміння закону, почуття особистої відповідальності за власні вчинки, впевненість у тому, що повага прав усіх людей є гарантією поваги прав окремої особистості, внутрішня впевненість у необхідності виконувати власні зобов’язання перед державою та суспільством – це основні чинники, від яких залежить розвиток правового суспільства та демократичної держави. Без міцного «фундаменту» правова культура суспільства є нікчемною, адже у цьому випадку забезпечення її належного рівня є головним чинником формування достатнього для правової та демократичної держави рівня правової культури суспільства.

Специфіка правової культури як складової загальної культури суспільства полягає в особливій формі життєдіяльності держави та всіх її органів і посадових осіб. Іншими словами, це частина загальної культури суспільства, яка має відношення до правової системи держави та спрямовує правові процеси в ній. Правова система без правової культури не діє. Знання та глибоке розуміння ролі держави й права в житті суспільства, готовність слідувати цим знанням, співставлення своєї повсякденної поведінки з чинним правом, повага до накопичених правових цінностей – все це є характеристиками правової культури.

Правова культура поліцейських як окремої групи українського суспільства потребує детального дослідження через те, що оновлення правоохоронної системи України та видозміна органів державної влади відбуваються у світлі змін пріоритетів українського суспільства. Поліція в країні – це орган, який повинен забезпечувати та захищати права людей, підтримувати належний рівень правопорядку та публічної безпеки, тобто виконання правоохоронної функції є основою всієї його діяльності. Правова культура нової поліції України повинна стати рушійною силою для подолання пострадянського стереотипу правоохоронних органів, де останні вважалися здебільшого апаратом примусу та відстоювання інтересів держави. Поліція має стати апаратом суспільства, який проводить свою діяльність від імені держави, але лише в інтересах народу та для забезпечення таких принципів, як гуманізм, демократизм, законність і верховенство права.

3.Джерела формування правової культури

Первинним джерелом формування професійної правової культури є юридична освіта, у процесі якої людина отримує сукупність знань про правову дійсність і навички для здійснення практичної юридичної діяльності. Потім ця система професійних знань і навичок розвивається та поглиблюється в процесі здійснення професійної діяльності, придбання відповідного досвіду, в ході різних форм професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації юристів. вища фахова юридична освіта, оскільки саме її наявність даєБазисна складова процесу формування професійного правової культури можливість здійснювати практичну юридичну діяльність вищої кваліфікації [12]. Але не варто забувати про неюридичну освіту, в межах якої здійснюється початкова юридична підготовка найнижчого рівня. Така освіта також має опосередкований вплив на формування правової культури особистості зокрема та суспільства в цілому. Наприклад, осіб, які здобувають технічну освіту, навчають, яким чином можливий процес патентування винаходів, економістам роз’яснюють сутність податкової систем

Висновок

Особливостями формування правової культури поліцейських є: специфіка повсякденної службової діяльності (правозастосовної); плідна виховна робота як під час підготовки, так і на службі; величезна увага до поліцейських з боку громадськості; формування психологічної установки «суспільний інтерес має пріоритет над власним».

Список використаної літератури

  1. Чернєй В. В. Реформування ОВС: сучасний стан та перспективи / В. В. Чернєй // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 берез. 2015 р.) Ч. 1. – Київ, 2015. – C.4–7.

  2. Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ як складової правоохоронної системи та сектору безпеки та оборони України : інформац.- аналіт. матеріали до Круглого столу «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ», 16 квіт. 2015р. / Центр Разумкова. – Київ : [б.в., б.р.]. – 2015. – 56 с.

  3. Сурков К. В. Повышение правовой культуры среди юристов в судебных и правоохранительных органах России / ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2016. № 2 (73) 198 К. В. Сурков // Право и безопасность. – 2011. – № 1 (38). – С. 71–73.

  4. Сливка С. С. Професійна культура працівника міліції : монографія / С. С. Сливка. – Львів : Вільна Україна, 1995. – 95 с.

  5. Теория государства и права : учеб. пособие : конспект лекций в схемах и определениях / под ред. Л. В. Смирнова. – М. : Книж. мир, 2004. – 309 с.

  6. Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової культури України [Електронний ресурс] / Г. Попадинець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 782 : Юридичні науки. – 2014. – С. 123–128. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/25.pdf.

  7. Козюбра М. Право як явище культури / М. Козюбра // Право та культура: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 трав. 1997 р. – Київ : МП «Леся», 1997. – С. 28–30.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас