Ім'я файлу: REFERATR.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 30.03.2022
скачати

Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж Національного університету “Львівська Політехніка”

Відділення

“Інженерно-економічне”

Реферат

На тему

Обсяг і норми приймально-здавальних випробовувань під час введення в експлуатацію електричних машин.

Виконав

Студент групи 41-АП

Луців Юрій

Львів 2022

НОРМИ І ОБСЯГ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів Таблиця 1. Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори (далі - трансформатори) Найменування перевірки Вид перевірки Перелік питань та обладнання, які підлягають перевірці, та нормативне значення параметрів контролю Вказівки 1 2 3 4 1. Обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів Види та обсяг вимірювань і випробувань силових трансформаторів, автотрансформаторів та масляних реакторів загального призначення повинні відповідати вказівкам, зазначеним в таблиці 1 додатка 2 до цих Правил 2. Визначення умов увімкнення трансформатора К Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт з повною або частковою заміною обмоток чи ізоляції, підлягають сушінню незалежно від результатів вимірювання. Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт без заміни обмоток чи ізоляції, можуть бути увімкнені в роботу без підсушування чи сушіння, якщо показники масла й ізоляції обмоток відповідають вимогам, наведеним у таблиці 2 Обсяг вимірювань і випробувань трансформаторів під час їх здавання на капітальний ремонт і після його завершення приймають згідно з пунктами 3-6, 9-19, 20, 21 цієї таблиці; додатково, у разі заміни обмоток трансформаторів, виконують визначення групи з’єднань, додатка 2 до цих Правил, а також за дотримання умов перебування активної частини у повітрі. Тривалість робіт, пов'язаних з розгерметизацією бака, повинна бути не більше ніж: для трансформаторів на напругу до 35 кВ - 48 год. при відносній вологості до 75 % і 32 год. при відносній вологості до 85 %; для трансформаторів на напругу 110 кВ і більше - 16 год. при відносній вологості до 75 % і 10 год. при відносній вологості до 85 %. Якщо час огляду трансформатора перевищує вказаний, але не більше ніж у 2 рази, то має бути проведене контрольне підсушування трансформатора трансформації за ГОСТ 3484.1-88 та випробування підвищеною напругою за ГОСТ 1516.3-96 3. Вимірювання опору ізоляції: а) обмоток К, П, М Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмоток маслонаповнених трансформаторів, які вводяться до експлуатації, регламентуються вимогами документації підприємствавиробника. Значення опору ізоляції обмоток трансформаторів, які вводяться в експлуатацію після капітального ремонту, повинні бути не меншими ніж 50 % від значень, отриманих під час приймально-здавальних випробувань або паспортних, а для трансформаторів на напругу до 35 кВ потужністю до 10 МВ•А значення R60 має бути не меншим ніж значення, наведені у таблиці 4 додатка 2 до цих Правил. Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмотки сухих трансформаторів, які вводяться до експлуатації, за Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В за схемами, наведеними в таблиці 3 додатка 2 до цих Правил. Вимірювання опору ізоляції обмоток рекомендується виконувати за температури ізоляції: для трансформаторів на напругу 110 кВ - 150 кВ - не нижчої ніж 10°С, а для трансформаторів на напругу до 35 кВ - за температури не нижчої ніж 5°С. Методика перерахунку R60, виміряного після капітального ремонту, за температури t1 до значення R60, виміряного під час приймальноздавальних випробувань за температури t2, LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info температури від 10°С до 30°С мають бути не нижчими: для обмоток з номінальною напругою до 1 кВ - 100 МОм, 6 кВ - 300 МОм; понад 6 кВ - 500 МОм. Під час експлуатації значення опору ізоляції не нормується, але воно повинно враховуватися під час комплексного розгляду результатів усіх вимірювань ізоляції та порівнюватися з раніше одержаними параметрами. наведена в додатку Д СОУ-Н ЕЕ 20.302 б) ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок К, П Опір ізоляції має бути не меншим ніж 0,5 МОм Вимірювання проводиться за необхідності, у разі огляду або ремонту активної частини, мегаомметром на напругу 1000 В або 2500 В 4. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат К,М Для трансформаторів, які вводяться в експлуатацію після капітального ремонту, отримані значення tgδ ізоляції, з урахуванням впливу tgδ масла, не повинні відрізнятися більше ніж на 50 % від значень, отриманих під час приймальноздавальних випробувань або паспортних даних. Значення tgδ, які виміряні за температури ізоляції 20°С та вище, менші ніж 1%, вважають задовільними (без порівняння з паспортними). Під час експлуатації значення tgδ не нормується, але його необхідно враховувати під час комплексного розгляду результатів усіх вимірювань ізоляції і порівнювати із раніше одержаними Під час експлуатації вимірювання tgδ проводять в трансформаторах на напругу 110 кВ і вище. Вимірювання проводиться за схемами, наведеними в таблиці 3 додатка 2 до цих Правил. Вимірювання tgδ рекомендується виконувати за температури ізоляції не нижчої ніж 10°С. Методика перерахунку tgδ, виміряного після капітального ремонту за температури t1, до значення tgδ, виміряного під час приймальноздавальних випробувань за температури t2,наведена в додатку Д СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 5. Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти Під час ремонту з повною заміною обмоток усіх типів трансформаторів випробування підвищеною напругою обов’язкове. Значення Під час капітальних ремонтів без заміни обмоток та ізоляції випробування ізоляції обмоток разом із вводами LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info 50 Гц випробної напруги повинно дорівнювати встановленому підприємством-виробником. Під час ремонту з частковою заміною ізоляції або під час реконструкції значення випробної напруги повинно дорівнювати 0,9 від встановленого підприємствомвиробником. Випробування ізоляції обмоток під час експлуатації проводять згідно з інструкціями підприємствавиробника. Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв. маслонаповнених трансформаторів не обов’язкове. Випробування ізоляції сухих трансформаторів проводиться обов’язково. Значення випробної напруги приймається згідно з даними таблиці 5 додатка 2 до цих Правил 6. Вимірювання опору обмоток постійному струму К, М Допускається відхилення виміряного значення опору обмоток трифазних трансформаторів в межах 2%, а для однофазних трансформаторів - не більше ніж 5% від значення опору, отриманого на відповідних відгалуженнях інших фаз, або паспортних значень опору за однакових температур, якщо немає особливих вказівок підприємства-виробника Вимірювання проводиться на всіх відгалуженнях, якщо в паспорті підприємствавиробника немає інших вказівок 7. Перевірка коефіцієнта трансформації К Допускається відхилення виміряного значення в межах 2% від значень, отриманих на відповідних відгалуженнях інших фаз, або від вихідних даних. Крім того, для трансформаторів з РПН різниця коефіцієнтів трансформації не повинна бути більшою від значення ступеня регулювання Перевірка проводиться на всіх відгалуженнях перемикального пристрою 8. Перевірка групи з'єднань обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів К Група з’єднань повинна відповідати зазначеній в паспорті трансформатора, а полярність виводів - позначенням на кришці трансформатора Перевірка проводиться під час ремонту з частковою або повною заміною обмоток 9. Вимірювання значення сили струму і втрат неробочого ходу К В експлуатації значення втрат НХ не нормується. Силу струму НХ вимірюють за зниженої напруги. Значення Вимірювання під час експлуатації проводять під час комплексних випробувань за зниженої напруги сили струму НХ не нормується. Вимірювання проводяться у трансформаторах потужністю 1000 кВ⋅А і більше трансформатора. Значення сили струму і втрат НХ вимірюють за схемами, за якими їх вимірювали на підприємстві-виробнику 10. Перевірка роботи перемикальних пристроїв типів РПН і ПБЗ К, П Контроль справності перемикальних пристроїв проводять згідно з типовими інструкціями або інструкціями підприємства-виробника 11. Випробування бака на щільність К Після монтажу та ремонту трансформаторів випробування баків на щільність проводять тиском згідно з ГОСТ 3484.5- 88, інструкціями підприємствавиробника та керівними документами на ремонт трансформаторів. Трансформатори без розширника і герметизовані на маслощільність не випробуються Випробування проводиться тиском стовпа масла, висота якого над рівнем заповненого розширника приймається 0,6 м; для баків хвилястих і з пластинчатими радіаторами - 0,3 м. Тривалість випробування - не менше ніж 3 годин за температури масла не нижче ніж 10°C 12. Перевірка пристроїв охолодження К Пристрої охолодження повинні бути справними і відповідати вимогам інструкцій підприємства-виробника Перевірка проводиться відповідно до типових інструкцій і інструкцій підприємства-виробника 13. Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища К, М Перевірку повітроосушувача, установок азотного і плівкового захистів масла, термосифонного або абсорбційного фільтра під час капітального ремонту проводять згідно з інструкціями підприємствавиробника Індикаторний силікагель повинен мати рівномірне блакитне забарвлення зерен. Зміна кольору зерен силікагелю на рожевий свідчить про його зволоження 14. Фазування трансформаторів К Чергування фаз повинно збігатися Фазування проводиться після капітального ремонту, а також після змін у первинних колах 15. Випробування трансформаторного масла а) з бака трансформатора К, П, М Масло випробується за показниками, наведеними в пунктах 1-5 таблиці 6 додатка 2 до цих Правил. Вимірювання tgδ масла проводиться у трансформаторах, які мають підвищене значення tgδ ізоляції. Масло з трансформаторів з плівковим захистом повинно додатково випробуватися: за показниками, наведеними в пунктах 7 та 8 таблиці 6 додатка 2 до цих Правил, з азотним захистом - за показниками таблиці 6 додатка 2 до цих Правил Випробування проводяться: після капітальних ремонтів трансформаторів; у силових трансформаторів потужністю більше 630 кВА на напругу 6 кВ - 35 кВ - не рідше одного разу на 3 роки, а трансформаторів, що працюють без термосифонних фільтрів, - не рідше ніж один раз на 2 роки; у силових трансформаторів на напругу 110 кВ і вище - один раз на 3 роки та після спрацьовування газового реле на сигнал. У трансформаторів потужністю до 630 кВ•А проба масла не відбирається. У разі незадовільних характеристик ізоляції здійснюються роботи з відновлення ізоляції, заміни масла та силікагелю у термосифонних фільтрах. У трансформаторах на напругу 110 кВ і вище, а також у трансформаторах з пристроєм РПН проводиться хроматографічний аналіз розчинених у маслі газів. Контроль проводиться згідно з СОУ-Н ЕЕ 46.302 та СОУ-Н ЕЕ 46.501. Випробування проводиться після певної кількості перемикань, зазначених в інструкції з експлуатації даного перемикача, але не рідше ніж один раз на рік б) з бака контактора РПН (відокремленого від масла трансформатора) К, П, М Масло слід замінювати: коли значення пробивної напруги нижче ніж: 25 кВ у контакторах з ізоляцією на напругу 10 кВ; 30 кВ - з ізоляцією на напругу 35 кВ, 35 кВ - з ізоляцією на напругу 110 кВ; якщо в маслі виявлена вода (визначення якісне) або механічні домішки (визначення візуальне) 16. Вимірювання значення опору К, М Значення опору КЗ (Zк) вимірюється перед першим Під час експлуатації вимірювання проводять LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info короткого замикання (КЗ) увімкненням та після капітального ремонту трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, потужністю 63 МВ•А і вище. Значення Zк приймають за базове. Значення Zк не повинно відрізнятися більше ніж на 3% від базового або на 5% від вирахуваного за паспортом на однакових відгалуженнях обмоток, якщо інші значення не вказані в документації підприємствавиробника після протікання через обмотки трансформатора струму КЗ силою 70 % і більше від допустимого за стандартами і ТУ, а також під час комплексного визначення необхідності капітального ремонту 17. Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом на номінальну напругу К У процесі 3-5-разового увімкнення трансформатора на номінальну напругу і витримки під напругою протягом часу не менше ніж 30 хв. не повинно бути явищ, що свідчать про незадовільний стан трансформатора Трансформатори, змонтовані за схемою блока з генератором, рекомендується вмикати в мережу з підняттям напруги від нуля 18. Випробування вводів К, М Проводиться відповідно до таблиці 9 додатка 1 до цих Правил 19. Перевірка вбудованих трансформаторів струму (ТС) К, М Проводиться відповідно до пункту 1, підпункту "б" пункту 3 і пункту 4 таблиці 20 додатка 1 до цих Правил 20. Перевірка дії допоміжних елементів К, П, М Перевірку засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища, дії газового і захисного реле РПН, стрілкового маслопокажчика, запобіжного і відсічного клапанів, термоперетворювачів опору проводять згідно з інструкціями підприємствавиробника 21. Оцінювання вологості твердої ізоляції К, М Оцінювання вологості проводять для трансформаторів на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ•А і більше. При цьому необхідно також враховувати вказівки пункту 8. 16 СОУ-Н ЕЕ 20.302 22. Перевірка запобіжних пристроїв К Перевірку запобіжного і відсічного клапанів, а також запобіжної (вихлопної) труби проводять згідно з LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info інструкціями підприємствавиробника __________ Примітки: К - для: трансформаторів на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ•А і більше, головних трансформаторів електростанцій та підстанцій,основних трансформаторів власних потреб електростанцій і реакторів - перший раз не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію, а надалі - залежно від стану цього обладнання згідно з рішенням технічного керівника споживача; решти трансформаторів і реакторів - відповідно до місцевих інструкцій та залежно від терміну експлуатації. П - для: трансформаторів і автотрансформаторів з РПН - щорічно. Позачергові випробування пристроїв РПН проводять після кількості перемикань, яка встановлена інструкцією підприємства-виробника; трансформаторів без РПН, реакторів, головних трансформаторів електростанцій і підстанцій, основних і резервних трансформаторів власних потреб - один раз на 3 роки; трансформаторів, які експлуатуються в зонах підвищеного забруднення, - згідно з місцевими інструкціями; системи охолодження типів Д, ДЦ і Ц - щорічно; решти трансформаторів - не рідше одного разу на 6 років. М - проводиться у терміни, установлені системою ТОР. Випробування трансформаторного масла слід проводити відповідно до вказівок, наведених у пункті 15 цієї таблиці. 1. Випробування за пунктами 4, 7 - 9, 12, 16, 18, 20-22 цієї таблиці не обов’язкові для трансформаторів потужністю до 1000 кВ⋅А. 2. Випробування за пунктами 2, 4, 9 - 13, 15, 16, 18-22 цієї таблиці для сухих трансформаторів усіх потужностей не проводяться. 3. Вимірювання опору ізоляції та tgδ повинні проводитися за однакової температури або приводитися до однієї температури. Значення tgδ, виміряні за температури ізоляції 20°С і вище, які не перевищують 1%, вважаються задовільними, і їх перерахунок до вихідної температури не вимагається. Таблиця 2. Напівпровідникові перетворювачі (далі - перетворювачі) Найменування перевірки Вид перевірки Нормативне значення Вказівки 1 2 3 4 1. Вимірювання опору ізоляції струмовідних частин К, М Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 5 МОм Проводяться в холодному стані і за незаповненої системи охолодження для силової частини мегаомметром на напругу 2500 В, для кіл вторинної комутації - мегаомметром на напругу 1000 В. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з роз’ємів 2. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц ізоляції струмовідних частин відносно корпусу та кіл, не пов’язаних між собою К, М Значення випробної напруги наведені в таблиці 7 додатка 2 до цих Правил. Тривалість випробування 1 хв. Силові кола змінної і постійної напруг на період випробування повинні бути електрично з’єднані. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з роз’ємів 3. Перевірка режимів роботи силових напівпровідникових приладів: а) вимірювання значення опору «анод-катод» на всіх тиристорах (перевірка відсутності пробою) К, П, М Відхилення від середньоариф-метичного значення опору не більше ніж на 10% Вимірюється омметром LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info б) перевірка відсутності обриву у вентилях (вимірювання прямого і зворотного падіння напруги на вентилях) К, М Значення падіння напруги на вентилях повинно бути в межах даних, вказаних підприємством-виробником Вимірюється вольтметром або осцилографом за умови граничного значення сили струму перетворювача в) перевірка цілісності плавких вставок запобіжників К, М Значення опору не нормується Вимірюється омметром г) вимірювання розподілення струмів між паралельними вітками тиристорів або вентилів К, П, М Відхилення від середньоарифметичного значення сили струму не більше ніж на 10% Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму ґ) вимірювання розподілення напруги між послідовно включеними тиристорами і вентилями К, П, М Відхилення від середньоарифметичного значення напруги не більше ніж на 20% Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму д) вимірювання розподілення струмів між паралельно увімкненими перетворювачами К, П, М Відхилення від середнього розрахункового значення струму через перетворювач не більше ніж на 10% Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму е) вимірювання розподілення струмів між гілками однойменних плечей паралельно ввімкнених перетворювачів К, П, М Відхилення від середнього розрахункового значення струму гілки однойменних плечей не більше ніж на 20% Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним значенням сили струму 4. Перевірка трансформаторів агрегату (крім вимірювання опору обмоток) К, М Проводиться відповідно до пунктів 2-19 таблиці 1 цього додатка та інструкцій підприємств-виробників 5. Вимірювання значення опору обмоток агрегату трансформатора (випрямного, К Допускається відхилення від початкових даних у межах ±5% Показники вимірювань повинні бути приведені до температури вихідних даних послідовного та ін.) 6. Перевірка системи керування тиристорами К, П, М Діапазон регулювання випрямленої напруги повинен відповідати вимогам підприємствавиробника Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємствавиробника 7. Перевірка системи охолодження тиристорів і вентилів К, П, М Виконуються гідравлічні випробування підвищеним тиском води. Значення тиску та час випробування повинні відповідати нормам підприємства-виробника Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємствавиробника 8. Знімання робочих регулювальних та динамічних характеристик К Відхилення від заданих характеристик повинні залишатися в межах, установлених підприємством-виробником Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченими інструкціями підприємствавиробника 9. Перевірка температури силових тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювача К, М Значення температури не повинно перевищувати допустимі значення згідно з вимогами підприємствавиробника Перевірку рекомендується виконувати за допомогою тепловізора 10. Перевірка захисту агрегатів на напругу до 1 кВ К, П, М Проводиться відповідно до пункту 3 таблиці 27 цього додатка __________ Примітка. К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР. Таблиця 3. Силові конденсатори Найменування перевірки Вид перевірки Нормативне значення Вказівки 1 2 3 4 1. Зовнішній огляд К, П Перевіряється відсутність течі просочувальної рідини, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу З експлуатації знімаються конденсатори, що мають краплинну течу, яку не можна усунути, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу 2. Вимірювання опору ізоляції К Значення опору ізоляції між виводами і корпусом конденсатора не нормується, але воно має бути не меншим ніж 100 МОм. Вимірювання опору ізоляції ізолюючих фарфорових підставок конденсаторів Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В LICASOFT © Закон и Норматив http://www.zakon-i-normativ.info проводиться відповідно до пункту 2 таблиці 8 цього додатка 3. Вимірювання значення ємності конденсатора К, М Допускається відхилення значення ємності від вихідних даних: не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 10 % для косинусних конденсаторів; не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 15 % для конденсаторів поздовжньої компенсації; не більше ніж на плюс 5 % та не менше ніж на мінус 5 % для конденсаторів зв’язку та конденсаторів - подільників напруги, якщо інші значення не вказані в документації підприємствавиробника 4. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц К Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою, значення випробної напруги та тривалість її прикладання визначають за інструкціями підприємства-виробника Випробування відносно корпусу проводиться при перемкнутих виводах конденсатора. Випробування конденсаторів відносно корпусу, що мають один вивід, з’єднаний з корпусом, не проводяться 5. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tgδ К Виміряні значення tgδ не повинні перевищувати 0,8 % за температури 20°С. Якщо виміри проведені за температури, яка відрізняється від 20°С, необхідно застосовувати коефіцієнт перерахунку, що дорівнює 0,3 % на 1°С Вимірювання проводяться на конденсаторах зв’язку, відбору потужності та конденсаторах для подільників напруги 6. Випробування батареї конденсаторів К Випробування проводять трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значення сили струму кожної з фаз Значення сили струму в різних фазах не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 5% __________ Примітки: 1. К, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР. 2. Вимірювання проводяться для: косинусних конденсаторів під час капітального ремонту, але не рідше ніж один раз на 8 років, якщо інше не передбачене інструкцією підприємствавиробни
скачати

© Усі права захищені
написати до нас