1   2
Ім'я файлу: 222.docx
Розширення: docx
Розмір: 80кб.
Дата: 15.12.2020
Тема: «Методика изучения и оценка основных показателей естественного движения населения, показателей младенческой смертности»

Задание 1. Заполнение врачебного свидетельства о смерти.
Цель задания: продемонстрировать навыки заполнения врачебного свидетельства о смерти.
Задание 1. Ознакомиться с приказами Министерства здравоохранения Украины от 29.03.2006 г. № 179, от 25.10.2006 г. № 545, от 17.01.1995 г. № 6 (п.п. 1.1-1.5, 1.7-1.12, 1.25, 1.27,1.32, 1.34) определяющими порядок ведения медицинской документации, которая удостоверяет случаи рождения и смерти, а также приказом Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства здравоохранения Украины от 25.10.2011 г. № 102/685/692. В загруженных из интернета своих копиях нормативно-правовых документов подчеркнуть наиболее важные положения.

Решение ситуационной задачи представить в виде заполненного бланка врачебного свидетельства о смерти.

Диагнозы заболеваний и патологических состояний, которые обусловили причины смерти зашифровать при помощи Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровем 10-го пересмотра (ВОЗ, 1988 р.).
Условия заданий:
Вариант 1.

Чоловік, 46 років, доставлений до лікарні бригадою швидкої медичної допомоги, помер від шлункової кровотечі. Під час розтину встановлено злоякісне новоутворення шлунку ІІІ стадії.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у сфері яких перебуває заклад

_________________________________________________

Найменування та місцезнаходження закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення _________________________________________________
Ідентифікаційний под. ЄДРПОУ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування та місцезнаходження закладу, або П.І.Б., серія та номер ліцензії, номер договору з головним розпорядником бюджетних коштів ФОП

______________________________________________________

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для ФОП

_____________________________________________

106/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
08.08.2006 № 545
Лікарське свідоцтво про смерть № 21

(остаточне, попереднє, замість попереднього №____, замість остаточного №____)

(видається для реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану)
“23 листопада 2020 р.

(дата видачі)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові померлого

Іванов Ілля Федорович

 1. С тать: чол. - 1, жін. - 2 (підкреслити).

 2. Д ата народження: рік 1974 місяць січень число 21

 3. Дата смерті: рік 2020 місяць листопад число 23

 4. Д ля дітей, які померли у віці від 6 днів до 1 місяця:

доношений – 1, недоношений – 2 (підкреслити).

 1. Для дітей, які померли у віці від 6 днів до 1 року:

а ) маса (вага) при народженні _______________ г,

б ) зріст при народженні ______________ см.

 1. Місце проживання померлого:

Д ержава Україна , республіка, область Дніпропетровська

район Дніпроч місто, смт – 1, селище – 2 (підкреслити) _________________________.

вул. Лермонтова , буд. 21, кв. 12

 1. Місце смерті:

а) держава Україна , республіка, область Дніпропетровська обл.

район Дніпро_ , населений пункт м. Дніпро.б) смерть настала: у стаціонарі – 1, вдома – 2, в іншому місці – 3 (підкреслити)

У стаціонарі.

(вписати, де)

--------------------------------------------------------------лініявідрізу-----------------------------------------------------------
Довідкапро причинусмерті

(до форми № 106/о № 231 видається для поховання)


 1. Прізвище, ім’я, по батькові померлого Іванов Ілля Федорович

 2. Вік померлого 46 років 3. Дата смерті “23” листопада 2020 р.

(число, місяць, рік)

4. Причина смерті : злоякісне новоутворення шлунку ІІІ стадії.
(основна причина смерті)
Прізвище, ім’я, по батькові лікаря, який видав довідку Максимов Андрій Іванович.

“22” листопада 2020р. М.П. Максимов

(дата видачі) (підпис лікаря)

9 . Смерть настала внаслідок: захворювання – 1, неуточненої причини смерті – 2, нещасного випадку поза виробництвом – 3, нещасного випадку у зв’язку з виробництвом – 4, навмисного самоушкодження – 5, нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження – 6, випадків ушкодження з невизначеним наміром – 7, ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій – 8, ускладнення внаслідок терапевтичної та хірургічної допомоги – 9, віддалених наслідків зовнішніх причин захворюваності та смертності – 10 (підкреслити).10. Причина смерті встановлена: лікарем, який тільки встановив смерть - 1, лікарем, який лікував померлого – 2,

патологоанатомом – 3, судово-медичним експертом – 4 (підкреслити)

11. Я, лікар __Максимов Андрій Іванович

(прізвище, ім’я, по батькові)

п осада лікар судмедексперт Дніпровської лікарні № 2,

засвідчую, що на підставі: огляду трупа – 1, записів лікаря в медичній документації – 2, попереднього нагляду за

хворим – 3, розтину – 4 (підкреслити) мною визначена послідовність патологічних процесів (станів), які призвели

до смерті, та встановлена така причина смерті: злоякісне новоутворення шлунку ІІІ стадії.
I . Хвороба (патологічні стани), що призвела до смерті:

а)злоякісне новоутворення шлунку ІІІ стадії.
Шлункова кровотеча

б ) __________________________________________________________

в ) __________________________________________________________
г) __________________________________________________________

Приблизний час між початком захворювання і смертю три роки.

(б, в, г – захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті; основна причина смерті вказується в останню чергу)

ІІ. Інші суттєві стани (конкуруючі, поєднані, фонові, підкреслити), які сприяли смерті, але не пов’язані із захворюванням чи його ускладненням, яке безпосередньо є причиною смерті гострий мыокардит.

У разі смерті жінок під час вагітності або після пологів у період до одного року зазначити тиждень вагітності ________ , день післяпологового періоду ________, тиждень після пологів __________

12. У випадках смерті від травми, отруєння та дії зовнішніх чинників:

а) дата травми (отруєння): рік ___________, місяць ______________, число __________;

б ) місце й обставини, при яких відбулася травма (отруєння) _________________________________________

13. Якщо померлий (а) відноситься до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначити категорію ________________, серію ______________ посвідчення (вписати).

Підпис лікаря, який заповнив свідоцтво Максимов.

М.П.

Іванова Марія Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові одержувача) (підпис )

“25” листопад 2020 р.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Для шифрування діагнозів можливо використання онлайн МКБ-10 за посиланнями:

https://mkb10.su/ https://mkb-10.com/ http://www.ciet.kiev.ua/about.php?id=54

Шифрування хвороби (патологічного стану) безпосередньої причини смерті:

Діагноз: злоякісне новоутворення шлунку ІІІ стадії.
код хвороби згідно з рубриками МКХ-10: C-16.
номер та назва класу хвороб за МКХ-10:C-16.2

Підпис викладача ________________
Задание 2. Вычисление показателей естественного движения населения
Цель задания: Усвоить методику вычисления и оценки показателей естественного движения населения.
Условия заданий:


Демографические данные

(абсолютные числа)

Вариант 1.

Область А.

Вариант 2

Область Б.

Численность населения

1199000

2736000

Число родившихся за год

11141

19252

Число умерших за год

20737

47067

Число умерших от отдельных заболеваний:болезни системы кровообращения

9300

17389

Новообразования

2232

45118

травмы, отравления

1416

2404

болезни органов дыхания

1218

2968Выполнение задания по варианту 1
Общей показатель рождаемости
1. Расчет общего показателя рождаемости =

Количество детей которые родились живыми за год


=

-------------------------------------------------------------------------

х

1000

=Численность населения


= 11141:1199000х1000 = 9,29

(единица измерения)
NB!!! При наличии справочных базовых показателей, с которыми можно сравнить полученный результат, необходимо рассчитывать и показатели наглядности!!!
2.Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.
3. Анализ результатов:

- количественный анализ полученных показателей (увеличение, уменьшение):
Число родившихся за год, меньше чем число умерших.
- качественная оценка полученных результатов (ухудшение или улучшение ситуации):
На данном этапе ситуация на одном уровне.

4. Факторы, которые отрицательно повлияли на полученный результат (ухудшают показатель):

Увеличилось количество умерших от болезней систем кровообращения.

5. Написать 2-3 организационных мероприятия для медицинских работников (семейных врачей) по улучшению ситуации:

1. Проводить розьяснительную работу среди пациентов о пользе закалки организма.

2. Проводить работу с пациентами по поводу вреда самолечения и оперативности обращения к врачу.
Общий показатель смертности
1. Расчет общего показателя смертности =

Число умерших за год


=

--------------------------------------

х

1000

=
Численность населения= 20737:1199000х1000 = 17.29 _________________

(единица измерения)
2.Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.
3. Анализ результатов:

- количественный анализ:
Общий показатель смертности увендличился.
- качественная оценка полученных результатов (ухудшение или улучшение ситуации):
Показатель смертности выше показателя рождаемости.


 1. Факторы, которые отрицательно повлияли на полученный результат (ухудшают показатель):

Увеличился уровень смертности от болезней связанных с новообразованиями.

5. Написать 2-3 организационных мероприятия для медицинских работников (врачей, руководителей) по улучшению ситуации:
1.Семейным врачам проводить беседы со своими пациентами о пользе закаливания организма.
2. Проводить беседы о вреде самолечения.


Уровень смертности от отдельных заболеваний(привести пример расчета одного показателя):
Написать название показателя: болезни системы кровообращения.
= Число умерших от отдельного заболевания х 1000=

Среднегодовая численность населения
= 9300:1199000х1000 = 7.75

(единица измерения)
Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.


Структура причин смертности от отдельных заболеваний (привести пример расчета трех показателей):
1). Удельный вес умерших от заболевания болезни системы кровообращения =

(вписать заболевание)
= Число умерших от заболевания х 100=

Общее число умерших за год
= 9300:20737х100 = 44.84

2). Удельный вес умерших от заболевания Новообразования=

(вписать заболевание)
= Число умерших от заболевания х 100=

Общее число умерших за год
= 2232:20737х100 = 10.7 _________________

(единица измерения)
3). Удельный вес умерших от заболевания травмы и отравления =

(вписать)
= Число умерших от заболевания х 100=

Общее число умерших за год
= 1416:20737х100 = 6. _________________

(единица измерения)
Статистическая суть показателей (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.

Естественный прирост населения =
=показатель рождаемости - показатель смертности =11141-20737= -9596

(единица измерения)

Выявленная социально-медицинская проблема:
1.Несвоевременное обращение к врачам.
2. Занятие самолечением.
3.Влияние экологических факторов.


План мероприятий по устранению выявленных недостатков и улучшению состояния здоровье и медицинского обслуживания населения:

Необходимо составить план проведения бесед с пацментами о вреде самолечения и необходимости своевременного обращения в медицинские цчреждения.

Подпись преподавателя _________________

Задание 3. Определение показателей смертности детей по периодам I-го года жизни человека.
Цель задания: Научиться определять названия показателей смертности детей в соответствующих периодах I-го года жизни человека.
Периоды жизни человека (от зачатия до конца I-го года жизни)

1 – Антенатальный (внутриутробный) период (от момента зачатия до рождения)

2 – Фаза эмбрионального развития

3 – Фаза фетального развития

4 – Ранний фетальный период

5 - Поздний фетальный период

7 - Интранатальный период (роды)

8 - Неонатальный период (новорожденный)

9 - Ранний неонатальный период

10 - Поздний неонатальный период

11 - Перинатальный период

12 - Постнеонатальный период

13 - Младенческий период (от рождения до 1-го года)

Условия заданий:

Вариант 1.

Под наблюдением детской поликлиники находятся 3243 ребенка. Из них детей до года жизни 1579. На первом месяце жизни умерло 97 детей, в том числе 5 детей умерли во время родов, 24 на протяжении первых 3 дней и 12 детей на 6 дня жизни. Определите число детей, умерших в перинатальном периоде. На схеме периодов жизни ребенка I-го года необходимо отметить маркером диапазон, в котором наступила смерть детей.

Вариант 2.

В городе М. в 2012 году родилось 542 ребенка. Из них родились мертвыми 9 детей (5 детей умерли в антенатальном периоде). Общее количество детей, которые умерли на первом году жизни – 25 человек, в ранний неонатальный период – 7 человек, в поздний неонатальный период – 7 человек. Определите число детей, которые умерли в постнатальном периоде. На схеме периодов жизни ребенка I-го года необходимо отметить маркером диапазон, в котором наступила смерть детей.
Выполнение задания по варианту 1
Число детей, умерших в младенческом периоде =25 человек.
Рисунок. Показатели смертности в соответствующих периодах I-го года жизни человека


Перинатальный период12 22

Зачатие недель недели


Роды

28 38-40

недель недель7 28 1

суток суток год

Фаза эмбрио- нального развития


Фа

фета

разза

льного

витияИ

Н

Т

Р

А

Н

А

Т

А

Л

Ь

Н

Ы

Й

Ранний

Поздний


Постнео-натальный

период

Ранний


Поздний

Антенатальный период


Неонатальный периодПодпись преподавателя _________________
Задание 4. Вычисление показателей смертности детей I-го года жизни.
Цель задания: Овладеть методикой вычисления и оценки показателей смертности детей I-го года жизни.

Условия заданий:


Демографические данные

(абсолютные числа)

Вариант 1.

Область А.

Вариант 2

Область Б.

Среднегодовая численность населения, тыс.

1199,0

2736,0

Число родившихся детей живими:

в прошедшем году

11407

19564
в текущем году

11141

19252

Число родившихся детей мертвими

218

456

Умерло детей в возрасте до 1 года

из поколения прошедшего года

68

96

из поколения текущего года

111

183

Умерло детей в возрасте до 1 месяца

88

159

Умерло детей возраста до 1 недели

70

141

Число умерших

в возрасте

до 1 года

от отдельных причин:

состояния, которые возникли в перинатальном периоде

80

135

врожденные пороки развития

55

90болезни органов дыхания

8

9


Выполнение задания по варианту 1.
Смертность детей в возрасте до 1 года
Расчет показателя смертности детей в возрасте до 1 года =
= Количество умерших в возрасте до 1 года из поколения текущего года ×1000

Количество детей, родившихся живыми в текущем году
+
Количество умерших возрастом до 1 года из поколения прошлого года ×1000

Количество детей, родившихся живыми в прошлом году
= ( 111х1000) + ( 68х1000) = 111000 + 68 000=179 000

(единица измерения)
Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.
Расчет показателя ранней неонатальной смертности =
= Количество детей, умерших в течение первых 7 дней жизни (168 час.) ×1000 =

Количество детей, родившихся живыми в текущем году
= 70:11141х1000 = 6.28

(единица измерения)

Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.

Расчет показателя перинатальной смертности =

= Число детей, родившихся мертвыми + Число детей, умерших в первых 7 дней жизни ×1000 =

Число детей, родившихся живыми и мертвыми
= 218+70:11141х1000 = 25.85

(единица измерения)

Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.
Расчет показателя смертности новорожденных от болезней органов дыхания_
= Число детей в возрасте до 1 года, умерших от заболевания …………… ×1000 =

Число детей, родившихся живыми
= 8:11141х1000 = 0.71

(единица измерения)
Статистическая суть показателя (подчеркнуть):относительная или средняя величина, показатель интенсивный, экстенсивный, соотношения, наглядности или средняя арифметическая величина.
Расчет удельного веса неонатальной смертности в общей смертности новорожденных=

= Число детей, умерших в первых 28 дней жизни ×100 =

Число детей, умерших на 1 году жизни
= 88:111х100 = 79%

(единица измерения)
Анализ результатов:

- количественный анализ:
79% процентов детей, которые умерли в 1 месяц жизни.
- качественная оценка:
Смертность детей в первый месяц жизни превышает 70%.
Факторы, которые ухудшили показатели:
Все врожденные заболевания проявляются в течении месяца.
Написать 2-3 организационных мероприятий для медицинских работников (врачей) по устранению недостатков и улучшению ситуации:
1. Качественное проведение внутриутробного обследования плода.
2. Проведение обследования новорожденного.

3.Контроль здоровья новорожденного.


Подпись преподавателя _________________

7

ПРОТОКОЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7 от ___.___. 202__ года
Тема: «Продвижение здоровья. Виды, формы и методы. Коммуникация

и социальная мобилизация в интересах здоровья. Пресс-релизы и

связь со средствами массовой информации»

Задание 1. Апробация и обсуждение подготовленных средств для санитарного просвещения населения на заседании лекторской группы.
Цель задания: Освоить методику разработки и презентации отдельных способов ведения устной и печатной пропаганды медицинских знаний.
Порядок выполнения задания:

Занятие проходит в форме заседания лекторской группы, на котором каждый студент представляет презентацию подготовленной работы по санитарному просвещению населения по теме, утвержденной преподавателем. Каждый студент демонстрирует умение отвечать на вопросы аудитории и участвует в обсуждении выполненной работы другими студентами.

Студенческая работа оформляется в виде презентации в формате PowerPoint.

В структуре презентации должны быть: титульная страница с указанием темы лекции, аудитории слушателей и направления санитарного просвещения, план работы (вступление, основная часть, заключение), тезисное изложение материала с обоснованием социально-медицинской значимости отдельных болезней и проблем для формирования здорового образа жизни населения и ссылками на литературу, список использованной литературы и интернет-ресурсов.

Общая тема - «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний». Для выбора конкрктной темы можно ориентирроваться на предлагаемый перечен.
Примерный перечень актуальных проблем по санитарному просвещению


 1. Наследственность и здоровье.

 2. Способ жизни и болезни системы кровообращения.

 3. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

 4. Табакокурение и его влияние на здоровье.

 5. Алкоголизм и его последствия.

 6. Проблема наркомании.

 7. Проблема компьютерной зависимости.

 8. Проблема ожирения

 9. Здоровый образ жизни: Рациональное питание.

 10. Здоровый образ жизни: Режим труда и отдыха.

 11. Здоровый образ жизни: Закаливание организма.

 12. Здоровый образ жизни: Физическая нагрузка и упражнения.

 13. Здоровый образ жизни: Психологический комфорт.

 14. Проблемы здоровья семьи, отдельных возрастных групп населения.

 15. Самолечение и его влияние на здоровье.

 16. Репродуктивное здоровье и его улучшение.

 17. Планирование семьи.

 18. Аборт и его последствия.

 19. Профилактика венерических заболеваний.

 20. Что нужно знать о туберкулезе?

 21. Профилактика бытовых отравлений.

 22. Профилактика кишечных инфекций.

 23. Профилактика гепатитов.

 24. Профилактика ВИЧ-инфекции.

 25. Сахарный диабет и его профилактика.

 26. Злокачественные новообразования.

 27. Профилактика нервно-психических заболеваний.

 28. Профилактика бытового травматизма.

 29. Остеопороз и меры его предотвращения.

 30. Экологические проблемы и здоровье.

 31. Грипп и его профилактика.В протоколе необходимо отразить:
Выбранная тема (вписать):


Здоровый образ жизни:Закаливание организма.


для аудитории слушателей (вписать): Лекторская группа.

направление санитарного просвещения (вписать):


Закаливание организма.


Подпись преподавателя _________________
1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас