Ім'я файлу: 11287-Текст статті-41013-1-10-20200813.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1876кб.
Дата: 10.06.2021
Пов'язані файли:
Реферат.docx
огляди та лекції
65
......................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
© Грицко Р.Ю., Біла Г.І., Білий Р.О., 2020
УДК 616.998.7:578.834.11-078
DOI 10.11603/1681-2727.2020.2.11287
Р.Ю. Грицко, Г.І. Біла, Р.О. Білий
Що насправді означає тестування на коронавірус
для пацієнта?
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Пандемія коронавірусного захворювання внесла в
наше повсякденнe життя термін «тест на коронаві-
рус», і при цьому не один, а цілу їх різноманітність.
Результати «тесту на COVID» рідко трактуються
правильно і породжують багато неправильних уявлень
у пацієнта, впливаючи як на соціальну діяльність, так
і на фізичне самопочуття. Тому ми хотіли звернути
увагу на трактування результатів основних типів
тестів, які подаємо у доступній формі «запитання-
відповідь». Ми обговорюємо принципи детекції, тести
ЗТ-кПЛР, антитіла IgG, IgM, експрес-тести, а також
наводимо дані наших оригінальних досліджень щодо
тривалості імунної відповіді до коронавірусних анти-
генів.
Ключові слова: коронавірус, SARS-Cov-2, nCov19,
тестування, діагностика, ПЛР, ІФА, IgM, IgG, IgA.
Тестування на COVID стало одним із розповсюдже- них «заходів» у дні пандемії. Однак є багато типів тестів з різними принципами, чутливістю та діагностичними вікнами. А оскільки COVID має великий вплив на наше соціальне життя, змінюючи нашу поведінку, соціальні контакти та ставлення, неправильне трактування «тесту на COVID» може призводити до ряду непорозумінь як серед пацієнтів, так і лікарів. Створюючи нові ад’юванти для вакцин нового покоління [1], а після початку епідемії
– на розробці ІФА тестів для виявлення анти-nCov19 антитіл ми відповідно спілкувалися з широким колом спеціалістів і пацієнтів. Загальний висновок багатьох дискусій, на жаль, не втішний. Результати «тестів на
COVID» рідко трактуються правильно і викликають ба- гато непорозумінь як у пацієнтів, так і серед лікарів.
Вільне трактування професійних термінів засобами масової інформації ще більше ускладнює проб лему.
Тому ми вирішили підсумувати найбільш поширені методи виявлення коронавірусу, подаючи їх особливос- ті у формі запитань, які можуть мати типові пацієнти.
Коронавірус SARS-Cov-2 чи nCov19 спричиняє від- повідне захворювання – COVID-19. Термін «коронаві- рус» позначає цілу групу вірусів, до якої крім nCoV-19 належать інші РНК-вмісні коронавіруси, що спричиняють
інфекції дихальних шляхів у людини і тварин. До них належать як збудники застуд, так і таких небезпечних захворювань як гострий респіраторний синдром (SARS) чи близькосхідний респіраторний синдром (MERS).
Вірус nCov19 складається із вірусної нуклеїнової кислоти, представленої РНК та білкової оболонки. По- падаючи в організм, вірусні частинки розмножуються в клітинах слизової оболонки носоглотки, часто опускаю- чись у нижні дихальні шляхи. За надмірної реакції орга- нізму, гіперактивації нейтрофілів (з утворенням так званих «позаклітинних нейтрофільних пасток» [2]) та наступним цитокіновим вибухом, відбувається ушко- дження тканин легень, що зазвичай є причиною легене- вої недостатності та смерті. Летальність захворювання, за різними даними, становить від 2 до 5 %, і, як свідчить статистика останніх днів, значною мірою залежить від готовності медичної системи до боротьби з епідемією.
Залежно від зазначених симптомів, виділяють кілька ступенів тяжкості захворювання – легке (безсимптомне), середньої тяжкості, тяжке.
Клінічними симптомами хвороби, за визначенням
ВООЗ, найчастіше відзначають: гарячку, слабкість і су- хий кашель, біль при ковтанні, чханні; риніт; біль голови; прояви гіпоксії; біль у м’язах. У деяких пацієнтів можуть виникати ураження очей (кон’юнктивіт) та діарея. У більшості людей (80 %) цих симптомів немає або про- являються у легкій формі і не потребують лікування, але потребують діагностування і застосування стосовно них протиепідемічних заходів. Зазвичай клінічні симптоми захворювання з’являються на 5-7-у добу після попадан- ня вірусних частинок в організм (інкубаційний період становить 6 діб при інтерквартильному діапазоні (ІКД)
– 2-11 діб [3, 4]. Тут і далі ми будемо здійснювати відлік саме від моменту інфікування – тобто попадання вірусу в організм. Середня тривалість захворювання середньо- го ступеня тяжкості становить 13 діб (ІКД = 5-24 доби), у тяжкій формі – 16 діб (ІКД = 10-20 діб) [5, 6].
Діагностика коронавірусної інфекції (COVID-19) не- можлива лише на основі клінічних симптомів. Ось чому
огляди та лекції
66
.....................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
лабораторні дослідження відіграють ключову роль у діагностиці. Для цього використовують два типи тестів:
• детекцію вірусних частинок (виявлення РНК чи білків вірусу),
• детекцію відповіді організму на вірус (утворення антитіл).
Обидва типи досліджень відрізняються як за прин- ципом дії, біологічним матеріалом, необхідним для аналізу, клінічною цінністю отриманих результатів, так і вартістю. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, ECDC,
AOTMiT та PTEiLChZ, основною методикою, що вико- ристовується для підтвердження інфекції SARS-CoV-2,
є молекулярні методи, що виявляють генетичний мате- ріал вірусу в секретах і виділеннях пацієнта, особливо зі слизових оболонок горла й носа. Виявлення специ- фічних антитіл доповнює ПЛР.
Антитіла чи імуноглобуліни бувають кількох типів
IgG, IgM, IgA та ще більшої кількості підтипів (IgG1,
IgG2a, IgG2b, IgG3, IgG4) – кожний тип має свої осо- бливості щодо ефективності зв’язування антигену, часу утворення, терміну перебування в крові чи, наприклад, здатності долати плацентарний бар’єр. Для повноцінної
імунної відповіді необхідно, як правило, не один тип антитіл, а кілька.
Детекція вірусу
Одним з найкращих методів виявлення РНК вірусу, зважаючи на швидкість і доступність обладнання, є
Зворотно Транскриптазна кількісна Полімеразна Лан- цюгова
Реакція (ЗТ-кПЛР, RT-qPCR), яку часто позна- чають просто ПЛР (що є неправильним, зважаючи на велику кількість різних модифікацій методу). Суть мето- ду полягає в тому, що із зразка виділяють РНК вірусу, до неї синтезують комплементарну матрицю ДНК, яку потім помножують (ампліфікують, збільшуючи кількість молекул ДНК у 2
^40
– 2
^45
разів) до досягнення межі де- текції в реальному часі. Майже усі процеси відбувають- ся в спеціальному обладнанні, яке зазвичай може аналізувати від 12 до 384 зразків (в українських реаліях машини для великої кількості проб малодоступні через
їх вартість), тому лімітуючим фактором при цьому ме- тоді детекції є доступність обладнання. Як видно з ма- люнку 1, вірусні частинки за допомогою цього методу можна виявити вже за кілька діб до попадання в організм
і до появи клінічних симптомів.
Мал. 1. Динаміка COVID-19 та імунної відповіді організму на вірус. Вміст вірусних частинок – да даними [5], рівні пози- тивної детекції IgG та IgM – за даними [7], рівні вмісту специфічного IgG та IgM – [8]. Динаміка рівнів IgA дуже близька до IgM [9] і тому не наводиться.
огляди та лекції
67
......................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Існують також тести, здатні детектувати білкові анти- гени вірусу, вони можуть бути реалізовані у формі екс- прес-тесту та імуноферментного аналізу. Проте, зважа- ючи на невелику кількість вірусних частинок та відсут- ність у цих методах етапу ампліфікації, їх детектуюча здатність поступається методам ПЛР або вимагає дуже дорогих (як правило закритих) систем ампліфікації сиг- налу.
Детекція відповіді організму на вірус
Антитіла, а в контексті коронавірусу важливими є антитіла гострої фази IgM, які з’являються на 7-у добу після контакту з патогеном, володіють відносно низькою специфічністю, яка компенсується наявністю п’яти су- бодиниць в молекулі, що дозволяє IgM легко зв’язувати патоген. Антитіла класу IgM забезпечують першу фазу
імунної відповіді, дозволяючи організму виграти час, необхідний для вироблення більш специфічних, ефек- тивніших антитіл класу IgG. На утворення останніх пот- рібно 21 добу, їх кількість дуже повільно зменшується в часі після ремісії захворювання, на відміну від антитіл класу IgM (які зникають через 21 добу). Проте, слід пам’ятати, що молекула IgM має масу близько 1 млн дальтон (і часто є основою циркулюючих імунних комп- лексів, які при гострих запаленнях стають причиною забивання фільтрувальної системи ниркових канальців
і відмови нирок) та її детекція не проста, можливо саме тому, за даними [7], детекція IgM у 50 % пацієнтів спо- стерігалась на 8-10-у добу після появи симптомів, в той час як IgG виявлялись у >50 % пацієнтів на 5-7-у добу.
Для діагностичних цілей, які ми розглядаємо в цій ро- боті, важливою є саме здатність детектувати молекули антитіл, а не їх відносну кількість у крові.
У випадку SARS-CoV-2 діагностична цінність серо- логічних тестів обмежена. Саме тому ВООЗ зараз не рекомендує ці тести для діагностики COVID-19 та при ухваленні клінічних рішень. Відповідно до наявних да- них, тестування специфічних антитіл проти SARS-CoV-2 дозволяє досягти чутливості на рівні, подібному до ЗТ- кПЛР лише через 2-3 тиж після інфікування, тобто коли у деяких пацієнтів більше не виявляється РНК вірусу, що еквівалентно відсутності зараженості. Отже, наяв- ність антитіл до вірусу не ідентифікує інфікованих людей
і, таким чином, не може бути основою для виділення потенційних джерел збудника. Негативний результат тесту на виявлення антитіл не виключає зараження упродовж серологічного вікна (часу, необхідного для вироблення антитіл) або відсутність вироблення антитіл деякими людьми (наприклад, при імуносупресії). З дру- гого боку, позитивний результат може вказувати на по- точну або минулу інфекцію SARS-CoV-2.
Потенційні можливості використання серологічних тестів це:
– дослідження населення, для оцінки відсотка лю- дей, які мали контакт з вірусом;
– проведення епідеміологічних досліджень;
– обстеження тих, які одужали, для отримання плаз- ми з лікувальною метою;
– підтвердження вироблення імунної відповіді після вакцинації.
Способи детекції
1. Експрес-тест заснований на принципі латераль- ної імунодифузії та забезпечує якісні результати щодо наявності антитіл проти nCov-19 (більшість тестів, які розглядатимемо далі) чи вірусних білків (рідкісний варі- ант). Доступний як тест POC (point of care, в місці до- гляду). Час на аналіз – від 15 до 30 хв, матеріал – крапля крові чи сироватки.
Запитання (З): Що показує тест?
Відповідь (В): Наявність антивірусних антитіл. Анти- тіла виникають як природний імунний захист проти збудника і не означають, що організм має захворювання, лише те, що він мав контакт зі збудником.
З: Коли з’являються противірусні антитіла?
В: Тип IgM (швидка імунна відповідь) від 3-7 діб після появи симптомів. Потім вони поступово зникають.
Тип IgG починає з’являтись від 14 діб (як правило,
21 доба) і титри цих антитіл залишаються високими протягом досить тривалого часу.
Таким чином, тест показує, що людина контактува- ла з вірусом протягом 7-14 діб (позитивний на IgM), протягом 2-3 тиж тому (титр IgG та IgM високий) або протягом тривалішого часу (IgG позитивні, IgM нега- тивні). Тест не в змозі відповісти: чи ви заражені віру- сом? Він також не відображає жодних змін щодо кон- такту вірусу з організмом, які відбулися протягом останніх діб, необхідних організму для вироблення
імунної відповіді.
З: Якщо тест позитивний: чи є у мене захворювання?
В: Якщо це лише сигнал IgM – вірус останнім часом був в організмі. Потрібні подальші тестування для ви- явлення клінічних симптомів. Якщо це сигнал IgG і немає
IgM – ви контактували з вірусом деякий час і якщо немає симптомів, ймовірно, хвороба минула непомітно.
Результати експрес-тестів на COVID мають усі пере- ваги та недоліки інших експрес-тестів – вони доступні як POC, але їх результати потребують перевірки іншими способами (пам’ятайте тести на вагітність – добре мати позитивний результат вдома, але потім потрібне по- вторне тестування в клініці).
2. ПЛР детекція – це високочутливий кількісний тест для визначення вірусної нуклеїнової кислоти. Час ана- лізу – від 1,5 год у найсучасніших машин до 1 доби. Для аналізу використовуються мазки з носоглотки.
З: Про що свідчить результат?
огляди та лекції
68
.....................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
В: Наявність вірусної нуклеїнової кислоти або просто вірусу. Метод помножує вірусні нуклеїнові кислоти для отримання сигналу, таким чином, його присутність вка- зує на вірусні частинки в організмі. Якщо кількість час- тинок дуже низька – межу виявлення неможливо до- сягти, тому в перші кілька діб після появи вірусу в орга- нізмі чи кілька останніх діб активного захворювання аналізи можуть бути хибно негативними (мал. 1) [5].
Слід пам’ятати, що вірусний геном складається із
РНК, а в нашому організмі є величезна кількість РНКаз
– ензимів, скерованих на знищення РНК, які забезпечу- ють захист організму від сторонньої генетичної інфор- мації (позаклітинна чи вірусна РНК є сильним проза- пальним чинником). Тому тривале чи невідповідне
(порушення температурного режиму) зберігання зразків, невідповідний спосіб забору зразка може призвести до руйнування вірусної РНК до того, як вона буде ампліфі- кована та виявлена.
З: Якщо тест позитивний, чи є у мене захворювання?
В: В організмі є вірусні частинки. Чи будуть розви- ватися клінічні симптоми чи інфекція мине безсимптом- но, залежить від вашої імунної системи. Але ви можете заразити інших і повинні соціально дистанціонуватись.
3. Тест на антитіла (або імуноферментний аналіз
– ІФА) – це кількісний тест на наявність антитіл проти коронавірусу. Принцип його схожий з експрес-тестами
(виявлення антитіл), однак вища чутливість та специфіч- ність завдяки особливостям методу і використання ензим-кон’югованих детектуючих антитіл та спеціальної поверхні імунологічних планшетів роблять його надійні- шим джерелом інформації. Аналіз здійснюється за до- помогою адсорбційного чи флуоресцентного (останній набагато чутливіший) мікрофотометра. На відміну від
ЗТ-кПЛР, прилад необхідний лише на етапі зчитування результатів (до 5 хв), а вся реакція відбувається в спе- ціальних одноразових імуноферментних плашках. Це усуває обмеження щодо можливості аналізу великої кількості зразків у типовій лабораторії. Усі плашки стан- дартизовані за розмірами, що дозволяє використовува- ти відносно дешевих роботів для внесення реагентів, чим також досягається набагато вища відтворюваність результатів. Час виконання тесту зазвичай становить одну добу. Завдяки високій ефективності як ПЛР, так і
ІФА використовуються для валідації захворювання, від- повідно до протоколів багатьох країн, віднедавна й
України.
Тести ІФА мають багато варіацій, вони можуть, на- приклад, точно сказати, який тип (IgG/IgM/сумарні) чи підтип IgG проти nCov-19 вироблявся (IgG1, IgG2, IgG3,
IgG4) тощо, і тому потребують дуже ретельної інтер- претації. Позитивний результат свідчить лише про кон- такт з вірусом, і ніяк не відповідає на питання чи (ще) є вірус в організмі.
З: Що показує позитивний результат?
В: Це залежить від тесту – якщо тест розроблений для виявлення загальних антитіл проти nCov19, його позитивний сигнал зазвичай вказує на інфікування в активній стадії (починаючи з 10-ї доби після контакту з антигеном і 3-ї доби після появи симптомів).
Також є останні повідомлення про те, що титр анти- тіл до IgA зростає на ранніх тижнях зараження [9].
З: Що краще: тест на антитіла IgG, IgM чи IgA, лабо- раторія пропонує 3 типи і за кожний необхідно платити?
В: Це залежить від того, що ви хочете перевірити
– якщо у Вас є симптоми і ви хочете підтвердити коро- навірусну інфекцію, найкраще працюватиме тест сумар- них антитіл чи антитіл IgM. Якщо Ви хочете перевірити вироблення імунної відповіді до вірусу, – слід однознач- но перевіряти наявність IgG. Якщо симптоми з’явились лише вчора – ви просто даремно витратите кошти, адже антитіла ще не встигли утворитись. Проконсультуйтесь з лікарем!
Для полегшення сприйняття описаних варіантів ми підсумували їх в таблиці 1, використавши за основу матеріали «Because COvid-19 Surveilance Screening
Matters…», SparkDiagnostics.
Таблиця 1
Інтерпретація результатів різних тестів щодо коронавірусної інфекції
огляди та лекції
69
......................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Імунна відповідь
Для нас було б дивно чути, що хтось повторно за- хворів на вітрянку, проте повторні захворювання на грип протягом життя нікого не дивують. Точні молекулярні причини так і залишаються загадкою, адже імунізувавши людину вірусом коров’ячої віспи, можна гарантовано запобігти натуральній віспі і водночас незначні мутації вірусів грипу спричиняють все нові епідемії. Проте відо- мо, що мутації вірусів, а також здатність організму збе- рігати антитіла до РНК-ових вірусів відносно нетривалий час призводять до повторного інфікування. Коли роз- робляють вакцину, до її складу включають частинку збудника – антиген, а також речовину, що посилює
імунну відповідь – ад’ювант. Їх комбінація і визначає
«потужність» вакцини. Наразі невідомо, скільки часу утворені антитіла захищатимуть нас від повторної ко- ронавірусної інфекції? Проте, відомо про повторні ви- падки інфікування коронавірусом nCov19 (другий спалах симптомів після періоду ремісії). Також відомо, що анти- тіла до вірусу MERS – донедавна найбільш небезпеч- ного РНКазного вірусу і найближчого родича вірусу nCov19 зберігались у високих титрах у крові пацієнтів протягом 1-3 років після інфекції, більш детальна інфор- мація щодо антитіл до різних коронавірусів підсумована в огляді [10]. Чи зможе вакцина забезпечити надійний захист від вірусу? Напевно, що так. Коли наша група розробляла наноадю’ванти для вакцин нового поколін- ня, ми використали підхід до активації нейтрофільних гранулоцитів, який використовує і коронавірус [1], ми також випробували їх здатність до індукції антитіл про- ти вірусу MERS (який у 2019 р. був найнебезпечнішим вірусом нашого десятиліття). У результаті ми спостері- гали сильну імунну відповідь у лабораторних кролів, упродовж 120 діб після імунізації, в той час як імунна відповідь індукована традиційними ад’ювантами – ком- понентами вакцин швидко спадала. Враховуючи, що лабораторний кріль живе кілька років, при перенесенні отриманих даних на людину є всі підстави очікувати, що вакцини зможуть забезпечити кількарічний захист від вірусу (мал. 2).
Мал. 2. Імунна відповідь у формі вироблення антитіл типу IgG, проти антигенів вірусу МЕRS при використанні традицій- них ад’ювантів та сильних наноадювантів. * позначає достовірну різницю у кількості утворених антитіл на 90-у та 120-у добу тестування.
Звісно ж наперед неможливо знати, як довго трива- тиме захист після використання тієї чи іншої вакцини
(зараз тестується понад 70 кандидатів вакцин), а дані щодо їх можливої ефективності базуються на матема- тичних моделях, передбаченнях і порівнянні з даними, отриманими при інфекціях на SARS (тяжкий респіратор- ний синдром, епідемія 2010) та MERS (близькосхідний респіраторний синдром, спалахи 2012-2013).
З: Чи є у мене захист, якщо мій ІФА-тест на корона- вірус є позитивним?
В: Це залежить від типу, якщо є високий вміст анти- тіл IgG – то, ймовірно, так; якщо у вас тільки високий рівень IgA – ні, ви не захищені, оскільки рівень IgA швид- ко знизиться; якщо титр IgM високий – інфекція пере- буває в активному розвитку і вам потрібно буде стежити за антитілами до IgG. Тільки антитіла IgG будуть пере- бувати у крові протягом місяців і можуть гарантувати надійний захист. Наявність антитіл IgG також часто су- проводжуватиметься наявністю захисних Т-клітин, спрямованих проти даного вірусу.
огляди та лекції
70
.....................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
З: У мене був COVID, але титр моїх антитіл до IgG після одужання низький, чи є у мене шанси на повторне зараження?
В: Так, шанси високі, оскільки вашому організму не вистачає дуже важливих захисних засобів.
З: У деяких пацієнтів, які одужали від COVID-19, повторно виявляють позитивний результат методом ПЛР, чи могли вони заразитися знову?
В: За появи симптомів – так, при безсимптомному перебігу сигнал може також з’являтись від «мертвих» частинок вірусу, а може бути спричинений іншими чин- никами (імунодефіцитом), тому слід проконсультуватись
із спеціалістом.
З: Чому так багато повідомлень, що до коронавірусу не утворюються антитіла?
В: Дійсно, таких повідомлень багато і, на нашу дум- ку, ключовий фактор – це тяжкість захворювання. При тяжкій формі захворювання має місце цитокіновий шторм, який пригнічує багато функцій імунної системи та організму в цілому, а це може вплинути на здатність організму виробляти захисну реакцію.
З: Чи можлива поява нового вірусу, ще небезпечні- шого за nCoV-19?
В: Цілком, в останнє десятиліття зафіксовано кілька
РНКазних вірусів. Відсутність контролю передачі гене- тичної інформації у вірусному геномі сприяє високій частоті мутацій і змін вірусу, а респіраторний шлях їх перенесення робить патоген висококонтагіозним. Висо- ка густота населення в містах і глобалізація подорожей сприяє надшвидкому поширенню патогену. Чимало провідних дослідників застерігали про загрозу вірусу, схожого на nCov-19, задовго до початку епідемії 2019 р.
Тож система охорони здоров’я повинна бути готова до такої ситуації.
Застереження: інформація, надана в тексті щодо часу виявлення, повинна використовуватися з обереж- ністю і лише як орієнтир, оскільки різні виробники, якість реагентів, умови тестування впливають на типову чут- ливість випробування, збільшуючи її (кількість діб ви- явлення буде менша), або зменшуючи (кількість діб виявлення буде більша).
Ми сподіваємось, що найпоширеніші запитання і відповіді допоможуть зрозуміти існуючу методологію та
інтерпретувати отримані дані. За жодних обставин їх не слід використовувати для самолікування та самодіаг- ностики. Треба завжди консультуватися з лікарем.
Література
1. Aluminum oxide nanowires as safe and effective adjuvants for next-generation vaccines / R. Bilyy, S. Paryzhak, K. Turcheniuk
[et al.] // Materials Today. – 2019. – Vol. 22. – P. 58-66. DOI:10.1016/j.
mattod.2018.10.034 2. Neutrophilia and NETopathy as key pathologic drivers of progressive lung impairment in patients with COVID-19 / T. Narasaraju,
B. M. Tang, M. Herrmann [et al.] // Frontiers in Pharmacology. – 2020.
– Vol. 11. DOI:10.3389/fphar.2020.00870 3. Backer J. A. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019- nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20-28 January
2020 / J. A. Backer, D. Klinkenberg, J. Wallinga // Eurosurveillance.
– 2020. – Vol. 25 (5). DOI:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000062 4. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China / D. Wang,
B. Hu, C. Hu [et al.] // JAMA. – 2020. – Vol. 323 (11). – P. 1061.
DOI:10.1001/jama.2020.1585 5. Lippi G. Potential preanalytical and analytical vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) /
G. Lippi, A.-M. Simundic, M. Plebani // Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (CCLM). – 2020. – Vol. 58 (7). – P. 1070-1076.
DOI:10.1515/cclm-2020-0285 6. Epidemiologic features and clinical course of patients infected with SARS-CoV-2 in Singapore / B. E. Young, S. W. X. Ong,
S. Kalimuddin [et al.] // JAMA. – 2020. – Vol. 323 (15). – P. 1488.
DOI:10.1001/jama.2020.3204 7. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19 /
Q.-X. Long, B.-Z. Liu, H.-J. Deng [et al.] // Nature Medicine. – 2020.
DOI:10.1038/s41591-020-0897-1 8. Xiao A. T. Profile of specific antibodies to SARS-CoV-2: The first report / A. T. Xiao, C. Gao, S. Zhang // Journal of Infection. – 2020. –
Vol. 81 (1). – P. 147-178. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.012 9. Distinct features of SARS-CoV-2-specific IgA response in
COVID-19 patients / H. Yu, B. Sun, Z. Fang [et al.] // European Respiratory
Journal. – 2020. – P. 2001526. DOI: 10.1183/13993003.01526-2020 10. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: antibody kinetics, correlates of protection, and association of antibody responses with severity of disease /
A. T. Huang, B. Garcia-Carreras, M. D. T. Hitchings [et al.] // MedRxiv.
– 2020.04.14.20065771. DOI:10.1101/2020.04.14.20065771
огляди та лекції
71
......................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
References
1. Bilyy, R., Paryzhak, S., Turcheniuk, K., Dumych, T., Barras, A.,
Boukherroub, R., … Szunerits, S. (2019). Aluminum oxide nanowires as safe and effective adjuvants for next-generation vaccines. Materials
Today, 22, 58-66. DOI:10.1016/j.mattod.2018.10.034 2. Narasaraju, T., Tang, B.M., Herrmann, M., Muller, S., Chow,
V.T.K., & Radic, M. (2020). Neutrophilia and NETopathy as key pathologic drivers of progressive lung impairment in patients with COVID-19. Frontiers in Pharmacology, 11. DOI:10.3389/
fphar.2020.00870 3. Backer, J.A., Klinkenberg, D., & Wallinga, J. (2020). Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20–28 January 2020. Eurosurveillance,
25(5). DOI:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000062 4. Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., … Peng, Z.
(2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323
(11), 1061. DOI:10.1001/jama.2020.1585 5. Lippi, G., Simundic, A.-M., & Plebani, M. (2020). Potential preanalytical and analytical vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (CCLM), 58 (7), 1070-1076. DOI:10.1515/cclm-
2020-0285 6. Young, B.E., Ong, S.W.X., Kalimuddin, S., Low, J.G., Tan, S.Y.,
Loh, J., … Lye, D.C. (2020). Epidemiologic features and clinical course of patients infected with SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA, 323 (15),
1488. DOI:10.1001/jama.2020.3204 7. Long, Q.-X., Liu, B.-Z., Deng, H.-J., Wu, G.-C., Deng, K., Chen,
Y.-K., … Huang, A.-L. (2020). Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nature Medicine. DOI:10.1038/s41591-
020-0897-1 8. Xiao, A.T., Gao, C., & Zhang, S. (2020). Profile of specific antibodies to SARS-CoV-2: The first report. Journal of Infection, 81
(1), 147-178. DOI:10.1016/j.jinf.2020.03.012 9. Yu, H., Sun, B., Fang, Z., Zhao, J., Liu, X., Li, Y., … Zhong,
N. (2020). Distinct features of SARS-CoV-2-specific IgA response in COVID-19 patients. European Respiratory Journal, 2001526.
DOI:10.1183/13993003.01526-2020 10. Huang, A.T., Garcia-Carreras, B., Hitchings, M.D.T., Yang, B.,
Katzelnick, L., Rattigan, S.M., … Cummings, D.A.T. (2020). A sys- tematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: antibody kinetics, correlates of protection, and association of antibody responses with severity of disease. Med.Rxiv., 2020.04.14.20065771.
DOI:10.1101/2020.04.14.20065771
Подяки
Дослідження тривалості імунної відповіді на ко- ронавірусні антигени здійснено за підтримки проектів
RECOOP HST RCSS та проекту МОЗ України
0119U101335.
TEST FOR CORONAVIRUS – WHAT DOES
IT REALLY MEANS FOR THE PATIENT?
R.Yu. Hrytsko, H.I. Bila, R.O. Bilyy
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
SUMMARY. Testing for COVID has become one of the
common day activities during pandemic days, often like
a visit to dentist or family doctor. However, there are
many types of tests with different principles, sensitivities,
specificities, and diagnostic windows. And since the
COVID disease has a great impact on our social life,
changing our behavior, social contacts, and attitude, the
incorrect treatment of «test for COVID» can have
deteriorating results. The «COVID test» is seldom
interpreted correctly due to multiple technologies, ways
of testing, sensitivities and even influence of social
media. Here we in a simple form summarize the most
common detection methods with their peculiarities in the
form of Q&A which typical patients can have. We discuss
RT-qPCR, POC express tests, ELISA testing for IgG,
IgM antibodies, as well as present our data regarding
the longevity of blood antibody titers against coronaviral
antigens.
Key words: coronavirus; SARS-Cov-2; nCov19; detec-
tion; tests; PCR; ELISA;, IgM; IgG; IgA.
Відомості про авторів:
Грицко Роман Юліанович
– д.н. державного управ- ління, к. мед. н, доцент кафедри інфекційних хвороб
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького; e-mail: grytskoroman@gmail.
com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7086-8399
Біла Галина Ігорівна
– старший лаборант кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національ- ного медичного університету імені Данила Галицького; дослідник в рамках проекту Horizon 2020 «NeutroCure
– терапія аномальних нейтрофільних гранулоцитів лю- дини»; e-mail: halyna.bila@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8084-8268
Білий Ростислав Олександрович – д. біол. н., про- фесор, професор кафедри гістології, цитології та емб- ріології Львівського національного медичного універси- тету імені Данила Галицького; керівник проекту Horizon
2020 «Патогени та графен»; e-mail: r.bilyy@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2344-1349
огляди та лекції
72
.....................................................................................
2(100)2020 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Information about the authors:
Hrytsko R.Yu. – DS in State Management, MD, Associate
Professor of the Department of Infectious Diseases, Danylo
Halytsky Lviv National Medical University, e-mail: grytskoroman@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7086-8399
Bila H.I. – Senior research assistant, Department of
Histology, Cytology and Embriology, Danylo Halytsky Lviv
National Medical University; Researcher of Horizon2020 project
“NeutroCure” Development of “smart” amplifiers of reactive oxygen species specific to aberrant polymorphonuclear neutrophils for treatment of inflammatory and autoimmune diseases, cancer and myeloablation; e-mail: halyna.bila@
gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8084-8268
Bilyy R.O. – DS (Biology), Professor, Professor of the
Department of Histology, Cytology and Embriology Danylo
Halytsky Lviv National Medical University; PI of Horizon2020 project “PANG” Pathogenes and Graphene; e-mail: r.bilyy@
gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2344-1349
Конфлікт інтересів: немає.
Authors have no conflict of interest to declare.
Отримано 10.06.2020 р.
Андрейчин М.А. Інфекції і люди : розмисли клініциста /
М.А. Андрейчин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. –
256 с.
Автор навів яскраві спогади про пацієнтів, які йому найбіль- ше запам’яталися за 55 років професійної праці лікаря-інфек- ціоніста. Важливе місце у споминах відведено роздумам про співпрацю з колегами, окремі досягнення та допущені помилки, специфіку інфекцій та морально-психологічні особливості інфекційних хворих. Це, без перебільшення, захопливе видання – перше такого жанру і тематики в Україні.
Книжка адресована молодим лікарям, студентам-медикам і широкому колу читачів, яких цікавлять
інфекційні та паразитарні хвороби, діагностика, лікування та запобігання їм.
З питань придбання книги звертайтесь до видавця або автора: https://bohdan-books.com/catalog/book/136517/
Тел. (067) 350-18-70
Е-mail: mandre@meta.ua
НОВА кНиГА!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас