1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ім'я файлу: nikiforuk_oi_red_rozvitok_transportu_z_metoiu_vidnovlennia_i.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 3000кб.
Дата: 07.11.2022
скачати

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»
Р
Р
О
О
З
З
В
В
И
И
Т
Т
О
О
К
К
Т
Т
Р
Р
А
А
Н
Н
С
С
П
П
О
О
Р
Р
Т
Т
У
У
З
З
М
М
Е
Е
Т
Т
О
О
Ю
Ю
В
В
І
І
Д
Д
Н
Н
О
О
В
В
Л
Л
Е
Е
Н
Н
Н
Н
Я
Я
І
І
З
З
Р
Р
О
О
С
С
Т
Т
А
А
Н
Н
Н
Н
Я
Я
У
У
К
К
Р
Р
А
А
Ї
Ї
Н
Н
С
С
Ь
Ь
К
К
О
О
Ї
Ї
Е
Е
К
К
О
О
Н
Н
О
О
М
М
І
І
К
К
И
И
Наукова доповідь
За редакцією д-ра екон. наук Никифорук О.І.
Київ – 2018

УДК 338.47-043.86:[330.33+330.35](477)
Р64
Авторський колектив:
д-ри екон. наук: Никифорук О.І. (резюме, пп. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1.1, 3.1.2, 5.2), Скрипничен- ко М.І. (резюме, пп 1.1), Чукаєва І.К. (пп. 3.1.2); канд. екон. наук: Близнюк В.В. (резюме, пп. 3.2),
Гахович Н.Г. (пп. 3.3), Дульська І.В. (пп. 2.4, 3.1.1), Завгородня М.Ю. (пп. 3.3), Кудрицька Н.В.
(резюме, пп. 1.1, 3.1.1, 4.3), Ляшенко О.Ф. (резюме, пп. 2.2), Стасюк О.М. (резюме, пп. 2.3, 4.1),
Юрик Я.І. (пп. 3.2); наук.співр: Білоцерківець О.Г. (пп. 1.1), Чмирьова Л.Ю. (резюме, пп. 1.3, 3.1.2,
4.2, 5.3); мол.наук.співроб: Плюта І.Ю. (пп. 2.2), Федяй Н.О. (резюме, пп. 4.3, 5.1, 5.4)
Рецензенти:
чл.-кор. НАН України Гриценко А.А. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» –
Київ); чл.-кор. НАН України. Єгоров І.Ю. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – Київ); д-р екон. наук Бобух І.М. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – Київ); канд.екон. наук Подолець Р.З. (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – Київ); д.е.н., проф. Ейтутіс Г.Д. (Державний університет інфраструктури та технологій – Київ)
Затверджено до друку Постановою Вченої ради ДУ "Інститут
економіки та прогнозування НАНУ" від 13 квітня 2018 р., протокол № 44
Р64
Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 200 с., табл.; рис.
ISBN 978-966-02-8652-8
У науковій доповіді охарактеризовано макроекономічні аспекти розвитку транспорту та здійснено аналіз і прогноз макроекономічних тенденцій та ризиків розвитку транспорту України. Проведено оцінку викликів, що стоять перед транспортною системою, а саме досягнення адекватної конку- рентоспроможності та ефективності, запровадження енергозбереження та енергоефективності у світі, що декарбонізується, розвиток мультимодальних та інтелектуальних транспортних систем. Розкрито питання доступу до ресурсів розвитку транспортної системи (фінансові та кадрові ресурси) та оцінено можливості вітчизняної промисловості для оновлення основного капіталу транспорту. Розглянуто внутрішні пріоритети розвитку транспорту за такими секторами, як залізничний транспорт, автомобільний транспорт та водний транспорт. Охарактеризовано зовнішні пріоритети розвитку транспорту, а саме політику лібералізації та процеси європеїзації в контексті нової інфраструктурної політики ЄС та вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
УДК 338.47-043.86:[330.33+330.35](477)
ISBN 978-966-02-8652-8
© Національна академія наук України, 2018
© ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018

ЗМІСТ
3
РЕЗЮМЕ (Никифорук О.І.) ............................................................................................ 5
РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ............................................................................................ 15
1.1. Роль транспорту в зростанні економіки: макроекономічний підхід
(Скрипниченко М.І., Білоцерківець О.Г., Кудрицька Н.В.) ............................................. 15 1.2. Основні макроекономічні тенденції та ризики розвитку транспортної галузі України (Никифорук О.І. ) ..................................................................................... 21 1.3. Підходи до формування транспортної політики: світовий досвід (Никифорук О.І. ) ................................................................................... 26
РОЗДІЛ 2. ВИКЛИКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ............ 33
2.1. Конкурентоспроможність та ефективність транспортної системи (Никифорук О.І.) ......................................................................... 35 2.2. Енергозбереження та енергоефективність транспортної
системи (Никифорук О.І., Ляшенко О.Ф., Плюта І.Ю.) ................................................ 40 2.3. Розвиток мультимодальних перевезень в Україні (Стасюк О.М.) ....................... 54 2.4. На шляху до інноваційної транспортної системи: концепція
«інтелектуалізації» (Никифорук О.І., Дульська І.В,) ...................................................... 64
РОЗДІЛ 3. ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ............................................................................................. 77
3.1. Доступ до фінансових ресурсів ................................................................................ 77 3.1.1. Оптимальні інструменти фінансування транспортної інфраструктури
(Никифорук О.І., Кудрицька Н.В., Дульська І.В.) ........................................................... 77 3.1.2. Механізми державно-приватного партнерства для інфраструктурних проектів (Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Чмирьова Л.Ю.) ............................................. 90 3.2. Доступ до кадрового потенціалу для транспортного сектора (Близнюк В.В., Юрик Я.І.) ................................................................................... 96 3.3. Потенціал вітчизняної промисловості для оновлення транспортної системи (Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю.) .............................................. 111
РОЗДІЛ 4. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЕКТОРІВ
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ............................................................................................. 117
4.1. Реформування залізничного транспорту (Стасюк О.М.) ....................................... 117

Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки
4
4.2. Нові механізми фінансування автомобільного транспорту і дорожнього господарства (Чмирьова Л.Ю.) ................................................................................. 132 4.3. Реформа водного транспорту та портового господарства
України (Кудрицька Н.В., Федяй Н.О.) ..................................................................... 142
РОЗДІЛ 5. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО
СЕКТОРА УКРАЇНИ ............................................................................................... 157
5.1. Нова інфраструктурна політика ЄС та можливості для
України (Федяй Н.О.) ................................................................................................. 157 5.2. Лібералізація на європейських ринках залізничних перевезень та наслідки для
України (Никифорук О.І.) .......................................................................................... 168 5.3. Розгляд основних директив ЄС та їх впровадження в Україні для автомобільного транспорту: екологічна та трудова безпека (Чмирьова Л.Ю.) ............................................................................ 176 5.4. Вимоги ЄС щодо портового господарства України (Федяй Н.О.) ........................ 179
ДОДАТКИ ........................................................................................................................ 184
ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ ..................................................................................................... 195
ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ .................................................................................................... 198

РЕЗЮМЕ
5
Аналіз динаміки індексів макроекономічних показників України засвідчив, що у
2015–2017 рр. спостерігалося зростання випуску продукції добувної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, що спричинило незначне збільшення обсягів перевезень вантажів усіма видами транспорту України. Це збільшення відбувалося за рахунок трубопровідного та автомобільного транспорту. Залізничний транспорт демонстрував падіння обсягів перевезень, що свідчить про неефективність державної політики, спрямованої на модернізацію та реформування його системи управління.
Проведений структурний аналіз ВДВ за видами економічної діяльності показав, що зберігається тенденція до падіння питомої ваги ВДВ таких важливих секторів економіки України, як переробна промисловість та будівництво. Проте збільшення обсягів капітальних інвестицій у ці сектори в 2015–2017 р. дає підстави вважати, що упродовж наступних років відбуватиметься поступове зростання економіки України.
Питома вага виду економічної діяльності «Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність» у формуванні ВДВ протягом останніх років мала тенденцію до зменшення, що свідчить про необхідність заходів щодо реформування системи управління, впровадження нових технологій, пошуку шляхів залучення
інвестицій у розвиток цього важливого сектора економіки. Аналіз структури капітальних інвестицій за видами економічної діяльності демонструє нагальну потребу транспортної інфраструктури в капітальних інвестиціях, яка особливо загострилася унаслідок політичних подій після 2013 р.
Проведений макроекономічний прогноз засвідчив, що за обраним сценарієм у період 2018–2020 рр. значною мірою збережеться експортнозалежна модель економіки
України. Зовнішній попит, який визначається насамперед розвитком світової економіки та курсовою політикою НБУ, продовжуватиме відігравати суттєву роль у динаміці економічного зростання України. Для прискорення економічного зростання в
Україні у 2018– 2020 рр. необхідним є досягненнястабільності обмінного курсу гривні з її помірною девальвацією до 5–8% у середньому за рік та отримання позитивного ефекту від уведення в дію положень Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Цінова конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішніх ринках залишається вищою, ніж у 2010–2013 рр. Зростання експорту транспортних послуг відбуватиметься більш високими темпами, ніж експорту України загалом.
Прогнозні розрахунки розвитку економіки України ґрунтуються на реалізації політики щодо випереджаючих темпів зростання інвестиційної компоненти із одночасним розвитком процесів імпортозаміщення.
Неможливість проривного нарощення інвестицій в економіку України в період
2017–2020 рр. обмежуватиме кардинальне оновлення виробництва і суттєвих структурних змін. Частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП становитиме в 2020 р. близько 20% у цінах 2015 р.
Зростання капітальних інвестицій виду економічної діяльності «Транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» у період до 2020 р. відбуватиметься більш високими темпами (близько 8,6%), ніж зростання капітальних
інвестицій в економіку України в цілому. При цьому капітальні інвестиції у транспорт зростатимуть у середньому на 6,2%, у складське господарство та допоміжну діяльність
– на 2,4%. За рахунок упровадження процесів імпортозаміщення у 2020 р. порівняно з

Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки
6
2015 р. прогнозується зниження частки імпорту на внутрішньому ринку транспортних послуг з 24,8 до 23,7%.
Визначено, що внесок транспорту та складського господарства в середньорічні темпи зростання ВДВ України в 2018–2020 рр. буде суттєвим – 0,46–0,49%, у тому числі за рахунок зростання капітальних інвестицій у транспорт, складське господарство та допоміжну діяльність у сфері транспорту – 0,12–0,13%.
З метою вирішення сучасних проблем у транспортному секторі країни необхідно у середньостроковій та довгостроковій перспективі забезпечити ефективну реалізацію нової транспортної політики України за такими пріоритетними напрямами, що сформульовані в основних стратегічних документах соціально-економічного розвитку країни на період до 2020 та 2030 років, а саме:
1) для сталого розвитку, відповідно до міжнародних зобов’язань, шляхом:
розвитку енергоефективності:
– у рамках флагманської мети «Ресурсоефективна Європа» пропонується розробити пропозиції щодо модернізації та оновлення транспортного сектора, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, зокрема, щодо розгортання мережевої інфраструктури електричної мобільності, інтелектуального управління трафіком, поліпшеної логістики, скорочення викидів СО
2
для шляхових транспортних засобів, для авіації та морського сектора, в тому числі запуск крупної європейської
«зеленої» автомобільної ініціативи, що сприятиме просуванню нових технологій, включаючи електричні та гібридні автомобілі, шляхом поєднання досліджень, установлення загальних стандартів та розвитку необхідної інфраструктури
1
;
– підвищити екологічність та енергоефективність транспортних засобів
2
:
зменшити викиди парникових газів;
сприяти розвитку «зеленого» транспорту;
забезпечити інтеграцію екологічної та транспортної політики:
– інтегрувати вітчизняну транспортну систему до європейської та міжнародної транспортних систем
2;
2) для розумного розвитку шляхом:
підтримки інновацій для інтелектуалізації транспорту – інтеграція
інформаційних та транспортних технологій (ІКТ):
– розроблення інтелектуальної, модернізованої та повністю взаємопов’язаної транспортної та енергетичної інфраструктури і використання повною мірою
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
1
– запровадження безпілотних технологій на транспорті, зокрема, перевезення вантажів на далекі відстані (вантажні автомобільні фури) та пасажирів у населених пунктах (автобуси та метрополітен у містах);
розвиток високошвидкісного транспорту,
логістичних технологій:
– забезпечення того, щоб транспортні та логістичні мережі дали можливість промисловості всього Євросоюзу мати ефективний доступ до Єдиного ринку і міжнародного ринку за його межами
1
;
забезпечення інтеграції промислової та транспортної політики:
– забезпечення безпеки транспортних процесів
2
;
1
«Європа 2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання.
Повідомлення Комісії / Європейська Комісія. Брюссель, 2010. 34 с. URL: http://www.old.minjust.gov.ua/file/31493.doc
2
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року” від 20.10.2010 № 2174-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2174-2010-%D1%80

Резюме
7
3) для розвитку транспортних секторів шляхом:

реформування та модернізації:
– необхідно ухвалити низку Законів України, які внесені до Верховної Ради
України, а саме: «Про державне регулювання у сфері транспорту», «Про внутрішній водний транспорт», «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами ЄС», «Про залізничний транспорт» (нова редакція) та інші законопроекти
3
;
– з метою залучення приватних інвестицій у розвиток транспортного сектора, будівництво стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури необхідно запровадити механізми державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури
3
;
– до 2030 р. зменшити ступінь зношування до 50% та забезпечити оновлення засобів на 48% у таких видах економічної діяльності, як «Транспорт, складське господарство»
4
;
– до 2030 р. довести частку доріг загального користування з твердим покриттям до 100%
4
;
– оновити рухомий склад громадського транспорту з урахуванням його доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та
інших маломобільних груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників не менше, ніж 65% нових транспортних засобів
4
;
– забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг
2
;
– оновлення рухомого складу транспорту
2
;

удосконалення управління:
– закріпити стратегічні засади нової державної політики щодо місця, ролі й напрямів розвитку національної транспортної системи на євразійському просторі у новому комплексному стратегічному документі – Транспортній стратегії України на
період до 2030 року
3
;
– підвищення ефективності державного управління у сфері транспорту
2
;
– поліпшення інвестиційного клімату
2
;

підтримки конкурентоспроможності:
– у рамках усунення «вузьких місць» У контексті положення «Інвестиції в зростання: політики згуртування, мобілізації бюджету ЄС і приватного фінансування» пропонується створення інноваційних інструментів для фінансування необхідних
інвестицій, у тому числі щодо державно-приватного партнерства (ДПП)
1
;
– до 2030 р. збільшити рівень інтенсивності перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами до 5 млн т*км на 1 км шляхів
4
;
– до 2030 р. забезпечити всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно збалансованими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання громадського транспорту, враховуючи потреби жінок, дітей, жителів сільської місцевості, осіб з інвалідністю та літніх осіб
4
;
– розвиток транспортної інфраструктури
2
З метою покращення процесу фінансування транспортної інфраструктури
України необхідно дотримуватися принципів, які прописані у Білій книзі ЄС
5
:
3
Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». Київ: НІСД, 2017. С. 604-612.
URL: http://www.niss.gov.ua/
4
Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. Проект. Версія 3.2 станом на
05.12.2016. URL: http://www.ua.undp.org/.../SD%20Project_Ukraine_version%203 5
Біла книга – Транспорт / Товариство учасників руху. URL: www.tur.org.ua/sites/default/files/white_book_transport_2050_ukr_0.pdf


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

скачати

© Усі права захищені
написати до нас