Ім'я файлу: publ.kom-i-dil.mova-v-pua.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 281кб.
Дата: 12.07.2021
скачати
Пов'язані файли:
етносоціологія_Шахназарян_А.мен_1_1.docx
Хвороби губ.doc

ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ
УПРАВЛІННІ
ІІ семестр 2020 курс силабус
29-1-ПУАм
Лекції: згідно розкладу http://rasp.kart.edu.ua/
Практики: згідно розкладу http://rasp.kart.edu.ua/
Команда викладачів:
Лектор: Дикань Олена Володимирівна
Практичні заняття: Дикань Олена Володимирівна
Контакти: 057-730-10-46, helena_19_76@mail.ru Kaf_mia@ukr.net
Години прийому та консультацій: кожен вівторок та п’ятниця з 12.20-14.00
ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ
УПРАВЛІННІ
Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні наука про державну комунікативну політику, про вивчення стратегії і тактики зв’язків з громадськістю для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Вона розкриває зміст загальної теорії ділових комунікацій, категоріальний апарат дисципліни, що викладаються особливості застосування кожного виду і форми комунікацій, методи аналізу їх економічної ефективності.
Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів:
1.
Інтегральну компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері стратегічного управління залізничного транспорту або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
2.
Загальні компетентності:

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
- Здатність працювати у міжнародному контексті.
- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
3.
Спеціальні компетентності:
- Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
- Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
- Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
- Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
- Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
- Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
4.
Ціннісно-смислову
компетентність
(формування та розширення світогляду студента в області міжнародної економіки, здатність до розуміння актуальності використання своїх знань);
5.
Загальнокультурну компетентність (розуміння культурних, історичних та регіональних особливостей, що склалися в Україні та в усьому світі)
6.
Навчально-пізнавальну
компетентність
(формування у студента зацікавленості про стан та перспективи розвитку міжнародної економіки, питання застосування на підприємствах з метою розвитку креативної складової компетентності; здатність студента формувати цілі дослідження та, з метою їх вирішення, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях в контексті використання сучасних умовах)
7.
Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної інформації в області міжнародної економіки)
8.
Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та
самопідтримки; підтримка постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання)
Компетентності студента:
 аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику;
 розробляти стратегію і тактику зв’язків з громадськістю для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 формувати проекти стратегій та концепцій комунікативної діяльності публічних органів влади;
 організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між органами публічної влади і громадянським суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень;
 застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
 визначати проблемні питання в комунікації органів публічного управління;
 правильно використовувати мовні засоби офіційно-ділового стилю у сфері публічного управління при індивідуальних і групових мовно-інформаційних комунікаціях;
 використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;
 володіти усною монологічною комунікацією (вміння робити презентації, доповіді, виступи) іноземною мовою;
 володіти усною діалогічною комунікацією (вести бесіду, дискусію, переговори, ставити запитання, давати відповіді на запитання) іноземною мовою;
 володіти письмовою комунікацією (читання і розуміння текстів, написання аналітичних документів, статей, доповідей, інформаційних довідок, тощо) та аналізом письмових текстів професійного спрямування іноземною мовою;
 впроваджувати цінності та принципи філософії гуманізму і демократії в систему публічної комунікації;
 готувати пропозиції щодо збору та обробки інформації, необхідної для обґрунтування програм розвитку системи публічної комунікації;
 брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань реформування публічного управління;
 здійснювати комунікативні функції в системі публічного управління, державного управління та місцевого самоврядування.
Чому ви маєте обрати цей курс?
Якщо Ви прагнете узагальнити здатність щодо ефективної комунікації з громадськістю та спроможність розробляти дієві стратегії і програми публічних органів влади в цій сфері. Вміти детально аналізувати форми ділових комунікацій
, бесіди, наради. Визначати та усувати основні перешкоди у комунікаціях органів публічної влади із громадськістю та бізнесом, тоді Вам потрібен саме цей курс!
Особливу увагу курс приділяє розгляду факторів, що сприяють збільшенню ефективності бізнес-комунікації: психологія, етика, етикет, культура мовлення.
працях, монографіях і методичних розробках науковців, викладачів вузів, бізнесменів.
Команда викладачів і наші колеги будуть готові надати будь-яку оперативну допомогу з найбільш складних аспектів курсу під час особистого спілкування та за допомогою електронної почти.
Огляд курсу
Цей курс, який вивчається в другому семестрі, дає студентам поняття про організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації; вчить принципам комунікативної взаємодії з громадськими інститутами та бізнесом, їх участь у розробці соціальних проектів; визначення та усунення основних перешкод у комунікаціях органів публічної влади із громадськістю та бізнесом;
В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням керівників установ.
Ресурси курсу
Інформація про курс розміщена на сайті Університету (http://kart.edu.ua), включаючи навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу)
Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті
Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над якими необхідно поміркувати підчас підготовки для обговорення в аудиторії.
Приклади питань та тем для обговорення доступні на слайдах відповідних презентацій. Ось деякі з них:
1. Види комунікацій і комунікативних зв’язків у публічному управлінні.
Публічна комунікація, її форми та жанри.
2. Інформаційне та комунікаційне забезпечення суб’єктів публічного управління.
3. Вивчення громадської думки в процесі прийняття управлінських рішень.
4. Стратегічне планування PR-діяльності органу публічної влади.
5. Комунікативна діяльність в публічному управлінні.
Теми курсу
II семестр. Для заочної форми навчання.
Т
иж де нь
К
іл ьк
ість го ди н
Тема лекції
К
іл ьк
ість го ди н
Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
2
Види комунікацій і комунікативних зв’язків у публічному управлінні.
Публічна комунікація, її форми та жанри.
2
Форми, у яких здійснюється мовленнєве спілкування

2
Інформаційне та комунікаційне забезпечення суб’єктів публічного управління.
2
Чим відрізняється спілкування від комунікації
2
Іноземна мова для професійної діяльності в публічному управлінні
(лексико-граматичний аспект)
2
З історії вивчення мовленнєвої діяльності
2
Використання різних видів мовної комунікації іноземною мовою в своїй професійній діяльності
2
Мовлення: поняття, терміни
2
Форми, у яких здійснюється мовленнєве спілкування
2
Дискурс як форма мовленнєвої взаємодії
2
Соціальні чинники як показники мовленнєвої поведінки комунікантів
2
Сутність та функції комунікації в системі державного управління
2
Комунікативний процес між владою та громадськістю
2
Публічна комунікація
2
Ділова мова в публічному управлінні
2
Види ділового мовлення
Правила оцінювання
При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки
(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS
(А, В, С, D, Е)
Визначення назви за державною шкалою(оцінка)
Визначення назви за шкалою ECTS
За
100 бальною шкалою
TS нка
ВІДМІННО – 5
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90-100
ДОБРЕ – 4
Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
82-89
Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
75-81
ЗАДОВІЛЬНО - 3
Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
69-74
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
60-68
НЕЗАДОВІЛЬНО - 2
Незадовільно
– потрібно попрацювати перед тим як отримати залік (без повторного вивчення модуля)
35-59
Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)
<35

Написання та перевірка модульних завдань проводиться в сесійний період згідно з розкладом. Модульні завдання виконуються студентами в аудиторії під контролем викладача. На поточний контроль виносяться завдання, що охоплюють ключові теми курсу.
Письмовий іспит або залік складається за екзаменаційними або заліковими білетами, кожен з яких включає 5 проблемних питань та 3 тестових завдання (кожне з 3-х тестів). Питання, що включаються до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними та потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отримані знання.
Питання до екзаменаційних та залікових білетів відбираються в межах програмних питань, що складають зміст навчальної дисципліни, а також термінів, які наведені на початку цих методичних матеріалів. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.
Підсумкова оцінка з дисципліни є загальною, складається з суми балів, отриманих за виконання індивідуальної самостійної роботи, модульного завдання та письмової екзаменаційної роботи і становить максимально 100 балів.
Критерії оцінювання знань студентів на письмовому іспиті студентів
заочної форми навчання
До складу кожного білета входить 5 завдань, які мають узагальнений комплексний характер та 3 тестових завдання (по 3 тести). Відповідь на кожне з
8 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 8, 6, 0 балів.
Відповідь на кожне з 8 питань оцінюється в:
10 балів - якщо відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни; його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості; відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії; правильне формулювання відповідних тлумачень; свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів; містить аналіз змістовного матеріалу; порівняння різних поглядів на дану проблему; самостійні висновки студента; формулювання та аргументацію його точки зору; містить, поряд із теоретичними матеріалами, фактичні дані, їх оцінку та порівняння; логічно і граматично правильно викладена.
8 балів - якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ.
6 балів - якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона не є аргументованою; не містить посилань на нормативні джерела, що вивчаються; не містить аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т ін., недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал, свідчить про наявність прогалин у знаннях студента,
викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.
0 балів - якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі питання. В разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового
іспиту або заліку.
Порядок оцінювання знань студентів заочної форми навчання
Поточний контроль для заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання: а) письмової домашньої роботи (виконання індивідуальних завдань) (максимально – до 14 балів). б) модульної(контрольної) роботи (максимально – до 6 балів).
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків із науки (додаються до результатів заліку або іспиту).
Метою поточного та підсумкового контролю знань є визначення справжнього рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності у відповідності до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Форма оцінювання знань
Кількість балів
Результат
1.
Оцінювання поточної роботи в семестрі
(виконання індивідуальних завдань)
Від 0 до 14 балів
Одержання поточної оцінки
2.
Виконання модульного завдання або роботи під час практичного заняття
Від 0 до 6 балів
Одержання поточної оцінки
3.
Оцінювання письмової екзаменаційної
(залікової) роботи
Від 0 до 80 балів
Проходження підсумкового контролю знань та одержання підсумкової оцінки
Індивідуальні завдання кожен студент опрацьовує відповідно до номеру свого прізвища в журналі групи.
Кількість балів
Критерії оцінки виконаної письмової домашньої (індивідуальної) роботи
14балів
«Відмінний рівень» щодо змісту і форми виконаної роботи
10 балів
Рівень «добре» щодо змісту і форми виконаної роботи

6 балів
Рівень «задовільно» щодо змісту і форми виконаної роботи
0 балів
«Незадовільний рівень» щодо змісту і форми виконаної роботи
Модульні (контрольні) роботи виконуються студентами в аудиторії під контролем викладача та охоплюють проблемні питання за темами 1-20 навчального плану.
Вид завдання, що виноситься на модульну (контрольну) роботу (проблемне завдання)
Кількість балів
Критерії оцінки відповіді
6 балів студент виявив «високий рівень» підготовленості - правильно розглянув проблемне завдання: надав відповідь, яка за обсягом і змістом є достатньою для вирішення поставленої проблеми
4 бали студент виявив «середній рівень» – якщо студент надав відповідь на поставлене завдання, проте вона є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей тощо
2 бали студент вивив «достатній рівень» – якщо студент надав відповідь на поставлене завдання, проте вона не є аргументованою; не містить аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових доктрин тощо; недостатньо використані юридичні категорії, що свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; робота викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень
0 балів студент виявив «недостатній рівень» підготовленості – не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень науки
Разом
Від 0 – до 6 балів
Студенту який пропустив заняття необхідно, в індивідуальному режимі підійти на консультацію до викладача, який надасть детальну інформацію щодо відпрацювання пропущених занять та отримання відповідних балів. Тобто студенту потрібно відвідати консультації з дисциплін, заняття з яких пропущено.
Додаткові бали можна отримати за участь у науковій та творчій діяльності кафедри.
Команда викладачів:
Дикань Олена Володимирівна (http://kart.edu.ua/kaf-mia-ua/kolectuv- kafedru-mia/dukan-ov-ua) – Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.051.05 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 –

Організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертації
«Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України».
Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському національному університеті
імені В. Лазаряна за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: Теоретико- методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту.
Напрям наукової діяльності: проблеми розвитку підприємств в умовах ринкового середовища; державне регулювання транспортного комплексу України.
Програмні результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студенти оволоділи навичками:
- організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між органами публічної влади і громадянським суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень;
- застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
- визначати проблемні питання в комунікації органів публічного управління;
- правильно використовувати мовні засоби офіційно-ділового стилю у сфері публічного управління при індивідуальних і групових мовно-інформаційних комунікаціях;
- використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;
- володіти усною монологічною комунікацією (вміння робити презентації, доповіді, виступи) іноземною мовою;
- володіти усною діалогічною комунікацією (вести бесіду, дискусію, переговори, ставити запитання, давати відповіді на запитання) іноземною мовою;
-впроваджувати цінності та принципи філософії гуманізму і демократії в систему публічної комунікації;
-готувати пропозиції щодо збору та обробки інформації, необхідної для обґрунтування програм розвитку системи публічної комунікації;
-брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань реформування публічного управління;
Кодекс академічної доброчесності
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням: http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua
Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть консультуватися з
викладачами та з іншими студентами, але повинні самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до роботи.
Інтеграція студентів із обмеженими можливостями
Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства.
Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес
Українського державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.
Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням: http://do.kart.edu.ua/

скачати

© Усі права захищені
написати до нас