1   2
Ім'я файлу: Основи журналістики (1) (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 80кб.
Дата: 03.08.2022
скачати


ВІДДІЛ ОСВІТИ

КОСТОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ШКОЛЯРІВ ТА ЮНАЦТВА
КОСТОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково – Наказ відділу освіти

методичної ради Костопільського Костопільської районної

районного методичного кабінету державної адміністрації

від 22.08.2018 1 від 22.08.2018 262

Навчальна програма з позашкільної освіти
гуманітарного напряму

«Основи журналістики»

4 роки навчання

Костопіль - 2018

Автор:

Лапюк Олена Володимирівна - керівник гуртка «Основи журналістики Костопільського будинку школярів та юнацтва.

Рецензенти:

Михальська О.Я. - заступник директора з навчально-виховної роботи Костопільського будинку школярів та юнацтва.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У закладах позашкільної освіти створено умови для задоволення різноманітних інтересів дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей, творчої самореалізації, виховання. Журналістика як соціально значима сфера діяльності приваблює можливістю доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість. Заняття у гуртку «Основи журналістики» забезпечують розвиток інтелектуальних і творчих здібностей вихованців, критичного мислення, соціальної компетентності, сприяє становленню особистості, сприяє оволодінню навичками генерувати ідеї, виявляти та презентувати актуальні матеріали про події.

Навчальну програму розроблено з урахуванням положень Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про заклад позашкільної освіти.

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів.

Зміст програми розроблено з урахуванням анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей розвитку дітей старшого шкільного віку. В основу змісту роботи гуртка покладені принципи науковості, доступності, єдності виховання і життєдіяльності.

Навчальна програма реалізується в гуртку гуманітарного напряму і спрямована на дітей віком від 14 до 17 років.
Метою програми є формування компетентностей особистості засобами журналістики та літературної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та завданнями що стосуються основ журналістики та літературознавства;

практичної – сприяє оволодінню навичками написання матеріалів до ЗМІ, комунцкативності, набуття первинного професійного досвіду;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців, розвиток художнього смаку, творчої уяви, вироблення індивідуального стилю роботи, креативність;

соціальної – сприяє самореалізації особистості в соціумі, професійному самовизначенню, розширенню професійної обізнаності.
Навчальна програма передбачає чотири роки навчання за основним рівнем :

1-й рік навчання – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

3-й рік навчання – основний рівень –144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

4-й рік навчання – основний рівень –144 год. на рік, 4 год. на тиждень.
Всі заняття в гуртку «Основи журналістики» можна поділити на два види: творче вивчення творів мистецтва і творче спілкування з дійсністю, її осмислення. В них переслідуються наступні цілі: розвиток літературних здібностей, розширення і поглиблення знань з теорії літератури, розвиток творчого сприйняття літератури, навчання навичкам художнього освоєння дійсності (розвиток спостережливості, уваги до оточуючої дійсності, творчої уяви, літературна обробка документальних матеріалів, оволодіння закономірностями різних жанрів, в т.ч. журналістських).

Засвоєнню програми сприяють різноманітні форми роботи з вихованцями: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, огляди, екскурсії, рольові та ділові ігри, прес-конференції тощо.

Головний очікуваний результат від навчання - найбільш повне розкриття індивідуальності дитини, становлення її як особистості, як журналіста, формування життєвої компетентності, у тому числі - компетентності самовиховання і саморозвитку через активізацію творчої, пошукової, дослідницької діяльності, а також виховання гідного громадянина України.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, презентація творчої роботи.
Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

1

1

2

2

Журналістика

4

4

8

3

Професія журналіста

4

8

12

4

Соціальна позиція журналіста

4

8

12

5

Специфіка журналістського твору

6

14

20

6

Мова і мовлення

6

10

16

7

Інформація

6

10

16

8

Інтерв’ю

8

12

20

9

Проблематика

4

8

12

10

Засоби масової інформації

6

16

22

11

Підсумок

-

4

4

Разом

49

95

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи і завданнями гуртка. Вимоги до вихованців гуртка. Техніка безпеки під час проведення занять.

Практична частина. Бесіда за темою відеоматеріалів про журналістику.


 1. Журналістика ( 8 год.)

Теоретична частина. Журналістика, її функції. Роль журналістики в суспільстві. Особливості журналістики. Журналістика як галузь інформаційної діяльності ЗМІ.

Практична частина. Ознайомлення з періодичними виданнями. Бесіди про актуальні соціальні проблеми. Екскурсія до редакції газети. Зустріч зі співробітниками редакції. Ознайомлення з роботою редакції.


 1. Професія журналіста (12 год.)

Теоретична частина. Професія журналіста. Вимоги до професії журналіста. Особливості професії журналіста. Самореалізація журналіста. Події в суспільному житті. Журналіст як інформатор про події. Журналіст і боротьба за справедливість.

Практична частина. Формування уявлень про професію журналіста. Визначення головних вимог до професії журналіста. Робота з періодичними виданнями. Короткий опис подій суспільного життя. Зустрічі з журналістами.


 1. Соціальна позиція журналіста (12 год.)

Теоретична частина. Журналіст і суспільство. Статус журналіста в суспільстві. Вплив журналіста на формування суспільної свідомості, громадської думки. Висвітлення подій. Лексичний словник журналіста. Розповідь і опис подій.

Практична частина. Ознайомлення з подіями у світі, країні, місцевими. Ознайомлення з подіями в житті гуртка. Вибір подій для висвітлення. Усні розповіді про події. Письмовий опис подій.


 1. Специфіка журналістського твору ( 20 год.)

Теоретична частина. Журналістський матеріал. Зміст і форма журналістського матеріалу. Інформаційна замітка, репортаж, інтерв’ю. Визначення новини. Правило «трьох запитань». Заголовки, їх типи. Основні вимоги до заголовків, їх зміст і функції. Підзаголовки. Інформаційне повідомлення, його схема і приклади. Основні прийоми та приклади побудови заголовків до інформаційних повідомлень. Події, їх сприйняття. Неупередженість.

Практична частина. Ознайомлення з публікаціями, заголовками до них. Читання публікацій. Зміна заголовків до публікацій у пресі. Формулювання заголовків із визначеної теми. Ознайомлення з подіями життя гуртка. Вибір подій для інформаційного повідомлення. Створення інформаційних повідомлень. Складання повідомлень про шкільне життя. Обговорення підготовлених матеріалів.


 1. Мова і мовлення ( 16 год.)

Теоретична частина. Мова, вимова, передача на письмі. Загальні правила.

Практична частина. Розмова (два – чотири учасники). Бесіда (три – шість учасників). Дискусія (вісім учасників). Прес-конференція. Правила. Головне і другорядне.
7. Інформація (16 год.)

Теоретична частина. Інформація. Форми. Методи. Джерела. Запам’ятовування і збереження.

Практична частина. Відео. Аудіо. Сенсорне сприйняття. Екскурсія до краєзнавчого музею. Відвідування кінотеатру. Екскурсія в бібліотеку. Робота в інтернеті.


 1. Інтерв’ю (20 год.)

Теоретична частина. Інтерв’ю. Вимоги. Кореспондент і респондент. Формулювання запитань. Мова, час, оточуюче середовище. Інтерв’ю як жанр. Інтерв’ю як форма здобуття інформації.

Практична частина. Формулювання запитань із визначеної теми. Обговорення підготовлених матеріалів. Розроблення порад тим, хто бере інтерв’ю. Інтерв’ю з людьми різних вікових категорій. Запис радіопередачі.


 1. Проблематика (22 год.)

Теоретична частина. Сфери життєдіяльності суспільства. Проблеми. Світові. Регіональні. Місцеві. Визначення.

Практична частина. Приклади у ЗМІ (друковані, телебачення, радіо, інтернет-видання). Перегляд теленовин. Обговорення. Здобування інформації під час екскурсій вулицями, магазинами, до парку, прибудинковими територіями.

 1. Засоби масової інформації (22 год.)

Теоретична частина. ЗМІ. Друковані. Інтернет. Телебачення. Радіо. Дитячі.

Практична частина. Екскурсії до студії районного радіомовлення, редакції рекламної газети «Пропозиція». Робота в дитячій бібліотеці.


 1. Підсумок (4 год.)

Практична частина. Виконання тестових і творчих завдань для виявлення знань вихованців. Відзначення авторів кращих матеріалів. Підбиття підсумків. Посвята в журналісти.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати і розуміти:

 • особливості журналістської діяльності, професії журналіста;

 • особливості журналістського твору;

 • схему побудови інформаційного повідомлення;

 • особливості техніки інтерв’ю.


Вихованці мають вміти і застосовувати:

 • визначити актуальну тематику журналістського твору;

 • висувати оригінальні ідеї;

 • писати власний інформаційний текст;

 • створювати заголовок до твору.


У вихованців мають сформуватися компетентності:

- пізнавальна – забезпечує ознайомлення з поняттями та завданнями що стосуються основ журналістики та літературознавства;

- практична – сприяє оволодінню навичками написання матеріалів до ЗМІ, комунцкативності, набуття первинного професійного досвіду;

- творча – забезпечує формування творчих здібностей вихованців, розвиток художнього смаку, творчої уяви, вироблення індивідуального стилю роботи, креативність;

- соціальна – сприяє самореалізації особистості в соціумі, професійному самовизначенню, розширенню професійної обізнаності.
Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Комунікація і суспільство. Поняття журналістики

4

4

8

3

Пражурналістські явища. Історія

журналістики.

2

2

4

4

Журналістика як система засобів масової інформації

2

2

4

5

Лексика і фразеологія

2

2

4

6

Основи культури мовлення

2

2

4

7

Будова слова. Орфографія

2

2

4

8

Поняття жанру в журналістиці. Жанри сучасної журналістики

2

2

4

9

Стилістика

2

2

4

10

Морфологія і правопис

2

2

4

11

Інформаційні жанри журналістики

12

20

32

12

Синтаксис і пунктуація

4

6

10

13

Основні етапи роботи над випуском газетного номера

2

2

4

14

Етичні засади роботи журналіста

2

2

4

15

Творча майстерня журналіста.

Джерела інформації, методи збирання інформації

збирання інформації.

6

20

26

16

Заголовок

2

2

4

17

Мова і стиль журналістського твору. Редагування текстів

10

10

20

18

Підсумок

-

2

2

Разом

60

84

144ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Журналістика як один з головних чинників професійної масової комунікації. Поняття журналістики.


 1. Комунікація і суспільство. Поняття журналістики (8 год.)

Теоретична частина. Комунікація і суспільство. Види комунікації. Масова комунікація як вид інформаційної діяльності.

Практична частина. Написання асоціативного оповідання (стилізація під журналістський матеріал) про книгу.
3. Пражурналістські явища. Історія журналістики (4 год.)

Теоретична частина. Обмін інформацією між людьми - прадавня історія. Винахід писемності. Перші рукописні газети. Винахід друкарського верстата - початок нової ери журналістики. Історія виникнення газет, журналів, інформаційних агентств.

Практична частина. Складання казки (легенди) про народження журналістики.


 1. Журналістика як система засобів масової інформації (4 год.)

Теоретична частина. Загальна інформація про систему засобів масової інформації світу, країни, області, міста. Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації.

Практична частина. Розповідь про ЗМІ за запропонованими зразками. Практична робота з пресою щодо характеристики запропонованих видань.


 1. Лексика і фразеологія (4 год.)

Теоретична частина. Основні відомості з лексикології. Лексичне значення слова. Фразеологізми, їх лексичне значення, стилістична приналежність роль у мовленні, різновиди.

Практична частина. Робота зі словниками різних видів (тлумачним, перекладним, словником синонімів та антонімів, фразеологічним тощо), схемами, таблицями, виконання вправ.


 1. Основи культури мовлення (4 год.)

Теоретична частина. Історія мови - основні моменти розвитку.

Практична частина. Опрацювання невиразних текстів так, щоб вони стали яскравими і цікавими.


 1. Будова слова. Орфографія (4 год.)

Теоретична частина. Будова слова та значення морфем. Способи творення слів. Правила переносу слів. Орфографічні правила, словникові слова.

Практична частина. Виконання вправ. Укладання власного словничка (списки слів для запам’ятовування).


 1. Поняття жанру в журналістиці. Жанри сучасної журналістики (4 год.)

Теоретична частина. Поняття «жанр». Термін «жанр» в літературі й журналістиці, спільне та відмінне.

Практична частина. Практична робота з визначення основних якостей, відмінностей, притаманних тим чи іншим жанрам. Робота з друкованими ЗМІ.


 1. Стилістика (4 год.)

Теоретична частина. Стилі і жанри мовлення. Стилістичні можливості.

Практична частина. Виконання вправ на закріплення вмінь щодо визначення стилів і жанрів мовлення, тексту.


 1. Морфологія і правопис (4 год.)

Теоретична частина. Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови.

Практична частина. Робота з довідниками, посібниками, виконання вправ.


 1. Інформаційні жанри журналістики (32 год.)

Теоретична частина. Загальна характеристика інформаційних жанрів журналістики. Замітка в системі інформаційних жанрів журналістики. Лід, його типи й особливості побудови. Мова жанру. Звіт як інформаційний жанр. Розгорнутий та стислий звіти. Особливості репортажу, його відмінність від інших інформаційних жанрів. Інтерв'ю як інформаційний жанр.

Практична частина. Робота з пресою щодо визначення матеріалів, написаних в інформаційних жанрах. Робота з газетами. Написання матеріалу в жанрі «замітка». Робота з пресою ( пошук репортажів, їхня характеристика, виявлення основних ознак жанру). Вибір теми і специфіка збирання інформації для підготовки репортажу. Особистість журналіста в репортажі. Журналіст репортер: специфіка роботи. Що може стати темою репортажу. Мова репортажу. Написання етюду «Фрагмент життя» (ситуація в магазині, на вулиці, у громадському транспорті) - створення репортажної картинки, атмосфери події. Практична творча робота: вибір теми, збирання інформації, написання матеріалу в жанрі репортажу ( наприклад, про шкільний захід (подієвий), про роботу гуртка позашкільного закладу (неподієвий) або на вибір гуртківців). Підготовка й проведення інтерв'ю: мета, вивчення теми, співрозмовника, підготовка запитань, домовленість про зустріч, місце й час бесіди, різні етапи бесіди тощо. Практична робота: прес-конференція із запрошеною на заняття цікавою людиною ( випускник гуртка «Основи журналістики»). Бліц-інтерв'ю на вулиці, опитування телефоном.


 1. Синтаксис і пунктуація (10 год.)

Теоретична частина. Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловів. Способи передачі чужого мовлення: пряма та непряма мова. Цитати. Розділові знаки.

Практична частина. Написання твору за рекомендованим прислів’ям. Робота з картками. Написання диктанту.


 1. Основні етапи роботи над випуском газетного номера (4 год.)

Теоретична частина. Визначення факторів, що впливають на вигляд газети. Основні етапи роботи над випуском газетного номера.

Практична частина. Складання макетів газетної шпальти. Знайомство з усіма стадіями виробництва газети.


 1. Етичні засади роботи журналіста (4 год.)

Теоретична частина. Моральність - загальнолюдська чеснота. Поняття «етика», «право». Професійна етика. Журналістська етика. Міжнародні принципи журналістської етики. Кодекс професійної етики українського журналіста.

Практична частина. Обговорення головних положень Українського кодексу. Самостійна робота по картках: як юний журналіст вчинив би у запропонованій ситуації і чому. Обговорення життєвих ситуацій; етичність або неетичність вчинків людей.


 1. Творча майстерня журналіста. Джерела інформації, методи збирання інформації (26 год.)

Теоретична частина. Розвиток художньої майстерності журналіста. Літературні етюди. Джерела інформації: офіційні й неофіційні, профільні й непрофільні, «живі» та «мертві». Інтерв'ю як метод збирання інформації. Типи інтерв'ю «хто» і «що». Прес-конференція як метод збирання інформації. Метод спостереження. Види спостереження. Використання методу спостереження для

підготовки матеріалів у різних жанрах. Документ в журналістиці, його різновиди. Варіанти використання документів при підготовці журналістських матеріалів.

Практична частина. Обговорення життєвих ситуацій: етичність або неетичність вчинків людей. Практична робота: визначення джерел інформації, які могли бути використані при підготовці газетних матеріалів, запропонованих керівником для аналізу. Збирання інформації. Що залежить від журналіста? Особистісні якості журналіста. Практична робота: збирання інформації методом інтерв'ю на запропоновану керівником тему. Практична творча робота: опис людини в процесі її професійної діяльності. Робота з документальними джерелами інформації.


 1. Заголовок (4 год.)

Теоретична частина. Історія заголовка у друкованих ЗМІ. Заголовок: важливість вибору влучного слова або словосполучення.

Практична частина. Методика роботи над заголовком. Аналіз заголовків різних друкованих ЗМІ: плюси та мінуси. Практична робота: підбір (створення) заголовків до запропонованих керівником публікацій.


 1. Мова і стиль журналістського твору. Редагування текстів (20 год.)

Теоретична частина. Мова і стиль газети. Стилістика творів у ЗМІ. Газетно-публіцистичний стиль: особливості. Найбільш уживана лексика у ЗМІ. Стилістика інформаційних жанрів. Типи мовленнєвих помилок у засобах масової інформації. Мовна надмірність або недостатність, неточність слововживання, необгрунтоване використання слів іншого стилю мови, повторювання слів, логічні помилки тощо. Газетні штампи, канцеляризми, «ляпи». Поняття про редагування тексту. Основні вимоги. Види правок. Особливості читання матеріалів редактором. Коректура. Правила коректури. Коректурні знаки: групи, використання. Професійні вимоги до коректора.

Практична частина. Практична робота: виправлення помилок у запропонованих керівником журналістських текстах. Редагування запропонованих керівником текстів - підготовка матеріалів до друку. Саморедагування: виправлення власних творчих робіт, написаних на початку навчального року. Закріплення теоретичних знань виконанням вправ з коректури.


 1. Підсумкові заняття (2год.)

Практична частина. Закріплення вивчення за рік матеріалу. Вікторини, конкурси, самоперевірки. Підготовка залікових матеріалів в одному з вивчених інформаційних жанрів. Перевідний іспит із залученням журналістів-практиків. Перехід на третій рік навчання.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати і розуміти:

 • поняття журналістики, її місце в суспільстві;

 • історію журналістики; що є системою засобів масової інформації;

 • функції журналістики і принципи журналістської діяльності; норми української літературної мови;

 • інструментарій журналіста і як їм користуватися;

 • поняття «жанр» і «жанр в журналістиці»;

 • систему жанрів журналістики;

 • поняття «факт» і «новина» в журналістиці;

 • інформаційні жанри, особливості кожного з них: замітка, звіт, репортаж, інтерв'ю;

 • види стіннівок і дитячих газет, особливості підготовки м до них і їхнього оформлення;

 • основні положення журналістської етики;

 • види заголовків і вимоги до них;

 • які існують джерела інформації і методи збирання інформації;

 • поняття мови і стилю газети, особливості газетно-публіцистичного стилю;

 • типи мовленнєвих помилок у ЗМІ, поняття про редагування тексту, види правок;

 • що таке коректура і правила коректури;

 • основні етапи роботи над газетою.


Вихованці мають вміти і застосовувати:

 • вільно оперувати основними термінами журналістики, та ЗМІ, жанр, журналістика, інформаційні жанри, замітка, звіт, репортаж, інтерв'ю;

 • виділяти особливості кожного з існуючих ЗМІ;

 • мати змогу підготувати матеріал у будь-якому з інформаційних жанрів;

 • оформити стіннівку і підготувати для неї матеріали; орієнтуватися в основних положеннях кодексу професійної етики журналіста, застосовувати їх на практиці;

 • вільно підбирати усі види заголовків до будь-яких журналістських матеріалів;

 • знаходити цікаві теми для публікацій і збирати достатньо інформації для їх написання;

 • володіти усіма методами збирання інформації;

 • знаходити мовленнєві помилки в журналістських текстах;

 • використовувати необхідні види правок при редагуванні текстів;

 • володіти правилами коректури і застосовувати їх на практиці.


У вихованців мають сформуватися такі компетентності:

- пізнавальна – забезпечує ознайомлення з поняттями та завданнями що стосуються основ журналістики та літературознавства;

- практична – сприяє оволодінню навичками написання матеріалів до ЗМІ, комунцкативності, набуття первинного професійного досвіду;

- творча – забезпечує формування творчих здібностей вихованців, розвиток художнього смаку, творчої уяви, вироблення індивідуального стилю роботи, креативність;

- соціальна – сприяє самореалізації особистості в соціумі, професійному самовизначенню, розширенню професійної обізнаності.

Основний рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/п

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Організаційні заняття. Повторення

вивченого

2

2

4

3

Організація роботи редакції газети. Планування в роботі журналіста

2

2

4

4

Місце та роль журналіста в процесі функціонування ЗМІ. Права та обов'язки


2

2

4

5

Спеціалізація журналіста

2

2

4

6

Тематика матеріалів у ЗМІ

2

4

6

7

Журналістська етика

2

2

4

8

Жанри журналістики

2

2

4

9

Аналітичні жанри

10

10

20

10

Написання різножанрових матеріалів у ЗМІ

-

20

20

11

Практична стилістика. Літературне редагування

6

6

12

12

Реклама

2

4

6

13

Паблік рілейшнз

2

2

4

14

Концепція ЗМІ. Техніка оформлення газети

4

8

12

15

Культура мовлення в роботі журналіста. Культура ведення дискусії

16

20

36

16

Підсумок

-

2

2

Разом

56

88

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ(2 год.)

Теоретична частина. Обговорення плану роботи на навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки.


 1. Організаційні заняття. Повторення вивченого (4 год.)

Теоретична частина. Повторення вивченого в минулому році. Бесіди на теми «Моє співробітництво з газетами влітку».

Практична частина. Творча робота в одному з вивчених жанрів «Літо, що минуло».


 1. Організація роботи редакції газети. Планування в роботі журналіста ( 4 год.)

Теоретична частина. Організація роботи редакції газети. Основні принципи. Особливості журналістської діяльності. Творчий план журналіста.

Практична частина. Практична робота зі складання перспективного плану роботи редакції та плану чергового номера газети.


 1. Місце та роль журналіста в процесі функціонування ЗМІ. Права та обов 'язки (4 год.)

Теоретична частина. Фах журналіста та його професійні заповіді. Права та обов’язки. Творчі особливості журналістів залежно від їхніх функцій і видів діяльності.

Практична частина. Необхідні знання, вміння для різних посад творчих працівників ЗМІ: редактор, заступник редактора, відповідальний секретар, завідуючий відділом, кореспондент, тележурналіст в кадрі та поза ним тощо.


 1. Спеціалізація журналіста (4 год.)

Теоретична частина. Жанрова спеціалізація журналіста: особливості, плюси та мінуси. Тематична спеціалізація журналіста.

Практична частина. Аналіз творчого доробку відомих українських журналістів-газетярів, які пишуть «на одну тему». 1.   1   2

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас