1   2   3
Ім'я файлу: 16vir-stud-фарм-21-22.doc
Розширення: doc
Розмір: 243кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
МЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів з семінарського заняття

Навчальна дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»

Заняття №16: «Морфологія структура, культивування вірусів. Пріони, Віроїди. Методи лабораторної діагностики вірусних инфекцій.»

Курс 2 Факультет фармацевтичний


Затверджено

на методичній нараді кафедри

“30“ серпня 2021 р.

Протокол № 1

Зав.кафедри, доц.____________ Грузевський О.А.
Одеса – 2021

Тема семінарського заняття №16: «Морфологія структура, культивування вірусів. Пріони, Віроїди. Методи лабораторної діагностики вірусних инфекцй.» - 2 год.
1. Актуальність теми. Вірусологія здобуває усе більшого значення як у патології людини, так і у фундаментальній науці. Актуальність вчення про віруси визначається, в першу чергу, їх зростаючою роллю в інфекційній патології. В міру зниження і ліквідації захворювань іншої етіології питома вага вірусних інфекцій неухильно росте. Одержала визнання і підтвердження вірусна теорія онкогенеза. На моделі вірусу в даний час зважуються фундаментальні проблеми сучасної молекулярної біології. Віруси стали класичною моделлю для сучасної генетики.

Значення теми для засвоєння наступних розділів предмета й оволодіння необхідними практичними навичками й уміннями.

Без знань морфології, структури; культивування вірусів неможливе вивчення інших розділів вірусології й оволодіння практичними навичками й уміннями по розділах вірусології.

Знання по вірусології необхідні при вивченні курсу інфекційних хвороб, дитячих інфекцій і інших дисциплін.

Знання загальної характеристики вірусів буде сприяти глибокому розумінню питань патогенезу, вірусних інфекцій, особливостей противірусного імунітету, методів лабораторної діагностики вірусних інфекцій їхньої терапії і профілактики.

3. Цілі заняття:

3.3.Конкретні цілі:

-знати:

 1. морфобіологічні властивості вірусів;

 2. класифікацію, особливості імунітету, клініки вірусних інфекцій;

 3. загальну схему лабораторної діагностики вірусних інфекцій;

 4. патогенез вірусних інфекцій, принципи терапії;

 5. профілактику вірусних інфекцій;


- 3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- оволодіти методиками /вміти/:

 1. вибрати і взяти матеріал для дослідження;

 2. провести зараження та відкриття курячих ембріонів;

 3. врахувати і оцінити результати. 1. 4. Питання до семінарського заняття, які мають бути обговорені.

 2. Морфологія вірусів, їх систематичне положення, назва російською та латиною.

 3. Методи мікроскопічного виявлення вірусів. Основні барвники, які використовують для фарбування вірусних включень. Відношення вірусів до фарбування за Граму.

 4. Ультраструктура вірусів. Апарат адгезії.

 5. Етапи взаємодії вірусу і клітини.

 6. Форми взаємодії вірусу та клітини.

 7. Культивування вірусів. Особливості.

 8. Ферменти й фактори патогенності вірусів.

 9. Антигенна структура збудників вірусних інфекцій. Види антигенів, їх специфічність залежно від хімічної природи.

 10. Резистентність вірусів по відношенню до факторів оточуючого середовища та дезінфектантам.

 11. Патогенність вірусів для диких та лабораторних тварин.

 12. Епідеміологія вірусних інфекцій (джерела інфекції, механізми, шляхи та фактори передачі, чутливий організм). Заразність хворих у різні періоди захворювання. Роль вірусоносіїв.

 13. Патогенез вірусних інфекцій. Можливі вхідні ворота.

 14. Основні органи мішені та патогенез при вірусних інфекціях.

 15. Імунітет при вірусних інфекціях, його напруженість, спрямованість та подовженість.

 16. Методи виявлення імунної перебудови організму при вірусних інфекціях.

 17. Особливості культивування вірусів.

 18. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій

Рання діагностика

Виявлення вірусу в організмі хворого

 1. Методи виявлення вірусу і вірусних включень:

а/ світлова мікроскопія,

б/ електронна мікроскопія;

в/ люмінесцентна мікроскопія;

 1. Методи виявлень вірусного антигену в організмі:

а/ РА;

б/ РП;

в/ реакція зворотної РНГА;

г/ імунна електронна мікроскопія;

д/ імуноферментний метод;

е/ радіоімуний метод;

ж/ імуноелектрофорез і інші методи.

 1. Вірусологічні методи.

Виділення вірусу на:

а/ курячих ембріонах;

б/ культурах кліток;

в/ лабораторних тваринах

 1. Індикація вірусу:

а/ ЦПД у культурі кліток;

б/ зміни курячих ембріонів;

в/ поразку лабораторних тварин;

г/ реакція гемагглютинації /РГА/;

д/ реакція гемадсорції;

е/ виявлення включень в клітці.

 1. Ідентифікація вірусу:

а/ РН;

б/ гемадсорбція;

в/ РГГА;

г/ РСК;

д/ ін.методи /РП, реакція імунолюмінісценції і т.п./

 1. Ретроспективна діагностика.

Виявлення противірусних АТ.

 1. Серологічні методи.

Визначення наростання титру АТ у парних сироватках з

вірусними діагностикумами:

а/ РТГА;

б/ РН

в/ РЗК;

5. Теми доповідей, рефератів, аналітичних оглядів літератури (при підготовці доповіді, реферату, аналітичного огляду тощо, студенти можуть, поряд з цим, готувати дидактичні наочні посібники у вигляді таблиць, кодограм, слайдів, мультимедійних презентацій, малюнків, портретів відомих фахівців, препаратів тощо).

1. Переваги вирощування вірусів в культурі клітин.

2. Особливості культивування вірусів грипу.

3. Основні методики виготовлення вакцин проти грипу.

4. Труднощі в створенні вакцин проти вірусу імунодефіциту людини.
6. Нові терміни.

Віруси. Віроїди. Пріони. Морфологія вірусів. Капсиди. Капсомери. Суперкапсид. Середовища росту, підтримки. Діагностика вірусних інфекцій
7.Питання або тести, діагностичні тести, рольові ігри тощо для визначення якості засвоєння студентами теми заняття.

Тести:

Віруси не культивують на:

первинних культурах кліток

перещеплюваних культурах кліток

*звичайних поживних середовищах

лабораторних тваринах

курячих ембріонах
Для профілактики вірусних інфекцій застосовують наступні препарати, за винятком:

вакцин

інтерферону

* антибіотиків

імуноглобуліну

ремантадину
Спіральний тип симетрії мають віруси:

герпесу

аденовіруси

*грипу

поліомієліту

гепатиту В
Наступні властивості вірусів кардинально відрізняють їх від всіх інших живих істот на Землі, за винятком:

*облигатного внутрішньоклітинного паразитизму

відсутність клітинної організації

наявності одного тільки типу нуклеїнової кислоти

несамостійність обміну речовин

роз'єднаного (дизюнктивного) способу розмноження
Для вірусів не характерно все перераховане, крім:

грампозитивні палички

утворюють спори і капсули

*мають один тип нуклеїнової кислоти

мають два типи нуклеїнової кислоти

утворюють екзотоксин
Основу специфічної терапії вірусних інфекцій складає

антибіотикотерапія

вакцина АКДС

інфузійна терапія

*серотерапія

фаготерапія
Зараження курячого ембріона при вірусологічних дослідженнях проводять

в амніотичну порожнину

в порожнину аллантоиса

безпосередньо в ембріон

в желточный мішок

*всіма вищепереліченими способами
Є такі методи культивування вірусів, за винятком

*на рідких живильних середовищах

в організмі чутливих тварин

в курячих ембріонах

в первинних культурах кліток

в культурах кліток, що перевиваються
У вірусологічну лабораторію поступив матеріал, що містить мінімальну концентрацію вірусних частинок. Які сучасні імунологічні методи служать для виявлення вірусних антигенів?

*Всі перераховані

Імуноферментний аналіз (ІФА)

Метод з використанням моноклональных антитіл

Радіоімунний метод (РІА)

Полімеразная цепна реакція (ПЦР)
Спіральний тип симетрії мають віруси:

герпесу

аденовіруси

*грипу

поліомієліту

гепатиту В
Наступні властивості вірусів кардинально відрізняють їх від всіх інших живих істот на Землі, за винятком:

*облигатного внутрішньоклітинного паразитизму

відсутність клітинної організації

наявності одного тільки типу нуклеїнової кислоти

несамостійність обміну речовин

роз'єднаного (дизюнктивного) способу розмноження
Для вірусів не характерно все перераховане, крім:

грампозитивні палички

утворюють спори і капсули

*мають один тип нуклеїнової кислоти

мають два типи нуклеїнової кислоти

утворюють екзотоксин
8. Методичні вказівки з проведення семінарського заняття викладачем:

- методика перевірки рівня готовності студентів до заняття; знання термінології;

- обговорення теоретичних питань, висновки;

- методика роботи з діагностичними тестами;

- методика і етапність проведення рольових ігор тощо (якщо вони використовуються);

- проведення тестового поточного контролю, перелік тестів, відповіді на них;

- підведення підсумків заняття, виставлення оцінок (балів).
Віруси були відкриті наприкінці XIX сторіччя. Роком відкриття вважається 1892 р., коли Д.И.Іванівський опублікував результати своїх досліджень по вивченню мозаїчної хвороби тютюну.

В основі цього відкриття лежав вимір єдиної фізико-хімічної характеристики вірусів – здатність до фільтрування. Разом з тим їх не вдавалося культивувати на живильних середовищах

Віруси - це мікроорганізми, які здатні до реплікації. Вони розмножуються тільки всередині клітин-хазяїна і знаходяться в сильній залежності від їхньої структури і метаболізма.

Існують віруси людини, тварин, рослин, бактерій. Віруси є причиною гострих масових інфекцій, на частку яких приходиться 90% всіх інфекційних захворювань. Найбільший збиток наносять віруси, що викликають распираторні інфекції. На другому місці знаходяться кишкові віруси, що викликають гастроентерит і гастроентероколіт. До масових інфекцій відносяться також кір, герпетична інфекція, вірусні гепатити, енцефаліти і лихоманки, викликані арбовірусами. Віруси є збудниками повільних інфекцій, при яких уражається центральна нервова система. Захворювання протікають довгостроково і приводять до летального результату. Віруси можуть обумовити ураження різних органів і систем у результаті розвитку постінфекційних процесів: міокардиту, панкреотиту, гепатиту, імунодифіцитних станів і т.д.

При трансплацентарному проникненні від матері до плоду віруси краснухи, цитомегаловірус, віруси Коксаки можуть призводити до викидней, мертвонародження, вроджених каліцтв.

Роль вірусів у канцерогенезі полягає в перетворенні нормального клітинного гена, протоонкогена, в онкоген у результаті неконтрольованих переміщень гена в інші області хромосоми і його посиленої експресії.

Таким чином, діапазон захворювань, пов'язаних з вірусами вимагає пильної уваги і подальшого вивчення.У розвитку вірусології, як науки можна виділити кілька періодів, що були домінуючими на протязі декількох десятків років.

Рівень організму/30-40-і роки ХХ століття/. Основною експериментальною моделлю є лабораторні тварини, основним модельним вірусом – вірус грипу.

У 40-і роки як експериментальну модель у вірусологію щільно вводять курячі вібріони. Великим внеском вітчизняних учених з'явилося вивчення природно-осередкових захворювань – епідемічних енцефалітів /Л.А. Зільбер, Е.Н. Левкович, А.К. Шубладзе, М.П. Чумаков. В.Д. Соловйов і ін./. Радянськими вірусологами були вивчені вірусні геморрагчні лихоманки.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас