1   2   3
Ім'я файлу: Методичні розробки функціональна нейрохірургія 2015 основна (1).
Розширення: doc
Розмір: 182кб.
Дата: 03.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Задачі до теми Пухлини головного мозку.docx

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра нейрохірургії

Затверджую”

Завідувач кафедри нейрохірургії,

Академік НАМН України, професор

__________________ В.І.Цимбалюк

_____” ________________2020 р.

Обговорена і затверджена на


засіданні кафедри нейрохірургії

_____” ______________ 2020р.

протокол № ______
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичного заняття


Навчальна дисципліна


Нейрохірургія


Модуль № 

Змістовий модуль № 4

Функціональна та відновна нейрохірургія. Хірургія болю.


Тема заняття


Функціональна та відновна нейрохірургія.Курс

5


Факультет

Медичні


Годин

1


КИЇВ 2020

. Актуальність теми

Існує ряд захворювань нервової системи, які традиційно вважалися неврологічними, чи терапевтичними, однак в наш час виступають об’єктом використання методів особливого напрямку нейрохірургії, нейрохіругії, що отримав назву „функціональна нейрохірургія”. Це передусім обумовлено розширенням знань про субстрат вказаних захворювань – даних нейрофізіології та нейропатофізіології, а також методів точного впливу на цей субстрат – стереотаксичної нейрохірургії.

До означеного кола неврологічних захворювань людини, котрі можуть з певною ефективністю лікуватися за допомогою методу функціональної нейрохірургії відносять: захворювання, що супроводжуються продукцією гіперкінезів (хвороба Паркінсона та інші види тремтячих гіперкінезів, хорея Гентінгтона, „неритмічні” гіперкінези – атетоз, баллізм, гемібалізм, тіки, миоклонії), синдром спастичності (розсіяний склероз, спінальна травма, церебральний інсульт; дитячий церебральний параліч, торзійна дистонія), епілепсія, больові синдроми тощо.

Актуальність теми хірургічного лікування перелічених захворювань обумовлюється існуючими статистичними даними щодо їх поширеності та важкістю перебігу фармакорезистетних форм, а також іноді відсутністю адекватних медові консервативного їх лікування. Так, хвороба Паркінсона зустрічається у 60–140 випадках на 100 тис населення, що становить у відсотковому показнику 1% серед осіб до 60 років і 5% серед осіб більш старшого віку; епілепсія – у 50–70 випадках на 100 тис населення. Спастичність виявляється у 85% хворих із розсіяним склерозом, у 65–78% спінальных хворих та у 35% хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу із формуванням геміплегії. Крім того, значну частку становлять хворі із дитячим церебральним паралічем, нейропатичними больовими синдромами та іншими видами неврологічної патології, що отримують полегшення при виеористанні терапевтичних методів лікування. Все це вказує на високу потребу у використанні адекватних методів нейрохірургічного лікування перелічених патологічних станів.


ІІ. Головна мета навчання

Для засвоєння теми студенти повинні мати достатні знання з функціональної анатомії головного та спинного мозку, периферійної нервової системи, факторів винекнення та основних моментів патогенезу епілепсії, хвороби Паркінсона, ДЦП, синдрому спастичності та нейропатичного больового синдрому. Крім того, необхідною умовою засвоєння матеріалу є володіння даними щодо особливостей клінічного перебігу вказаного спектру захворювань, особливо важких їх форм, для котрих фармакотерапевтичні методи втратили ефктивність.

Навчальною метою є формування у студентів знань щодо особливостей методів функціональної та стереотаксичної нейрохірургії, а також відновної нейрохірургії, області їх можливого застосування, показань до використання цих методів при означених варіантах неврологічної патології, техніки їх використання, спектру додаткових методів обстеження, без яких неможлива точна постановка діагнозу та вирішення питання щодо застосування хірургічного лікування, вибору його тактики.
В результаті вивчення теми студенти повинні

ознайомитися з:

 • основними видами неврологічної та нейрохірургічної патології, що підлягають лікуванню методами відновної та функціональної нейрохірургії;

 • принципами відновної та функціональної нейрохірургії, а також методу стереотаксичної нейрохірургії;

 • організацією надання нейрохірургічної допомоги хворим означених груп;

 • алгоритмами діагностики основних видів неврологічної патології, що потребують відновних та функціональних втручань: травма периферійних нервів, епілепсія, синдром паркінсонізму та хвороба Паркінсона, дитячий церебральний параліч, синдром спастичності, нейропатичний больовий синдром;

 • принципаии надання невідкладної медичної допомоги при епілептичному статусі;

 • принципами проведення основних видів стереотаксичних втручань на глибинних структурах головного мозку, консервативних та розширених хірургічних методів лікування епілепсії, оперативних втручань при ДЦП, консервативних та хірургчних методів лікування синдрому спастичності різної етіології, методів стереотаксичного лікування паркінсонізму, методів відновного лікування наслідків травматичного ураження периферичних нервів та спинного мозку;

 • принципами використання радіохірургічних втручань у функціональній нейрохірургії;

 • принципами консервативного реабілітаційного лікування хворих, що перенесли спинальну травму та травму периферичних нервів;

 • перспективами розвитку функціональної та відновної нейрохірургії;

 • принципами лікарсько-трудової експертизи хворих із означеними видами патології;

 • принципами медико-соціальної реабілітації хворих вказаної категорії.


знати:

 • етіологію, патогенез та класифікацію епілепсії, хвороби Паркінсона, ДЦП, синдрому спастичності, нейропатичних больових синдромів;

 • клінічні особливості перебігу форм хвороби Паркінсона, ДЦП, епілепсії, синдрому спастичності та нейропатичних больових синдромів, що потребують нейрохірургічного лікування;

 • методи клінічного та функціонального обстеження хворих із епілепсією, паркінсонізмом, ДЦП, наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів, синдромом спастичності різної етіології, нейропатичним больовим синдромом;

 • алгоритми надання медичної допомоги при вказаних варіантах патології;

 • покази до надання нейрохірургічної допомоги при означених видах патології;

 • основні моменти виконання стереотаксичних нейрохірургічних втручань з приводу хвороби Паркінсона, нейропатичних больових синдромів; розширених оперативних втручань при епілепсії; оперативних втручань на спинному мозку, корінцях та периферичних нервах з приводу лікування синдрому спастичності та відновлення травмованих нервових стовбурів;

 • відмінності методів нейродеструкції та нейростмуляції у функціональній нейрохірургії.


вміти:

 • визначати етіологічні і патогенетичні фактори захворювань, що потребують функціональних та відновних нейрохірургічних втручань (епілепсія, хвороба Паркінсона та синдром паркінсонізму, ДЦП, синдром спастичності, нейропатичні больові синдроми, травматичні ушкодження периферичних нервів);

 • представляти типову клінічну картину та ставити попередній діагноз найбільш типових варіантів вказаних захворювань.

 • провести клінічний огляд хворого із варіантом вказаної патології та оцінити його загальний стан, визначити план обстеження.

  • призначити адекватний спектр допоміжних методів обстеження;

 • оцінити дані допоміжних методів дослідження (МРТ, КТ, ЕЕГ, ЕНМГ, УЗДГ, ангіографія та ін), що дозволяють уточнити діагноз при підозрі на вказані варіанти патології;

 • визначати тактику ведення таких хворих та обгрунтувати необхідність проведення нейрохірургічних втручань при даних видах патології;

 • вивести хворого з епілептичного статусу;

 • оформити історію хвороби, лікарняний лист, рецепт.


Конкретні цілі заняття:


 • пояснити основні анатомо-фізіологічні принципи втручань на провідних шляхах та глибинних центрах ЦНС;

 • визначити етіологію, патогенез, клінічну картину та класифікацію клінічних форм епілепсії, паркінсонізму, ДЦП, спастичних синдромів, найбільш поширенних нейрогенних та нейропатичних больових синдромів;

 • визначити методи клінічної та інструментальної діагностики перелічених видів патології, оцінювати результати цих досліджень;

 • визначити алгоритми невідкладної допомоги хворим з епістатусом;

 • пояснити принципи функціонального та відновного нейрохірургічного лікування при різних варіантах патології центральної та периферичної нервової системи.

ІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліна

Знати

Вміти

Нормальна анатомія та нормальна фізіологія

Функціональна анатомія головного мозку, базальних ядер, стовбурових структур та структур спинного мозку, що беруть участь у реалізації рухової активності та реалізації соматичних видів чутливості.
Патологічна анатомія та патологічна фізіологія


Знати патогенез епілепсії, хвороби Паркінсона та синдрому паркінсонізма, синдрому спастичності, ДЦП, нейропатичних больових синдромів, а також засобів аутогенної регенерації центральної та периферичної нервової системи.
Нервові хвороби

Знання особливостей клінічної симптоматики епілепсії, хвороби Паркінсона та синдрому паркінсонізма, синдрому спастичності, ДЦП, нейропатичних больових синдромів.

Провести клінічний невро-логічний огляд хворого, оцінити виявлену невро-логічну симптоматику, провести аналіз резуль-татів допоміжних візуалі-зуючих та функціональ-них методів обстеження.

Рентгенологія

КТ- та МРТ-зміни структури головного мозку при різних видах вказаної патології, а також при патології периферичної нервової системи, що супроводжується розвитком нейропатичних больових синдромів.
Оперативна хірургія

Техніка стереотаксичних розрахунків та виконання стереотаксичних втручань при паркінсонізмі, техніка відкритих оперативних втручань при епілепсії, синдромі спастичності, нейропатичних больових синдромах, травматичних ушкодженнях периферичних нервів

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас