Ім'я файлу: програмові СУНМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 10.06.2021

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНУ

З КУРСУ

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ МОВЛЕННЯ”

 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.

 2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

 3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 4. Мовні норми.

 5. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови.

 6. Комунікативна професіограма науковця.

 7. Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 8. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування.

 9. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення.

 10. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації

 11. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

 12. Особливості усного спілкування.

 13. Історія української термінології.

 14. Теоретичні засади термінознавства та лексикології.

 15. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія.

 16. Проблеми сучасного термінознавства.

 17. Українські електронні термінологічні словники.

 18. Поняття про науковий стиль української мови. З історії формування наукового стилю української мови.

 19. Сучасні тенденції мовного наукотворення.

 20. Жанри наукового стилю (реферат, анотація).

 21. Жанри наукового стилю (монографія, стаття).

 22. Жанри наукового стилю ( дисертація, тези).

 23. Огляд літератури. Мета дослідження. Гіпотеза дослідження. Завдання дослідження.

 24. Методи дослідження. Наукова новизна.

 25. Мовне оформлення частин роботи. Цитати.

 26. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

 27. Основні вимоги до виконання та оформлювання магістерської, кандидатської робіт.

 28. Поняття про компресію.

 29. План як важливий засіб організації розумової праці.

 30. Тезування.

 31. Конспект. Вимоги до складання конспекту наукового джерела.

 32. Реферат.

 33. Анотація.

 34. Особливості мовного оформлення наукового тексту.

 35. Поняття про апробацію.

 36. Поняття про наукову статтю. Типи статей. Етапність підготовки наукової статті.

 37. Будова статті. Вимоги до написання статей.

 38. Науковометричні бази.

 39. Функції рецензії. Ознаки рецензії. Технології рецензування.

 40. Науковий відгук. Офіційний опонент.

 41. Особливості мовного оформлення рецензії.

 42. Науковий етикет.

 43. Суть і види перекладу.

 44. Типові помилки під час перекладів наукових текстів українською мовою.

 45. Переклад термінів.

 46. Особливості редагування наукового тексту.

 47. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.

 48. Науковий виступ, етапи його підготовки.

 49. Наукова доповідь. Робота над підготовкою доповіді.

 50. Електронна презентація доповіді. Етапи підготовки, основні вимоги до презентації.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас