1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: informatika-standart-10-11.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 14.05.2022
скачати

Характеристика умов навчання


Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу. Програмою не обмежується використання вчителем різних видів апаратного та програмного забезпечення за умови відповідності його вимогам чинного законодавства, нормативних документів та даної Програми.

Зміст усіх практичних робіт має добиратися таким чином, щоб тривалість роботи за комп'ютером відповідала чинним санітарно-гігієнічним нормам.

Методика проведення кожного уроку визначається вчителем.

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є практична діяльність учнів на кожному уроці, необхідною передумовою якої є індивідуальний доступ кожного учня до роботи з персональним комп’ютером та підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету.

Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо), викладеним у «Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», Державних санітарних правилах та нормах щодо влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах, технічним специфікаціям навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів.

ІНФОРМАТИКА

вибірково-обов’язковий курс

105 годин

БАЗОВИЙ МОДУЛЬ


35 годин

Очікувані результати навчання

Зміст навчального матеріалу

Інформаційні технології в суспільстві


Знаннєва складова

Знає базові поняття інформатики, складові частини інформаційної системи та їх призначення.

Розуміє роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в суспільстві та житті людини

Дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті, розуміє принципи інформаційної безпеки

Знає окремі онлайнові освітні платформи та використовує їх для навчання

Пояснює принципи цифрового громадянства та електронного урядування.

Має уявлення про загальні принципи роботи й сфери застосування систем штучного інтелекту, інтернету речей, Smart-технологій та технології колективного інтелекту.

Діяльнісна складова

Організовує свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму.

Використовує технології цифрового громадянства для вирішення власних соціальних потреб.

Дотримується правил безпечної поведінки в Інтернеті.

Самостійно опановує нові технології та засоби діяльності.

Ціннісна складова

Усвідомлює комунікаційну роль ІТ та тенденції розвитку цифрового суспільства та вплив інформаційних технологій на життя людей.

Свідомо використовує отримані знання з галузі ІТ у процесі вибору майбутньої професії.

Усвідомлює можливості онлайн-навчання та активного залучення до глобальних спільнот, свою причетність до них.

Усвідомлює необхідність та принципи навчання упродовж усього життя.

Поважає права і свободи, зокрема свободи слова, конфіденційності в Інтернеті, авторського права та інтелектуальної власності, персональних даних тощо.

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг.

Системи електронного урядування.

Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.

    1. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних


Знаннєва складова

Пояснює поняття комп'ютерного моделювання та комп'ютерного експерименту.

Аргументовано добирає методи та засоби візуалізації даних.

Пояснює поняття вибірки та ряду даних.

Оцінює за рядом даних тип лінії тренду.

Знає формули та способи обчислення основних статистичних характеристик вибірки (середнє арифметичне, мода, медіана, стандартне відхилення).

Знає закономірності та способи здійснення простих фінансових розрахунків (сума виплат за кредитом, складні відсотки тощо) у середовищі табличного процесора.

Діяльнісна складова

Планує та проводить навчальні дослідження й комп'ютерні експерименти з різних предметних галузей.

Використовує та створює інформаційні моделі для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Уміє подавати ряди даних графічно.

Уміє визначати й подавати графічно тренди у вибірці даних. Застосовує різноманітні засоби інфографіки для подання даних.

Використовує табличний процесор для виконання простих фінансових розрахунків.

Ціннісна складова

Усвідомлює роль інформаційних технологій для розв’язання життєвих і наукових задач.

Оцінює можливості інформаційних технологій для комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів.

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка.

Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач.

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

Розв'язання задач з різних предметних галузей.

    1. Системи керування базами даних


Знаннєва складова

Пояснює поняття бази даних і систем управління базами даних, їх призначення.

Розуміє поняття таблиця, поле, запис, ключ, зв’язок

Діяльнісна складова

Створює таблиці, вводить та редагує дані в них, добирає типи даних.

Створює прості запити на вибірку даних, впорядковує та фільтрує дані в таблиці.

Ціннісна складова

Усвідомлює переваги БД порівняно з іншими технологіями зберігання даних.

Оцінює доцільність засобів інформаційних технологій для комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Запити на вибірку даних.

Мультимедійні та гіпертекстові документи


Знаннєва складова

Наводить приклади систем керування вмістом для веб-ресурсів.

Розрізняє технології опрацювання мультимедійних даних

Пояснює застосування різних технологій для розробки сайтів.

Наводить приклади оптимізації та стратегій просування веб-сайтів.

Діяльнісна складова

Добирає відповідне програмне забезпечення та здійснює просте опрацювання аудіо та відеоданих.

Створює веб-сайти за допомогою автоматизованих засобів системи керування вмістом.

Використовує гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках.

Враховує художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів.

Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці.

Планує власну та групову діяльність для проектування та створення об'єктів мультимедіа та веб-сайтів.

Ціннісна складова

Розуміє роль електронних медійних засобів в житті в житті людини.

Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти.

Усвідомлює та враховує особливості користувачів з особливими потребами при розробці веб-ресурсів.

Оцінює можливості різних технологій для створення веб-сайтів.

Технології опрацювання мультимедійних даних.

Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Створення та адміністрування сайту.

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.

Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.

Роль електронних медійних засобів в житті людини


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас