1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: informatika-standart-10-11.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 14.05.2022
скачати

Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації


35 годин

Очікувані результати

Зміст навчання

Звукова інформація в комп’ютерних системах

Знаннєва складова

Знає фізичні характеристики звуку.

Пояснює основні параметри комп’ютерних звукових пристроїв.

Розуміє поняття форматів файлів звукової інформації.

Описує особливості стандартів MIDI-технологій.

Розрізняє способи збереження звуку в цифровому форматі.

Діяльнісна складова

Знаходить звукову інформацію певного формату.

Визначає якісні характеристики звуку.

Здійснює елементарні операції редагування звуку.

Розрізняє основні технології створення, обробки, збереження звуку.

Визначає способи опрацювання звукової інформації.

Враховує особливості форматів файлів звукової інформації.

Ціннісна складова

Розуміє практичне застосування звукових композицій, створених власноруч.

Усвідомлює можливості отриманих навичок роботи з цифровим звуком для реалізації творчих задумів

Загальні відомості про природу звуку.

Звукова інформація в комп’ютерних системах.

Основні параметри комп'ютерних звукових пристроїв.

Цифровий звукозапис і цифрове опрацювання звуку.

Основи MIDI технологій.

Стандарти MIDI.

Програмне забезпечення для роботи зі звуком

Знаннєва складова

Знає програмний інтерфейс MIDI-редактора та редактора цифрового звуку.

Описує інструменти введення та модифікації MIDI-повідомлень та їх призначення;

Знає основні характеристики MIDI-повідомлень та способи їх автоматизації упорядкування.

Розуміє способи публікації MIDI-файлів (окремих треків).

Знає способи збереження та конвертації MIDI-файлу до форматів цифрового звуку.

Описує основні способи опрацювання звукової інформації;

Знає основні параметри звуку в цифровому форматі.

Знає способи упорядкування багатотрекових звукових композицій;

Розуміє призначення багатоканальних звукових систем.

Знає призначення та способи процедури зведення фонограми.

Діяльнісна складова

Створює нескладні MIDI-композиції.

Налаштовує прослуховування MIDI-файлів.

Зберігає звукову інформацію у MIDI-форматі.

Публікує MIDI-композиції (окремі треки).

Визначає параметри основних характеристик звуку

Дотримується вимог інформаційної безпеки в роботі з цифровим звуком

Враховує можливості програмного робочого середовища редакторів звуку.

Ціннісна складова

Усвідомлює можливості отриманих навичок створення звукових композицій для реалізації власного творчого потенціалу.

Оцінює результати власних звукових проектів та твори інших авторів

Особливості інтерфейсу програм-редакторів MIDI файлів.

Панелі інструментів та їх призначення.

Техніка створення MIDI-файлу.

Особливості інтерфейсу редакторів цифрового звуку.

Способи та інструментарій обробки звуку в комп’ютерних системах.

Алгоритми обробки цифрового звуку.

Способи та засоби обробки звукової інформації

Знаннєва складова

Знає функціональні можливості та принципи імпорту та експорту файлів.

Формулює алгоритми застосування інструментарію опрацювання звукової інформації.

Описує способи обробки цифрового звуку.

Розуміє різні способи візуалізації звуку в комп’ютерному середовищі;

Описує алгоритми редагування параметричних характеристик звукової інформації.

Розуміє можливості щодо керування атрибутами звукового файлу.

Діяльнісна складова

Використовує команди імпорту та експорту MIDI-файлів.

Виконує автоматичне упорядкування електронної партитури за певними параметрами;

Отримує окремі нотні партії окремих музичних треків.

Додає і видаляє треки електронної партитури.

Керує графічною візуалізацією звукової інформації;

Застосовує звукову інформацію різних форматів для створення композицій;

Створює та редагує додаткову інформацію (mp3-теги, cue-файли).

Визначає відповідність інструментів програмному інтерфейсу редактора звуку.

Враховує можливості програмного робочого середовища щодо застосування інструментів обробки звуку;

Ціннісна складова

Дотримується неруйнівних алгоритмів редагування звукової інформації.

Усвідомлює можливості отриманих навичок створення звукових композицій для реалізації власного творчого потенціалу.

Стандарти та формати MIDI технології.

Імпорт та експорт MIDI повідомлень.

Атрибути MIDI файлу.

Редагування MIDI-повідомлень.

Автоматизація впорядкування багатотрекових композицій.

Джерела цифрового звуку.

Основні та додаткові параметри цифрового звуку

Алгоритми опрацювання звукової інформації.

Упорядкування багатотрекових звукових композиційПублікація звукової інформації

Знаннєва складова

Знає найуживаніші способи (формати) публікації звукової інформації;

Пояснює вимоги до публікації звуку;

Розуміє призначення додаткових атрибутів файлів цифрового звуку;

Описує основні вимоги до публікації звукової інформації.

Діяльнісна складова

Конвертує багатотрекові звукові композиції у загальнодоступні формати.

Виокремлює звукові треки з мультимедійних проектів та відео.

Обирає спосіб публікації звукової інформації відповідно до проектних умов та завдань.

Знаходить та формує текстову (додаткову, графічну) інформацію щодо звукового файлу.

Визначає відповідність формату файлу звуку до умов публікації

Враховує властивості формату звукового файлу

Ціннісна складова

Дотримується авторських прав та ліцензій на використання звукової інформації та мультимедійних елементів

Усвідомлює важливість якісних характеристик звукової інформації

Оцінює результати власних звукових проектів та твори інших авторів

Формати публікації звукової інформації.

Особливості мережевої публікації звуку.

Підготовка електронних партитур до друку.

Способи вилучення окремих звукових треків.

Конвертація MIDI-файлів у цифровий формат.


Креативне програмування


35 годин

Очікувані результати

Зміст навчання

Цифрове мистецтво та творчість

Знаннєва складова

Наводить приклади застосування сучасних технологій програмування при створенні аудіо-візуальних творів мистецтва.

Описує структуру програмного проекту.

Діяльнісна складова

Використовує та налаштовує інструментальні засоби для програмування графічних побудов.

Ціннісна складова

Усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання життєвих задач.

Усвідомлює вплив цифрових технологій на можливості творчого самовираження та культуру.

Цифрове мистецтво. Дизайн та код. Генеративне мистецтво.

Програмування як середовище для творчості.

Мова програмування. Особливості середовища розробки.

Структура програмного проекту.Графічні побудови та взаємодії

Знаннєва складова

Називає основні події, що визначають функціонування програмного проекту.

Знає основні команди графічних побудов та їх параметри.

Пояснює принцип програмного утворення зображення.

Діяльнісна складова

Використовує змінні різних типів та обґрунтовує вибір типів даних.

Створює графічні побудови на основі точок, ліній, прямокутників, еліпсів з відповідним використанням кольорів.

Використовує базові алгоритмічні конструкції для підвищення ефективності побудов.

Використовує програмні об’єкти, програмує стандартні обробники подій.

Ціннісна складова

Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.

Оцінює доцільність застосування методів програмування для розв’язання конкретної задачі (виконання побудови).

Дотримується правил написання читабельного коду та коментарів до нього, пояснює код іншим.

Перевіряє, висуває гіпотези, критикує, виявляє недоліки розроблених алгоритмів і програм.

Основні елементи мови програмування.

Використання змінних і виразів.

Реалізація базових алгоритмічних конструкцій.

Правила написання читабельного коду. Коментарі у тексті програми.

Полотно. Пікселі. Координати. Кольори.

Основні форми: точка, лінія, прямокутник, еліпс.

Інтерактивність.

Обробка подій: переміщення та клацання миші, натиснення клавіш тощо.

Функції

Знаннєва складова

Розуміє призначення підпрограм та методу функціональної декомпозиції задачі.

Пояснює відмінність між формальними і фактичними параметрами функції.

Пояснює принцип рекурсії та побудови рекурсивної функції.

Пояснює поняття фракталу як самоподібної структури.

Діяльнісна складова

Створює визначення функції та викликає її у програмному проекті з різними фактичними параметрами.

Виконує рекурсивні побудови.

Використовує бібліотеки, а також підпрограми чи модулі, розроблені самостійно чи іншими, у власних проектах.

Ціннісна складова

Оцінює доцільність створення та використання функцій для розв’язання конкретної задачі.

Модульність.

Функції. Передавання значень у функцію та з неї. Формальні та фактичні параметри.

Рекурсії.

Фрактали.Об’єкти та класи

Знаннєва складова

Пояснює поняття об’єкта, класу як об’єктного типу даних, події та обробника подій.

Діяльнісна складова

Описує клас та створює об’єкти, що належать класу.

Проектує взаємодію програмних об’єктів.

Ціннісна складова

Обґрунтовує доцільність створення класів та об’єктів для розв’язання конкретних задач.

Клас, властивості, конструктори, методи.

Об'єкти.

Події та обробники подій.

Взаємодія об’єктів.

Мультимедіа

Знаннєва складова

Пояснює поняття масиву.

Розпізнає трансформації, застосовані до графічних об’єктів за зміною їхнього вигляду.

Наводить приклади застосування мультимедійних можливостей мови програмування та називає бібліотеки, що залучаються з цією метою.

Діяльнісна складова

Імпортує у програмний проект зображення, аудіо та відео-файли з використанням відповідних бібліотек.

Застосовує трансформації до графічних об’єктів та полотна побудов.

Застосовує попіксельну обробку зображень для їх художньої модифікації.

Створює анімацію на основі масиву зображень та трансформацій.

Вводить та виводить текст як сукупність символів, слів та рядків з відповідним форматуванням.

Ціннісна складова

Обґрунтовує доцільність використання масивів для збереження та обробки однотипних даних.

Дотримується авторських прав та ліцензій на використання графічних зображень та мультимедійних елементів на веб-сторінках.

Поняття, реалізація та застосування масивів.

Текстові рядки як масиви символів.

Зображення як цілісний об’єкт та як масив пікселів.

Відео як цілісний об’єкт та як масив зображень.

Анімації.

Трансформації та моделювання руху.

Бібліотеки для роботи з мультимедійними даними


Інтерфейс програмного продукту

Знаннєва складова

Пояснює взаємозв’язок між програмним кодом, графічним інтерфейсом користувача та джерелами даних.

Пояснює методи отримання даних із зовнішніх джерел та їх використання в інтерактивних інсталяціях.

Пояснює принцип роботи прикладного програмного інтерфейсу.

Діяльнісна складова

Проектує інтерфейс користувача програмного продукту.

Створює програмні проекти, які отримують дані із зовнішніх джерел, зокрема датчиків, сенсорів, а також прикладних програмних інтерфейсів.

Експериментує із цифровими візуалізаціями.

Ціннісна складова

Обирає спосіб візуалізації даних, отриманих із зовнішніх джерел.

Усвідомлює можливості творчого самовираження у цифровому мистецтві.

Зовнішні джерела даних.

Дані сенсорів та датчиків.

Прикладний програмний

інтерфейс.

Графічний інтерфейс користувача.

Поняття та приклади інтерактивних інсталяцій.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас