Ім'я файлу: Соціологія Лекції.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 14.09.2021

1. Лекційна програма
ТЕМА 1. Соціологія як наука та навчальна дисципліна (2 год.)

1. Науковий статус соціології, її об’єкт і предмет.

2. Структура соціологічного знання. Принципи об’єктивності, історизму та системний підхід. Закони соціології.

3. Функції соціології, соціологія як навчальна дисципліна.
ТЕМА 2. Історія виникнення та розвитку світової соціологічної думки (2 год.)

1. Характеристика розвитку протосоціологічного знання (до 30-40-х рр. ХІХ ст.).

2. Становлення і розвиток класичної соціології (30-40 рр. ХІХ ст. – 30-40рр. ХХ ст.).

3. Основні напрямки сучасної соціології (від середини ХХ ст.).
ТЕМА З. Розвиток соціологічної думки та соціології в Україні (2 год.)

1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні (ХI–XVIIІст.)

2. Розвиток української соціології у ХІХ–ХХ ст. (Політична соціологія М.Драгоманова. Генетична соціологія М.Грушевського. Соціологія еліти В.Липинського).

3. Розвиток української соціології в ХХ-ХХІ ст.
ТЕМА 4. Методологія та методика конкретних соціологічних досліджень (2 год.)

1. Сутність та різновиди соціологічних досліджень.

2. Структура програми конкретного соціологічного дослідження. Поняття вибірки.

3. Методи збирання первинної соціологічної інформації:

а)спостереження; б) опитування; в) соціометрія; г) аналіз документів; д) експеримент.

4. Методи обробки та статистичного групування одержаних соціологічних даних.
ТЕМА 5. Соціологічний аналіз суспільства як системи (2 год.)

1. Зміст поняття “суспільство”, його сутнісна характеристика.

2. Системний підхід до вивчення суспільства в соціології.

3. Базисні компоненти суспільного життя: соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни; соціальні спільноти та соціальні інститути; соціальний зв’язок і контроль.

4. Сутнісні риси суспільства, проблема типологізації суспільств.

5. Характерні риси та тенденції постіндустріального суспільства.
ТЕМА 6. Соціальна структура суспільства та її динаміка (2 год.)

1. Поняття соціальної структури, соціального статусу, соціальної мобільності та соціальної маргінальності в соціології.

3. Соціально-класова та професійно-кваліфікаційна структура.

2. Соціально-територіальна структура суспільства.

3. Соціально-демографічна структура суспільства.

4. Соціально-етнічні спільноти в соціальній структурі суспільства.

5. Процес модернізації та стратифікації сучасного українського суспільства: проблеми та умови його вирішення.
ТЕМА 7. Соціологія особистості. Гендерна соціологія (2 год.)

1. Поняття особистості в соціології. Соціальна структура та типологія особистості.

2. Процес соціалізації: етапи, компоненти.

3. Соціальна поведінка та фактори її формування.

4. Соціальний статус і соціальна роль особистості, шляхи їх набуття. Девіантна поведінка особистості, її причини та види.

5. Суть гендерної соціології та її категоріальний апарат.

6. Основні напрямки гендерних досліджень. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі.
ТЕМА 8. Соціологія сім’ї, молоді, вільного часу, побуту та дозвілля(2 год.)

1. Сутність та історичні форми сім’ї і шлюбу. Структура сучасної української сім’ї.

2. Проблеми та труднощі сучасної сім’ї.

3. Молодь як специфічна соціально-демографічна група. Молодіжна субкультура та її вплив на особистість.

4. Значення вільного часу в сучасному світі. Структура та особливості побутової діяльності та дозвілля.

5. Демографічна політика і демографічна ситуація.
ТЕМА 9. Соціологія культури, освіти, науки та релігії (2 год.)

1. Поняття, форми, структурні елементи та функції культури.

2. Соціологічні дослідження проблем освіти в Україні.

3. Роль та функції науки в сучасному суспільстві. Мотивація діяльності вчених та її суспільна оцінка.

4. Соціологія релігії.
ТЕМА 10. Соціологія економіки та праці, політики і права (2 год.)

1. Соціальні функції економіки. Особливості розвитку економічної сфери українського суспільства.

2. Соціально-психологічна структура праці. Проблема зайнятості та безробіття в соціології. Професійні групи як об’єкт вивчення соціології.

3. Особистість керівника та методи підвищення ефективності його праці і взаємодії з колективом.

4. Соціологічна сутність політики. Легітимність політичної влади.

5. Поняття електоральної соціології. Поняття масової комунікації та її вплив на формування громадської думки.

6. Соціологія права. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки. Механізм соціальної дії права в сучасному суспільстві.
Література:

  1. Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

  2. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А.. Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів – Київ: Кондор, 2009. – 550 с.

  3. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 2004. – 544 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас