1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: 2020_2025_ПР РОЗВИТКУ АНАЛИЗ ГОТОВО_1.docx
Розширення: docx
Розмір: 1472кб.
Дата: 31.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
2021_САМОАНАЛИЗ исправлено ЗАВ ГОТОВО.docx

Управління освіти Краматорської міської ради

Комунальний дошкільний навчальний заклад садок-ясла № 48 «Світлячок»

_________________компенсуючого типу_________________________

84313, вул. Соціалістична, 62а, місто Краматорськ Донецька область,

телефон 5 –90 – 80

Затверджено на педраді № 1

від _____________ 2020 р.
Завідувач

__________ Л.Є.Гребенюк


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

комунального дошкільного навчального закладу

садка-ясел № 48 «Світлячок»

компенсуючого типу Краматорської міської ради

на 2020-2025 роки

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


ВСТУП

Розділ I. Паспорт програми.

Розділ II. Інформаційно-аналітична довідка про діяльність дошкільного навчального закладу.

Розділ IIІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою.

Розділ IV. Очікувані результати виконання Програми і можливі ризики.

Розділ V. Шляхи реалізації Програми розвитку ДНЗ

ВСТУП

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньої системи ЗДО.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ДНЗ, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ДНЗ, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ДНЗ. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують пізнавально-мовленнєву діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Програма розвитку (далі Програма) дошкільного навчального закладу визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Програма є управлінським документом, який визначає стратегію та організаційну основу розвитку дошкільного навчального закладу № 48 «Світлячок», конкретизує механізми розвитку, визначає критерії та основні очікувані результати розвитку.

РОЗДІЛ І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Найменування Програми

Програма розвитку комунального дошкільного навчального закладу № 48 «Світлячок» компенсованого типу Краматорської міської ради.

Розробники Програми

Завідуюча ДНЗ № 48 – Л.Є. Гребенюк

Вихователь-методист ДНЗ № 48 – С.А. Партика

педагогічний колектив ДНЗ № 48

Виконавці Програми

Адміністрація і педагогічний колектив ДНЗ №48, батьківська громадськість.

Науково-методичні основи розробки Програми

При розробці Програми використовувалися:

1. Закони України «Про освіту» (нова редакція від 16.01. 2020), «Про дошкільну освіту» (зі змінами від 16.07.2019).

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

3. Закон України «Про охорону дитинства» (редакція від 09.08.2019).

4. Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014).

5. Закон України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

6. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою кабінету міністрів України від 12.03.03 № 305.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. №1204 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад.

8. Концепція національного патріотичного виховання дітей та молоді (редакція від 29. 07. 2019) та інших нормативних документів, які стосуються дошкільної освіти.

9. Матеріали аналітичних звітів про роботу ДНЗ № 48 УО за період 2015-2020 рр.

Основні етапи і форми обговорення і ухвалення Програми

1 етап – формування структури Програми (травень 2020)

2 етапобговорення з робочими групами

(травень – червень 2020)

3 етап – написання проектів (червень - серпень 2020)

4 етап – затвердження на педраді ДНЗ №48 (серпень 2020)

Ким прийнята

Педрада ДНЗ № 48, протокол № 1 від 31.08.2020

Цілі і завдання Програми

Мета:

 • створення сучасного освітнього простору у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності:

 • забезпечення розвитку якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини з порушеннями мовлення та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

Завдання:

 • забезпечення максимально сприятливих умов навчання, розвитку та виховання дітей, створення безпечних умов для навчання, розвитку і виховання дошкільників;

 • модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

 • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно методичного забезпечення закладу;

 • забезпечення психолого-педагогічного та медичного супроводу організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

 • підвищення якості та ефективності освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

 • удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу;

 • формування комплексної національно-орієнтованої системи виховання дітей дошкільного віку;

 • забезпечення педагогічного співробітництва з новою українською школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;

 • забезпечення тісної співпраці з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнення форм спільної роботи;

 • забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти;

 • розширення зв'язків з закладами-партнерами.

Очікувані результати Програми

 • модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

 • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

 • сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я;

 • ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;

 • формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

 • систематичне включення ІКТ в освітній процес закладу;

 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору закладу.

Термін дії Програми

2020–2025 рр.

Напрямки реалізації Програми

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:

 • комфорт та безпечні умови;

 • освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;

 • розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

 • моніторинг.

 1. Система педагогічної діяльності:

 • кадрове забезпечення закладу освіти;

 • підвищення рівня компетенції.

 1. Система управлінської діяльності:

 • стратегія і планування в закладі.

Ресурсне забезпечення реалізації Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

Джерела фінансування Програми

 • бюджетне фінансування:

 • позабюджетне фінансування;

 • цільові кошти.

Порядок управління реалізацією Програми

Управління і коректування програми здійснюється педрадою ДНЗ № 48 УО.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у житті дошкільного закладу.
  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас