Ім'я файлу: МНК8.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 273кб.
Дата: 12.10.2022
скачати

ПРОГРАМА І ПІДРУЧНИК КРЕСЛЕННЯ. ШКІЛЬНИЙ
КАБІНЕТ КРЕСЛЕННЯ, ЙОГО ОБЛАДНАННЯ
Діюча програма по кресленню. У ній мають бути збережені усі позитивні сторони попередніх програм і разом з цим передбачений ряд заходів, що забезпечують підвищення рівня графічної підготовки школярів.
Принциповою відмінністю діючої програми від попередніх має бути її спрямованість на розвиток творчих здібностей учнів, залучення їх до елементів конструювання, до уявних перетворень форми і просторового положення предметів і їх частин. Все це великою мірою сприяє розвитку образного, творчого мислення учнів і є найважливішою задачею в підготовці підростаючого покоління до виробничої діяльності в умовах науково- технічного прогресу.
У програмі акцентується увага на тому, що курс креслення є складовою частиною трудового політехнічного формування учнів, формує основи графічної грамоти, виробляє уміння складати і свідомо користуватися графічною документацією в процесі трудової діяльності.
Використання прикладів зв’язку курсу креслення з життям, продуктивною працею, а також включення в учбовий процес пізнавальних і цікавих задач підвищують інтерес до вивчення предмету і якість навчання.
На виконання вправ і самостійну роботу необхідно виділяти велику частину часу, відведеного на вивчення курсу.
Складовою частиною програми є рекомендації по методиці організації і проведення уроків. У них звертається увага на те, що підвищення ефективності уроку – одна з ключових задач вдосконалення учбово- виховного процесу по кресленню. Для здійснення цієї задачі повинні застосовуватися різноманітні форми і методи, сприяючи розвитку пізнавальної активності учнів, їх творчих здібностей, самостійності. При цьому вивчення теоретичного матеріалу повинне органічно поєднуватися з виконанням на уроці графічних і практичних робіт. Задачі і вправи для таких робіт повинні носити індивідуальний характер; їх відбір там, де це можливо, слід здійснювати в тісному зв’язку з вчителями трудового навчання і інших предметів.
Зміст вправ і обов’язкових робіт повинен бути направлене на освоєння школярами прийомів читання і виконання креслень, ескізів, технічних малюнків, на розвиток уміння моделювати предмети по їх зображеннях, на перетворення просторових властивостей предметів, їх реконструкцію.

В процесі вивчення креслення рекомендується широко використовувати навчальні і наочні посібники: таблиці, моделі, деталі, кінофільми, кінофрагменти і діафільми по кресленню, а також елементи програмованого навчання.
У програмі підкреслюється необхідність розвитку позакласної роботи: проведення тематичних вечорів, конкурсів, олімпіад, екскурсій; організація роботи гуртків по технічному і інших видах креслення та ін.
У завершальній частині програми підкреслюється, що школярі повинні навчитися читати креслення, самостійно розробляти графічну документацію для виготовлення деталей, а також вирішувати творчі задачі з елементами конструювання.
По кожному класу визначені основні вимоги до знань і умінь учнів.
Наприклад, до кінця вивчення курсу учні IX класу повинні знати:

основні правила виконання і позначень перерізів і розрізів на кресленнях;

умовні зображення і позначення різьблення.
Учні повинні мати поняття:

про способи зображення з’єднань деталей;

про особливості виконання складальних і будівельних креслень.
Учні повинні уміти:

виконувати необхідні перерізи, розрізи на кресленнях;

виконувати креслення основних з’єднань деталей;

читати і деталювати креслення виробів, що складаються з 5–8 деталей;

правильно вибирати головні зображення і кількість зображень;

читати нескладні будівельні креслення;

користуватися державними стандартами (ЕСКД), довідковою літературою і підручником;

застосовувати одержані знання при виконанні конструктивних перетворень нескладних об’єктів.
Програмою по кожному класу визначений обов’язковий мінімум графічних і практичних робіт.
У розділі «міжпредметні зв’язки» указується, які знання і уміння, одержані школярами на уроках математики, трудового навчання і інших предметів, можуть використовуватися при вивченні креслення.

Зразкові норми оцінки знань і умінь учнів дають можливість вчителю правильно поставити ту або іншу оцінку як при усній перевірці знань, так і при виконанні графічних і практичних робіт учнів.
Підручник з креслення є одним з основних джерел набуття знань школярами. У ньому викладаються основи теорії предмету в об’ємі, визначеному програмою.
До підручника пред’являються наступні вимоги:
1. Науковість і ідейність змісту. Матеріал підручника даний в строгій відповідності з шкільною програмою. Весь учбовий матеріал викладений в логічній послідовності з урахуванням знань школярів, одержаних при вивченні математики, трудового навчання і інших предметів.
Підручник в доступній для учнів формі розкриває основні поняття і їх зв’язки з практичним застосуванням в сфері матеріального виробництва. На різних ступенях оволодіння поняттями включаються все нові і нові ознаки.
Наприклад, у «Вступі» учні дізнаються, що креслення – це документ, що містить зображення предмету і інші дані, необхідні для виготовлення і контролю цього предмету. Надалі це поняття конкретизується. При вивченні розділу «Способи проеціювання» школярі дізнаються, що зображення предмету будуються по методу прямокутного проеціювання і що він містить не одне, а декілька взаємозв’язаних зображень предмету. При вивченні теми
«Перерізи і розрізи» відбувається подальший розвиток цього поняття.
Школярі дізнаються, що креслення містить ряд умовностей, які спрощують процес виконання і сприйняття креслення.
Аналогічно в підручнику формуються і такі поняття, як «наочні зображення», «нанесення розмірів» і ін.
Підручник креслення в короткій формі містить відомості по історії розвитку креслення, показує роль учених і винахідників у вдосконаленні графічних зображень.
Зміст підручника відповідає задачам підготовки учнів до праці, дає відомості про практичне застосування графічних знань.
2. Доступність змісту підручника. Підручник по кресленню побудований з урахуванням вікових особливостей учнів. Матеріал підручника, як правило, спирається на приклади, знайомі учням з власного досвіду або вивчення інших предметів. Наприклад, такі графічні зображення, як малюнки, які учні виконували на уроках образотворчого мистецтва, діаграми і графіки – на уроках математики, ескізи і схеми – на уроках праці.

На уроках креслення вони дізнаються теоретичні основи побудови деяких із зображень, поглиблюючи свої знання, і опановують практичні навики побудови зображень. Підручник можна використовувати для самостійного набуття нових знань, їх систематизації і перевірки.
Питання і завдання, приклади відповідей, а також систематизуючі і узагальнювальні таблиці підручника – все це стимулює і направляє пізнавальну діяльність учнів, формує властиві предмету креслення навики, сприяє самостійному набутті знань.
Всі питання-завдання в підручнику креслення можна розділити на три
групи: питання-завдання, що виконують функцію закріплення (відтворення вивченого); питання-завдання, сприяючі оволодінню методами логічного мислення (порівняння, узагальнення, оцінка, висновок, уточнення, конкретизація); питання-завдання, що вимагають застосування одержаних знань (виконання самостійних робіт, оволодіння уміннями).
Для вчителя креслення важливий інтерес представляють тенденції переважання тієї або іншої групи питань-завдань. За останні два десятиліття перша група питань-завдань, що виконують функції закріплення матеріалу, в шкільних підручниках зменшилася, а друга і третя групи збільшилися. І ця тенденція у міру вдосконалення підручника все більш посилюється, оскільки саме друга і третя групи завдань стимулюють розвиток учнів, їх підготовку до трудової діяльності.
Близько 50% об’єму підручника займають ілюстрації. Вони виконують важливу роль, оскільки сприяють глибшому засвоєнню текстового матеріалу,
є важливим засобом здійснення наочності в навчанні. Ілюстрації в кресленні не тільки допомагають розуміти і засвоювати текст підручника, але самі часто є додатковим джерелом знань. Креслення і малюнки пожвавлять підручник, роблять його привабливішим, підсилюють емоційну дію підручника і тим самим також сприяють підвищенню ефективності сприйняття і засвоєння учбового матеріалу.
У шкільному підручнику креслення ілюстрації по своєму призначенню можуть бути поділені на три основні групи: ілюстрації, що розкривають зміст, замінюючи основний текст; ілюстрації, рівнозначні тексту; ілюстрації, обслуговуючі текст і позатекстові компоненти (ілюстрації до питань, завдань, вправ).
Докладніше пояснимо ці групи ілюстрацій. Наприклад, в підручнику йде мова про те, що між розрізом і перерізом є відмінність. Його можна
побачити, порівнюючи зображення на малюнку. В даному прикладі
ілюстрація несе основну інформацію – замінює текст.
Більшість ілюстрацій в підручнику доповнює текст, допомагає краще зрозуміти його зміст. Наприклад, при викладі матеріалу про те, які бувають розрізи, йде мова про те, що якщо січна площина паралель фронтальній площині проекцій, то такий розріз називають фронтальним. Сказане підкріплюється малюнком. Такі ілюстрації відносять до рівнозначних
тексту.
Останню групу складають ілюстрації, які використовуються з
обслуговуючою функцією. Це ілюстрації для графічних і практичних робіт, вправ, задач.
Для того, щоб швидко знайти завдання для роботи, необхідний учню в даний момент матеріал, в підручнику прийнятий апарат орієнтування. До нього відносять зміст, передмову, покажчики, виділення, сигнали-символи.
Знання особливостей шкільного підручника креслення, а також принципів його побудови допоможе вчителю краще організувати учбовий процес.
Кабінет креслення – спеціально обладнане приміщення, призначене для проведення уроків і позакласних занять по кресленню. Відповідно до типових проектів середніх загальноосвітніх шкіл для кабінету креслення виділяються приміщення площею 58–80 м
2
з кімнатою для зберігання наочних посібників або без неї.
В більшості випадків кабінет креслення поєднується з кабінетом образотворчого мистецтва, що пред’являє особливі вимоги до вибору спеціальних шкільних меблів. До шкільних меблів відносяться столи і стільці, класні дошки, креслярські столи, шафи і секції для зберігання навчальних посібників, підставки для демонстрації макетів і посібників. Для кабінетів креслення і образотворчого мистецтва випускається декілька різновидів учнівських столів, як одномісних, так і двомісних. В більшості випадків застосовуються столи з поворотною кришкою прямокутної форми, що займає два положення: одне – для креслення, друге – для малювання, встановлені на металевому каркасі і мають дві полиці, одна з яких використовується при кресленні, інша – при малюванні. Шкільні меблі проектуються і виготовляються з урахуванням педагогічних, гігієнічних, естетичних і ергономічних вимог. Конструкція, розміри і розміщення меблів в класі повинні дозволяти учням вільно сідати і вставати, не заважаючи один одному, розміщувати необхідні навчальні посібники, а вчителю – мати
нагоду підійти до кожного учня, демонструвати наочні навчальні посібники, використовувати технічні засоби навчання.
При устаткуванні кабінету слід пам’ятати, що навколишнє школярів оточення є невід’ємною частиною виховання. Кожен елемент інтер’єру безпосередньо впливає на психіку дитини і повинен не тільки допомагати йому пізнавати навколишній світ, виробляти поняття про красу і смак, але і сприяти швидкому включенню в процес навчання.
На передній стіні кабінету розміщується класна дошка з ящиками для зберігання таблиць, інструментів, необхідних при роботі крейдою на дошці, а також деякого устаткування для фронтальної роботи з учнями. Існує декілька типів класних дошок, але найзручнішою для роботи на уроках креслення є випускається промисловістю класна дошка, що складається з трьох секцій: основний (довжина до 2,5 м) і двох бічних, які можуть повертатися навколо вертикальної осі. Велика корисна площа дошки дає можливість одночасно працювати декільком учням, а на стулках дошки, що закриваються, можна наперед викреслити необхідні креслення, завдання, записати умови задач і ін.
На зворотному боці правої відкидної стулки розташований білий екран, виконаний на металевій основі, що дозволяє використовувати його і як магнітну дошку при роботі з різними динамічними допомогами, що мають магнітну основу. Уздовж верхнього краю дошки встановлюються затиски для кріплення таблиць. Найсприятливіший колір дошки темно-зелений.
Важливе значення в устаткуванні кабінету креслення грає робоче місце
вчителя. Його правильна організація, оснащення роблять безпосередній вплив на якість уроків, що проводяться, і позакласних заходів. Стіл вчителя може бути встановлений вище за столи учнів. З цією метою в кабінеті перед класною дошкою обладнується підвищення у вигляді помосту. Як стіл вчителя можна використовувати звичний письмовий стіл або стіл будь-якої
іншої конструкції. Важливо, щоб він був зручний для роботи вчителя.
До робочого місця вчителя пред’являються певні вимоги, пов’язані із створенням максимальних зручностей при проведенні учбових занять.
Головними з них є досяжність всіх необхідних матеріалів і навчальних посібників, які можуть знадобитися на уроці; постійна готовність технічних засобів навчання і інших пристосувань; хороша видимість всіх робочих місць учнів.
Організацію робочого місця починають з практичного визначення зони досяжності (тобто того простору, в якому можна проводити пояснення
матеріалу без значного переміщення), розташованого в основному біля класної дошки.
Існує немало варіантів раціонального розміщення пристосувань і необхідних матеріалів, технічних засобів навчання. Це дає можливість вчителю підійти до устаткування кабінету творчо, враховуючи всі наявні можливості і свої індивідуальні особливості.
Кабінет креслення повинен бути оснащений всіма необхідними наочними посібниками, до яких відносяться моделі, учбові таблиці і
виробничі креслення, підручники і довідкові посібники, кінофільми і
звукозаписи, картки-завдання і інший дидактичний матеріал, що використовується під час уроків і позакласних заходів. Бажано мати деталі машин і механізмів, складальні одиниці, виготовлені на виробництві.
Різні зображення предметів, виробничі об’єкти в їх природному вигляді, а також спеціально виготовлені моделі і пристосування, вживані в процесі навчання, складають групу наочних посібників.
За призначенням навчальні посібники підрозділяються на посібники для
фронтальної роботи в класі (демонстраційні таблиці, моделі, кінофільми
і ін.) і посібники для самостійної, класної і позакласної роботи учнів
(підручники, довідники, збірки задач, дидактичний роздатковий матеріал
і ін.).
Застосування навчальних посібників в процесі навчання кресленню сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку просторових уявлень і самостійності учнів.
Всі навчальні посібники, що знаходяться в кабінеті креслення, повинні відповідати змісту учбової програми, рівню розвитку учнів, відповідати гігієнічним і технічним вимогам. Вони повинні бути безпечними в застосуванні.
Серед наочних навчальних посібників, використовуваних в процесі навчання, особливе місце займають моделі. Найчастіше моделі відтворюють реальні об’єкти, відображаючи їх геометричні властивості або фізичну суть.
Модель може бути і абстрактної (узагальненої) для певного класу об’єктів, що дозволяє судити про основні ознаки і властивості всього класу предметів, що відображаються нею (наприклад, моделі геометричних тіл, гвинта і т. д.).
За принципом конструювання моделі розділяються на розбірні і нерозбірні.
Розбірні моделі ефективні в тому випадку, якщо необхідно ознайомити учнів з конструкцією внутрішньої частини деталі, показати процес утворення розрізів і перерізів, з’ясувати взаємозв’язок деталей в складальній одиниці.

В процесі навчання можуть бути використані моделі не тільки промислового виготовлення, але і саморобні, виконані учнями на уроках трудового навчання і під час позакласної роботи.
Окрім оснащення необхідними устаткуванням, кабінет креслення повинен бути відповідним чином оформлений, тобто задовольняти естетичним вимогам. При оформленні кабінету велику увагу необхідно приділяти колірному рішенню. Перш за все необхідно правильно підібрати колір для забарвлення стін. Вибраний колір не повинен дратувати, стомлювати зір. Добре впливають на зір світло-сірі і ясно-салатові кольори з різними відтінками. Колір стін повинен гармонійно поєднуватися з кольором меблів і використовуваних при оформленні стендів. Слід ретельно продумати, де розмістити стенди, як використовувати їх колір і композицію для кращого сприйняття.
Важливу роль в оформленні виконує вибір тематики стенду.
Тематичний стенд може містити інформацію (по різних темах програми), необхідну для учбового процесу, розкривати області застосування креслень в житті людини, відображати вимоги стандартів.
Особлива увага слідує приділити оформленню передньої стіни кабінету. Зліва і праворуч від дошки найбільш доцільно розташувати два планшети, один з яких містить матеріал «Сьогодні на уроці», а другий – з постійною інформацією, яка необхідна учню впродовж всього терміну навчання кресленню (наприклад, основний напис креслення з розмірами, шрифт креслярський, зображення використовуваних умовних знаків і ін.).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас