1   2   3   4
Ім'я файлу: програма ДЕК бак.ТО 4 р.д+ 2 р.з ф.н.doc
Розширення: doc
Розмір: 292кб.
Дата: 07.04.2020

Міністерство освіти І науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

ПРОГРАМА

ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Комплексний кваліфікаційний екзамен

на освітній рівень “Бакалавр”
(за кредитно-трансферною системою)
Для напряму підготовки 6.01010301 „Технологічна освіта”

(4 роки навчання на базі повної середньої освіти) та

спеціальності 014.10 “Середня освіта. Трудове навчання та технології”

(2 роки навчання на базі молодшого спеціаліста)

Рівне – 2019

Друкується за рішенням Вченої ради фізико-технологічного факультету РДГУ (протокол № 3 від 26 березня 2019 р.).


Програма підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен на освітній рівень “Бакалавр” (за кредитно-трансферною системою). Для напряму підготовки 6.01010301 „Технологічна освіта” (4 роки навчання на базі повної середньої освіти) та спеціальності 014.10 “Середня освіта. Трудове навчання та технології” (2 роки навчання на базі молодшого спеціаліста) / укладачі: С.В. Лісова, М.С. Янцур, А.С. Юсенко, Б.С. Колупаєв, В.І. Тищук, Т.М. Микитин, І.С. Войтович, Н.В. Поліщук, Н.В. Дупак, Ю.В. Кирильчук, О.Д. Літковець, Ю.В. Фещук, Ю.Р. Максимцев, В.М. Трофімчук, Ю.В. Батишкіна, М.С. Антонюк, С.М. Бабич, Н.О. Остапчук, Н.В. Полюхович, Н.В. Шинкарчук. Н.В. Симонович, В.А. Гульчук. – Рівне: МОНУ РДГУ, 2019. – 32 с.
Укладачі: С.В. Лісова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти РДГУ;

М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти РДГУ;

А.С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;

Б.С. Колупаєв, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізики РДГУ;

В.І. Тищук, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та хімії РДГУ;

Т.М. Микитин, кандидат технічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри менеджменту РДГУ;

І.С. Войтович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

Н.В. Поліщук, доктор філософських наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти РДГУ;

Н.В. Дупак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти РДГУ;

Ю.В. Кирильчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти РДГУ;

О.Д. Літковець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти РДГУ;

Ю.Р. Максимцев, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики РДГУ;

В.М. Трофімчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;
Ю.В. Батишкіна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

М.С. Антонюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

С.М. Бабич, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

Н.О. Остапчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

Н.В. Полюхович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

Н.В. Шинкарчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

Н.В. Симонович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти РДГУ;

В.А. Гульчук, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

Рецензенти: Корець М.С., доктор педагогічних наук, професор НПУ ім. М.П. Драгоманова;

Козяр М.М., доктор педагогічних наук, професор НУВГП..

Програма підсумкової атестації схвалена і рекомендована до друку кафедрами: теорії і методики професійної освіти (протокол № 3 від 29 березня 2019 р.) технологічної освіти (протокол № 4 від 19 березня 2019 р.), загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки (протокол № 3 від 20 березня 2019 р.), інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики (протокол № 4 від 26 березня 2019 р.), фізики (протокол № 4 від 20 березня 2019 р.), менеджменту (протокол № 1 від 23 січня 2019 р.) та методики викладання фізики і хімії (протокол № 4 від 19 березня 2019 р.), фізики (протокол № 4 від 19 березня 2019 р.) РДГУ.

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН

НА освітній РІВЕнь “бакалавр”
Пояснювальна записка

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену на освітній рівень “Бакалавр” є всебічна перевірка підготовленості випускників до проведення занять з трудового навчання та креслення, уроків з додаткової спеціальності чи спеціалізації (фізики, інформатики, основ підприємницької діяльності), гурткової роботи та профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання державного екзамену:

  • перевірити загальний рівень технічної і педагогічної культури випускників, готовність їх до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах в якості вчителя трудового навчання, технологій і креслення та фізики або інформатики або основ підприємницької діяльності;

  • з’ясувати рівень сформованості теоретичних знань і практичних вмінь з теорії і методики технологічної освіти (трудового навчання) та методики навчання креслення, фізики з методикою навчання або інформатики з методикою навчання або основ підприємництва з методикою навчання.

Комплексний кваліфікаційний екзамен поєднує в собі перевірку знань і вмінь студентів з п’яти інтегрованих курсів, які читалися за кредитно-трансферною системою:

І інтегрований курс «Машинознавство» включає в себе такі дисципліни: «Технічна механіка», «Робочі та енергетичні машини», «Інформаційні машини та кібернетичні системи»;

ІІ інтегрований курс «Основи виробництва» включає в себе такі дисципліни: «Основи техніки і технологій», «Економіка і організація виробництва», «Стандартизація, управління якістю і сертифікація»;

ІІІ інтегрована дисципліна «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів» включає в себе такі модулі: «Матеріалознавство», «Технології виробництва конструкційних матеріалів», «Обробка конструкційних матеріалів»;

ІV інтегрований курс «Теорія і методика технологічної освіти (трудового навчання)», який забезпечує теоретико-методичну підготовку вчителя трудового навчання та технологій і креслення та включає в себе такі дисципліни: «Основи теорії технологічної освіти», «Методика навчання технології», «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Методика навчання креслення».

V інтегрований курс з додаткової спеціальності чи спеціалізації:

«Фізика з методикою навчання» включає в себе дисципліни “Методика навчання фізики”, “Астрономія, “Астрофізика”, “Теоретична фізика”; передбачається, що розгляд фізичних явищ, понять, законів і теорій ґрунтується на знаннях з курсів загальної та теоретичної фізики. Відповіді на питання слід поєднувати з особливостями методики викладання даного питання фізики в школі.

«Інформатика з методикою навчання» включає дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології», «Програмне забезпечення ЕОМ», «Дискретна математика», «Бази даних та інформаційні системи», «Вибранні питання шкільного курсу інформатики з методикою навчання», «Теоретичні основи програмування», «Машинна обробка інформації», «Сучасні системи програмування».

«Основи підприємництва з методикою навчання» включає в себе такі дисципліни: «Економічні і правові основи підприємницької діяльності», «Правові основи підприємницької діяльності», «Маркетинг», «Фінансове забезпечення підприємницької діяльності», «Соціально-психологічні основи підприємницької діяльності», «Методика навчання основ підприємницької діяльності».

В процесі вивчення цих інтегрованих курсів випускник повинен засвоїти знання і вміння необхідні для організації і проведення уроків з трудового навчання, технологій та креслення, фізики або інформатики або основ підприємницької діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах та здійснення профорієнтаційної роботи в навчальному та позанавчальному процесі.

Кваліфікаційний екзамен носить комплексний характер і має практичне спрямування, що відображено в програмі цього іспиту.

Оцінюється повнота та глибина розкриття суті питання, уміння ілюструвати теоретичні положення конкретними прикладами, логічна послідовність у висловленнях, культура мовлення, культура запису, ступінь володіння мовами програмування, дотримання професійних стандартів програмування, застосування оптимальних методів розв’язування задач.

ПРОГРАМА
І. Машинознавство.

Блок-схема машини. Її основні елементи: агрегати, вузли.

Машина для генерації електричної енергії.

Класифікація побутових машин і механізмів.

Типи варочних поверхонь для кухні.

Блок-система побутового холодильника.

Типи побутових холодильників.

Кінематичні схеми робочих механізмів в побуті.

Блок-схема швейної машини.

Типи швейних машин.

Типи оверлоків.

Сучасні машини для вишивання.

Машини для нарізання продуктів харчування.

Умовні позначення в машинах механізмах.

Блок-схема машини.

Верстати з числовим програмним керування в побуті.

Машини по догляду за садом.

Електродвигуни змінного струму в побуті.

Електродвигуни постійного струму в побуті.

Генератори електричного струму для дому.

Трансформатори та їх класифікація.

Поняття деталей машин.

Котельні установки та їх конструкції в побуті.

Теплообмінні апарати побутового призначення.

Механізми і машини з використанням турбін в побуті.

Машини для змішування продуктів.

Машини і механізми для дозування продуктів харчуваня.

Водяні об’ємні насоси. Типи об’ємних насосів.

Типи пральних машин.

Відцентрові насоси, їх типи.

Блок-схема пральної машини.

Система водопостачання.

Класифікація інформаційних машин.

Блок-схема інформаційної машини та її основні складові.

Роботи-маніпулятори, їх типи та область використання в побуті.

Роботизовані комплекси в різних галузях виробництва (приготуванні напівфабрикатів та сортуванні продуктів і виробів з них).
ІІ. Основи виробництва.

III. Виробництво та обробка конструкційних матеріалів.

Техніка – матеріальний засіб виробничої діяльності. Закономірності та тенденції розвитку техніки.

Машина – головний об'єкт виробничої техніки.

Технологічні основи виробництва. Технологічні процеси у виробництві.

Сутність виробництва. Виробнича структура підприємства. Структурні елементи, сфери і галузі виробництва, їх взаємозв'язок. Міжгалузеві комплекси.

Управління виробництвом: сутність, види, принципи, функції, методи, типи, ознаки. Напрями удосконалення управління виробництвом.

Кадрове забезпечення підприємства. Показники управління персоналом; методи визначення чисельності робітничої категорії

Основні фонди швейного підприємства. Зношування основних фондів. Поняття амортизації. Загальні показники ефективності використання основних фондів.

Принципи, форми організації виробництва, їх характеристика

Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства. Бізнес-план.

Маркетингова діяльність. Якість продукції. Показники підвищення якості й конкурентоспроможності про­дукції підприємства.

Витрати на виробництво. Собівартість продукції. Калькуляція продукції. Ціни на продукцію. Податок на прибуток.. Методи ціноутворення.

Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства: дохід, прибуток, рентабельність. Банкрутство, реструктуризація, санація.

Сутність стандартизації та її науково-методичні основи. Системи стандартизації. Міжнародна стандартизація.

Загальні положення сертифікації продукції. Сертифікація продукції. Регіональні організації з сертифікації продукції.

Загальні відомості та властивості волокон.

Загальні відомості та властивості натуральних волокон (бавовник, льон, вовна, натуральний шовк).

Загальні відомості та властивості штучних волокон (віскозне, ацетатне, триацетатне, металічні нитки).

Загальні відомості та властивості синтетичних волокон (капрон, анід, лавсан, нітрон, хлорин, вінол).

Основи технології текстильного виробництва.

Фізико-механічні властивості. Маса, щільність, видовження, зминання, драпірування, зношуваність і зносостійкість тканин.

Геометричні властивості (будова тканини). Структура пряжі. Переплетення ниток. Товщина, ширина, довжина тканин. Структура лицьової і виворітної сторін тканини.

Технологічні властивості тканин: тертя, зсідання, сипучість, розсовування ниток, прорубування, ковзкість, режими ВТО відносно тканини.

Фізичні властивості тканин: повітропроникливість, пилопроникливість, пиловловлюваність, світлостійкість, теплопровідність, гігроскопічність, водопоглинальність, паро проникливість, водостійкість.

Колористичні властивості тканин: колір, колорит, вид малюнка, спосіб колористичного оформлення.

Загальна характеристика асортименту тканин: бавовняних, лляних, вовняних, шовкових.

Види конструкційних матеріалів.

Сировина для виготовлення тканин рослинного і тваринного походження.

Виробництво штучних і синтетичних волокон.

Технологія процесу ткацтва тканин.

Технологія обробки тканини із натуральних волокон

Технологія обробки тканин із штучних та синтетичних волокон.

Технологія обробки виробів з пластичних матеріалів та інших конструкційних матеріалів.

Особливості технології обробки бавовяних, лляних, вовняних тканин. Спеціальні види обробки тканин.

Технологічний процес фарбування тканин.

Оздоблення виробів з конструкційних матеріалів. Види оздоблення.
ІV. Теорія та методика технологічної освіти.

Технологічна освіта учнів закладів загальної середньої освіти: суть, місія, мета, завдання, принципи, компоненти, зміст і структура, стратегічні напрями та умови реалізації.

Психофізіологічні основи процесу формування трудових навичок: суть, закономірності, етапи та принципи.

Психофізіологічні основи формування трудових умінь: суть, структура, етапи та умови.

Психологічні основи суті і процесу формування та розвитку технічних здібностей у школярів в процесі технологічної освіти (трудового навчання).

Політехнічні основи технологічної освіти школярів: суть, завдання, зміст, шляхи реалізації.

Особистість вчителя трудового навчання та технологій, його основні професійно-педагогічні здібності та вміння.

Система дидактичних принципів технологічної освіти (трудового навчання), їх характеристика і шляхи реалізації в сучасній школі.

Системи технологічної освіти (трудового навчання), їх характеристика та особливості використання в сучасній школі.

Система організаційних форм технологічної освіти (трудової підготовки) учнів, їх характеристика та особливості реалізації в закладах загальної середньої освіти.

Урок (заняття) як основна форма технологічної освіти (трудового навчання): суть, типи уроків, їх структура.

Методи усного викладання, повторення та закріплення навчального матеріалу на уроках трудового навчання: види, характеристика та умови використання.

Методи та засоби навчальної демонстрації об’єктів і явищ та показу прийомів роботи на уроках трудового навчання: види, характеристика, вимоги та умови використання.

Методи самостійної роботи учнів (учіння): класифікація, їх характеристика, вимоги до них та умови використання на уроках трудового навчання.

Метод проектів у технологічної освіти (трудовому навчанні): види, етапи, стадії та методи виконання проектів у різних вікових групах учнів.

Завдання і зміст підготовки вчителя трудового навчання та технологій до занять. Попереднє і біжуче планування занять з трудового навчання у 5-9-х класах.

Характеристика, мета, завдання і зміст технологічного компонента освітньої галузі „Технологія” в основній школі, згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (від 23.11.2011 р.).

Організація та обладнання шкільних майстерень і кабінетів з трудового навчання для учнів 5-9-х класів. Вимоги до приміщень та ведення господарства майстерень.

Завдання і зміст трудового навчання учнів 5-9-х класів та їх подальше вдосконалення в сучасних умовах розвитку закладів загальної середньої освіти.

Зміст та методика навчання учнів 5-х класів виконання проектів із застосуванням технології виготовлення аплікації.

Зміст та методика навчання учнів 6-х класів виконання проектів із застосуванням технології вишитих виробів декоративними швами.

Зміст та методика навчання учнів 7-х класів виконання проектів із застосуванням технології виготовлення в’язаних виробів.

Зміст та методика навчання учнів 8-х класів виконання проектів із застосуванням технології виготовлення швейних виробів машинним способом.

Зміст та методика навчання учнів 9-х класів при застосуванні елементів біоніки в проектуванні та створенні форми проектованого виробу.

Зміст і методика навчання учнів 5-го класу виконання проектів із застосуванням технології безпечного користування електроприладами.

Зміст і методика навчання учнів 6-го класу виконання проектів із застосуванням технології догляду за житлом та волоссям.

Зміст і методика навчання учнів 7-го класу виконання проектів із застосуванням технології малярних робіт і технології придбання продуктів харчування та інших товарів.

Зміст і методика навчання учнів 8-го класу виконання проектів із застосуванням технології добору зачіски та технології добору одягу і взуття та догляду за ними.

Зміст і методика навчання учнів 9-го класу виконання проектів із застосуванням технології проектування власного стилю.

Інтерактивні технології в технологічній освіті (трудовому навчанні): сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

Нетрадиційні уроки технологічної освіти (трудового навчання): сутність, класифікація, методика організації і проведення.

Інформаційно-комунікаційні технології в технологічній освіті (трудовому навчанні): сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

Активні методи технологічної освіти (трудового навчання): суть, види, методика підготовки та використання на уроках.

Теоретичні підходи та методичні вимоги до побудови тестів різного рівня для діагностування досвіду учнів з технологічної освіти (трудового навчання).

Психологічна класифікація професій, формула професії та використання їх у профорієнтаційній роботі з учнями. Інформаційна професіограма та її структура. Зміст і методика ознайомлення учнів з професіями на заняттях трудового навчання.

Суть і характеристика професійного самовизначення учнів як процесу. Формула вибору професії та її використання у профорієнтаційній роботі з учнями в процесі трудового навчання.

Історичний огляд навчання креслення в закладах загальної середньої освіти України.

Предмет, мета, завдання і зміст курсу креслення в закладах загальної середньої освіти. Аналіз програми з креслення для 8-9-х класів.

Розумова і графічна діяльність учнів при навчанні креслення в закладах загальної середньої освіти: суть, структура, процес реалізації.

Суть і реалізація дидактичних принципів при навчанні креслення в закладах загальної середньої освіти.

Система організаційних форм навчання креслення в закладах загальної середньої освіти: суть, види і їх характеристика. Організація навчання креслення з використанням ІКТ.

Розвиток просторової уяви і мислення учнів при навчанні креслення в школі: суть, структура, процес формування і розвитку. Розвиток просторової уяви учнів з використанням ІКТ.

Типи уроків креслення, їх структура, алгоритм побудови.

Методичні основи навчання креслення в закладах загальної середньої освіти.

Критерії та норми перевірки і оцінювання знань, вмінь та навичок учнів при навчанні креслення в школі. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках креслення з використанням ІКТ.

Методи і прийоми навчання креслення в школі: суть, класифікація, характеристика.

Організація позанавчальної роботи з креслення в закладах загальної середньої освіти: зміст, форми і методи. Організація факультативного курсу «Основи комп’ютерної графіки»

Реалізація міжпредметних зв’язків при навчанні креслення в основній школі.

Оснащення та організація роботи кабінету креслення в закладі загальної середньої освіти.

Сучасні засоби автоматизації та комп’ютеризації виконання креслень на уроках.

Санітарно-гігієнічні норми, правила безпечної праці та ергономічні вимоги при виконанні креслень в закладах загальної середньої освіти.

Графічні та практичні роботи учнів при навчанні кресленню: суть, види, характеристика, організація і проведення.

Графічні задачі в курсі креслення: суть, види, підготовка і методика вирішення.

Перспективна підготовка вчителя до уроків та складання календарно-тематичного плану з креслення: мета, завдання та зміст, можливості використання ІКТ.

Безпосередня підготовка вчителя до уроку та розробка і складання плану-конспекту уроку з креслення, можливості використання ІКТ.

Нетрадиційні форми проведення уроків з креслення: суть, види, методика підготовки і проведення.

Форми організації графічної діяльності учнів на уроках креслення: види, характеристика та умови застосування.

Методи самостійної роботи учнів при навчанні кресленню: суть, види, методика підготовки та проведення.

Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні креслення: суть, види, методика розробки і використання на уроках.

Методика виконання графічних побудов на класній дошці при навчанні кресленню.

Зміст і методика вивчення теми “Основні відомості про креслярські шрифти” з використанням мультимедійних презентацій.

Зміст і методика вивчення теми “Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні” з використанням демонстрацій.

Зміст і методика вивчення теми “Ескіз деталі” з використанням натуральних і динамічних наочних посібників.

Зміст і методика вивчення теми “Методи проеціювання” з використанням просторових наочних посібників.

Зміст і методика вивчення теми “Читання креслень” з використанням роздаткових друкованих завдань та довідників.

Зміст і методика вивчення теми “Призначення й основні види аксонометричних проекцій” з використанням моделей і макетів геометричних тіл.

Зміст і методика вивчення теми “Поняття про переріз” з використанням різноманітних динамічних наочних посібників.

Зміст і методика вивчення теми “Види розрізів” з використанням мультимедійних презентацій.

Зміст і методика вивчення теми “Особливості виконання складальних креслень” з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст і методика вивчення теми “Деталювання складальних креслень” з використанням динамічної наочності.

Зміст і методика вивчення теми “Технічні схеми” з використанням інтерактивних методів навчання.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас